Psixologiya 1Yüklə 4,67 Mb.

səhifə197/197
tarix20.09.2017
ölçüsü4,67 Mb.
1   ...   189   190   191   192   193   194   195   196   197

 

 

 643 

 

– Bakı, 2004. Quliyev E.M. UĢaq və yaĢ psixologiyası. Testlər-300. 

                      - Bakı, 2006. 

Məmmədov  Ġ.Ə.    Azərbaycan  məktəblərində  psixoloji 

xidmətin təĢkili təcrübəsi və elmi-metodik 

problemləri. – Bakı, 1996 

Məmmədzadə  R.H.    Təhsil  müəssisələrində  psixoloji 

xidmət. – Bakı, 1996. 

Psixoloqiçeskaə 

slujba 


Ģkole 


Pod 


red.  

Ġ.V.Dubrovina. – M., 1984 

Roqov  E.Ġ.  Nastolğnaə  kniqa  praktiçeskoqo  psixoloqa  v 

obrazovanii. – M., 1995. 
 

 

 644 

 

Mündəricat 

 

 

 Ön söz ....................................................................................... 2 

BĠRĠNCĠ HĠSSƏ   5 

PSĠXOLOGĠYAYA  GĠRĠġ...................................................... 5 

1 - c i     F Ə S Ġ L 5 

PSĠXOLOGĠYANIN PREDMETĠ VƏ METODLARI ............ 5 

I. 1.1. Psixologiyanın predmeti ................................................. 6 

I. 1.2.   Psixologiyanın elmlər sistemində   8 

yeri və sahələri .......................................................................... 8 

I.1.3.  Psixologiya  elminin inkiĢaf  mərhələləri ..................... 16 

I.1.4.  Azərbyacanda psixoloji fikrin və elmi 

psixologiyanın yaranması, inkiĢafı ......................................... 21 

I.1.5.   Psixologiyanın  tədqiqat metodları .............................. 47 

2 - c i   F Ə S Ġ L  

PSĠXĠKANIN FĠLOGENEZDƏ ĠNKĠġAFI ........................... 56 

ĠKĠNCĠ HĠSSƏ 

FƏALĠYYƏT VƏ ÜNSĠYYƏT.............................................. 64 

3 - c ü   F Ə S Ġ L  

FƏALĠYYƏT .......................................................................... 64 

II.3.1.   Fəaliyyət  haqqında anlayıĢ ........................................ 64 

II.3.2.  Fəaliyyət və fəallıq ...................................................... 65 

II.3.3.  Fəaliyyətin  quruluĢu ................................................... 67 

II.3.4. Fəaliyyətin  mənimsənilməsi ........................................ 70 

II.3.5.  Fəaliyyətin əsas növləri ............................................... 91 

4 - c ü   F Ə S Ġ L  

ÜNSĠYYƏT ............................................................................ 97 

II.4.1. Ünsiyyət haqqında anlayıĢ ............................................ 97 

II. 4.2.  Ünsiyyət informasiya mübadiləsi kimi ..................... 105 

II. 4. 3. Ünsiyyət Ģəxsiyyətlərarası  qarĢılıqlı 

təsir  kimi .............................................................................. 122 

II. 4. 4. Ünsiyyət insanların bir-birini qavraması 
 

 

 645 

 

və anlaması kimi ................................................................... 130 ÜÇÜNCÜ HĠSSƏ 

ġƏXSĠYYƏT, QRUPLAR VƏ ġƏXSĠYYƏTLƏRARASI  

MÜNASĠBƏTLƏR ............................................................... 136 

5 - c i       F Ə S Ġ L  

ġƏXSĠYYƏT ........................................................................ 136 

III. 5. 1. ġəxsiyyət haqqında anlayıĢ ..................................... 137 

III.5.2. Ġnsan, fərd, Ģəxsiyyət və fərdiyyət ............................ 140 

III.5.3. ġəxsiyyətin psixoloji strukturu .................................. 141 

III. 5. 4. ġəxsiyyət haqqında əsas nəzəriyyələr ..................... 165 

III. 5. 5.   ġəxsiyyətin fəallığı və istiqaməti .......................... 178 

III. 5. 6. ġəxsiyyətin mənlik Ģüuru ........................................ 185 

III.5.7.Hisslər, iradə, fəaliyyət .............................................. 189 

6-cı  F Ə S Ġ L 

QRUPLARIN  PSĠXOLOGĠYASI ....................................... 194 

III. 6. 1.  Qruplar haqqında anlayıĢ ....................................... 195 

III. 6. 2. Qrupların  təsnifatı .................................................. 198 

III.6.3.  Kiçik qrupların fenomenologiyası və strukturu ....... 202 

III. 6.4.     ġəxsiyyətlərarası münasibətlər ............................. 216 

III.   6. 5.   Qruplarda Ģəxsiyyətlərarası  seçmə ..................... 221 

DÖRDÜNCÜ HĠSSƏ 

PSĠXĠ PROSESLƏR VƏ HALLAR ..................................... 239 

7-ci FƏSĠL 

DĠQQƏT ............................................................................... 239 

IV. 7. 1. Diqqət haqqında anlayıĢ .......................................... 239 

IV. 7. 2. Diqqətin fizioloji mexanizimləri ............................. 241 

IV. 7. 3. Diqqətin növləri ...................................................... 243 

IV. 7. 4. Diqqətin xarakterik xüsusiyyətləri .......................... 245 

IV.7.5. Diqqətin inkiĢafı və dərsdə Ģagirdin diqqətinin 

səmərəli təĢkili haqqında ....................................................... 249 

8 - c i   F Ə S Ġ L  

DUYĞULAR ........................................................................ 252 

IV.8.1. Duyğular haqqında anlayıĢ ....................................... 253 

I V . 8 . 2 .     D u y ğ u l a r ı n   t ə s n i f a t ı  .................... 255  

 

 646 

 

IV.8.3. Duyğuların ümumi qanunauyğunluqları ................... 259 9-cu FƏSĠL 

QAVRAYIġ .......................................................................... 266 

IV . 9.1. QavrayıĢın ümumi xarakteristikası ......................... 266 

IV.9.2. QavrayıĢın əsas xüsusiyyətləri .................................. 267 

IV. 9.3. QavrayıĢın təsnifi və növləri: ................................... 271 

10-cu FƏSĠL 

HAFĠZƏ ................................................................................ 279 

IV.10.1. Hafizə haqqında anlayıĢ .......................................... 280 

IV.10.2. Hafizənin prosesləri ................................................ 283 

IV.10.3. Hafizənin növləri və tipləri ..................................... 288 

IV.10.4. Hafizə pozuntuları ................................................... 291 

1 1 - c i     F Ə S Ġ L  

T Ə F Ə K K Ü R  ................................................................. 294 

IV. 11.1.  Təfəkkür haqqında anlayıĢ .................................... 294 

IV.11.2. Dilin və nitqin təfəkkürlə əlaqəsi ............................ 299 

IV.11.3. Təfəkkür prosesləri və ya fikri əməliyyatlar ........... 302 

IV.11.4.   Təfəkkürün əsas növləri ........................................ 307 

IV.11.5. Təfəkkürün formaları .............................................. 310 

IV.11.6. Təfəkkürün fərdi xüsusiyyətləri .............................. 315 

12-ci FƏSĠL 

TƏXƏYYÜL VƏ YARADICILIQ ...................................... 318 

IV. 12.1.  Təxəyyül haqqında anlayıĢ ................................... 318 

IV. 12. 2..  Təxəyyülün növləri ............................................. 322 

IV. 12. 3. Təxəyyül surətlərinin yaradılması 

prosesi ................................................................................... 325 

IV. 12. 4.  Təxəyyül və oyun................................................. 327 

IV. 12. 5.   Təxəyyül və yaradıcılıq ...................................... 329 

13-cü FƏSĠL 

HĠSSLƏR. EMOSĠONAL HALLAR ................................... 335 

IV.13.1. Hisslər haqqında anlayıĢ ......................................... 335 

IV 13.2. Hisslərin xarici ifadəsi və əsas keyfiyyətləri .......... 339 

IV.13.3. Hisslərin fizioloji əsasları və funksiyaları .............. 341 

IV.13.4. Hisslərin keçirilməsi formaları ............................... 345  

 

 647 

 

IV.13.5. Ali hisslər ................................................................ 350 14-cü FƏSĠL 

ĠRADƏ .................................................................................. 357 

IV.14.1. Ġradə haqqında anlayıĢ ............................................ 357 

IV.14.2. Ġradi iĢin quruluĢu ................................................... 361 

IV.14.3. ġəxsiyyətin iradi keyfiyyətləri ................................ 362 

BEġĠNCĠ HISSƏ 

ġƏXSIYYƏTIN FƏRDI-PSIXOLOJI  XASSƏLƏRI ......... 367 

1 5 - c i   F Ə S I L  

TEMPERAMENT ................................................................. 367 

V.15.1. Temperament haqqında anlayıĢ ................................ 367 

V.15.2. Temperament haqqında təlimlər tarixindən ............. 369 

V.15.3   Temperamentin tipləri ............................................. 371 

V.15.4. Temperamentin fizioloji əsasları .............................. 373 

16-cı  FƏSĠL 

XARAKTER ........................................................................... 378 

V.16.1. Xarakter haqqında anlayıĢ ........................................ 379 

V.16.2. Xarakterin quruluĢu .................................................. 380 

V.16.3. Xarakter haqqında təlimlər tarixindən ..................... 382 

V. 16.4. Xarakter və Ģəxsiyyət .............................................. 390 

V 16.5. Xarakterin formalaĢmasının Ģərtləri ......................... 393 

17-ci  F Ə S Ġ L 

Q A B Ġ L Ġ Y Y Ə T L Ə R .................................................. 398 

V. 17.1Qabiliyyətlər haqqında anlayıĢ ................................ 398 

V.12. 2. Qabiliyyətlərin keyfiyyət və 

kəmiyyət xarakteristikası ...................................................... 402 

V. 17. 3. Qabiliyyətlərin quruluĢu......................................... 407 

V. 17. 4. Qabiliyyət və talantın təbii Ģərtləri ......................... 411 

V. 17. 5. Qabiliyyətlərin formalaĢması ................................. 414 

ALTINCI HĠSSƏ 

ġƏXSĠYYƏT TƏLĠM VƏ TƏRBĠYƏNĠN 

OBYEKTĠ KĠMĠ ................................................................... 419 

18-ci  FƏSĠL 

YAġ VƏ PEDAQOJĠ PSĠXOLOGĠYANIN  

 

 648 

 

PREDMETĠ, VƏZĠFƏLƏRĠ VƏ METODLARI ................. 419 VI.18.1. YaĢ və pedaqoji psixologiyanın predmeti ............... 420 

VI. 18. 2. YaĢ psixologiyasının  əsas  bölmələri və vəzifələri

 ............................................................................................... 423 

VI. 18. 3.  Psixi inkiĢafın yaĢ dövrləri .................................. 423 

VI.18.4. Müasir pedaqoji psixologiyanın əsas problemləri, 

vəzifələri və bölmələri .......................................................... 427 

VI.18.5. YaĢ və pedaqoji  psixologiyasının tədqiqat metodları

 ............................................................................................... 430 

19-cu  FƏSĠL 

MƏKTƏBƏ DAXĠL OLANADƏK UġAĞIN 

PSĠXĠ ĠNKĠġAFI................................................................... 436 

VI. 19.1. Körpəlik və erkən uĢaqlıq dövrünün 

xüsusiyyətləri ........................................................................ 436 

VI.19.2. Bağça yaĢı dövrünün psixoloji xüsusiyyətləri ........ 440 

VI.19.3.UĢağın məktəbə psixoloji hazırlığı .......................... 447 

2 0 - c i   F Ə S Ġ L  

KĠÇĠK MƏKTƏBLĠLƏRĠN PSĠXĠ ĠNKĠġAFI .................... 454 

VI.20.1. UĢağın məktəb həyatının ilk dövrünün 

psixoloji xüsusiyyətləri ......................................................... 455 

VI.20.2. Kiçik yaĢlı məktəblilərdə idrak proseslərinin    inkiĢafı

 ............................................................................................... 456 

VI.20.3. Kiçik məktəblilərdə hisslərin, iradə və xarakterin 

inkiĢafı ................................................................................... 462 

21-ci  FƏSĠL 

YENĠYETMƏLĠK YAġI  DÖVRÜNÜN   PSĠXOLOGĠYASI

 ............................................................................................... 468 

VI.21.1.Yeniyetməlik yaĢının ümumi xarakteristikası ......... 468 

VI.21.2. Yeniyetmə yaĢında Ģəxsiyyətin formalaĢması ........ 471 

VI.21.3. Yeniyetmələrdə yaĢlılıq hissi və meylinin  

formalaĢması ......................................................................... 475 

VI.21.4. Yeniyetmələrin təlim fəaliyyəti və onlarda  idrak 

proseslərinin inkiĢafı ............................................................. 476 

2 2 - c i   F Ə S Ġ L   

 

 649 

 

ĠLK GƏNCLĠK YAġI DÖVRÜNÜN PSĠXOLOJĠ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ ............................................................ 483 

VI.22.1. Gənclik yaĢının ümumi xarakteristikası ................. 483 

VI.22.2. Ġlk gənclik yaĢında Ģəxsiyyətin inkiĢafı .................. 485 

VI.22.3. Böyük məktəblilərin təlim fəaliyyəti və idrak 

proseslərinin inkiĢafı ............................................................. 489 

2 3 - c ü   F Ə S Ġ L  

TƏRBĠYƏ PSĠXOLOGĠYASI ............................................. 496 

VI.23.1. ġəxsiyyətin formalaĢması tərbiyə psixologiyasının 

əsas problemi kimi ................................................................ 497 

VI.23.2. Məktəb yaĢı dövründə Ģəxsiyyətin formalaĢmasının 

psixoloji Ģərtləri..................................................................... 498 

VI.23.3. Tərbiyəvi tədbirlərin psixoloji cəhətdən 

əsaslandırılması və məktəblilərin tərbiyəlilik səviyyəsinin 

müəyyənləĢdirilməsi problemi .............................................. 501 

VI.23.4. ġəxsiyyətin  özünütərbiyəsinin psixoloji 

əsasları ................................................................................... 508 

VI.23.5.ġagirdlərin əxlaq tərbiyəsinin psixoloji ................... 515 

əsasları ................................................................................... 515 

VI.23.6. “Çətin” uĢaqlar və onlarla aparılan iĢin xüsusiyyətləri

 ............................................................................................... 521 

2 4 - c ü     F Ə S Ġ L  

TƏLĠM PSĠXOLOGĠYASI................................................... 527 

VI.24.1.Təlim prosesi pedaqoji psixologiyanın nəzəri və tətbiqi 

problemi kimi ........................................................................ 528 

VI. 24.2. Təlim və psixi inkiĢaf ............................................ 533 

VI. 24.3. Öyrənməyə qabillik problemi və mənimsəmə ....... 536 

VI.24.4. Öyrənmənin müvəffəqiyyətini təmin 

edən amillər ........................................................................... 541 

VI.24.5. Təlim prosesində motivasiya - tələbat .................... 548 

sahəsinin formalaĢması ......................................................... 548 

VI. 24.6. Dərsin təĢkilinin psixoloji Ģərtləri .......................... 553 

VI.24.7. Təlimin fərdiləĢməsi və diferensiasiyası ................. 557 

2 5 - c i   F Ə S Ġ L   

 

 650 

 

PEDAQOJĠ FƏALĠYYƏTĠN VƏ MÜƏLLĠM         ġƏXSĠYYƏTĠNĠN PSĠXOLOGĠYASI ................................ 562 

VI.25.1. Pedaqoji fəaliyyətin psixoloji xüsusiyyətləri .......... 563 

VI.25.2. Müəllim Ģəxsiyyətinin psixologiyası və müəllimin 

pedaqoji ustalığının psixoloji əsasları ................................... 565 

VI.25.3. Pedaqoji ünsiyyətin psixoloji mexanizmləri haqqında

 ............................................................................................... 582 

VI.25.4.ġagird Ģəxsiyyəti və sinif kollektivinin 

öyrənilməsi və onlara psixoloji xarakteristika 

tərtibinin prinsipləri. Dərsin psixoloji təhlili......................... 599 

VI.25.5. Pedaqoji kollektiv və ona rəhbərliyin 

bəzi psixoloji məsələləri........................................................ 609 

2 6 - c ı   F Ə S Ġ L  

MƏKTƏBƏ PSĠXOLOJĠ XĠDMƏTĠN ƏSASLARI ............ 616 

VI. 26.1. Məktəbə psixoloji xidmətin məqsəd və 

vəzifələri................................................................................ 617 

VI.26.2. Məktəbə psixoloji xidmətin prinsipləri və 

həyata keçirilmə mərhələləri ................................................. 622 

VI. 26. 3. Məktəbə  psixoloji  xidmətin  funksiyaları  və  əsas  istiqamətləri ............................................................................... 625 

 Dostları ilə paylaş:
1   ...   189   190   191   192   193   194   195   196   197


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə