RəBİYYƏt aslanova qloballaşma vəYüklə 396,29 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/64
tarix30.09.2017
ölçüsü396,29 Kb.
#2482
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64
2482

RƏBİYYƏT  ASLANOVA
QLOBALLAŞMA  VƏ 
MƏDƏNİ  MÜXTƏLİFLİK
Bakı -  Elm - 2004


Aslanova  Rəbiyyət.  Qloballaşma  və  mədəni  müxtə­
liflik.  Bakı:  «Elm», 2004. -  264 s.
ISBN 5-8066-1632-0
K itabda  qloballaşm a  prosesinin  m ədəniyyot  sahəsində 
təzahürlərinin  təhlilinə  diqqət  ayrılm ışdır.  Prosesin  vəhd ətd ə 
olan  iki  aspekti  -   qloballaşm a  və  m ədəni  m üxtəliflik 
m ə sə lə lə rin ə   dair  m üəllifin  fikirləri  təqdim   edilm işdir. 
Q loballaşm anın  m ənəvi-m ədəni  faktorları,  m ədəni  m üxtəliflik 
və 
identiklik 
anlayışlarının 
m ahiyyəti 
və 
m əzm unu, 
m əd əniyyətlərin  qarşılıqlı  təsirinin  forma,  prinsip  v ə  m eylləri 
n əzərd ən   keçirilm işdir.  Q loballaşm a  və  m ədəniyyətlərarası, 
dinlərarası  dialoq problem i təhlil  edilm işdir.
Q loballaşm a  və  m ədəni  inteqrasiya  prosesində  islam 
dininin dialoji potensialı  araşdırılm ışdır.
K itab  tədqiqatçı  m ütəxəssislər,  həm çinin  geniş  oxucu 
k ütləsi üçün  n əz ərd ə tutulm uşdur.
A  0301010000 
655(07)-2004
©«Elm» nəşriyyatı, 2004.
3
MÜNDƏRİCAT
Müəllifdən............................................................................5
Fəsil I. Qloballaşma. Mədəniyyət fenomeni
qloballaşma kontekstində.................................................... 7
1.1. Müasir dünyada baş verən qloballaşmanın
təzahürləri.................................................................7
® 1.2. Qloballaşmaya qarşı durmaq mümkündürmü?......... 17
1.3. Mədəniyyət. Qloballaşmanın
mənəvi-mədəni faktorları....................:.................. 20
1.4. Mədəniyyətin daxili quruluşu.................................. 39
1.5. Mədəniyyətin “özünəməxsusluq” və
“müxtəliflik” aspektləri........................................... 46
1.6. Mədəni-milli identiklik və müxtəliflik:
mahiyyəti və məzmunu...........................................57
1.7. Mədəni müxtəlifliyin statusu: üstqurum,
ənənə, yoxsa özünəməxsusluq?.............................. 68
1.8. Mədəni müxtəliflik və mentalitet
(mədəni unikallıq-universallıq, mədəni arxetip, 
“əcdad” mədəniyyət-simvol)................................... 82
1.9. Mədəniyyətin tarixi inkişafında baş
verən dəyişikliklərin tipləri..................................... 93
1.10. Mədəniyyətin qloballaşmasının spesifikasına
dair mövcud konsepsiyalar və ssenarilər................. 98
1.11. Mədəni müxtəliflik və qarşılıqlı təsirin
subyektləri və müstəviləri.................................. 111
1.12. Qloballaşma və mədəniyyətlərin qarşılıqlı
təsirinin meylləri, prinsipləri və formaları.......... 118


4
Fəsil II. Qloballaşma və mədəniyyətlərin dialoqu
............. 134
II. 1.  M ədəniyyətlərin qarşılıqlı təsirinin
qlobal m e y llə ri..................................................................134
11.2.  N ə  üçün  d ia lo q ? ............................................................... 145
11.3.  D ialoqun m ədəni-fəlsəfi sta tu su .................................. 152
11.4.  M ədən iy y ətlərin  dialoqu:
prinsipləri v ə m ex anizm ləri............................................160
11.5.  T olerantlıq-m ədəniyyətlərarası m ünasibətlərin
təm əl p rin sip lə rin d ən d ir................................................ 164
•  II.6.  İslam  dini  və m ədəniyyətinin  dialoji  potensialı........179
•  II.7.  İslam  dini  v ə m ədəniyyətinin  tarixi  dinam izm i........191
11.8.  A zərbaycan  və  islam  m ə d ə n iy y ə ti............................. 220
11.9.  A zərbaycan:  m ədoniyyətlərarası  dialoqda
dinin yeri  v ə rolu...............................................................236
II. 10.  A zərbaycan və “ azorbaycançılıq” :
m əd əniyyətlərdaxili  və m ədoniyyətlərarası 
dialoq m ü stə v ilə ri....... ........................... 
 
249
l
M ə n b ə lə r............................................................................................. 259
MÜƏLLİFDƏN
Bu  gün  bəşəriyyət  necə  adlandırılmasmdan  asılı 
olmayaraq  inkişafının  tamamilə  fərqli  bir  mərhələsinə 
qədəm  qoymuşdur.  Bu  mərhələdə  insanlar,  dövlətlər, 
mədəniyyətlər,  dinlər  arasında  mövcud  olan  qarşılıqlı 
münasibətlərin  prinsipial  olaraq  yeni  səviyyəsinin  təməli 
qoyulmalıdır.
Mədoniyyətlərarası  münasibətlərdə  bu  vaxta  qədər 
mövcud olan “üstün, hakim mədəniyyət” paradiqması öm­
rünü  başa  vurmuşdur.  Lakin  bunun  başa  düşülməsi  üçün 
hələ  çox işlər görülməlidir.  Bütün səviyyələrdə bəşər hə­
yatını əhatə  edən qloballaşma prosesində, müxtəlif mədə­
niyyətlərin  taleyi  və  gələcəyindən  duyulan  narahatlıq 
hissini, elmi təhlil və tədqiqatlar cavablandırmalıdır.
I
 Dünyada yaşayan xalqların  mədəni “növ” müxtəlifliyi 
başqa  sahələrdə  sürətlə  gedən  unifıkasiya  prosesini  mü­
şayiət etməlidir.  Sual  yarana bilər ki, qərbin  ən çox təbliğ 
etdiyi  “plyuralizm”  prinsipinin  mövcudluğu  şəraitində 
narahatlıq üçün əsas varmı?
Burada  spesifik  bir  məqam  vardır.  Qərb  demokra­
tiyası  bəzən  (yaxud  əksər  hallarda)  “siyasi  plyuralizm” 
ideyasını  israrla  tətbiq  etsə  də,  “mədəni  plyuralizm”  bir 
növ  qəbul  etmir.  Qərbin  mədəniyyət  tərzinə,  dəyər  və 
ölçülərinə  müvafiq  olmayan  hər  şeyi  “keçmişin  qalığı”, 
yanlışlıq kimi şərh edənlər hələ də çoxdur. 
1
Bu  gün  dünyada  “mədəni  hegemoniya”  kimi  səciy­
yələndirilən  ideyanın  müəllifləri,  Q.Almond  və  S.Verba 
özlərinin  “Vətəndaş  mədəniyyəti”  adlı  “məşhur”  əsər­
lərində  mədəniyyətlərin  -   əsasən  siyasi  mədəniyyətin  -  
belə  iyerarxiyasını təqdim etmişlər.Yüklə 396,29 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə