Reja: O’pkaning tuzilishiYüklə 48,52 Kb.
səhifə1/12
tarix20.01.2023
ölçüsü48,52 Kb.
#98857
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
23-35 fiziologiya


23-Mavzu :O’pkaning tuzilishi..
Reja:
1.O’pkaning tuzilishi.
2.Nafas olish tiplari va kasalliklari.
O‘pkalar O‘pkalar (pulmones) noto‘g‘ri konus shaklida. O‘ng va chap o‘pka ko‘krak bo‘shlig‘ining o‘ng va chap yarmida joylashib plev ra bilan o‘ralgan. Ular o‘zaro ko‘ks oralig‘ida joylashgan a’zolar bilan ajralgan. O‘pka past tomondan diafragmaga, old, yon va orqa tomondan ko‘krak qafasi devoriga tegib turadi. Diafragmaning o‘ng gumbazi yuqoriroq turgani uchun o‘ng o‘pka chapiga nisbatan qisqa va keng, yurak ko‘krak bo‘shlig‘ining chap tomonida turgani uchun, chap o‘pka ingichka va uzun bo‘ladi. O‘pkaning pastki diafragma yuzasi diafragma gumbaziga mos bo‘lib, botiq, o‘pkaning cho‘qqisi yuma loq bo‘ladi. O‘pka ning qovurg‘a yuzasi qovurg‘alarga mos ravishda qavariq bo‘lsa, medial yuzasi orNafas olish tashqi va ichki turlarga farqlanadi. Tashqi yoki o'pka orqali nafas olish - bu o‘pka yuzasi orqali qon va o'pkada mavjud boigan havo orasida bajariladigan gazlar almashinuvidir. Tashqi muhit bilan organizm, ya’ni qon o'rtasida gaz almashinuvi, yuqorida aytilganidek, o'pka orqali amalga oshiriladi. O'pka yaxshi taraqqiy etgan juft organ boiib, ko'krak qafasida, berk bo'shliqda joylashgan. Har qaysi o'pka shaklan konusga o'xshagan boiib, ustki qismi uchi, pastki qismi esa asosi deb ataladi. O'pka, burun va og'iz bo'shliqlari, tomoq, hiqlidoq, kekirdak va bronxlar orqali tashqi muhitga tutashgandir. Bronxlar diametriga qarab birinchi, ikkinchi, uchinchi tartibli bronxlarga boiinadi. Uchinchi tartibli bronxlar bo'linib, tarmoqlanib, juda ingichka naychalami - bronxiollarni hosil qiladi. Bronxiollar havo pufakchalari - alveolalar bilan tugaydi. Binobarin, o'pka parenximasini alveolalar tashkil qiladi. Ularning devori bir qavat hujayralardan tashkil topgan boiib, u yerda bir talay kapillyar qon tomirlari chirmashib, to'r hosil qilgan. Bu kapillyarlaming devori ham bir qavat endoteliy hujayralardan tashkil topgan. Shunday qilib, kapillyarlarda oqayotgan qon bilan alveola ichidagi havo o'rtasida gaz almashinuvining amalga oshishi uchun juda yaxshi sharoit vujudga keladi. Chunki alveolalardagi havo bilan kapillyarlardagi qon bu yerda bor-yo'g'i 130 qalinligi 0,004mm keladigan hujayra qatlami bilan bir-biridan ajralgandir. Alveolalaming soni juda ko'p bo'lib, umumiy yuzasi haddan tashqari keng. Masalan, qo'ylar alveolalarining umumiy yuzasi gavdasining yuzasidan bir necha on baravar katta bo'lib, 50-80metr kvadratga teng keladi. O'pkada gaz almashinuvining nihoyatda keng yuza bo'ylab sodir bo'lishi ana shu misoldan ko'rinib turibdi. O'pka orqali gaz almashinib turishi uchun unga to'xtovsiz ravishda havo kirishi va undan tashqariga to'xtovsiz havo chiqib turishi kerak. Buning uchun esa u doimo to'xtovsiz ravishda kengayib va torayib turishi zarur. O'pkaning o'zida uning kengayib torayib turishini ta’minlay oladigan xususiy muskulatura yo'q. Ammo u ko'krak qafasining berk bo'shlig'ida joylashganligi sababli, ko'krak qafasi kengayganda kengayadi, torayganda esa torayadi, qisiladi. Shu tariqa o'pka ko'krak qafasining faol faoliyatiga ergashib, passiv harakat qiladi. O'pkaning ko'krak qafasi faol harakati ketidan shu tariqa passiv harakat qilishiga sharoit, hayvon tug'ilishi zahotiyoq paydo bo'ladi. Gap shundaki, ona qornida rivojlanish davrida bola o'pkasi hali ishlamay turadi, qaburg'alaming boshchalari umurtqalaming tegishli chuqurchalariga tushmagan, natijada ko'krak qafasi salgina yassilashib qisilgan bo'ladi, shu sababli o'pka ko'krak qafasi bo'shlig'ini boshdan-oyoq to'lg'izib turadi. Bola bilan ona organizmi o'rtasida moddalar almashinuvi, jumladan, gaz almashinuvi platsenta orqali amalga oshadi. Bola tug'ilganida kindigi uzilgan zahoti bola bilan ona o'rtasidagi aloqa uziladi. Natijada bola qonida karbonat angidrid miqdori oshib ketadi (chunki, odatda, platsenta orqali ona organizmiga o'tkaziladigan karbonat angidrid kindik uzilganligi sababli endi ona organizmiga o'tmay, balki bola qonida to'planib qoladi) va nafas markazining qo'zg'alishiga sabab bo'ladi. Oqibatda, bola dastlabki marta nafas olib, o'pkaga havoni suradi. Bu vaqtda ko'krak qafasi kengayganligi tufayli, qaburg'alaming boshchalari umurtqalaming tegishli chuqurchalariga tushadi va umrbod qaytib chiqmaydi. Ayni vaqtda o'pka hajmi bilan ko'krak qafasining ichki hajmi o'rtasidagi mutanosiblik buzilib, ko'krak qafasining ichki hajmi o'pkaning tashqi hajmiga qaraganda kattaroq bo'lib qoladi. Buning o'zi ko'krak bo'shlig'idagi plevra pardalari oralig'idagi bosim alveolalardagi, atmosfera bosimidan bir muncha kamroq boiib qolishiga sabab boiadi. Natijada, o'pkaning ko'krak qafasi faol harakatiga ergashib, umrbod passiv harakat qilishiga sharoit tug'iladi, ya’ni ko'krak qafasi kengayganida undagi bosim alveolalardagi bosimdan pastroq boiganligi uchun oson yoziladi, o'pka ham tezda kengayadi, ko'krak qafasi torayganda esa, o'pka ham torayib, qisiladi. Yosh hayvonlarning ko'krak 131 qafasi o4pkasiga qaraganda tezroq o4sadi, bu esa ularning hajmi o4rtasidagi mutanosiblikning yana ham ko4proq buzilishiga sabab boiadi, ko‘krak qafasining kengayib-torayib turishini taininlydigan muskullaming doimo qo4zg4algan holda qolishiga ko'proq yordam beradi. O'pkaning ichki va siitqi bosimlari oitasidagi tafovutning kelib chiqishiga o'pkaning elastikligi va ko4krak qafasining kengaya olish xususiyati katta rol o'ynaydi. O'pka parenximasi oralarida elastik muskul tolalar bor. Shu sababli odatda o'pka m aium darajada torayishga intiladi. Ana shu elastik muskul tolachalari hosil qilgan siqilish kuchiga o'pkaning elastiklik kuchi deyiladi. Buni kuzatish uchun hayvonda quyidagicha tajriba o'tkazsa boiadi. Hayvonni kekirdagidan bugib oidirib, shu zahoti ko'krak qafasini ochsak, o'pkasi ko'krak qafasini tuidirib yotganini ko4ramiz. So'ngra kekirdakning bogiangan joyini ochib yuborsak, o'pka o4z elastikligi tufayli siqilib, qisila boshlaydi. Natijada ichidagi havoning anchagina qismi chiqib ketadi. O'pkaning kengayishi uchun alveolalar ichidagi bosim o'pkaning ana shu elastiklik kuchini yenga oladigan boiishi kerak. Odatda uni yengish uchun yetarli sharoit boiadi, chunki nafasga olinayotgan havo alveolalaming ichidan tashqariga tomon m aium bosim bilan ta’sir qiladi. Ko'krak qafasi devorining kengayishi plevra parietal varagini visseral varagidan uzoqlashtirishga harakat qiladi-yu, ammo uzoqlashtirolmaydi. Lekin bu kuch o'pka sirtidagi bosimning bir muncha pasayishiga sabab boiadi. Mana shulaming hammasi o4pkaning ko4krak qafasi harakati ketidan ergashib kengayishi va torayishiga sharoit tug4diradi. Ko'krak bo4shlig4idagi bosim manfiy bo4lib, atmosfera bosimidan qa umurtqa pog‘onasi qismi va oldingi ko‘ks oralig‘i yuzasidan iborat bo‘lib, biroz botiqroq. O‘pka yuzalari chekkalar bilan ajralib turadi. Uning oldingi chekkasi qovurg‘a yuzasini ko‘ks oralig‘i yuzasidan ajratsa, pastki chekkasi qovurg‘a va medial yuzalarini diafragma yuzasidan ajratadi. Qovurg‘a yuzasi orqa tomonda o‘tmas orqa chekka hosil qilib, medial yuzasiga o‘tib ketadi.


Yüklə 48,52 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə