Rsk general notesYüklə 30,66 Kb.

tarix27.04.2018
ölçüsü30,66 Kb.


Fəsil 15 İsti̇nadlar


CQBK-nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan 

Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi 

Yekun variant 

15  İSTİNADLAR 

ABS  International  (EQE).  2001.  ‘Şahdəniz  Qaz  İxrac  Layihəsi,  Seysmik  Təhlükələrin 

Qiymətləndirilməsi və Texniki Tövsiyələr’ 

AETC. 2003. BTC boru kəməri ilə bağlı torpağın məhsuldar üst qatının CICC (Consolidated 

International Contractor Company) şirkətinin adından aparılmış tədqiqatı   

Akvamiljø Caspian. 2011.,AmC istinad nömrəsu: 11217-01-R1 

Əliyev, F. Ş. 2001. Şahdəniz Qaz Boru Kəməri, Qrunt suları 

Arpe,  K.  et  al.  2011.  ‘2010-cu  ildə  Rusiyasının  Avropa  hissəsindəki  quraqlığının  Xəzər 

dənizinin səviyyəsinə təsiri’. Hidrologiya və Yer Sistemi Elmləri ilə bağlı müzakirələr. 8. pp 

7781–7803 

BirdLife  International.  2012.  ‘Növlərə  dair  faktlar  toplusu:  Turac  (Francolinus francolinus)’

[onlayn] 

Qarşıda  qeyd  olunan  saytda  mövcuddur: 

http://www.birdlife.org

  (sayta  daxil  olunma  tarixi: 

2012-ci ilin may ayı)  

BP.  2005.  İnsan  təhlükəsizliyi  və  İnsan  haqları  ilə  bağlı  könüllü  prinsiplər.  Təlimat  sənədi 

qarşıda qeyd olunan saytda mövcuddur:  

http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/STAGING/global_assets/downloads/BP_

Human_Rights_2005.pdf

 

BP. 2008b. İnsan təhlükəsizliyi və İnsan haqları ilə bağlı könüllü prinsiplər. İcra təlimatı BP. tarixsiz. Davranış kodeksi. Qarşıda qeyd olunan saytda mövcuddur: 

http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9003494&contentId=7006600

 

CB&I.  2011b. ‘CQBK  Genişləndirilməsi  Layihəsi  ilə  bağlı  torpağın  eroziyasının  tədqiqatı haqqında hesabat’. Sənədin nömrəsi SCPX03-MS00-PL-RP-00012 

Nəqliyyat  Departamenti.  2007.  Nəqliyyat  vasitələrinin  qiymətləndirilməsi  haqqında  təlimat. 

Baş nazirin müavininin ofisi 

ERM.  2000.  BP  şirkətinin  adından  ERM  (Environmental  Resources  Management)  şirkəti 

tərəfindən QİBK ilə bağlı aparılmış ilkin tədqiqat, BP şirkəti üçün avqust/sentyabr ayları üzrə 

hazırlanmış və çap olunmamış hesabat   

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı. tarixsiz. Ekoloji və Sosial Siyasət və İcra Tələbləri 

(PR1, PR6 & PR8 müəyyən edilmiş qaydada) 

Eyubov,  A.  1993.  Azərbaycanın  Aqroiqlim  Atlası  (Azərbaycan  Respublikasının  Elmlər 

Akademiyası) 

Fookes,  P.  G.  və  Bettess,  R.  2000.  Magistral  boru  kəmərlərinin  mövcud  və  gələcək  çay 

kəsişmələri  marşrutları  üçün  geotəhlükələrin  qiymətləndirilməsi  və  Azərbaycanın  relyefinin 

qiymətləndirilməsi ilə bağlı ofis şəraitində araşdırmalar üçün yerüstü nəzarət göstəricilərinin 

toplanması məqsədilə Azərbaycana sahə səfəri (avqust 2000), BP şirkəti üçün hesabat,  6 

sentyabr 2000 (layihə 1) 

Gibb.  2001.  Şahdəniz  midstrim  (nəqletmə)  əməliyyatları  ilə  bağlı  geotexniki  tədqiqatlar  – 

Azərbaycan. İnterpretasiya xarakterli hesabat: Hissə A, Qruntun vəziyyətinin xülasəsi, Hissə 

B,  Texniki  interpretasiya.  Gibb  Ltd  tərəfindən  BP  Eksploreyşn  (Şahdəniz  Ltd.)  üçün 

hazırlanmışdır. Müqavilə No:  C-00-BPSD-22780, Düzəliş 1, Oktyabr 2001 

İstinadlar 

15-1 CQBK-nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan 

Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi 

Yekun variant 

 

Qorqadze, G. 2004. ‘Avrasiya susamuru Cənubi Qafqazda’. IUCN (Təbiət və təbii resursların konservasiyası üzrə beynəlxalq birlik) Susamuru  növləri. Qrup Büll. 21:1. Səh: 19–23 

 

Quliev, I. S. və A. A. Feyzullayev. 1996. Azərbaycanda  yer səthinə çıxan karbohidrogenin  geokimyası. Memuarlar – Amerika Neft Geoloqları Cəmiyyəti. Səh: 63-70 

 

Azərbaycan  Respublikası  hökuməti  və  CQBK  İştirakçıları  arasında  Tranzit  Əraziyə  Malik Ölkə Hökuməti ilə Saziş   

 

Hüseynbala.  A.  2009.  Trend  Xəbərlər  Agentliyi.  [Onlayn]  Qarşıda  qeyd  olunan  saytda mövcuddur: 

http://en.trend.az/news/incident/1546957.html

.  2013-cü  ilin  noyabr  ayında 

istifadə olunmuşdur 

 

BMK.  2008.  Müvafiq  təcrübələr  haqqında  sənədlər,  Beynəlxalq  Maliyyə  Korporasiyası [Onlayn]: http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/Publications_GoodPractice 

 

Beynəlxalq  Neft  Sənayesinin  Ekoloji  Konservasiya  Cəmiyyəti  (IPIECA).  2005.  Neft  və  qaz sənayesində insan sağlamlığına təsirin qiymətləndirilməsi haqqında təlimat.  Beynəlxalq Neft 

Sənayesinin Ekoloji Konservasiya Cəmiyyəti   [Onlayn]: http://www. ipieca.org 

 

İskəndərov A. 2010. Şamaxıda daşqın qaz və su kəmərlərinə ziyan vurur  (Rus dilində). ANS Press,  22  may  2010  [onlayn].  Qarşıda  qeyd  olunan  saytda  mövcuddur 

http://anspress.com/index.php?a=2&lng=ru&nid =44100

 (2013-cü ilin noyabr ayında istifadə 

olunmuşdur) 

 

Qaşqay, R və Əliyev, F. Ş. 1996. ‘Azərbaycanda Qərb İxrac Boru Kəməri, ƏMTQ.   Əlavə AII.4 “Hidrologiya”’, Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti üçün hazırlanmış hesabat   

 

Landşaft İnstitutu və Ekoloji İdarəetmə və Qiymətləndirmə İnstitutu (EİQİ).   2002. Landşaft və Vizual Təsirin Qiymətləndirilməsi haqqında Təlimat (İkinci nəşr) 

 

Lee. E. M. 2001. CQBKG marşrutu variantları: Palçıq vulkanı risklərinin xülasəsi  

Leopold,  L.  B  et  al.  1964.  Geomorfologiyada  Allüvial  Proseslər  (W.H.  Freeman  and 

Company) 

 

Məmmədov,  F.  2013.  Azərbaycanda  günəş  radiasiyasının  illik  orta  xəritələri.      Enerji  və elektrik enerjisi. 3:4. Səh: 44-50 

 

Azərbaycan  Respublikasının  Ekologiya  və  Təbii  Sərvətlər  Nazirliyi.  2011.  Azərbaycanın topoqrafiyası (Xəritə) 

 

Milli  İqlim  Göstəriciləri  Mərkəzi  (MİGM).  Gündəlik  Qlobal  Tarixi  Klimatologiya  Şəbəkəsi. [onlayn].  Qarşıda  qeyd  olunmuş  saytda  mövcuddur: 

http://gis.ncdc.noaa.gov/map/viewer/

 

(2013-cü ilin noyabr ayında istifadə olunmuşdur)  

Ratcliffe,  D.  1977.  Təbiətin  Konservasiya  Olunmasının  Analizi.  Keymbric  Universitetinin 

mətbəəsi 

 

RSK.  .2014.  Ətraf  Mühit  və  Sosial  Sahənin  İlkin  Vəziyyəti  Haqqında  Hesabatın  Əlavəsi, Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin Genişləndirilməsi (CQBKG) Layihəsi, Azərbaycan   

 

RSK. 2013. Ətraf Mühit  və Sosial  Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsi, Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin Genişləndirilməsi (CQBKG) Layihəsi, Azərbaycan   

 

RSK. 2013. Qruntun tədqiqatı, Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin Genişləndirilməsi (CQBKG) Layihəsi [hazırda çap olunmamışdır] 

 

İstinadlar   

15-2 


 


CQBK-nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan 

Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi 

Yekun variant 

 

RSK. 2012. Ətraf Mühit və Sosial Sahənin İlkin Vəziyyəti haqqında Hesabat, Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin Genişləndirilməsi (CQBKG) Layihəsi, Azərbaycan   

 

Şükürov, E et al. 2008. Azərbaycanın Səhra və Yarımsəhra Bitkilərində Biomüxtəliflik. Bakı, ISBN:9952-426-65-8 

 

BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyası (UNECE). 2007. Bizim sular: əllərin sərhədlərdə birləşdirilməsi. Transsərhəd çaylar, göllər və qrunt sularının ilk dəfə qiymətləndirilməsi. 

[onlayn] Qarşıda qeyd olunmuş saytda mövcuddur: 

http://www.unece.org/env/water/publications/pub76.htm

 (2012-ci ilin may ayında istifadə 

olunmuşdur) 

 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının Geoloji Xidməti (USGS). Milli Zəlzələ Məlumat Mərkəzi 2013-cü ilin oktyabr ayında istifadə etmişdir   

 

URS.  2013-cü  ilin  oktyabrında  hazırlamışdır.  Boru  kəmərinin  nəzərdə  tutulmuş  əlavə seksiyasının quyu tədqiqatları [çap olunmamışdır] 

 

URS. 2012. Azərbaycanda inkişaf ilə bağlı faktlar haqqında hesabat: KG0 -KG57 Az (UR-MX10ZZ-CV-REP-0001-000) 

 

Usher, M.B. 1986. Canlı Təbiətin Qorunub Saxlanmasının Qiymətləndirilməsi  Chapman və Hall, London. 

 

Dünya Bankı. 2013.İqlim Dəyişikliyi haqqında Bilgi Portalı, Azərbaycan üçün Orta Aylıq Yağıntı və Temperatur. [onlayn] aşağıdakı saytda mövcuddur: 

http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_historical_climate&This

Region=Asia&ThisCcode=AZE#, 2013-cü ilin noyabr ayında istifadə olunmuşdur   

 

İstinadlar   

15-3 


 

Document Outline

  • 15 İSTİNADLAR
  • Blank PageDostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə