S: ?n birinci, ?n böyük bayram, ?n s?n bayramYüklə 36,79 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix21.04.2018
ölçüsü36,79 Kb.
#39797


CultureTalk Azerbaijan Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu 

Notable Holidays 

 

Azerbaijani transcript:  

S: Ən birinci, ən böyük bayram, ən şən bayram... 

 

N: Novruzdur  

S: Novruzdur. Novruz Bayramı, o baharın birinci günü, Martın 20-21-ri, elə bil Yeni  l 

Bayramıdır Azərbaycanda, nəinki Azərbaycanda, bütün reqionda.  nsanlar çoxlu şirin 

şeylər bişirir, paxlava, şəkərbura, şorgoğal… tongal qalayırlar    

 

N: hoppanırlar tonqalın üstündən…  

S: Tonqalın üstündən hoppanırlar. 

 

N: Novruz təbii, ən böyük bayramımız Novruzdur. Novruz bizdə belə elə birinci çərşənbə sonuncu çərşənbələlərə gədər hamısı çox belə təntənəylə geyd olunur, od qalanır çünki bu 

Atəşpərəslik dövründən qalıb bizə, bu deməli “zoroastroanizm” buna deyirlər… hər halda 

Novruz ən qədim bir bayramdır və tonqallar qalanır, insanlar hoppanır tonqalın üstündən 

və bütün deməli onların problemları o tonqalın içində, odun içində yanır qedir… və 

ümumiyyətlə bu çox bir, ən sevimli bayramdır. Ondan başqa, təbii bizdə bütün dini 

bayramlar var, Qurban bayramı var, Ramazan bayramı var və hətta hələm  slamdan 

qabaq bizə qəlib, Çilə deyirlər bizdə… o necə  randa “Yalda” deyirlər, o qış qələndə… 

deməli qışın birinci günü, onlar var… birdə yayın birinci günü qəlməsi. Amma təbii onlar 

hamısına üstün qəlir… üstələk Novruz, Novruz birincidir, onlar ondan sonra gəlir. Ancaq 

ki, onlarda var bizdə.  

 

S: Sonra Yeni  l bayramı…  

N: Yeni  l bayramı var, çünki bizdə deməli iki cürə… bizdə var baharın qəlişiylə ilimiz 

başlanır, birdə bizdə bu Avropalaşmış, Qərbdən qəlmiş Yeni  l… o da var bizdə. 31 

december… o da bizdə Yeni  l kimi qeyd olunur. 31 december bizdə, o da belə bir necə 

ki Qərb ölkələrində, necə batı ölkələrində eyni curə… bizdə deməli o Sanra Klaus-da 

var…  


 

S: Santa Klausa Şaxta Baba deyirlər. 

 

N: Şaxta baba deyirlər Santa Klausa…  

S: Şaxta baba qəlir, uşaqlara hədiyyə paylayır misal üçün… uşaqlar üçün yolka 

bəzəyirlər… 

 

N: Şam ağacı bəzəyirlər… Şam ağacını bəzəyirlər.  


S: Şuravi vaxtından qalıb o bayram… Sovet Uniondan… 

 

N: Sovietlər Birliyindən… ancaq ki, ancaq ki, eyni cürə uşaqlar evləri qəzir Novruz dövründə…   

 

S: O Novruz dövründə…  

N: Novruz dövründə… bayramın o zamanıdır… uşaqlar qəzir, onlara şirin şeylər verirlər, 

uşaqlar mahnı oxuyurlar, bunlar hamısı var… qapı qapı qəzirlər, hər qapıda özdə 

qoyardılar bizdə papaq… papaq qoyardılar, papağın içinə … 

 

S: Şirinniyatlar…  

N: Kimsə qapını açır, yanı qapını döyürlər qoyurlar papaq, sonra kimsə o papağın içinə 

şirin şeylər qoyur. Birdə ki, təbii, əlbəttə ki, o başqa başqa şeylər var… o birinci səs 

qələndə, yadına qəlir? Qulaq asırlaq qapıya… nə səs qəlir… o belə şeylər… çox adətlər 

var Novruzdan əlaqədər, suyun… suya baxırlar… 

 

S: Səməni   

N: suya baxırlar…Səməni və sairə. Hamısı bunlar var bizdə. Eyniliklə güney 

Azərbaycanda, bizdədə. 

 

S: Sonra o birisi… misal üçün Qadınlar Günü, 8 mart günü qalıb.  

N: O da Sovietlər Birliyindən 

 

S: Sonra Mayın biri qalıb…  

N: Mayın biri yoxdur, elə şeylər yoxdur 

 

S: Mayın doqquzu, müharibə günü  

N: O indi  kinci Cəhan Savaşı… o vaxtdan qalıb… qalıbdır, amma onlar hamısı… 

 

S: Onlarda var…  

N: Var. Var, amma ki onlar əsas deyirlər. Əsası Novruzdur. Ən birincisi Novruzdur. 28 

May var, Respublika Günü… 

 

S: Heydər Əliyevın günü.  

 

N: Onları biz qeyd eləmirik. 28 May.   

M: Отмечается? 

 N: Yox. Var, təbii var, amma ki…  

 

S: O iş günü deyil. Bayramdır.   

N:  ş günləri deyil onlar hamısı.    

 

М: Ну а семьи так не собираются, нет? Отмечать?  

N: Yox. 28 May var, Ordu Günü var... 

 

S: Ordu Günü var.  

N: Təbii. Yeni bayramlarda var.  

  

English translation:  

S: The biggest, the most festive holiday number one is… 

 

N: Novruz  

S: …is Novruz. The holiday Novruz is on the first day of spring, March 20-21… In 

Azerbaijan it’s like a New Year… not only in Azerbaijan, but in the whole region. People 

cook many sweet things, like pakhlava, shekerbura, shorgogal… they make a fire. 

 

N: Jump over the fire.  

S: They jump over the fire. 

 

N: Novruz, of course is our biggest holiday. We celebrate Novruz from the first Thursday until the last Thursday with a lot of festivity... the fire is made, because this has stayed 

over to us from the time of Zoroastrianism… they call it Zoroastrianism… anyways, 

Novruz is the most ancient holiday and… a fire is made, people jump over the fire and all 

their problems burn away and disappear in that fire… and also, this is a very loved 

holiday. Aside from that, of course we have all the religious holidays, Qurban, 

Ramazan… and also, this has passed on to us even before the time of Islam, it’s called 

Chila… it’s like in Iran, they say Yalda, it’s a holiday of the coming of winter… the first 

day of winter… and also the celebration of the coming of the first day of summer. But of 

course out of all these holidays the most important one is Novruz. Novruz is first and then 

all of others follow. But we have them too. 

 

S: Then we have a celebration of New Year’s…  

N: We have New Year’s, because we have two kinds of… we have… the starting of the 

year with the coming of spring and also we have this Europeanized… New Year from the 

West… we also have that. December 31

st

. We also celebrate that as New Year. We 
celebrate December 31

st

, just like it is celebrated in Western countries; the same way… we also have Santa Claus… 

 

S: Santa Claus is called Shakta Baba.  

N: We call Santa Claus Shakta Baba… 

 

S: Shakta Baba comes, gives presents to children… the tree gets decorated for the children… 

 

N: People decorate the pine tree…   

S: This holiday has stayed from the Soviet Union times… 

 

N: …from the Soviet Union… however, however, children walk around to different houses during Novruz… 

 

S: That is during Novruz…  

N: During Novruz… at the time… the children walk around, people give them sweets, 

children sing songs, we have all that… they walk from door to door, at every door we put 

hats, inside the hat… 

 

S: Sweets…  

N: Somebody opens the door, I mean… the kids knock on the door. Then, someone puts 

sweets inside that hat. And also, of course, there are other things… when you hear the 

first voice, do you remember? You listen to the door… to the kind of noises that come… 

there are many traditions connected to Novruz… water… looking into the water… 

 

S: Samani  

N: looking into the water… Samani and so on. We have all this. Same goes to Iranian 

Azerbaijan. 

 

S: Then… for example Women’s Day, March 8 has stayed.  

N: That too stayed on from the Soviet Union. 

 

S: Then, May 1 has stayed…  

N: We no longer have May 1, don’t have such things. 

  

S: May 9, war days  

N: That is from WWII… has stayed on from that time on… all that is… 
 

S: We have all these… 

 

N: Yes, we do. We have… but all these holidays are not that important. The most important one is Novruz. The first one is Novruz. We have May 28

th

, Republic Day…  

S: Heydar Aliyev’s Day. 

 

N: We don’t celebrate all those. May 28th

 M: Do you celebrate that? 

 

N: No. We have them of course, but…  

S: It’s a free day from work. It’s a holiday. 

 

N: They are all non-working days.  

M: Do the families gather, no? To celebrate? 

 

N: No. There is May 28th

, Army Day… 

 

S: We have Army Day.  

N: Of course. Also have these new holidays.  

 

 

  

 

  

 

         

About CultureTalk: CultureTalk is produced by the Five College Center for the Study of World 

Languages and housed on the LangMedia Website. The project provides students of language and culture 

with samples of people talking about their lives in the languages they use everyday. The participants in 

CultureTalk interviews and discussions are of many different ages and walks of life. They are free to 

express themselves as they wish. The ideas and opinions presented here are those of the participants. 

Inclusion in CultureTalk does not represent endorsement of these ideas or opinions by the Five College 

Center for the Study of World Languages, Five Colleges, Incorporated, or any of its member institutions: 

Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith College and the University of 

Massachusetts at Amherst.   

© 2003-2009 Five College Center for the Study of World Languages and Five Colleges, Incorporated 

 

Yüklə 36,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə