Salajová, Renáta: Sociálny pracovník a klient V hmotnej núdziYüklə 15,76 Kb.
tarix22.11.2017
ölçüsü15,76 Kb.

ABSTRAKT

SALAJOVÁ, Renáta: Sociálny pracovník a klient v hmotnej núdzi. Záverečná bakalárska práca / Salajová Renáta – Žilinská univerzita v Žiline. Fakulta prírodných vied.

Katedra pedagogiky, psychológie a sociálnych vied.


  • Školiteľ: Pavol Hamaj, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie:

Bakalár študijného programu Sociálna pedagogika. – Žilina: FPV ŽU, ŽU 2007. 39 s.
Hlavný obsah bakalárskej práce sa zaoberá problematikou starostlivosti o občana, diferencovaním sociálnej sféry, sociálnej politiky a čiastkovo analyzuje obsah pojmu „hmotná núdza občanov“. Ďalej otázky sociálnej práci ako praktickej činnosti, sociálnej práce ako profesie a profesijnej etiky sociálneho pracovníka a etické princípy v jeho činnosti. Jadro tvorí konkrétna práca sociálneho pracovníka s klientom, kde je v teoretickej rovine prezentovaný pokus o vymedzenie sociálnych rol sociálneho pracovníka, klasifikáciu klientov a vzťahu sociálneho pracovníka a klienta v hmotnej núdzi. Zároveň je v poslednej časti prezentovaný prieskum názorov klientov – poberateľov dávky sociálnej pomoci - a spôsobov ich hodnotenia sociálnych pracovníkov pri riešení ich hmotnej núdze. V práci je prezentovaných 12 tabuliek.

Main contents of this baccalaureate work deal with problems about care citizen, differentiation of social field, social policy and partially analyze value of term „material distress of citizens“. Next deal with questions about social work as practical activity, social work as profession and occupative morality of social workman and morality in his ploy. Merit is made of concrete work of social employee with client, where is in theoretical level present try to definition social role of social employee, client classification and relationship between social employee and material distress client. In last part is present reconnaissance of opinion clients – dole social on the dole. Ways and means their ranking of social employers with solving their material distress. In baccalaureate work is present 12 tables.


Kľúčové slová:

Sociálna sféra. Sociálna práca. Subsidiarita. Participácia. Hmotná núdza. Sociálna pomoc. Poradenská činnosť. Sociálne poradenstvo. Sociálne služby. Dávka sociálnej pomoci. Klient. Klient v hmotnej núdzi. Roly sociálneho pracovníka. Etika sociálneho pracovníka.PREDHOVOR

V trende celosvetového vývoja, kedy spoločnosť prechádzala od industriálnej k informačnej spoločnosti, zaniká množstvo doteraz potrebných profesií a zároveň vznikajú nové. Tieto zmeny sa odrážajú na živote spoločnosti. Vzniká potreba transformovať ekonomiku na všetkých úrovniach či už krajiny, regiónu alebo okresu do iných netradičných oblastí. Aj z týchto dôvodov je nevyhnutné eliminovať negatívne dopady na jednotlivé skupiny ľudí.

Ťažko by sme našli človeka, ktorý by prežil celý svoj život bez akejkoľvek sociálnej intervencie či pomoci štátu. Sú životné situácie, ktoré robia človeka zraniteľnejším voči okolitému svetu, situácie, keď potrebuje systematickejšiu a dlhodobejšiu pomoc a podporu, bez ktorej by len ťažko dokázal, alebo vôbec nedokázal toto obdobie prekonať. Preto každý štát zabezpečuje systém sociálnej ochrany.

I keď je občan v prvom rade zodpovedný sám za seba, sociálna pomoc prispieva k riešeniu situácie, ktorá je nad jeho sily. Sú to situácie oslabenia alebo zlyhania zdrojov, ak si zdroje so zreteľom na zdravotný stav, vek, stratu zamestnania, zlyhanie rodinného zázemia a pod. nemôže občan zabezpečiť sám alebo s pomocou vlastnej rodiny. Jej zmyslom je preklenúť núdzu a pokiaľ možno navrátiť občana do normálnej sociálnej situácie.

Z uvedených ale aj ďalších dôvodov som sa a rozhodla zamerať svoju záverečnú bakalársku prácu práve problematike osobnosti sociálneho pracovníka, charakteristike klienta v hmotnej núdzi a vzťahom sociálneho pracovníka k takýmto klientom. Pôvodné zámery a snahy podrobnejšie zmapovať situáciu občanov v hmotnej núdzi v okrese Martin a poukázať na niektoré súvislosti práce sociálnych pracovníkov s touto skupinou klientov, narážali na značné problémy v regionálnych inštitúciách, ale aj na ochotu samotných klientov spolupracovať napríklad pri výskume. Aj z tohto dôvodu sme sa v  práci obmedzili iba na niektoré vybrané problémy tejto, veľmi širokej a zložitej problematiky.

Na tomto mieste by som chcela poďakovať predovšetkým môjmu vedúcemu práce Pavlovi Hamajovi, PhD. za cenné rady a odborné vedenie počas spracovávania záverečnej bakalárskej a za cenné rady a usmerňovanie v príprave a spracovaní najmä empirickej časti práce.


Renáta Salajová

O B S A H


ÚVOD ......................................................................................................................... 5
1 STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV V SOCIÁLNOM ŠTÁTE .................... 7

1.1 Sociálna sféra ................................................................................................... 8

1.2 Sociálna politika .............................................................................................. 10


    1. Hmotná núdza občanov ................................................................................... 14

2 SOCIÁLNA PRÁCA AKO PRAKTICKÁ ČINNOSŤ ............................ 16
2.1 Sociálna práca ako profesia ................................................................................ 16

2.2 Osobnosť sociálneho pracovníka ........................................................................ 18

2.2.1 Profesijná etika sociálneho pracovníka .............................................................. 19

2.2.2 Etické princípy v činnosti sociálneho pracovníka .............................................. 203 SOCIÁLNA PRÁCA S KLIENTOM V HMOTNEJ NÚDZI ..................... 21

    1. Sociálne roly sociálneho pracovníka a klasifikácia klientov ................................. 21

    2. Vzťah sociálneho pracovníka a klienta v hmotnej núdzi ....................................... 23

4 EMPIRICKÉ POZNATKY O PRÁCI S KLIENTMI V HMOTNEJ NÚDZI 25

4.1 Projekt prieskumu ................................................................................................... 25

4.2 Interpretácia výsledkov prieskumu .......................................................................... 27

4.3 Záver k prieskumu ................................................................................................... 36ZÁVER ........................................................................................................................... 38

Literatúra ....................................................................................................................... 39

Príloha


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə