Sana: nazorat ishi.№1Yüklə 57,42 Kb.
tarix18.04.2022
ölçüsü57,42 Kb.
#85599
8-sinf kimyo nazorat ishi (4)
Gidravlika va gidravlik mashinalar

SANA: NAZORAT ISHI.№1.

Nazorat shakli:Test. 1. Ohaktosh CaCO3 tarkibida necha % kislorod bor?A)40% B)12% C)48% C)30%

2.Sulfat kislota H2SO4 tarkibida necha % oltingugurt bor? A)1,98%.B)63,96%. C)31,87%.D)40%

3.Kislotali oksidlar qatorini aniqlang. A)SO3,CO2,Mn2O7,N2O5. B)Al2O3,ZnO,Fe2O3,Cr2O3. C)CaO,FeO,CrO,K2O D)NO,CO,SO,N2O 4. Amfoter oksidlar qatorini aniqlang.A)SO3,CO2,Mn2O7,N2O5. B)Al2O3,ZnO,Fe2O3,Cr2O3. C)CaO,FeO,CrO,K2O D)NO,CO,SO,N2O 5. Tuz hosil qilmaydigan oksidlar qatorini aniqlang.A)SO3,CO2,Mn2O7,N2O5. B)Al2O3,ZnO,Fe2O3,Cr2O3. C)CaO,FeO,CrO,K2O D)NO,CO,SO,N2O 6.Normal sharoitda 11,2 litr oltingugurt(IV)-oksid olish uchun kerak bo’ladigan oltingugurtning massasini aniqlang. A)16 B)32 C)64 D)128 7.Amfoter gidroksidlar qatorini aniqlang. A)KOH,LiOH,NaOH,RbOH. B)Al(OH)3, Fe(OH)3,Cr(OH)3,Zn(OH)2.C)KOH,Cr(OH)3LiOH,RbOH. D)KOH,Cr(OH)3,Fe(OH)3,NaOH. 8. Ishqorlar berilgan qatorini aniqlang.

A)KOH,LiOH,NaOH,RbOH. B)Al(OH)3,Fe(OH)3,Cr(OH)3,Zn(OH)2. C)KOH,Cr(OH)3LiOH,RbOH. D)KOH,Cr(OH)3,Fe(OH)3,NaOH. 9.Qaysi moddadan bir vaqtning o’zida ham asosli,ham kislotali oksid olish mumkin? A)CaCO3 B)Al(OH)3 C)H3PO4 D)KNO3 10.Oshqozon shirasi tarkibidagi kislotani toping.A)HClB)H2SO4C)HMnO4 C)HF 11.’’Kuporos moyi’’ qaysi kislota?A)HCl B)H2SO4 C)HMnO4 D)HF

12.Quyidagi qaysi kislota eritmada cho’kma hosil bo’lishi bilan olinadi.A)HCl.B)H2SO4.C)H2SiO3D)HF

13. 24 gr C yondirilganda hosil bo’ladigan CO2 ning hajmini aniqlang.A)11,2L B)22,4L C)33,6L D)44,8L 14Nordon tuz hosil qiladigan kislotalarni aniqlang.

A)HCl,H2SO4, H3PO4,H2CO3 B)H2SO4,H3PO4,H2CO3,H2SO3

C)HCl, H2SO4,H3PO4,H2CO3 D) H3PO4,H2CO3,HF,HI 15. Quyidagi kislotalarning qaysi birida kislota hosil qiluvchi elementning valentligi beshga teng. A)H3PO4 B)H2SO4 C)HMnO4 D)HF 16.Quyidagi kislotalarning qaysi birida kislota hosil qiluvchi elementning valentligi yettiga teng. A)H3PO4 B)H2SO4 С)HMnO4 D)HF 17.Kislotalar tarkibidagi kislorod atomiga ko’ra nechaga bo’linadi. A)2 B)3 C)4 D)5 18. Ham metallarga,ham metallmaslarga xos bo’lgan amfoter xossaga ega elementlar qatorini aniqlang.A)Zn va Al B)Na va Fe C)Al va K D)Zn va Li 19.Kimyoviy reaksiya turini aniqlang. 1).2H2+O2=2H2O 2).2KMnO4=K2MnO4+MnO2+O2 3).Zn+2HCl=ZnCl2+H2 4). CaO+2HCl=CaCl2+H2O

______________________________________________________________________________ 20. 11,2 L vodorod xloridni neytrallash uchun kerak bo’ladigan natriy ishqorining massasini aniqlang. ____________________________________________________________________ 21.Nordon tuzlarga misol keltiring. _______________________________________________

22.Ohaktosh va ichimlik sodasining formulasi._______________________________________

23.Tarkibi quyidagicha bo’lgan asoslarning formulasini yozing. A)Mn-61,8%,O-36%,H-2,3% B)Pb-75,3%,O-23,2%,H-1,5%. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________

24. Tarkibi quyidagicha bo’lgan kislotalarning formulasini yozing. A)H-2,1%,N-29,8%,O-68,1%. B)H-2,3%,S-39,1%,O-58,5% ____________________________ 25.Kislorodning allotropik shakl o’zgarishi___________________________________________

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

T.J

Ball


SANA: NAZORAT ISHI.№2.

NAZORAT SHAKLI: yozma ish.

I-variant.

1.Zn,K,Po,Bh elementlarining energetik pog’onachalarda elektronlarning taqsimlanishini yozing.

2.Alyuminiyning davriy jadvaldagi o’rniga qarab unga ta’rif bering.

3.Quyidagi o’zgarishlarni amalga oshirish uchun zarur reaksiya tenglamalarini yozing. CuO – CuCl2 – Cu(OH)2 – CuO.

4. 50 ml 0,1 M li eritmada qancha NaOH bor.
II-variant.

1. Ca,Sb,Hg,Db elementlarining energetik pog’onachalarda elektronlarning taqsimlanishini yozing. 2.Oltingugurtning davriy jadvaldagi o’rniga qarab unga ta’rif bering.

3.Quyidagi o’zgarishlarni amalga oshirish uchun zarur reaksiya tengla-malarini yozing. Fe – FeSO4 – Fe(OH)2 – FeO – Fe. 4. 0,5 M 300 ml li eritmada qancha Mg(NO3)2 bor.

SANA: NAZORAT ISHI.№3. Nazorat shakli:masalalar yechish.

I-variant.

1.34,2 gr Al2(SO4)3 tuzidan 0,5 M li qancha hajm eritma tayyorlanadi. 2.Bor105B va 115B izotoplarining aralashmasidan iborat bo’lib,uning o’rtacha nisbiy atom massasi 10,82 ga teng.Tabiiy bordagi izotoplarning massa ulush-larini toping. 3.Magniy 78,6% 2412Mg,10,1%2512Mg αva 11,3%2612Mg izotoplar aralashmasi-dan iborat:magniy o’rtacha atom massasini aniqlang.

4 .Yadro reaksiyadagi “X”zarrachani aniqlang. 20983Bi+α 21185At + X 23992U 2 α + X2

3 892U 2α+3β+X 2612Mg+ϒ X+11H
II-variant.

1 .Tabiiy argon 36Ar-0,3%,38Ar-0,7%,40Ar-99% izotoplar aralashmasidan iborat bo’lib,tabbiy argonning o’rtacha atom massasini aniqlang. 2.Tabiiy mis 6329Cu va 6529Cu izotoplarining aralashmasidan iborat bo’lib,uning o’rtacha nisbiy atom massasi 63,54 ga teng.Tabiiy misdagi izotoplarning massa ulushlarini toping. 3.40 gr Fe2(SO4)3 tuzidan 0,5 M li qancha hajm eritma tayyorlanadi. 4.Yadro reaksiyadagi “X”zarrachani aniqlang. 15262Sm 14860Nd+X 23892U+211H X+10n+30+1β 23893Np 23892U+X 105B+10n 42α+X

SANA: NAZORAT ISHI.№4

Nazorat shakli:test.

1.Fosfat kislota tarkibidagi fosforning oksidlanish darajasi.

A)+5 B)+1 C)+6D)+3 2.Yoritish chiroqlarida ishlatiladigan argon izotoplarining yadrosida nechta proton va neytron bo’ladi.A)18 p,40 n B)18 p,22 n C)40 p,18 n D)32 p,18 n 3.Qaysi qatorda faqat d-elementlar berilgan. A)Al,Si,La B)Ti,Ge,Sb C)Ti,Re,Os D)H,W,Hf 4.O’rtacha nisbiy atom massasi 69,72 bo’lgan galliy elementining tabiatda 71Ga va 69Ga izotoplari mavjud.Ularning tabiatdagi massa ulushini aniqlang. A)36,64 B)56,44 C)38,62 D)42,58 5.Vodorodning nechta izotopi bor.A)1 B)2 C)3 D)4 6.Izoelektron moddalarni aniqlang. A)azot,uglerod(IV)-oksid. B)azot,uglerod(II)-oksid.C)azot,vodorod.D)azot,ammiak. 7.Yadro reaksiyadagi “X”zarrachani aniqlang. 23892U+147N X+510n. A)24798Cf B)24799Es C)25198Cf D)24699Es 8.AlCl3 birikmasidagi alyuminiyning oksidlanish darajasini aniqlang. A)+1 B)-1 C)+3 D)-3 9.Vodorod peroksidda kislorodning oksidlanish darajasini aniqlang. A)-1 B)-2 C)0 D)-3 10.Kaliyning 4019K izotopida nechtadan proton,neytron,electron bor. A)19,40,19. B)19,19,19. C)40,21,40. D)19,21,19. 11.Quyidagi reaksiya teng`lamasining o’ng tomondagi koeeffitsiyentlar yig’indisini aniqlang.K2Cr2O7+HJ+H2SO4=K2SO4+Cr2(SO4)3+J2+H2OA)8B)10C)12D)6 12. 21,7 gr simob(II)-oksid parchalanganda n.sh da o’lchangan qancha hajm kislorod hosil bo’ladi. A)2,24 l B)5,01 l C)1,12 l D)2,22 l 13. Na2B4O7 da borning oksidlanish darajasini toping. A)+2 B)+3 C)+4 D)+5 14.Quyidagi reaksiyasida qaysi modda oksidlovchi vazifasini bajaradi. KMnO4+HCl=KCl+MnCl2+Cl2+H2O. A)kaliy permanganat B)vodorod xlorid C)suv D)xlor 15.Bertole tuzidagi xlorning oksidlanish darajasini toping.A)+1B)+3C)+5D)+7 16.Quyida berilgan birikmalarning qaysi birida Mn+6 oksidlanish darajasini namoyon qiladi. A)KMnO4 B)K2MnO4 C)MnO2 D)Mn2O3 17.NaNO3,HNO3 birikmalardagi azotning oksidlanish darajasini aniqlang. A)0.B)+1.C)+4.D)+5. 18.”Elektrolitik dissotsiatsiyalanish nazariyasi”ning asoschisi. A)D.I.Mendeleyev B)M.V.Lomonosov C)Arrenius D)Bertole 19.H3PO4 necha bosqichda dissotsiatsiyalanadi.A)1 B)2 C)3 D)4 20.Azot(V)-oksiddagi azotning valentligi va oksidlanish darajasi.___________.

2 1.”f”orbitalda ko’pi bilan nechta electron bo’ladi____________________. 22.Tartib raqami 75 bo’lgan elementning nuklonlar sonini aniqlang. 23.Yadro reaksiyadagi”X”zarrachasini aniqlang. 258100Fm+2α 10n+X. 24.Qutbsiz kovalent bog’lanishli moddalarga misol yozing.______________. 25.Tartib raqami 85 bo’lgan element atomining electron formulasini yozing.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

T.J

Ball

SANA: NAZORAT ISHI.№5

Nazorat shakli:yozma ish.

I-variant.

1.Quyida keltirilgan kislota,asos va tuzlarning dissotsiyalanishini yozing. H2SO4,Fe(OH)3,H4P2O7,Ni(OH)2,Fe2(SO4)3,KMnO4. 2.Quyidagi kimyoviy reaksiyalarning molekulyar,ionli va qisqa ionli tengla-malarini yozing. A)FeSO4+NaOH= b)FeCl2+KOH= C)K2SO4+BaCl2=

3.Xlorid kislota quydagi keltirilgan moddalarning qaysilari bilan kimyoviy reaksiyaga kirishadi.Cu,CaO,SiO2,CuO,CO2,CaCO3,K.

4.21,3 gr 5 M BaSO4 tayyorlash uchun kerak bo’ladigan eritmaning hajmini aniqlang.
II-variant.

1. Quyida keltirilgan kislota,asos va tuzlarning dissotsiyalanishini yozing.

H2SiO3,K2Cr2O7,Cr(OH)3,KOH,Ni3(PO4)2,H2SiO3. 2. Quyidagi kimyoviy reaksiyalarning molekulyar,ionli va qisqa ionli tengla-malarini yozing.a)HCl+AgNO3= b)Ca(OH)2+H2SO4= C)Ni(OH)3+HNO3=

3.Formulalari quyida berilgan moddalardan qaysilari juft-juft bo’lib reaksiya-ga kirishganda HCl hosil bo’ladi?Reaksiya tenglamalarini yozing.

NaCl,H2SO4,NaHSO4,KCl. 4. 40 gr 300 ml Fe2(SO4)3 eritmasining molyar konsentratsiyasini aniqlang.
SANA: NAZORAT ISHI.№6.

Nazorat shakli:test. 1.Galogenlar orasida eng kuchli elektromanfiy element.A)Br B)F C)Cl D)I 2.U davriy davriy jadvalda 17-tartib raqamida joylashgan,tabiatda faqat birikmalar holida uchraydi,sariq rangli,zaharli gaz. A)xlor B)brom C)ftor D)yod

3.Xlorid ionini eritmada mavjudligini aniqlovchi modda.A)MgSO4 B)AgNO3 C)ZnSO4 D)AgCl

4.Bertole tuzining formulasi.A)KClO3 B)KCl C)KClO D)KClO4 5.Kimyo fani rivojiga hissa qo’shgan elektrolitik dissotsiyalanish nazariyasini yaratgan mashhur olimga 1903 yil Nobel mukofoti berilgan.Bu olimning nomini ko’rsating. A)D..I.Mendeleyev B)S.Kyuri C)G.Devi D)S.Arrenius. 6.Faqat metallmaslar berilgan qatorni aniqlang.A)Fe,K,Na,Mn B)O,H,Cl,F C)K,O,H,I D)I,H,N,Mn 7.KMnO4+HCl= reaksiya asosida 158 gr kaliy permanganatdan foydalanib,necha litr xlor gazi olish mumkin? A)22,4 l B)44,8 l C)67,2 l D)89,6 l 8.KMnO4+HCl+KNO2= oksidlovchi oldidagi koeffitsiyentni aniqlang. A)2 B)5 C)25 D)35 9. KMnO4+HCl+KNO2= qaytaruvchi oldidagi koeffitsiyentni aniqlang. A)2 B)5 C)25 D)35 10. KMnO4+HCl+KNO2= koeffitsiyentlar yig’indisini aniqlang. A)2 B)5 C)25 D)35 11.vodorod xlorodning havoga va vodorodga nisbatan zichligini aniqlang. A)1,258;18,25.B)1,258;36,5.C)36,5;18,25.D)36,5;36,5. 12.Perxlorat kislotadagi xlorning valentligi. A)I B)II C)V D)VII 13.Bertole tuzigagi xlorning massa ulushini (%)aniqlang.A)31,83% B)39,18% C)28,98% D)122,5

14.Natriy yodidning 225 gr miqdori bilan xlorning necha litri reaksiyaga kirishadi. A)22,4 B)16,8 C)11,2 D)44,8 15.Xlor tabiiy holda 3517Cl va 3717Cl izotoplar aralashmasidir.Uning o;rtacha nisbiy atom massasi 35,455 ekenligini bilgan holda tabiiy xlordagi har bir izotopning % miqdorini aniqlang. A)77,25;22,25. B)77,5;22,5. C)77;23. D)85;15.

16.Dengiz o’ti laminariyadan olinadigan galogenni aniqlang.A)F B)Cl C)Br D)J 17.Inson organizmida yod yetishmasa qanday kasallik kelib chiqadi. A)bo’qoq B)qand kasali C)insult D)infarkt 18.Laboratoruyada Cl2 nimalardan olinadi.

1.MnO2 2.KOH 3.HCl 4.KCl A)1,2 B)1,3 C)2,3 D)3,4 19.Xlorning issiq ishqor bilan reaksiyasini yozing. ____________________________________ 20.Xlor gazining havoga va vodorodga nisbatan zichligini aniqlang._______________________ 21.Galogenlar uchun sifat reaksiyasini yozing.________________________________________ 22.Yod birinchi marta 1886 yili fransuz olimi _________________tomonidan erkin holda olgan. 23. 76,3 gr yod olish uchun kaliy jodid eritmasiga qancha hajm ozon shimdirilishi kerak._______ 24.Peryodat kislotasidagi yodning vlentligi. __________________________________________ 25.Xlorning sovuq ishqor bilan reaksiyasini yozing. ___________________________________

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

T.J

Ball

SANA: NAZORAT ISHI.№7

Nazorat shakli:yozma ish.

I-variant.

1.oltingugurt(IV)-oksidning asosli oksidlar,ishqorlar bilan reaksiyalarini yozing. 2.Quyidagi reaksiya tenglamasini davom ettiring va koeffitsiyentlarini aniqlang. CuCl2+H2S=

3.Kimyoviy reaksiya 50 2 daqiqa 15 soniyada tugaydi.70oC da bu reaksiya qancha vaqtda tugaydi.Ushbu reaksiyaning temperatura koeffitsiyenti 2 ga teng. 4.Quyidagi o’zgarishlardagi “A” va “B” moddalarni aniqlang. A – FeSO4 – B – FeO – A – FeCl2 – B – FeO – A

II-variant.

1.Sulfat kislotaning bariy xlorid,fosfor va uglerod bilan reaksiya tenglamasini yozing. 2.Quyidagi reaksiya tenglamasini davom ettiring va koeffitsiyentlar yig’indisini toping. H2S+HNO3=

3. Kimyoviy reaksiya 50oC  daqiqa 15 soniyada tugaydi.30 da bu reak-siya qancha vaqtda tugaydi.Ushbu reaksiyaning temperatura koeffitsiyenti 3 ga teng.

4.Quyidagi o’zgarishlardagi “A” va “B” moddalarni aniqlang. A – B – CuCl2 – Cu(OH)2 - B – A

SANA: NAZORAT ISHI.№8

Nazorat shakli:test.

1.Ammiakda azotning oksidlanish darajasini aniqlang.A)+5 B)-3 C)0 D)+3 2.Azotning “kuldiruvchi gaz” deb ataluvchi oksidini ko’rsating.

A)N2O B)NO C)N2O5 D)NO2

3.O’zbekistonda ammiak qayerlarda ishlab chiqariladi.1.Chirchiq 2.Farg’ona 3.Namangan 4.Jizzax 5.Navoiy A)1,2,5 B)2,3 C)1,4,5 D)2,3,4 4.”Chili selitrasi” deb nom olgan moddani ko’rsating.A)NH4Cl B)NaNO3 C)NH4NO3 D)Na2SO4

5.Fosfinning formulasi.A)PH3 B)H3PO4 C)Ca3(PO4)2 D)Ca3P2 6.Fosforning tabiiy birikmalari fosforit va apatitning formulasini ko’rsating. A)PH3 B)H3PO4 C)Ca3(PO4)2 D)Ca3P2 7.Fosforitning tarkibidagi fosforning massa ulushini (%) da aniqlang.A)30 B)20 C)10 D)15

8.Azotning laboratoriyada qaysi usulda olinadi.A)havoni suyultirib B)zavoddan gaz balon-larda olib kelinadi C)mis(II)-oksid ustidan ammiak gazi o’tkazib D)ammoniy xloridni qizdirib

9.Azot qaysi modda bilan to’g’ridan-to’g’ri reaksiyaga kirishadi.

A)Mg B)Li C)O2 D)H2

10.Azot necha gradusda suyuqlanadi.A)-200 B)-205 C)-210 D)-195

11.Ortofosfat kislota kumush nitrat bilan ta’sirlashganda qanday rangli cho’kma hosil bo’ladi. A)ko’k B)sariq C)yashil D)qizil 12. Ammiakning havoga va vodorodga nisbatan zichligini aniqlang. A)17;8,5 B)0,586;17 C)17;17 D)0,586;8,5 13.Fosforli o’g’itlardan biri bo’lgan qo’sh superfosfatni ko’rsating. A)Ca3(PO4)2 B) Ca3(PO4)2*H2O C) Ca3(PO4)2 *2H2O D)Ca(H2PO4)2 14.Kaliyli o’g’it tarkibidagi ozuqa elementini ko’rsating.A)KNO3 B)K2O C)KCl D)K2SO4

15.21 gr temir bilan qoldiqsiz reaksiyaga kirishish uchun qancha oltingugurt kerak bo’ladi? A)4 B)8 C)12 D)16 16.Azotli o’g’it “Mochevina”ning formulasi.A)NaNO3 B)NH3 C)HNO3 D)CO(NH2)2 17.Quyidagi birikmalarning qaysi birida fosforning massa ulushi ko’p. A)Ca(H2PO4)2 B)Ca3(PO4)2 C)CaHPO4 D)P2O5 18.Fosfat angidridning formulasi.A)Ca(H2PO4)2 B)Ca3(PO4)2 C)CaHPO4 D)P2O5 19.Pirofosfatning formulasi_______________________________________________________ 20.Fosfornimg allotropik shakl o’zgarishlari__________________________________________ 21.Nitrat kislotaning yorug’lik va issiqlik ta’sirida parchalanishi__________________________

22.Ammiakning katalitik oksidlanishi________________________________________________________ 23. 128 gr mis nitrat kislotada eriganda hosil bo’ladigan qo’ng’ir gazning hajmini aniqlang. __________________________________________________________________ 24.Natriy nitrat,qo’rg’oshin(II)-nitrat,kumush nitrat tuzlarini parchalanishini yozing. _________________________________________________________________ 25.Azotning massa ulishi quyidagi moddalarning qaysi birida ko’p.NH3,NO,NO2.______________________________________________________________

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

T.J

Ball

Yüklə 57,42 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə