Sərbəst hərəkəti yaradan səbəb nədirYüklə 89,53 Kb.

tarix05.02.2018
ölçüsü89,53 Kb.


1

Sərbəst hərəkəti yaradan səbəb nədir 

2

Pv kordinat cictemind qaz parametrlərinin dəyişməsilə formaca hansı proseslər əmələ gəlir ?  

3

Neçənci ildə ölçü və çəki üzrə XI Beynəlxalq Konfrans çağrılmışdır? 4

 Aşağıdakı qrafiklərin hansında açıq termodinamiki proses təsvir 

edilmişdir?  

5

Termodinamikada qazların hal parametrləri hansılardır(V, -qazın mütləq həcmi  -qazın mütləq temperaturu, K; C-istilik tutumu, M molekul kütləsi, 

G-qaz qarışığının çəkisi, E- şüalanma intensivliyi)?  

6

Normal şəraitdə 1 fiziki atmosfer neçə mm.c. süt.bərabərdir 7

İstilik tutumu nəyə deyilir 

8

1 fiziki atmosfer neçə kQ/sm2-a uyğundur 9

Atmosfer təzyiqindən aşağı olan təzyiq necə adlanır 

10

#VALUE!


11

Qaz qarışığının tabe olduğu qanunlar hansılardır?  

12

 Qaz komponentinin parsial təzyiqi nəyə deyilir? 13

Qaz komponentinin parsial həcmi nəyə deyilir? 

14

Qaz qarışığını təşkil edən komponentlərin kütlə hissələrinin cəmi nəyə bərabərdir?

15

Qaz qarışığını təşkil edən komponentlərin həcm hissələrinin cəmi nəyə bərabərdir 

16

Qaz qarışığını təşkil edən komponentlərin Mol hissələrin cəmi nəyə bərabərdir 

17

Pv kordinat sistemində qaz parametrlərinin dəyişməsilə əmələ gələn proses formaca neçə cürdür? 

18

Pv kordinat cictemind qaz parametrlərinin dəyişməsilə formaca hansı proseslər əmələ gəlir ?  

19

Termodinamikada qazların hal parametrləri hansılardır(V, -qazın mütləq həcmi  -qazın mütləq temperaturu, K; C-istilik tutumu, M molekul kütləsi, 

G-qaz qarışığının çəkisi, E- şüalanma intensivliyi)?  

20

Qazların kinetik nəzəriyyəsinə görə mütləq temperatur nəyə deyilir? 21

Neçənci ildə ölçü və çəki üzrə XI Beynəlxalq Konfrans çağrılmışdır? 

22

Termodinamikada qazların hal parametrləri nəyə deyilir?23

Suyun 3-lük nöqtəsinin temperaturu neçə dərəcə K-ə uyğun gəlir?

24

Selsi dərəcəsi şkalası ilə K (Kelvin) şkalası arasında hansı asıllıq düzgündür?  

25

Termodinamikada neçə cür həcm növlərindən istifadə edilir 26

Termodinamikada hansı həcm növlərindən istifadə edilir?  

27

 Xüsusi həcmlə sıxlığın hasıli hansı ədədə bərabərdir?  28

Aşağıdakı ölçü vahidlərindən hansı təzyiqin ölçü vahidi deyildir?  

29

Termodinamikada hansı növ atmosfer təzyiqindən ictifadə edilir?  30

Termodinamikada neçə cür atmosfer təzyiqindən istifadə edilir 

32

Normal şəraitdə 1 fiziki atmosfer neçə mm.c. süt.bərabərdir 32

Texnikada hansı növ atmosfer təzyiqindən istifadə edilir 

33

Fizikada hansı növ atmosfer təzyiqindən ictifadə edilir 34

Normal şəraitdə 1 texniki atmosfer neçə mm civə süt. Bərabərdir 

35

Normal şəraitdə 1 texniki atmosfer neçə mm su süt. Bərabərdir 36

40C-də fiziki atmosfer neçə mm su.süt. bərabərdir?  

37

Temperatur 00C-olduqda 735,6 mm c.süt. neçə texniki atmosferdir 38

Temperatur 00C-olduqda 765 mm c.süt. neçə texniki atmosferdir 

39

Temperatur 00C-olduqda 1471,2 mm c.süt. neçə texniki atmosferdir 40

Temperatur 00C-olduqda 780 mm c.süt. neçə texniki atmosferdir 

41

Temperatur 00C-olduqda 760 mm c.süt. neçə fiziki atmosferdir 42

Temperatur 00C-olduqda 1520 mm c.süt. neçə fiziki atmosferdir 

43

Temperatur 00C-olduqda 2280 mm c.süt. neçə fiziki atmosferdir 44

Atmosfer təzyiqindən aşağı olan təzyiq necə adlanır 
45

Manometrin göstəricisi 10 atm. olarsa bu zaman mütləq təzyiq təqribən 

neçə atmosferə bərabərdir?  

46

Manometrin göstəricisi 3 atm. olarsa, qazanda buxarın mütləq təzyiqi neçə atm. Olar 

47

Atmosfer təzyiqini mm c.süt. ilə ölçən cihaz necə adlanır? 48

Mütləq temperatur ilə dərəcə selsi temperaturu arasındakı asıllıq 

hansıdır(t-temperatur 0C-ilə)?  

49

Maye sütununun təzyiqi sütunun en kəsik sahəsindən asılıdırmı? 50

Qazın normal fiziki şərait halında olması üçün təzyiq və temperatur uyğun 

olaraq mm.c.süt. və 00C-ilə hansı göstəricilərə malik olmalıdır 

51

1 texniki atmosfer neçə kQ/sm2-a uyğundur 52

1 fiziki atmosfer neçə kQ/sm2-a uyğundur 

53

İstilik tutumu nəyə deyilir 54

Texniki termodinamikada neçə cür istilik tutumu var?

55

Termodinamikada hansı növ istilik tutumlarından istifadə edilir 56

1 mol istilik tutumu nəyə deyilir 

57

Sabit təzyiqli kütlə istilik tutumu ilə sabit həcmli istilik tutumu arasındakı asıllıq hansı düsturla ifadə edilir(Cv-sabit həcmdəki istilik tutumudur, Cp-

sabit təziqdəki istilik tutumudur, R-unversal qaz sabitidir, U-daxili enerjidir) 

58

Orta istilik tutumunun neçə növü olur 59

 Orta istilik tutumunun hansı növləri var 

60

Real qazlarda istilik tutumu hansı parametrlərdən asıllıdır(V, -qazın mütləq həcmi  -qazın mütləq temperaturu, K; Q-istilik miqdarı,P-mütləq 

təzyiq, M-molekul kütləsidir) 

61

Qazın tam daxili enerjisi neçə növ enerjinin cəminə bərabərdir 62

İki nöqtə arasında gedən termodinamiki proses nədən asıllı deyil? 

63

İstilik qaza verilərsə prosesin işarəsi necə olmalıdır?  64

İstilik qazdan alınarsa prosesin işarəsi necə olmalıdır 

65

Proses zamanı istiliyin miqdarını hesablamaq üçün hansı şərt ödənilməlidir 

66

Qazlarla əmələ gələn termodinamiki proseslər hansılardır? 67

Sabit həcmdə qazla əmələ gələn proses hansı prosesdir 

68

Sabit təzyiqdə qazla əmələ gələn proses hansı prosesdir?  69

Sabit temperaturda qazla əmələ gələn proses hansı prosesdir 

70

İstilik vermədən və istilik almadan qazla əmələ gələn proses hansı prosesdir 

71

Əsas termodinamik prosesləri əhatə edən ümumiləşdirici proses hansı prosesdir 

72

İdeal qazın istilik tutumu nədən asılıdır?  73

 Real qazın istilik tutumu nədən asılıdır?  

74

Sabit təzyiqdə kütlə istilik tutumunu göstərin  75

Sabit həcmdə kütlə istilik tutumunu göstərin  

76

Sabit təzyiqdə həcm istilik tutumunu göstərin  77

Sabit həcmdə həcm istilik tutumunu göstərin.  

78

Sabit təzyiqdə mol istilik tutumunu göstərin.  79

Sabit həcmdə mol istilik tutumunu göstərin.  

80

Dörd otaqlı mənzili qızdırmaq üçün gücü 2,4 kVt olan istilik mənbəyi quraşdırılmışdır. Mənzili qızdırmaq üçün 1 saat müddətində neçə kkal 

istilik tələb edilir 

81

35 kVt gücündə olan istilik qızdırıcısı 1 saat müddətində neçə kkal istilik verəcəkdir?  

82

Suyu qızdırmaq üçün 41870 kC enerji sərf edilərsə, istilik miqdarı necə kkal olardı 

83

Mayeyə 239 kalori istilik verilərsə bu neçə kilo couldur 
84

İstilik texnikasında termodinamik prosesə görə hansı tsikli maşınlardan 

istifadə edilir?  

85

Düz tsikl üzrə işləyən hansı maşınlardır 86

Əks tsikllə işləyən maşınlara hansı maşınlar deyilir?  

87

Termodinamikanın II qanununa görə hansı şərtlər düzgündür 88

Aşağıdakılardan hansılar istilik texnikasında işçi maddə kimi istifadə edilir 

89

Hansı təzyiqin ölçü vahidi deyil 90

Ətraf mühitin təzyiqi 765 mm. civə. süt. olduqda, qapalı qabdakı qazın 

vakuummetrik təzyiqi 400 mm. civə sütununa bərabərdir. Bu zaman qazın 

mütləq təzyiqi neçə mm. civə. süt. Olar 

91

  

Ətraf mühitin təzyiqi 1 bar, qapalı qabda olan qazın seyrəklik təzyiqi 360 mm. civə. süt. olduqda qazın mütləq təzyiqi neçə mm civə. süt. olar?  

92

Manometr vasitəcilə nə ölçür?  93

Qazın izafi təzyiqi 0,02 MPa, atmosfer təzyiqi 100 kPa olduqda qazın 

mütləq təzyiqi neçə bar olar?     

94

Qazın izafi təzyiqi 4,5 bar, atmosfer təzyiqi 0,1 MPa olduqda qazın mütləq təzyiqi neçə bar olar?  

95

Kelvin şkalasında hansı temperatur 47 0C-yə uyğundur?  96

Kelvin şkalasında hansı temperatur 0 0C-yə uyğundur?  

97

2 kmol oksigenin kütləsi nə qədərdir (M=32 kq/kmol)?  98

Bir qabda oksigen, digərində isə hidrogen qazı vardır. Molekulların 

konsentrasiyası və temperatur eyni olduqda oksigenin təzyiqinin 

hidrogenin təzyiqinə olan nisbəti nəyə bərabərdir?  

99

Hansı qazın molekula kütləsi 32-yə bərabərdir?        100

İstilik tutumunun hansı qiyməti izobarik prosesə aiddir (cp,cν - sabit 

təzyiqdə və sabit həcmdə istilik tutumları; c -prosesin istilik tutumudur) 

101


Düz tsikl üzrə işləyən hansı maşınlardır 

102


Aşağıdakılardan hansılar istilik texnikasında işçi maddə kimi istifadə edilir 

103


Buxar qazanlarının məqsədi nədir?  

104


Adiabatik prosesdə qaz nəyin hesabına iş görur?  

105


İstilik tutumu nəyə deyilir 

106


PV koordinat sistemində təsvir edilən qrafik hansı prosesin qrafikidir? 

107


    

Düz tsiklli işləyən maşının faydalı iş əmsalı hansı düsturla təyin edilir(Q1-

Q2-isti və soyuq mənbəələrin istilik miqdarı, L-görülən işdir)?  

108


PV koordinat sistemində təsvir edilən qrafik hansı prosesin qrafikidir?  

109


PV koordinat sistemində təsvir edilən qrafik hansı prosesin qrafikidir? 

110


PV koordinat sistemində təsvir edilən qrafik hansı prosesin qrafikidir? 

111


PV koordinat sistemində təsvir edilən qrafik hansı prosesin qrafikidir?  

112


 Qaz sabitinin (R) qiyməti nədən asılıdır?  

113


Universal qaz sabitinin 8314 C/(kmol∙dər.), arqon qazının atom kütləsinin 

40 olması nəzərə alınmaqla arqon qazının qaz sabiti neçə C/(kq∙dər) 

olar?  

114


Universal qaz sabitinin 8314 C/(kmol∙dər.), karbon qazının atom 

kütləsinin 44 olması nəzərə alınmaqla karbon qazının qaz sabiti neçə 

C/(kq∙dər) olar?  

115


İşin hesablanması üçün nə məlum olmalıdır?  


116

 Hansı termodinamik prosesdə qazın həcmi sabit qalır?  

117

Hansı termodinamik prosesin işi sıfra bərabərdir?  118

 Sabit həcmdə ideal qazın mütləq temperaturunu 4 dəfə artırdıqda onun 

təzyiqi necə dəyişər?  

119


Sabit həcmdə ideal qazın mütləq temperaturunu 3 dəfə azaltdıqda onun 

təzyiqi necə dəyişər?  

120

Sabit həcmdə ideal qazın mütləq temperaturunu necə dəyişmək lazımdır ki, təzyiqi 1,5 dəfə artsın?  

121


İdeal qazı qızdırarkən sistemə verilən istilik miqdarı onun daxili enerjisinin 

dəyişməsinə bərabər olmuşdur. Sistemdə hansı proses baş vermişdir?  

122

Hansı termodinamik prosesdə qazın təzyiqi sabit qalır?  123

Sabit təzyiqdə ideal qazın mütləq temperaturunu 3 dəfə artırdıqda onun 

həcmi necə dəyişər?  

124


 Sabit təzyiqdə ideal qazın temperaturunu 5 dəfə azaltdıqda onun həcmi 

necə dəyişər?  

125

İzobar proses üçün termodinamikanın 1 qanunu hansıdır ( -daxili enerji dəyişməsi, Q-istililik miqdarı,  -həcmın dəyişməsidir, p-təzyiq, L-görülən 

işdir)?  

126

Hansı termodinamik prosesdə qazın temperaturu sabit qalır?  127

 İzotermik prosesdə qaza verilən istilik nəyə sərf olunur?  

128

Sabit temperaturda ideal qazın həcmini 3 dəfə artırdıqda onun təzyiqi necə dəyişər?  

129


Sabit temperaturda ideal qazın həcmini 5 dəfə azaltdıqda onun təzyiqi 

necə dəyişər?  

130

Sabit temperaturda ideal qazın təzyiqini 3 dəfə artırdıqda onun sıxlığı necə dəyişər?  

131


İdeal qazı sıxarkən xarici qüvvələrin gördüyü iş daxili enerjinin 

dəyişməsinə bərabər olmuşdur. Sistemdə hansı proses baş vermişdir?  

132

İdeal qaz genişlənərkən sistemin gördüyü iş qaza verilən istilik miqdarına bərabər olmuşdur. Sistemdə hansı proses baş vermişdir?  

133


Sabit temperaturda 1 kq karbon qazına 4,5 kC istilik verdikdə nə qədər iş 

görülər?  

134

Sabit temperaturda 5 kq azot qazına 5 kC istilik verdikdə nə qədər iş görülər? 

135


800 C istilik miqdarı almış ideal qaz 300 C iş görmüşdür. Qazın daxili 

energisi nə qədər dəyişmişdir?  

136

Qazı 1 halından 2 halına 1-4-5-2, 1-2, 1-3-2 və 1-4-2 yolları ilə keçirmək olar. Hansı halda xarici qüvvələrin qaz üzərində gördüyü iş ən böyükdür?  

137


Açıq kolbadakı biratomlu ideal qazın mütləq temperaturunu 2 dəfə 

artırdıqda daxili enerjisi necə dəyişər? 

138

Verilmiş kütləli ideal qaz üzərində dairəvi proses aparılmışdır(1-2-3-4-5-1). Hansı hissədə qazın daxili enerjisi azalmışdır? 2-3 əyrisi izotermikdir. 

139


Qapalı qabdakı doymuş su buxarının sıxlığı nədən asılıdır? 

140


Hansı termodinamik prosesdə qazdan istilik alınmır və ona istilik verilmir, 

yəni istilik mübadiləsi olmur? 

141

Adiabatik prosesdə qaz nəyin hesabına iş görur?  142

Politropa prosesinin göstəricisi   olduqda hansı elementar prosesə uyğun 

olar? 

143


Politropa prosesinin göstəricisi   olduqda hansı elementar prosesə uyğun 

olar? 


144

Politropa prosesinin göstəricisi                   olduqda hansı elementar 

prosesə uyğun olar? 145

Politropa prosesinin göstəricisi               olduqda hansı elementar prosesə 

uyğun olar? 

146


Karno tsikli hansı proseslərdən ibarətdir? 

147


 Karno tsiklinin faydalı iş əmsalı nədən asılıdır?  

148


Karbüratorlu daxili yanma mühərrikinin iş tsikli hansı proseslərdən 

ibarətdir? 

149

Mayenin qaynama temperaturunu hansı yolla aşağı salmaq olar?  150

Suyun kritik temperaturu (tkr.-0C ilə) nəyə bərfbərdir? 

151

Suyun kritik təzyiqi (pkr.-ata ilə) nəyə bərfbərdir?  152

Suyun kritik həcmi (νkr.-m3/kq ilə) nəyə bərfbərdir?  

153

Suyun kritik həcmi (νkr.-m3/kq ilə) nəyə bərfbərdir?  154

Hansı proses kondensasiya adlanır?  

155

 Hansı mayeyə doymuş maye deyilir?  156

Hansı buxara quru doymuş buxar deyilir?  

157

Hansı buxara qizmış buxar deyilir?  158

Hansı temperatura kritik temperatur (tkr.,0C)deyilir?  

159

Hansı temperatura kritik temperatur (tkr.,0C)deyilir? 160

Hansı təzyiqə kritik təzyiq (         ,ata)deyilir?  

A) Bu təzyiqdən yuxarı təzyiqlərdə olan ma

161


16 bar mütləq təzyiqdə su təqribən neçə dərəcədə qaynayar?  

162


Nəm buxar nəyə deyilir?  

163


Quruluq dərəcəsinin dəyişmə intervalını göstərin:  

164


Şeh nöqtəsi nədir?  

165


Havanın nisbi nəmliyi hansı cihazla ölçülür?  

166


Buxar-kompressorlu soyuducu maşınlarda soyuducu agentin buxarını 

maye halına cevirən istilik-mübadiləedici qurğu hansıdır?  

167

İstilikkeçirmə əmsalını göstərin:  168

Qalınlığı 150 mm, istilikkeçirmə əmsalı 1,5 Vt/(m 0C) olan beton divarın 

səthinin temperatur fərqi 15 °C olduqda xüsusi istilik seli necə Vt/m2 olar?  

 

169Müstəvi divarın səthlərinin temperatur fərqləri 10 0C, divarın qalınlığı 20 

sm, materialın istilikkeçirmə əmsalı 1 Vt/m 0C olduqda xüsusi istilik seli 

neçə Vt/m2 olar?  

170


Mayenin neçə növ hərəkət rejimi var? 

0

#VALUE!171

  İki müxtəlif qazdan ibarət qaz qarışığının tarazlıqda olması şərti hansıdır 

(m-molekulun kütləsi, n-vahid həcmə düşən molekulların sayı, c- 

molekulların orta kinetik sürəti, P-mütləq təzyiq,V-mütləq həcm, T-mütləq 

temperaturdur, v-xüsusi həcm, g-sərbəstdüşmə təcili, N-molekulların 

sayıdır)? 

172

İstilik texnikasında işçi maddə kimi aşağıda göctərilənlərin hansından istifadə edilir?  

173


Qaz qarışığının tabe olduğu qanunlar hansılardır?  

174


Qaz komponentinin parsial təzyiqi nəyə deyilir? 

175


Qaz qarışığının həcmi hansı düsturla təyin edilir(V, -qazın mütləq həcmi, 

m3; T -qazın mütləq temperaturu, K; ρ- qazın sıxlığı, kq/m3; m-qazın 

kütləsi, kq; R- unvercal qaz sabiti kq·m/(kq·dər) və P-mütləq təzyiqdir bar 

ilə)? 


176

Qaz qarışığını təşkil edən komponentlərin həcm hissələrinin cəmi nəyə 

bərabərdir? 

177


Pv kordinat cictemində qaz parametrlərinin dəyişməsilə əmələ gələn 

proses formaca neçə cürdür?  

178

Pv kordinat cictemində qazla əmələ gələn prosesdə elementar iş necə hesablanır (dV, -qazın mütləq həcmi; dT -qazın mütləq temperaturu, K; P-

mütləq təzyiq; dQ-istilik miqdapı; du-daxili enerji dəyişikliyi; dT-temperatur 

dəyişikliyi; L- qazın gördüyü işdir)?  179

Qazların kinetik nəzəriyyəsinə görə mütləq temperatur nəyə deyilir? 

180

Suyun 3-lük nöqtəsinin temperaturu neçə dərəcə K-ə uyğun gəlir?  181

Xüsusi həcm hansı düsturla təyin edilir(V, -qazın mütləq həcmi  T-qazın 

mütləq temperaturu, K; m-qazın kütləsıdır; g-sərbəstdüşmə təcili, h-

hündürlük, Q-istilik miqdarı, F-en kəsik sahəsi, U-daxili enerji, ρ-sixlıq ,c-

istilik tutumu)?  

182


Xüsusi həcmlə sıxlığın hasıli hansı ədədə bərabərdir?  

183


Termodinamikada hansı növ atmosfer təzyiqindən ictifadə edilir? 

185


Texnikada hansı növ atmosfer təzyiqindən istifadə edilir?  

187


Temperatur 00C-olduqda 735,6 mm c.süt. neçə texniki atmosferdir?  

188


Temperatur 00C-olduqda 1471,2 mm c.süt. neçə texniki atmosferdir?  

189


Temperatur 00C-olduqda 1520 mm c.süt. neçə fiziki atmosferdir?  

190


Manometrin göstəricisi 10 atm. olarsa bu zaman mütləq təzyiq təqribən 

neçə atmosferə bərabərdir? 

191

Mütləq temperatur ilə dərəcə selsi temperaturu arasındakı asıllıq hansıdır(t-temperatur 0C-ilə)?  

192


 1 texniki atmosfer neçə kQ/sm2-a uyğundur?  

193


İstilik tutumu hansı ifadə ilə təyin edilir(dQ-istilik miqdapıdır, dU-daxili 

enerji dəyişikliyidir; dT-temperatur dəyişikliyidir; l- qazın gördüyü işdir)?  

194

 Həcmi istilik tutumu nəyə deyilir?  195

Orta istilik tutumunun neçə növü olur?  

196

Real qazlarda istilik tutumu hansı parametrlərdən asıllıdır(V, -qazın mütləq həcmi  -qazın mütləq temperaturu, K; Q-istilik miqdarı,P-mütləq 

təzyiq, M-molekul kütləsidir)?  

197

İstilik tutumunun hansı qiyməti izobarik prosesə aiddir ( - sabit təzyiqdə və sabit həcmdə istilik tutumları;  -prosesin istilik tutumudur)?  

198


 İstilik tutumunun hansı qiyməti adiabtik prosesə aiddir ( - sabit təzyiqdə 

və sabit həcmdə istilik tutumları;  -prosesin istilik tutumudur)?  

199

İki nöqtə arasında gedən termodinamiki proses nədən asıllı deyil? 200

İstilik qazdan alınarsa prosesin işarəsi necə olmalıdır?  

201

Sabit həcmdə qazla əmələ gələn proses hansı prosesdir?  202

Sabit temperaturda qazla əmələ gələn proses hansı prosesdir?  

203

Əsas termodinamik prosesləri əhatə edən ümumiləşdirici proses hansı prosesdir?  

204


İzoxorik prosesin tənliyi hansıdır( P1,P2- qazın başlanğıc və son 

təzyiqləri; V1,V2- qazın başlanğıc və son həcmləri; T - qazın başlanğıc və 

son Kelvin şkalası üzrə temperaturudur)?  

205


İstilik tutumu sabit olarsa, izoxorik prosesdə istilik miqdarı hansı düsturla 

təyin edilir ( Cv-izoxorik istilik tutumu, Cp- izobarik istilik tutumu, Q-istilik 

miqdarı, L-görülən iş, U2-U1-daxili enerji dəyişməsidir, t2-t1-temperaturlar 

fərqi, p =3,14)?  

206

İstiliyi nəql etmək üçün istilik təchizatı sistemlərində hansı istilik daşıyıcılarından istifadə edilir?  

207


İsti su təchizatı sisteminin istilik şəbəkəsinə qoşulma sxemi hansılardır?  

208


 Buxar qazanlarının məqsədi nədir?  

209


İstilikmübadilə edilən səthləri nə məqsədlə qabırğalı edirlər?  

210


Qaralıq dərəcəsinin ölçü vahidi hansıdır?  

211


Neçə növ kondensasiya prosesi var?  

212


Prandtl kriteriyasının ifadəsi hansıdır ( a,v-temperatur keçirmə əmsalı və 

kinematik özlülükdür)? 

213

Reynolds kriteriyasının ifadəsi hansıdır ( -qazın hərəkət sürəti və kinematik özlülüyü;  -həndəsi ölçüdür)?  


214

Maye yaxud qaz axınının xarakterini müəyyən edən kriteriya hansıdır?  

215

Məcburi hərəkəti yaradan səbəb nədir? 216

Sərbəst hərəkəti yaradan səbəb nədir? 

217

İstilikvermə əmsalınının ölçü vahilini göstərin:  218

Mayenin neçə növ hərəkət rejimi var?  

219

Müstəvi divarın səthlərinin temperatur fərqləri 10 0C, divarın qalınlığı 20 sm, materialın istilikkeçirmə əmsalı 1 Vt/m 0C olduqda xüsusi istilik seli 

neçə Vt/m2 olar?  

220

Xüsusi istilik selinin ölçü vahidini göstərin:  221

 İstilikkeçirmə əmsalını göstərin:  

222

Buxar-kompressorlu soyuducu maşınlarda soyuducu agentin buxarını maye halına cevirən istilik-mübadiləedici qurğu hansıdır?  

223


Havanın nisbi nəmliyi hansı cihazla ölçülür?  

224


Quruluq dərəcəsinin dəyişmə intervalını göstərin:  

225


16 bar mütləq təzyiqdə su təqribən neçə dərəcədə qaynayar?  

226


Hansı temperatura kritik temperatur (tkr.,0C)deyilir?  

227


Buxarın nəmlik dərəcəci hansı ifadə ilə təyin edilir (X-quru doymuş 

buxarın, və m –nəm buxarın kütləsi kq ilə ,y-nəmlik dərəcəsi, Y-istənilən 

sərbəst ədəddir)?  

228


Buxarın quruluq dərəcəci hansı ifadə ilə təyin edilir(X-quru doymuş 

buxarın, və m –nəm buxarın kütləsi kq ilə ,y-nəmlik dərəcəsi, Y-istənilən 

sərbəst ədəddir)? 

229


Hansı buxara qizmış buxar deyilir?  

230


Hansı mayeyə doymuş maye deyilir?  

231


Suyun kritik həcmi (vkr.-m3/kq ilə) nəyə bərabərdir?  

232


Suyun kritik təzyiqi (pkr.-ata ilə) nəyə bərfbərdir?  

233


Mayenin qaynama temperaturunu hansı yolla aşağı salmaq olar?  

234


Karbüratorlu daxili yanma mühərrikinin iş tsikli hansı proseslərdən 

ibarətdir?  

235

 Karno tsiklinin faydalı iş əmsalı nədən asılıdır?  236

Politropa prosesinin göstəricisi  n=k olduqda hansı elementar prosesə 

uyğun olar?  

237


 Politropa prosesinin göstəricisi n=1  olduqda hansı elementar prosesə 

uyğun olar?  

238

Politropik prosesin tənliyini göstərin ( -qazın xüsusi həcmi və təzyiqi;  -adiabata və politropa göstəriciləridir)?  

239


Adiabatik prosesdə qaz nəyin hesabına iş görur?  

240


Adiabatik prosesin tənliyi hansıdır ( -qazın xüsusi həcmi və təzyiqi;  -

adiabata göstəricisidir)?  

241

 Adiabatik prosesin göstəricisinin ifadəsi hansıdır (cp ,cv ,ct - sabit təzyiqdə, sabit həcmdə və sabit temperaturda istilik tutumlarıdır)?  

242


Hansı termodinamik prosesdə qazdan istilik alınmır və ona istilik verilmir, 

yəni istilik mübadiləsi olmur?  

243

Qapalı qabdakı doymuş su buxarının sıxlığı nədən asılıdır?  244

Açıq kolbadakı biratomlu ideal qazın mütləq temperaturunu 2 dəfə 

artırdıqda daxili enerjisi necə dəyişər?  

245


800 C istilik miqdarı almış ideal qaz 300 C iş görmüşdür. Qazın daxili 

energisi nə qədər dəyişmişdir?  

246

Sabit temperaturda 5 kq azot qazına 5 kC istilik verdikdə nə qədər iş görülər?  

247


İdeal qaz genişlənərkən sistemin gördüyü iş qaza verilən istilik miqdarına 

bərabər olmuşdur. Sistemdə hansı proses baş vermişdir?  

248

Sabit temperaturda ideal qazın təzyiqini 3 dəfə artırdıqda onun sıxlığı necə dəyişər?  


249

Sabit temperaturda ideal qazın həcmini 3 dəfə artırdıqda onun təzyiqi 

necə dəyişər?  

250


İzotermik prosesdə qaza verilən istilik nəyə sərf olunur?  Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə