Silvo TorkarYüklə 79,23 Kb.
tarix05.03.2018
ölçüsü79,23 Kb.
#30073

Silvo Torkar*
HUDAJUŽNA IN OBLOKE V TEREZIJANSKEM

KATASTRU 1752


IZVLEČEK
V sestavku so predstavljeni hišni gospodarji iz Hudajužne (15) in Oblok (10) v času izdelave terezijanskega katastra. S pomočjo ostalih zgodovinskih virov (urbarsko gradivo, jožefinski kataster, matične knjige) je bila opravljena zanesljiva identifikacija vseh 25 hiš, o gospodarski moči katerih je posredno moč soditi iz priloženih podatkov o številu in vrsti živine, ki so jo takrat redili. Podana je kratka zgodovinska in jezikoslovna skica nastanka in pomena hišnih imen v obeh vaseh.
KLJUČNE BESEDE: terezijanski kataster, hišna imena, historična demografija, Hudajužna, Obloke

HUDAJUŽNA AND OBLOKE IN THE THERESIAN CADASTRE OF 1752
The article presents the landowners of Hudajužna (15) and Obloke (10) at the time of the creation of the Theresian cadastre. With the help of other historical sources (land registers, the Josephinian cadastre and other registers) a reliable identification of all the 25 houses was made, the economic power of which can be indirectly determined on the basis of the data contained on the number and type of livestock bred at the time. In addition, a short historical and linguistic description of the creation and meaning of house names in both villages is given.
KEYWORDS: Theresian cadastre, house names, historical demography, Hudajužna, Obloke

V goriškem Državnem arhivu hranijo gradivo terezijanskega katastra za kraje na Tolminskem, ki pa ni ohranjeno v celoti. Za vasi Hudajužna in Obloke je bil kataster narejen l. 1752. Nam je zanimiv zlasti z imenoslovnega in historičnodemografskega vidika. Poleg seznama hišnih gospodarjev vsebuje tudi precejšnje število ledinskih imen, saj v tistem času še niso poznali parcelnih številk. Terezijanska občina Hudajužna–Obloke se po obsegu ne razlikuje od jožefinske in franciscejske katastrske občine, pač pa se razlikuje po imenu: 1752 Cvdaivsna & Obloc, 1789 Obloch e Hudajusna, 1822 pa samo še Oblok. Če je v prvih dveh katastrih vladala izključno italijanščina, je v še danes veljavnem franciscejskem večina katastrskega gradiva, zlasti t.i. cenilni operati, nastala v nemškem jeziku, le nekaj osnovnih opisov je tudi v italijanskem prevodu (kljub formalni nemško-italijanski dvojezičnosti, ki je v tistem času vladala na Goriškem).


V Hudajužni je bilo takrat 15, v Oblokah pa 10 hiš.Hišni gospodarji v Hudajužni in Oblokah po terezijanskem katastru 17521

Ime gospodarja in njegovega očeta


Posestna kategorija2


Hišno ime


Izvor hišnega imena
OBLOKE
DROLE Gašper p. Lamberta

CRIUIZ (Krivic) Gašper p. Lovrenca

GROCHER (Grohar) Luka p. Gregorja

SERIUM (Serjun) Anže ž. Vida

STROUS (Štravs) Jakob p. Tomaža

CHEMPERLI (Kemperle) Blaž p. Andreja

RUTTAR (Rutar) Lenart p. Štefana

OLTHER (Ortar) Gregor p. Lovrenca

DEBELIACH (Debeljak) Štefan p. Nikolaja

STUCIN (Štucin) Gregor p. HilarijaHUDAJUŽNA
DROLE Anton p. Lenarta

CAISAR (Kajzer) Blaž p. Klemena

BEUCH (Bevk) Luka p. Valentina

CELICH (Čelik) Štefan p. Jurija

LENAR Primož p. Jožefa

MUSNIG (Muznik) Juvan p. Urbana

DROLE Lambert p. Štefana

MAURIG (Mavrič) Gregor p. Štefana

DEBELIACH (Debeljak) Pavel p. Luka

MOURI (Mavri) Andrej p. Lovrenca

SGAGA (Zgaga) Štefan p. Jurija

LENAR Blaž p. Jožefa

DROLE Matevž p. Lenarta

SGAGA (Zgaga) Jernej p. Blaža

DEBELIACH (Debeljak) Jakob p. Andreja


½ km.


½ km.

½ km.


¼ km.

¼ km.


½ km.

½ km.


½ km

koš.


koš.

koš.+ tov.

koš.

koš.


koš.

koš.


koš.

koš.


koš.

koš.


koš.

koš.


koš.

koš.


koš. + tov.

koš.


DROLČ


KRIVC

ČROV


TRPIN

HRIBAR


ČEMAŽAR

ČUFER


TRNAR

KLANČAR


MOVŽAR

LUKL


CESAR

JERNEJC


TINE

IVANČK


KLEMEN

JOZLC


TINČK

ČROV


DAVČAR

POSLED


MATEVŽ

ŠLOSAR


OBED

PEPIN MIHA
iz priimka Drole


iz priimka Krivic

iz priimka Červ

iz priimka Trpin

iz ledinskega imena Hrib


iz led. imena Čemaževica


iz priimka Čufer

iz priimka Trnar

iz ledinskega imena Klanec

iz ledinskega imena Movž

iz krstnega i. Luka

iz priimka Cesar

iz krstnega imena Jernej

iz krstnega imena Valentin

iz krstnega imena Ivan

iz krstnega imena Klemen

iz krstnega imena Jožef

iz krstnega imena Valentin

iz priimka Červ

iz kraj. imena Davča

iz vzdevka posled

iz krstnega imena Matevž

iz poklicnega imena šlosar

iz priimka Obid

iz krstnih imen Miha, Pepa


Seznam hišnih gospodarjev iz leta 1752 je podan v istem vrstnem redu kot v viru, opremljen pa je z oznako posestne kategorije in pa z danes pretežno še prepoznavnimi hišnimi imeni (v viru jih sicer ni), ki smo jih poknjižili samo na glasoslovni ravnini.Krstna imena so v arhivskem viru zapisana v italijanščini, pri ugotavljanju izvirne slovenske podobe smo se ozirali na podatke o istih osebah v urbarjih (Gioanni Serium je bil Anže Serjun, Gioanni Musnig pa je bil Juvan Muznik).

Hišna imena in njihovo spreminjanje
Hišna imena Hribar, Čemažar in Tŕnar so prišla v Obloke skupaj z novimi gospodarji, ki so s priženitvijo k hiši prinesli tako priimek kot hišno ime. To je lep dokaz, da se ne selijo le priimki, temveč tudi hišna imena. Hišno ime Hribar je že v prvi polovici 18. stoletja prinesel ženin iz Zakojce skupaj s priimkom Štravs. Hišno ime se je ohranilo do danes, priimek pa se je pri hiši medtem zamenjal že dvakrat. Hišno ime Čemažar je v drugi polovici 18. stol. prinesel v Obloke ženin iz Zakojce skupaj s priimkom Golob. Obe imeni sta ostali pri hiši do danes. Hišno ime Trnar je prinesel v prvi polovici 18. stol. v Obloke ženin s Koritnice skupaj s priimkom Ortar. V drugi polovici 20. stol. se je namesto starega hišnega imena začelo pojavljati ime Gragór, po krstnem imenu Gregor, ki so ga v času med 1750 in 1900 nosili kar trije gospodarji.
Hišno ime Drolč je nastalo iz priimka Drole s slovenskim manjšalnim oz. patronimičnim priponskim obrazilom -ič, kar ne preseneča, saj se priimek drži hiše že od leta 1654.
Hišno ime Krivc (hiša je bila porušena po furlanskem potresu l. 1976) je nastalo iz priimka Krivic, ki se je držal hiše do srede 19. stol..
Hišno ime Črov se je pojavilo po tistem, ko se je konec 18. stol. na domačijo priženil ženin s priimkom Červ (oblika črov za črv je v baškem govoru cerkljanska narečna prvina). Priimek in hišno ime sta se ohranila do danes.
Hišno ime Trpin se je pojavilo šele proti koncu 19. stol. s priženitvijo priimka Trpin. Priimek se je kmalu zamenjal, hišno ime je ostalo do danes.
Hišno ime Pri Čufru se je pojavilo potem, ko je proti koncu 18. stol. k hiši s priženitvijo prišel priimek Čufer. Oboje se je ohranilo vse do danes. Iz te hiše izhaja Anton Čufer, oče pisatelja Toneta Čufarja (sin Tone je bil rojen že na Jesenicah in so ga zapisali Čufar, zaradi česar se priimek sklanja Čufarja namesto Čufra).
Hišno ime Klančar je verjetno nastalo iz ledinskega imena Klanec, ki pa ne v listinah ne v živi rabi ni izpričano.
Hišno ime Móvžar je nastalo iz ledinskega imena Na Movžu (iz nem. Moose 'močvirje'). Slovenska različica hišnega imena je bila tudi Na Luži.
Hišno ime Cesar (hiša je bila porušena že v začetku 20. stol.) ohranja slovensko različico priimka Kajzer, ki se je držal hiše od leta 1633 do začetka 19. stoletja.
Hišno ime Davčar se v listinah prvič pojavi v urbarju 1773–1780: Arnei Sgaga detto Dauzar. Takrat se nanaša na domačijo, ki se ji je še pred dobrim desetletjem reklo Pri Obidu (s priženitvijo priimka Obid 1908), pred tem pa so ji rekli Pri Mihu na koncu (podatek iz Statusa animarum z začetka 20. stol.). Na njej so v letih 1752 do1780 izpričani gospodarji s priimkom Zgaga, od 1789 do 1812 pa s priimkom Bric. Slednji se v začetku 19. stol. s poroko preselijo na domačijo, kjer je priimek Bric izpričan že l. 1698. Tu se hišno ime Davčar tudi dokončno ustali, medtem ko se je priimek po drugi svetovni vojni z nakupom hiše zamenjal.
Hišno ime Šlosar (hiša je bila porušena konec 20. stol.) je bilo med najbolj prozornimi, ker je bila pri hiši kovačija z zelo staro tradicijo izdelovanja železnega orodja in podkovskega kovaštva.
Hišno ime Lukl (z nemško manjšalno pripono -l) je bilo z zamenjavo lastnikov po 1. svet. vojni spodrinjeno s hišnim imenom Čebelar (nar. Čwelár), ki ga je njegov lastnik skupaj s priimkom Prezelj prinesel s sabo iz Stržišč (hiša je bila porušena po furlanskem potresu l. 1976).
Hišno ime Pépin Miha je prav tako v rabi šele od začetka 20. stol., prejšnje ime je bilo Pri Strojcu na vasi.
Hišno ime Jozlc je nastalo iz nemške oblike Joza (za Jože) z dvema priponama: nemško -l in slovensko -c.
Namesto Pri Tinu (ne: Pri Tinetu!) je bilo še v začetku 20. stol. Pri Lenartu, namesto Pri Ivánčku je bilo Pri Joklcu (iz krstnega imena Jakob oz. njegovega krna Jak- z narečnim tirolskim prehodom a > o ter z nemško pripono -l in slovensko -c), Pri Črovu na vasi je bilo nekdaj Pri Ribiču, Pri Jernejcu je bilo Pri Lesnikarju, hišno ime Pri Poslédu pa je prejelo tudi konkurenčno različico Pri Tomažu in je danes že skoraj pozabljeno. Izhaja iz vzdevka, za katerega pomen lahko samo domnevamo: 'kdor se je rodil zadnji', 'kdor je zadnji prišel, sezidal hišo'.

Stanje živine po terezijanskem katastru 1752


hišna

številka

hišno ime

voli

krave

junice

konjiOBLOKE

1

23

6

78

10

1112

13


Movžar


Čufer

Čemažar


Klančar

Drolč


Trpin

Trnar


Hribar

Črov


Krivc11

-

2-

-

21

2

-2

231

1

43

2

43

3

43

410

-

-2

2

-1

1

11

2-

-

--

-

--

-

--

-


HUDAJUŽNA

1

23

4

56

8

910

11

1213

14

1516
SKUPAJ

Jernejc


Matevž

Posled


Tinčk

Klemen


Davčar

Cesar


Pepin Miha

Črov


Ivančk

Jozlc


Šlosar

Lukl


Tine

Obed
2

-

--

-

--

-

--

-

2-

-

--
13

23

1

13

1

11

1

12

2

12

2

23
54

9

-

11

-

-1

1

-1

-

--

1

11
19

2

-

--

-

--

-

--

-

-2

-

--
2

Vir omogoča tudi vpogled v gospodarsko moč posameznih domačij glede na število glav goveje živine in konj. Vrstni red tokrat zaradi lažje prostorske predstave ustreza starim avstrijskim hišnim številkam, čeprav jih do leta 1770 še ni bilo in jih arhivski vir seveda ne vsebuje.


Po cerkvenem arhivskem viru iz Čedada je bilo l. 1782 v Hudajužni 20 hiš in 125 prebivalcev, v Oblokah pa 15 hiš in okroglih 100 ljudi, medtem ko je bilo po istem viru še okrog 1775 v Hudajužni le 114 ljudi, v Oblokah pa 95. Če izhajamo iz povprečja 6 prebivalcev na hišo v Hudajužni, je štela Hudajužna 1752 okrog 90 ljudi, Obloke pa, s povprečjem skoraj 7 prebivalcev na hišo, okrog 70 ljudi.


*Mag. Silvo Torkar, samostojni strokovni sodelavec v humanistiki, Etimološko-onomastična sekcija Inštituta za slovenski jezik F. Ramovša ZRC SAZU, Ljubljana.

1 CVDAIVSNA & OBLOC 1752

2 ½ km., ¼ km. = polovična, četrtinska kmetija, koš. = košanija, koš. + tov. = košanija in tovarišiYüklə 79,23 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə