Sinir sistemi öz filogenez inkişafında 4 mərhələni hansı ardıcıllıqla keçib?Yüklə 114,73 Kb.

tarix29.05.2018
ölçüsü114,73 Kb.


1

 Sinir sistemi öz filogenez inkişafında 4 mərhələni hansı 

ardıcıllıqla keçib? 

a) səpgin və ya diffuz sinir sistemi, sapvari sinir sistemi, 

düyünlü sinir sistemi, borulu sinir sistemi b) sapvari sinir 

sistemi, düyünlü sinir sistemi, borulu sinir sistemi, səpgin və 

ya diffuz sinir sistemi c) düyünlü sinir sistemi, sapvari sinir 

sistemi, səpgin və ya diffuz sinir sistemi, borulu sinir sistemi 

d) səpgin və ya diffuz sinir sistemi, borulu sinir sistemi, 

düyünlü sinir sistemi, sapvari sinir sistemi e) borulu sinir 

sistemi, düyünlü sinir sistemi, səpgin və ya diffuz sinir 

sistemi, sapvari sinir sistemi 

2

Refleks qövsü hansı ardıcıllıqla yerləşən 5 hissədən ibarətdir? a) mərkəzdən, reseptorlardan, afferent sinir lifindən, efferent 

sinir lifindən, işcil üzvdən b) reseptor, afferent sinir lifindən, 

mərkəzdən, efferent sinir lifindən, işcil üzvdən c) efferent 

sinir lifindən, işcil üzvdən, mərkəzdən, afferent sinir lifindən, 

reseptorlardan d) afferent sinir lifindən, efferent sinir lifindən, 

reseptor, mərkəzdən, işcil üzvdən e) işcil üzvdən, reseptor, 

afferent sinir lifindən, mərkəz, efferent sinir lifindən

3

Sinir mərkəzinin refraktorluğu nəyə deyilir? a) impuls ötürməsi b) daimi oyanmaya hazir olmasi c) 

ləngimədə olmasi d) oyanmiş sinir mərkəzinin müəyyən 

müddət yeni qiciğa qarşi oyanmazliq dövründə olması e) 

daimi oyanmaz olması 

4

Sinir mərkəzlərinin tonusu nəyə deyilir? a) daimi ləngimə vəziyyətdə olmasi b) daimi oyanmiş 

vəziyyətdə olmasi c) strixinin təsirinin ləngidici təsiri 

d) sinir hüceyrələrin qarşiliqli əlaqəsi e) sinir hüceyrələrinin 

bəzi zəhərlərə qarşı seçici təsiri

5

Onurğa beynindən neçə cüt sinir çıxır? a) 30 cüt b) 29 cüt c) 31 cüt d) 28 cüt e) 12 cüt 

6

Qırmızı nüvə Deyters nüvəsinə necə təsir göstərir? a) Deyters nüvəsini tormozlayır b) Deyters nüvəsini oyadır 

c) Deyters nüvəsini həm ləngidir, həm oyadır d) Deyters 

nüvəsinə heç bir təsir göstərmir e) Deyters nüvəsini 

sürətləndirir 
7

Beynin hansı strukturu baş beyin yarımkürələri qabığına 

qalxan fəallaşdırıcı təsir 

göstərir? 

a) görmə qabarlari b) retikulyator formasiya c) talamus 

d) hipotalamus e) uzunsov beyin 

8

Baş beyin yarımkürələri qabığında nə qədər neyron vardır? a) 120-150 min b) 12-14 min c) 1-2 milyon d) 50-60 milyard 

e) 12-20 milyard

9

Limbik sistemə hansı qabıqaltı törəmələr aiddir? a) badamciq (amidal), septal nüvələr, talamusun və 

hipotalamusun öz nüvələri və mamilyar cisimcik 

b)hipotalamusun nüvələri, colğun nüvə, quyruqlu nüvə 

c)badamciq, süptal nüvə, zolaqli cisim d) mamilyar cisim, 

solğun nüvə, hipotalamus e) septal nüvə, qabıqlı nüvə, 

quyruqlu nüvə 

10

Baş beyin yarımkürələri qabığı hansı ardıcıllıqla 7 təbəqədən təşkil olunmuşdur? 

a) iri piramidal neyronlar təbəqəsi, daxili dənəli qat, iyvari 

neyronlar təbəqəsi, müxtəlif formali neyronlar təbəqəsi, xarici 

dənəli qat, xarici molekulyar təbəqə b) xarici dənəli qat, 

piramidal təbəqə, daxili dənəli təbəqə, iyvari neyronlar 

təbəqəsi, xarici dənəli qat, xarici molekulyar təbəqə c) xarici 

molekulyar təbəqə, xarici dənəli qat, piramidal təbəqə, daxili 

dənəli təbəqə, iri piramidal neyronlar təbəqəsi, müxtəlif 

formali neyronlar təbəqəsi, iyvari neyronlar təbəqəsi d) iyvari 

neyronlar təbəqəsi, daxili dənəli qat, piramidal təbəqə, xarici 

molekulyar təbəqə, xarici dənəli qat, iri piramidal neyronlar 

təbəqəsi, müxtəlif formali neyronlar təbəqəsi e) müxtəlif 

formalı neyronlar təbəqəsi, iyvari neyronlar təbəqəsi, xarici 

dənəli qat, daxili dənəli qat, xarici molekulyar təbəqə, 

piramidal təbəqə, iri piramidal neyronlar təbəqəsi 

11

Beyincikdə hansı əsas nüvələr yerləşir? a) zolaqlı cism, solğun nüvə, dam nüvəsi 

b) qırmızı nüvə, qara maddə, düşli nüvə 

c) dişli nüvə, solğun nüvə, zolaqlı cism 

d) Deyters nüvəsi, kürəyə oxşar nüvə, solğun nüvə 

e) dişli nüvə, mantaraoxşar nüvə, kürəyə oxşar nüvə, dam 

nüvəsi


12

Orta beyində hansı əsas nüvələr yerləşir? 

a) qirmizi nüvə, qara maddə b) quyruqlu nüvə, zolaqli cisim, 

mantar nüvə c) solğun nüvə, kürəyəoxşar nüvə, dam nüvəsi 

d) deyters nüvəsi, quyruqlu nüvə, mantaraoxşar nüvə e) 

zolaqlı cisim, solğun nüvə 
13

Ən çox baş beyinin hansı hissəsi su mübadiləsində rol 

oynayır? 

a) orta beyin b) talamus c) solğun nüvə d) hipotalamus 

e) beyincik 

14

Baş beyinin hansı şöbəsində əmmə, çeynəmə, udma və tüpürcək mərkəzi yerləşir? 

a) hipotalamus b) uzunsov beyin c) talamus d) onurğa beyni 

e) orta beyin 

15

İnsanın onurğa beynini örtən qişalar hansı sırada düzgün verilib? 

a) torlu, sərt, hörümçək b) torlu, quzehli, sərt c) sərt, 

hörümçək, damarli və ya yumşaq d) ağli, torlu, buynuz 

e) buynuz, ağli, damarli

16

Onurğa beynin oma nahiyyəsində hansı mərkəzlər yerləşir? a) sidik ifrazi, cinsi funksiya, defikasiya b) tər ifrazi, 

defikasiya 

c) sidik ifrazi, tər ifrazi d) tər, ifrazi, qusma, asqirma e) cinsi 

funksiya, diafraqma təqəllüsü 

17

Beyinciyin funksiyası a) defekasiya, sidik ifrazi b) tənəffüsün tənzimi, sidik ifrazi 

c) hərəkətlərin koordinasiyasi, müvazinati saxlamaq, əzələ 

tonusu d) əzələ tonusu, defekasiya e) tənəffüsün tənzimi, ürək 

fəaliyyətinin requlə edilməsi

18

Hipotalamus və onun 32 cüt nüvələri hansı beynin bir hissəsidir? 

a) baş beyinin qabiğinin b) ara beynin c) uzunsov beynin 

d) orta beynin e) beyinciyin 

19

İnsanın baş beynindən neçə cüt kəllə-beyin siniri çıxır? a) 11 b) 10 c) 12 d) 15 e) 31 

20

Orta beyin ibarətdir: a) dördtəpəli törəmə və ayaqciqlari b) talamus və 

hipotalamusdan c) sol və sağ yarimkürələrdən d) beyincik və 

yarimkürələrdən e) talamus, sol və sağ yarımkürələri 

21

Onurğa beyni neyronları hansılardır? a) qalxan yollarin neyronlari, mürəkkəb, sadə və qarişiq 

neyronlar b) qarişiq, efferent, hərəki və nəqledici neyronlar 

c) efferent, afferent və hissi neyronlar d) efferent, afferent, ara 

və qalxan yollarin neyronlari  e) sadə, mürəkkəb, qarışıq və 

sabit neyronlar 22

Onurğa beynin əsas funksiyalarını göstərin: 

a) analitik və sintetik b) reflektor və nəqledici c) analitik və 

nəqledici d) reflektor və sintetik e) reflektor və analitik 

23

Yaşlı adamın baş beyin yarımkürələri qabığının qalınlığı neçəyə bərabərdir? 

a) 2,5-3 mm b) 4-5 mm c) 10-15 sm d) 2-3 sm e) 20-30 mm

24

Beyincik hansı hissələrdən təşkil olunmuşdur? a) yarımkürə, arxa və ön hissə b) soxulcan, yarımkürə və 

folkulyar hissə c) yuxarı, ön və arxa hissə d) follikulyar, arxa 

və ön hissə e) ön, arxa, 2 yarımkürə və soxulcan

25

Parasimpatik sinir sistemi mərkəzlərinin düzgün variantını müəyyən edin. 

a) uzunsov beyin, beyincik və onurğa beynin oma hissəsi 

b) ara beyin, arxa beyin və onurğa beynin oma nahiyəsi c) orta 

beyin, ara beyin və onurğa beynin bel nahiyəsi d) orta beyin, 

uzunsov beyin və onurğa beynin oma nahiyəsi e) orta beyin, 

uzunsov beyin və onurğa beynin döş nahiyəsi 

26

Bədən çəkisinə görə ən ağır beyin kimə məxsusdur? a) bədən çəkisinə görə ən ağır beyin insandır 

b) ən ağır beyin fildədir c) ən ağır beyin balinadadır d) ən ağır 

beyin itdədir e) ən ağır beyin atdadır 

27

Baş beyin yarımkürələrinin neyronlarını göstərin: a) iripiramid, dənəli b) kontakt və ara c) piramid, kontakt, ara, 

ulduz, iyəbənzər d) ulduz və iyəbənzər e) yalnız kontakt və 

ulduz 

28

I somatosensor zona harda yerləşir? a) arxa mərkəzi qırışıqda b) arxa mərkəzi qırışığın 

mərkəzində 

c) ön mərkəzi qırışıqda d) arxa mərkəzi qırışığın önündə e) ön 

və arxa mərkəzi qırışıqda 

29

Baş beyin yarımkürələri qabığının assosiativ zonasının rolu: a) qıcıqların analizində fəal rol oynayır b) baş beyin 

yarımkürələri qabığında qıcıqların analiz və sintezində fəal rol 

oynayır  c) qıcıqların sintezində fəal rol oynayır d) heç bir 

funksiya yerinə yetirmir e) bir sıra mərkəzlərin qarşılıqlı 

əlaqəsinrə iştirak edir30

Limbik sistem beynin hansı hissələrini əhatə edir? 

a) badamabənzər nüvə və dişli fasiya b) hippokampiya qırışıq 

c) badamabənzər nüvə və qurşaq qırışığı d) bütün qırışıqlar 

e) hippokamp, qurşaq qırışığı, badamabənzər nüvə, dişli 

fasiya 


31

Konvergensiya nədir? 

a) bu şərti refleksdir b) sinir impulslarının ayrılması c) eyni 

bir hüceyrəyə müxtəlif sinir impulslarının toplanmasıdır d) bu 

şərtsiz refleksdir e) belə bir proses yoxdur 

32

İlk dəfə “Sinaps” anlayışını vermişdir? a) Ç.Serrinqton  b) İ.P.Pavlov c) A.A.Uxtomskiy 

d) P.K.Anoxin e) A.İ.Qarayev 

33

Sinaps nədir? a) mürəkkəb əlaqə forması olub, DNT və PNT-dən təşkil 

olunub yarıqdan ibarətdir b) mürəkkəb əlaqə forması olub, 

presinaptik membrandan ibarətdir c) mürəkkəb əlaqə forması 

olub, sinaptik yarıqdan ibarətdir d) mürəkkəb əlaqə forması 

olub, postinaptik membrandan ibarətdir e) mürəkkəb əlaqə 

forması olub, presinaptik postsinaptik membran və sinaptik 

34

Sinapslar neçə olur? a) elektrik, dağıdıcı, qarışıq b) elektrik, mexaniki 

c) elektrik, kimyəvi, qarışıq d) fiziki, mexaniki, istilik 

e) qarışıq, toplayıcı, kimyəvi 

35

Sinir sisteminin əsas mediatorlarını göstərin: a) asetilxolin, kaliy ionları b) seratonin, melatonin, natriy 

ionları 


c) asetilxolin, estron, estrogen d) asetilxolin, seratonin, 

katoxolamin e) katoxolaminlər, testosteron 

36

Hansı tip neyronları tanıyırsınız? a) afferent, ara, efferent b) ara, vegetativ qanqlilər c) aferent, 

sinir düyünləri, ara d) unipolyar, bipolyar e) polyar, unipolyar 

37

Nitqin sensor mərkəzi harada yerləşir? a) qabığın ənsə payında b) baş beyin yarımkürələri ənsə 

sahəsində c) onurğa beyinində d) gicgah nahiyyənin Vernike 

mərkəzində e) orta beyində38

Sinir proseslərinin mütəhərrikliyi nəyə deyilir? 

a) oyanma və ləngimə proseslərinin tez növbələşməsinə 

b) oyanma və ləngimə proseslərinin növbələşməsi getmirsə 

c) oyanma ləngimə ilə əvəz olunmasına d) sinir proseslərinin 

qeyri mütəhərrikliyinə e) yalnız  oyanmanın əmələ gəlməsinə 

39

Beynin elektrik dalğalarının qeydə alan cihazı göstərin. a) osiloqraf b) elektrokardioqraf c) pnevmoqraf 

d) elektroretinoqraf e) elektroensofaloqraf 

40

Oyanma və ləngimə necə proseslərdir? a) mürəkkəb b) elektrofizioloji c) dinamik d) mexaniki 

e) statik 

41

Hipotalamusun hansı nüvələri “aclıq mərkəzi” adlanır? a) venrtomedial b) lateral c) supraoptik d) bütün nüvələri 

e) paraventrikulyar 

42

Oynaq, vətər və əzələlərin reseptorları necə adlanır? a) proprioreseptorlar b) interoreseptorlar c) eksroreseptorlar 

d) mexanoreseptorlar e) supraoptik 

43

Onurğa beynin nəqledici funksiyası hansıdır? a) diz refleksi b) ətrafların bükülməsi c) sinir impulslarının 

onurğa beyindən baş beyinə verilməsi d) mimika e) sinir 

impulslarının beyindən ətraf əzələlərinə ötürülməsi

44

Mütəhərrikliyin gərginləşməsini nə yaradır? a) müsbət şərti və şərtsiz reflekslər b) gözlənilməyən hadisə, 

dəyişməyən həyat tərzi c) özü ilə arxayınçılıq gətirən 

hadisələr 

d) şərtsiz reflekslərin tez-tez dəyişdirilməsi e) müsbət və 

mənfi şərti qıcıqlandırıcıların tez-tez dəyişdirilməsi 

45

Baş beyinin ağ maddəsinin tərkibində hansı liflər ayırd edilir? a) assosiativ, kəllə-beyin, üz b) assosiativ, komissural, 

proeksion c) bulbar, azan, simpatik d) kəllə-beyin, onurğa-

beyin, proeksion e) komissural, proeksion, kəllə-beyin 

46

Eyni yarımkürənin müxtəlif sahələrini bir-biri ilə əlaqələndirən liflər necə adlanır? 

a) proeksion b) komissural c)  assosiativ d) kəllə-beyin 

e) azan 

 47

Hər iki yarımkürənin simmetrik sahələrini əlaqələndirən liflər 

necə adlanır? 

a) komissural b) proeksion c) assosiativ d) onurğa-beyin 

e) kəllə-beyin 

48

Hansı liflər baş beyin yarımkürələrindən kənara çıxır? a) onurğa-beyin b)  proeksion c) komissural d) assosiativ 

e) kəllə-beyin 

49

Yarımkürələrdən kənara çıxan proeksion liflər hansı tərkibdədir? 

a) enən və qalxan yollar b) günəş kələfi c) azan sinir d) enən 

yollar e) qalxan yollar 

50

MSS-də baş beyin yarımkürələri qabığının aşağıdakı şöbələrlə əlaqəsi hansı yollarla həyata keçirilir? 

a) enən yollar b)  qalxan və enən yollar c) qalxan yollar 

d) simpatik liflər e) günəş kələfi 

51

Təzə anadan olan uşağın beynin çəkisi nə qədərdir? a) 150-200 q b) 560-700 q c)  340-400 q d) 100-150 q 

e) 200-300 q 

52

Hər baş beyin yarımkürələrinin hər biri neçə paya bölünüb? a) 8 b) 6 c)  4 d) 5 e) 2

53

Neyronun funksiyaları hansıdır? a) qıcığın qəbul edilməsi, qıcığın təyin olunması və onun 

bədənin müxtəlif orqanlarına ötürülməsi b) qıcığa qarşı 

cavabın dayandırılması c) beyin fəaliyyətinin ləngiməsi d) 

neyronun funksiyaları yoxdur e) şərtsiz refleks 

54

Orta beyin hansı hissələrdən təşkil olunub? a) hippokamp qırışıqdan b) badamcıq və körpü c) talamus və 

hipotalamusdan d) dördtəpəli cisim və baş beyin 

yarımkürələrinin ayaqcıqları e) badamcıqdan 

55

Neyronların zülalları hansı funksiyanı yerinə yetirir? a) yalnız plastik b)  plastik və məlumat c) yalnız məlumat 

d) resiprok e) bütün 

56

Neyronun əsas enerji mənbəyi hansıdır? a) zülallar b)  karbohidratlar c) lipidlər d) lipaza 

e) dehidragenaza 
57

Dentritin aksondan başlıca fərqi: 

a) dentritlərlə sinir impulsları hüceyrə cisminə nəql olunur, 

aksonarla isə hüceyrə cismindən gedir b) akson təkdir, 

dentritlər isə çox olur c) akson həmişə dentritdən uzun olur 

d) akson dentritdən uzun olur e) akson impulsları hüceyrəyə 

verir, dentrit isə hüceyrə cisminə gedir

58

Bələdləşmə reflekslərinin qövsləri harada qapanır? a) ara beyin b) baş beyin yarımkürələri qabığı c) uzunsov 

beyin d)  orta beyin e) beyincik 

59

İnsanın maddələr mübadiləsini tənzim edir: a)  onurğa beyin b) orta beyin c) ara beyin d) baş beyin 

yarımkürələri qabığı e) uzunsov beyin 

60

Eşitmə zonası baş beyin yarımkürələrinin hansı sahəsində yerləşir? 

a) gicgah b) alın c) ənsə d) təpə e) alın-ənsə 

61

Sinaps adlanır: a) neyronlar arasındakı kontakt b) sinir kələfi c) sinir düyünü 

d) neyron çıxıntıları e) ara neyron 

62

Fəaliyyət potensialı yaranır: a) ləngimə zamanı b)  membranları ion keçiriciliyinin 

dəyişməsi zamanı c) fizioloji sükunət d) insan yatarkən e) ion 

keçiriciliyi dəyişərsə 

63

Oyanma sinapslarda necə ötürülür? a) mexaniki ötürülmə b) təmas impulsu c)  kimyəvi ötürülmə

d) ötürülmə yoxdur e) müxtəlif yollarla 

64

Görmə və eşitmənin qabıqaltı mərkəzi yerləşir: a) beyincik b) uzunsov beyin c) limbik sistem d)  orta beyin

e) körpü 

65

Ağrı nədir? a) komfort vəziyyəti b) xəstəlik c)  xəbərdaredici və müdafiə 

sistemi d) xoş əhval-ruhiyyə e) yoxdur 

66

Hansı reseptorlar ağrını qəbul edir? a) nosireseptorlar b) xemoreseptorlar c) proprioreseptorlar 

d) visereseptorlar e) mexanoreseptorlar 
67

Müdafiə tənəffüs reflekslərini göstərin: 

a) asqırma və qusma b)  asqırma və öskürmə c) qusma və 

öskürmə d) asqırma və gözqırpma e) öskürmə, gözqırpma və 

asqırma 

68

Solğun şarın funksiyası nədir? a) mürəkkəb hərəkət aktlarını tənzim edir b) həzmdə iştirak 

edir c) tənəffüs hərəkətlərini tənzimləyir d) emosiyada iştirak 

edir e) harmonların işini tənzim edir 

69

Neyronlararası sinapsların tipini göstərin: a)  unipolyar, somosamatik, dendrodendrotik, bipolyar

b) semosamatik, unipolyar, dendrosomatik, bipolyar 

c) dendrodendrotik, multipolyar, somasotik, dipolyar 

d) aksosomatik, aksodendrit, aksoaksonal, dendrosomatik 

e) aksodendrit, aksoaksonal, unipolyar, bipolyar 

70

Onurğa beynin böyün şöbəsində neçə cüt onurğa beyni sinirləri çıxır? 

a) 8  b) 12  c) 31  d) 5  e) 1 

71

Beyinciyin qabığı hansı qatlardan təşkil olunmuşdur? a) molekulyar, ulduzvari, dənəli b) ulduzvari, dənəli, iyvari 

c)  molekulyar, qanqlionlar, dənəli d) qanqlionar, iyvari 

e) dənəli, iyvari, molekulyar 

72

Beyinciyin qabığı altında ağ maddəsində hansı nüvələr vardır? a) dişli, kürəyəbənzər, mantarabənzər nüvələr b) dişli, 

qanqlionar, ulduzvari c) kürəyəbənzər, iyvari, dənəli 

d) mantarabənzər, Deyters nüvəsi, ulduzvari e) ara, iyvari, 

dənəli 


73

Orta beyinə aiddir: 

a) təmas mərkəzi b) silvi su yolu, mantarabənzər nüvə, dişli 

nüvə c) dördtəpəli cisim, qabıq, soxulcan d) soxulcan, beyin 

ayaqcıqları, Deyters nüvəsi e)  silvi su yolu, dördtəpəli cisim 

və beyin ayaqcıqları

74

Orta beynin ön təpələri necə adlanır? a) görmə  mərkəzi b) eşitmə mərkəzi c) qoxu mərkəzi 

d) dad mərkəzi e) təmas mərkəzi 

75

Orta beynin arxa təpələri necə adlanır? a) görmə mərkəzi b) eşitmə mərkəzi c) təzyiq mərkəzi 

d) qoxu mərkəzi e) dad mərkəzi 
76

Silvi şırımı ayırır: 

a) gicgah payı təpədən b) alın payı təpədən c) ənsə payı 

təpədən d) ənsə payı gisgadan e) gicgah payı alından 

77

Roland şırımı ayırır: a)  gicgah payı alından b) ənsə payı gisgadan c) alın payı 

təpədən d) gicgah payı təpədən e) ənsə payı təpədən 

78

Sagital şırım ayırır: a) alın və gicgah payı b)  sağ və sol yarımkürələri c) sağ və sol 

ənsə payları d) gicgah və ənsə payı e) ənsə və təpə payı 

79

Quyruq və mərciyəbənzər nüvə əmələ gətirir: a) badam kompleksi b) limbik sistem c) zolaqlı cizim  

d) uzunsov beyin e) orta beyin

80

Baş yarımkürələri qabığı neçə sahəyə bölünür? a)  90  b) 63  c) 47  d) 32  e) 52

81

Onurğa beyni sinirləri hansı kələfləri yaradır? a)  büzdüm, boyun, günəş, müsaqirə b) boyun, günəş, büzdüm 

c) günəş, çiyin, boyun, bel d) müsaqirə, boyun, bel, büzdüm 

e) boyun, çiyin, bel, oma büzdüm

82

Kəllə beyin sinirlərinin I cütü necə adlanır? a) qoxu b) görmə c) blokvari d) üçlü e) gözün hərəki 

e) baş beyin yarımkürələri qabığı

83

Əsas sinir nəqledici rolunu nə oynayır? a) beyin qabığı b) onurğa beyni c) ürək d) ağ ciyərlər 

e) vəzlər 

84

Şərtsiz reflekslərin mərkəzi beynin hansı şöbəsində yerləşir? a) uzunsov beyin b) onurğa beyn c) ara beyin d) baş beyin 

yarımkürələri qabığı e) orta beyin 

85

Beyinin hansı şöbəsi ətrafların hərəkətlərinin uzlaşdırılmasını təmin edir? 

a) aralıq beyin b) beyincik c) orta beyin d) onurğa beyni 

e) baş beyin yarımkürələri qabığı 86

Əzələ təqəllüsünün gücü, uzunluğu və növbələşməsinin 

uyğunlaşdırılmasını təmin edir: 

a) beyincik b) orta beyin  c) uzunsov beyin d) onurğa beyni 

e) baş veyin yarımkürələri qabığı 

87

Beyinin hansı şöbəsini hiss mərkəzi adlandırırlar? a) onurğa beyni b) hipotalamus c) beyincik d) uzunsov beyin 

e) talamus 

88

MSS-də oyanmanın yayılması adlanır:  a) irradiasiya b) konvergensiya c) induksiya d) dominantlıq 

e) ümumi son yol və əks əlaqə

89

Orqanizmin koordinasiya fəaliyyətinin əsasında durur: a) resiprokluq b) dominantlıq c) irradiasiya d) ləngimə 

e) oyanma 

90

Parasimpatik sinir sisteminin qanqliyiləri harada yerləşir? a) innervasiya olunan orqanın daxilində b) innervasiya olunan 

orqanın yaxınlığında c) ara beyində d) onurğa beynində 

e) döş qəfəsində 

91

Simpatik sinir sisteminin qanqliyiləri harada yerləşir? a) innervasiya olunan orqanın yaxınlığında b) innervasiya 

olunan orqandan uzaqda c) innervasiya olunan orqanın 

daxilində d) orta beyində e) beyincikdə 

92

Gözün güclü işıqla qıcıqlandırılması nə yaradır? a) əmmə refleksi b) göz-ürək refleksi c) diz ferleksi d) daban 

refleksi e) bəbək refleksi  

93

MSS-nin iştirakı ilə orqanizmin hər hansı bir xarici təsirlərə cavab reaksiyası necə adlanır? 

a) reflektor b) dominant c) resiprok d) konvergent 

e) divergent 

94

Müasir sinir sisteminin fiziologiyasının əsasını nə təşkil edir? a)  osütilogiya b) endokrinologiya c) elektrofiziologiya 

d) retinoqrafiya e) miologiya 

95

Bağırsaq boşluqlarda saxlanmış, sinir sisteminin ən sadə forması necə adlanır? 

a) diffuz b) diffuz-düyünlü c) düyünlü d) mərkəzi e) somatik 
96

Müvəqqəti oyanmazlıq dövrü necə adlanır? 

a) kollaterallıq b) hiperpolyarizasiya c) refrakterlik d) labillik 

e) depopolyarizasiya 

97

Vahid zaman ərzində dəyişdirilmədən maksimal sinir impulsların verilməsi necə adlanır? 

a) müqavimət b) labillik c) resiprokluq d) dominantlıq 

e) əks əlaqə 

98

Fəallığın tədricən yalnız bir sinapsdan keçən refleks necə adlanır? 

a) monosinaptik b) polisinaptik c) şərtsiz d) şərti e) valideyn 

99

Neyronları əhatə edərək, onlarla bərabər MSS-in tərkibinə daxil olan hüceyrələr necə adlanır? 

a)  kollateral b) osteoblast c) osteosit d) neyroqliya 

e) müəyyən olunmayıb

100


Hansı neyronlar MSS-nin daxilində məlumatın ötürülməsini 

təmin edir? 

a) hissi b) ara  c) efferent  d) mərkəzdənqaçan e) hamısı 

101


Neyrondakı sinapsın mediatoruna növünə görə bölünürlər? 

a) xolinergik, adrenergik və QAYTergik neyronlar 

b) adrenergik, tormozlayıcı və monomodal c) QAYTergik, 

oyandırıcı və polimodal d) oyandırıcı, xolinergik və 

monomodal e) məlum deyil 

102


Refleksin yaranması üçün nə mütləq vacibdir? 

a) daxildən təsir göstərən zəif qıcıqlandırıcı və refleks qövsü

b) xarici mühitdən və ya orqanizmin daxilindən təsir göstərən 

qıcıqlandırıcı və refleks qövsü c) xarici mühit və güclü 

qıcıqlandırıcı d) xarici mühitdən güclü qıcıqlandırıcı və 

refleks 


e) heç nə lazım deyil 

103


Məlumatı qəbuletmə yerinə görə reseptorların 

klassifikasiyasını verin: 

a) proprioreseptorlar, mexanoreseptorlar, noseseptorlar  

b) xemoreseptorlar, interoreseptorlar, vestibuloreseptorlar 

c) ekstroreseptorlar, interoreseptorlar, proprioreseptorlar

d) ekstroreseptorlar, termoreseptorlar, noseseptorlar 

e) termoreseptorlar, vestibuloreseptorlar, noseseptorlar 104

Reflektor sinir mərkəzinin əhəmiyyəti nədən ibarətdir? 

a) bütün cavablar düzdür b) xarici mühitdən gələn məlumatın 

qəbul edilməsi c) orqanizmin daxilindən gələn məlumatın 

qəbul edilməsi d) cavab reaksiya ilə təminat e) məlumatın 

işlənməsi və müəyyən cavab reaksiyalarının verilməsini təmin 

etmə  

105


Əks əlaqə nə deməkdir? 

a) işçil üzvün reseptorlarından impulslar selinin MSS-ə 

gəlməsi 

b) neyron aksonları, hansı ki, məlumatı reflektor sinir 

mərkəzlərindən işçil orqana ötürür c) qıcığın təsiri 

qurtardıqdan sonra cavab reaksiyasının davam etməsidir 

d) orqan və toxumaların daim dəyişməkdə olan cəmi 

e) orqanizmin ciddi müəyyənləşdirilmiş reaksiyası  

106

Tabeçilik prinsipi nə deməkdir? a) oyanmaların summasiyası qabiliyyəti b) xarici mühitdən 

informasiyanın qəbul edilməsi c) yuxarıdakı şöbələrdən 

aşağıdakılara impulslar selinin təminatı d) aşağıda yerləşən 

sinir mərkəzləri yuxarıdakılara tabe olması  e) anda daha 

vacib olan 

107


Tabeçilik prinsipinin əhəmiyyəti nədir? 

a) MSS-in daha yüksək şöbələrinin digərlərini tənzim etməsi 

b) MSS-nin özünü tənzimini əsas mexanizmini təşkil edir 

c) hər hansı bir qrup hüceyrələrin zədələnməsi zamanı ehtiyat 

variantla təminat d) oyanmaları cəmlənməsi qabiliyyəti 

e) bir sıra orqanların işinin müştərikliyi 

108

Mərkəzi ləngimə nəyə deyilir? a) induksion əlaqə b) MSS-nin elə bir prosesdir ki, 

orqanizmin ayrı-ayrı struktur və funksiyaların 

 tormozlanmasına gətirib çıxarır  c) bir neçə mərkəzin 

fəaliyyəti d) impulsların böyük miqdar hüceyrə yayılması e) 

xarici qıcıqlara cavab reaksiyasının gücləndirilməsi 

109


Ləngidici neyronların əsas işi nədən ibarətdir? 

a) oyanmanın yayılmasının qarşısını almaq b) orqanizmin ayrı-

ayrı struktur və funksiyaların fəallaşdırılması c) bir neçə 

mərkəzin işinin müştərəkliyi d) hər hansı bir qrup hüceyrlərin 

zədələnməsinə e) oyanma prosesinin fəallışdırılması 

110


Hipotalamus  əhəmiyyətli rol oynayır: 

a) qoxu b) tənəffüs c) ürək-damar sistemi d) əzələ tonusu 

e) orqanizmin vegetativ funksiyaların tənzimi  111

Limbik sistemin funksiyasını göstərin: 

a) ağrı hissinin yaranmasında iştirak edir  b) orqanizmin 

vegetativ funksiyaların tənzimini həyata keçirir, qoxu, yaddaş 

proseslərində, mürəkkəb davranış reaksiyalarında, 

emosiyaların yaranmasında iştirak edir c) baş beyin 

yarımkürələri qabığına qeyri-spesifik məlumatın ötürülməsini 

təmin edir d) impulsarı beyincikdən baş-beyin yarımkürələri 

qabığının hərəki zonasına ötürür e) qalxan afferent impulsları 

baş beyin yarımkürələri qabığına ötürür 

112

Parasimpatik sinir sisteminin reflektor qövsünə aiddir: a) uzun postqanlıyonar və preqanqliyor yol b) qısa 

preqanqliyor və uzun postqanlıyonar yol c) uzun 

preqanqliyonar və qısa postqanlıyonar yol d) qısa 

postqanlıyonar və preqanqliyor yol e) hər hansı bir yol yoxdur 

113

Simpatik sinir sisteminin reflektor  qövsünə aiddir: a)  hər hansı bir yol yoxdur b) uzun preqanqliyonar və uzun 

postqanlıyonar yol c) qısa preqanqliyor və postqanlıyonar yol 

d) uzun preqanqliyonar və postqanlıyonar yol e) qısa 

preqanqliyor və uzun postqanlıyonar yol 

114

Hansı sinir sistemi mərkəzlərinin hissəvi yerləşmə xarakterinə malikdir? 

a) vegetativ b) somatik c) periferik d) diffuz e) bütün 

göstərilənlər 

115


Orqanizmin fəal vəziyyətə keçməsi zamanı fəallaşan, 

hemostatik və adaptiv-trofik 

tənzimi təmin edən sinir sistemini göstərin: 

a)  parasimpatik b) simpatik c) mərkəzi d) periferik 

e) metasimpatik 

116


Tənəffüs aparatının fəaliyyətini təmin edərək, dəyişməkdə 

olan daxili və xarici mühitin şəraitinə onu uyğunlaşdıran 

neyronlar qrupu necə adlanır? 

a) badam kompleksi b) retikulyar formasiya c) onurğa beyni 

d) tənəffüs mərkəzi e) hipotalamus 

117


Tənəffüsü fəallığını təmin edən tənəffüs mərkəzləri yerləşir: 

a) onurğa beyini, ara beyin və hipotalamus b) onurğa beyin, 

uzunsov beyin və baş beyin  yarımkürələri qabığındakı yuxarı 

şöbəsi  c) baş beyin  yarımkürələri qabığı d) limbik sistem, 

orta beyin və uzunsov beyin e) qabıqaltı, orta və ara beyin 118

Sinir liflərinin funksiyası nədən ibarətdir? 

a) sinir impulslarının reseptorlardan MSS və əks istiqamətdə 

ötürülməsi b) beyinin bir yarımkürəsindən digər yarımkürəyə 

impulsların ötürülməsində c) impulsların yalnız qalxan yolla 

ötürülməsində d) impulsların yalnız enən yolla ötürülməsində 

e) bütün cavalar düzdür 

119


Sinir impulslarını gücləndirən və generasiya edən: 

a) mielin qişası b) Ranvye buğunun c) sinir hüceyrələri 

d) dentritlər e) vegetativ qanqlilər 

120


Qalxan proyeksion yollar hansı qruplara bölünür? 

a)  piramid, proprioseptiv, interoseptiv b) eksteroseptiv, 

piramid, ekstrapiramid c) eksteroseptiv, proprioseptiv, 

interoseptiv d) interoseptiv, ekstrapiramid, eksteroseptiv 

e) eksteroseptiv, piramid, proprioseptiv 

121


Enən proeksion yollar hansı qruplara bölünür? 

a)  ekstrapiramid, prorrioseptiv b) interoseptiv, piramid 

c) proprioseptiv, piramid d) ekstrapiramid, piramid 

e) piramid, ekstrapiramid 

122

İradi hərəkətlərin impulslarının hansı proeksion yollar baş beyin yarımkürələri qabığından başın və onurğa beyninin 

müvafiq nüvələrindən keçərək boyunun, gövdənin, ətrafların 

sklet əzələlərinə ötürür? 

a) piramid b) eksteroseptiv c) interoseptiv d) proprioseptiv 

e) ekstrapiramid 

123


Hansı proyeksion yol impulsları bədənin müvazinatı və hərəki 

aktları haqqında məlumatları hərəki orqanlardan gətirir: 

a) interoseptiv b) ekstrapiramid c) piramid d) proprioseptiv 

e) eksteroseptiv 

124

Ağrı qıcığı harada yaranır? a) yalnız onurğa sütununda b) dəridə, dərin toxumalarda və 

daxili orqanlarda c) yalnız kəllə qutusunda d) həzm traktında 

e) onurğa beynində və ifrazat sistemində 

125


Tənəffüs mərkəzinin hansı vacib hissələri var? 

a) pnevmotaksik, ekspirator, inspirator b) pnevmotaksik, 

spirometrik, kandal c) ekspirator, kandal, diafraqmal 

d) inspirkator, diafraqmal, qabırğarası e) diafraqmal, 

ekspirator, qabırğarası 126

Toxumaların oksigenlə kifayət qədər təmin olunmaması necə 

adlanır? 

a) refleks b) asfiksiya c) artitmiya d) hipoksiya e) bilmirəm 

127

Qoxu hissinin ali mərkəzi hesab edilir: a)  orta beyun b) badam c) hippokamp d) hipotalamus 

e) talamus 

128

Damar tonusunun sinir tənzimi həyata keçirilir: a) endokrin vəziləri ilə b)  vegetativ sinir sistemi ilə c) limbik 

sistem d) hippokamp e) badam kompleksi 

129

Tənəffüsün tənziminin qabıq səviyyəsinə aiddir: a) baş beyin yarımkürələri qabığının neyronları b) körpünün 

neyronları c) onurğa beynin motoneyronları d) beyincik 

e) məyyən edilməyib 

130


Assosiativ sinir lifləri birləşdirir: 

a) somatik sinirləri periferriya ilə b) iki yarımkürənin boz 

maddəsinin sahələrini c) baş beyni onurğa beyinlə d)  bir 

yarımkürənin boz maddəsinin sahələrini e) beyin kötüyünün 

nüvələrini zolaqlı cisimlə və baş beyin yarımkürələri qabığı 

ilə 


131

Komissural sinir lifləri birləşdirir: 

a) onurğa beyni baş beyinlə b)  sağ və sol yarımkürələrin boz 

maddəsini c) bir yarımkürənin boz maddəsini d) onurğa 

beynin boz maddəsini e) beyin kötüyü nüvələrini zolaqlı 

cisimlə və baş beyin yarımkürələri qabığı ilə 

132

Proyeksion sinir lifləri birləşdirir: a) onurğa beyni baş beyinlə, beyin kötüyünün nüvələrini 

zolaqlı cisimlə və baş beyin yarımkürələri qabığı ilə b) onurğa 

beynin boz maddəsini c) bir yarımkürənin boz maddəsini d) 

iki yarımkürənin boz maddəsini e) somatik sinirləri periferiya 

ilə 

133


Baş beyin yarımkürələri qabığından iradi hərəkət impulslarını 

baş beyin və onurğa beynin müvafiq nüvələrindən keçərək 

baş, boyun, gövdə və ətraf əzələlərinə aparan yollar: 

a) interoseptiv yol b) eksteropiramid yol c)  piramid yol

d) eksteroseptiv yol e) proprioseptiv yol 134

Hərəki orqanlardan bədənin vəziyyəti haqqında məlumat 

impulslarını aparır: 

a) interoseptiv yol b) eksteropiramid yol c)  proprioseptiv 

proyeksion yollar d) piramid yol e) eksteroseptiv yol 

135


Daxili orqanlardan, damarlardan impulusları aparır: 

a) interoseptiv proyeksion yollar b) proprioseptiv yollar 

c) eksteroseptiv yollar d) interoseptiv yollar e) piramid yollar 

136


Gözün torlu qişasının qanqlioz təbəqəsinin neyrositlərinin 

çıxıntılarından təşkil olunmuş sinir dəstəsi adlanır: 

a) dəhliz-ibliz siniri b) gözün hərəki siniri c) üçlü sinir 

d)  göz siniri e) blokvari sinir 

137

Eşitmə və müvazinat orqanlarından gələn hissi sinir liflərindən təşkil olunan sinir hansıdır? 

a)  dil-udlaq siniri b) azan sinir c) üz siniri d) blokvari sinir 

e) dəhliz-ibliz siniri 

138


Gözün hərəki siniri hansıdır? 

a) qarışıq sinir olur, bir hissəsi orta beyindəki hərəki nüvədən, 

II hissəsi parasimpatik nüvədən başlanğıc götürür b) 

müvazinət orqanından gələn hərəki sinirdir c) körpüdə 

yerləşən sinir d) aralıq sinir olub, dad sinir liflərinə malikdir    

e) uzunsov beyində və onurğa beyində yerləşən hərək isinirdir 

139

Qoxu sinirlərini əmələ gətirir: a) orta beyində yerləşən hərəki sinirin lifləri b) beyin onurğa 

beyin sinirlərinin ön şaxələri c) gözün torlu təbəqəsinin 

qanqlioz qatının neyrositlərinin çıxıntıları d) onurğa beyni 

seqmentinin, 2 ön kökü e) burun boşluğunun qoxu sahəsinin 

selikli qişasında yerləşən, qoxu hüceyrələrinin mərkəzi 

çıxıntıları 

140

Blok siniri nədir? a) körpüdə yerləşən üçlü sinirin hərəki nüvəsi b)  sinir lifləri 

orta beyindəki nüvədən başlayan hərəki sinir c) eşitmə 

orqanından gələn hissi sinir d) hərəki liflərin yaratdığı üz 

siniri 


e) döş-körpücük-məməyəbənzər əzələni innervasiya edən 

hərəki sinir 

141

Neyronun energetik tələbatının təminatında əhəmiyyətli rol mənsubdur: 

a) mitoxondrilərə b) lizosomlara c) neyroborucuqlara 

d) ribosomblar e) Holci aparatına 142

Periferik sinir sisteminə aid deyil: 

a) qanqlilər b) sinirlər c)  onurğa beyni d) sinir çıxıntıları 

e) neyron 

143

Beyin-onurğa beyin mayesinin funksiyasını göstərin: a) qıcıqlandırıcı, ifrazat, istinad b) qidalandırıcı, ləngidici 

c) oyandırıcı, ləngidici d) qıcıqlandırıcı, ləngidici e) 

keçiricilir, oyandırıcılıq, yığılma 

144


Beynin hansı şöbəsi nitq səslərinin analizini həmçinin onların 

sintezini, onlardan ayrı-ayrı soz və bütöv cümlələrin 

formalaşmasını tənzimləyir? 

a)  sağ yarımkürə b) sol yarımkürə c) alın pay d) ənsə pay 

e) təpə pay 

145


Sinir sisteminin hansı şöbəsi tər ifrazını gücləndirir? 

a) metosimpatik b) parasimpatik c) simpatik  d) mərkəzi 

e) bütün şöbələri 

146


Sinir sisteminin hansı şöbəsi həzm traktının fəaliyyətini 

ləngidir? 

a) simpatik b) parasimpatik c) metosimpatik d) mərkəzi 

e) orta beyin 

147

Hansı sinirin şaxələri ürəkdə, damarlarda və mədədə yerləşir? a) üz b) blokvarı c)  azan d) üçlü e) müəyyən olunmayıb 

148


Əzələrdə, vətərlərdə və vestibulyar aparatda hansı reseptorlar 

yerləşir? 

a) interoreseptorlar b) ekstroreseptorlar c) mexanoreseptorlar 

d)  proprioreseptorlar e) xemoreseptorlar 

149

Gündəlik tələbatın yaratdığı baş beyinin müvəqqəti oyanma sahələri necə adlanır? 

a) dominant b) oyanma c) qıcıqlandırıcı d) mevəqqəti əlaqə 

e) induksiya  

150


Somatik sinir sisteminin ali mərkəzi hansıdır? 

a) limbik sistem b) onurğa beyni c) baş beyin d)  baş beyin yarımkürələri qabığı e) hipotalamus 

: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Tebiet
Tebiet -> 1 "Ekologiya" anlayışı kim tərəfindən elmə daxil edilmişdir? A e. Hekkel b ç. Darvin c a. Leopord d k. Linney e k. Rulye 2
Tebiet -> Təbii sahələrin yerində otlaqlar, bicənəklər və torpaq yollar
Tebiet -> Radioaktivlik neçənci ildə kim tərəfindən müəyyən edilmişdir? A 1996-cı IL Anri
Tebiet -> Aşağıdakılardan hansı fiziki kimyanın əsas bölmələrinə aid deyil? A maddənin quruluşu b səth hadisələri c
Tebiet -> Elmi əsaslı gübrələmə sistemini neçə anlamda başa düşmək olar? A b c d 6 e 8
Tebiet -> Torpaq kolloidlərinin kimyəvi tərkibcə neçə qrupu vardır? A b c d 3 e 6
Tebiet -> Qrafikaya, rənglərə və xəritənin məzmunun rəng və qrafiki surətdə təsvir edilməsi kartoqrafiyanın hansı
Tebiet -> Spora formalı törədiclərlə yoluxmuş heyvan formalarının ərazisi
Tebiet -> Ekologiya sözünün mənası nədir? A kimya b təbiət c çay d yaşayış yeri e hava


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə