Siqnallar vY sistemlYrYüklə 2 Mb.
səhifə1/7
tarix17.11.2018
ölçüsü2 Mb.
#81013
  1   2   3   4   5   6   7

µ §”Siqnallar vY sistemlYr”

Qr.4215a


DЬZGЬN CAVABLAR

1-------------------90 A

91-----------------180 B

181---------------270 C

271---------------360 D

361---------------450 E

450----------------700 A

Radiotexnika hansэ sahYni цyrYnir?

Эnformasiyanэn yьksYk tezlikli EMD kцmYyi ilY mYftilsiz цtьrьlmYsi mYsYlYlYrini tYhlil,

analiz vY sintez edYrYk цyrYnir.

Эnformasiyanэn EMD vasitYsilY yayэlmasэnэ цyrYnir

Эnformasiyanэn emalэ kodlanmasэ vY uzaq mYsafYyY itkisiz цtьrьlmYsini tYmin edir

Elektrik dцvrYlYrinin analizi vY sintezi mYsYlYlYrini цyrYnir

Эnformasiyanэn elektrik dцvrYlYrindYn keзmYsi vY bu dцvrYlYrin sintezi mYsYlYlYrini

цyrYnir

Elektrotexnika hansэ sahYni цyrYnir?Эnformasiyanэn uzaq mYsafYyY цtьrьlmYsi mYsYlYsini naqilli rabitY kimi цyrYnir, tYhlil,

analiz vY sintez edir.

Эnformasiyanэn kodlar vasitYsilY uzaq mYsafYyY enerji tYminatэ sahYsini цyrYnir vY tYhlil

edir.


Elektrotexnika - elektrik texnikasэ demYkdir.

Bu informasiyanэn rYqYmli єYkildY цyrYnYrYk tYhlil edir.

Эnformasiyanэ ЁC diskretlYєdirir, kvantlayэr vY kodlayэr.

Siqnalэn riyazi modeli dedikdY nY baєa dьєьlьr?

Siqnallarэn riyazi modeli - arqumenti zaman olan funksional asэlэlэqdan ibarYt olub,

YsasYn dьstur єYklindY verilir.

Siqnalэn riyazi modeli ЁC siqnalэn riyazi yazэlэєэ demYkdir.

Siqnalэn riyazi modeli ЁC onun riyazi tYhlilinY imkan verir.

Riyazi model ЁC qrafik tYsvirdir

Riyazi model ЁC cYdvYl єYklindY olan aslэlэqdэr.

Radiotexnikada siqnallar hansэ iki qrupa ayrэlэr?

DeterminlYєmiє vY tYsadьfi siqnallar

Analoq vY rYqYmli siqnallar

SYs vY video siqnallar

DeterminlYєmiє vY rYqYmli siqnallar

DiskretlYnmiє vY kodlanmэє siqnallar

S(t) = S(t+nT) dьsturu nYyi ifadY edir?

Periodikliyi

Qeyri periodikliyi

Qeyri xYtti proseslYri

Qeyri xYtti vY xYtti proseslYri

Siqnalэn modulyasiya prosesini

S(t) = S(t+nT) dьsturunda olan T kYmiyyYti necY adlanэr?

Periodu


Tezliyi

DairYvi tezliyi

Induktivliyi

Enerjinin baєqa sistemY цtьrьlmYsini

Radiotexniki sistemlYr hansэ qruplara ayrэlэr?

RadiorabitY, radiolakasiya, radionaviqasiya vY radioidarYetmY sistemlYrinY ayrэlэr.

RadiorabitY vY radiolokasiya

RabitY sistemlYri vY qeyri rabitY sistemlYri

RadioidarYetmY vY radiolokasiya

Radiotelemetriya vY radiometriya

Эlk RTS ЁC in enerjisi neзYnci ildY tYtbiq olunub?

1897 ЁC ci ildY Popov tYrYfindYn tYtbiq olunub

1895 ЁC ci ildY Popov tYrYfindYn tYtbiq olunub

1902 - ci ildY Popov vY Kobzakov tYrYfindYn tYtbiq olunub

1901 ЁC ci ildY Popov tYrYfindYn tYtbiq olunub

1913 ЁC cь ildY Popov vY Oєepkov tYrYfindYn tYtbiq olunub

Эlk radiolakasiya sistemi neзYnci ildY vY kim tYrYfindYn tYtbiq olunub?

1932 ЁC 1934 illYrdY ilk PLS ЁC i Oєepkov, Lobanov vY Єembel tYrYfindYn sэnaqdan

keзirilmiєdir vY tYtbiqinY baєlanmэєdэr.

1917 ЁC 1920 illYrdY Lobanov vY Єembel tYrYfindYn sэnaqdan keзirilmiєdir

1915 ЁC 1917 illYrdY Popov vY Єembel tYrYrfindYn tYtbiq olunmuєdur.

1920 ЁC 1921 illYrdY Popv vY Sialkovski tYrYfindYn sэnaqdan keзirilmiєdir

1927 ildY Kobzakov tYrYfindYn sэnaqdan keзirilib vY tYtbiqinY baєlanmэєdэr

Эlk impuls PLS ЁC i neєYnci ildY kim tYrYfindYn yaradэlmэє vY hYmin alimY hansэ mьkafat verilmiєdir?

1941 ildY Kobzakov tYrYfindYn vY dцvlYt mьkafatэna layiq gцrьlmьєdьr.

1943 ildY Kobzakov tYrYfindYn vY nobel mьkafatэna layiq gцrьlmьєdьr.

1944 ildY Popov tYrYfindYn vY fYxri alim adэna layiq gцrьlmьєdьr.

1945 ildY Popov tYrYfindYn vY nobel mьkafatэna layiq gцrьlmьєdьr.

1945 ildY Kobzakov tYrYfindYn vY nobel mьkafatэna layiq gцrьlmьєdьr.

Radiotexniki sistemlYr yerinY yetirdiyi funksiyaya gцrY hansэ 2 qrupa ayrэlэr?

Komandalarэ vY mYlumatlarэ radiosiqnallarэn kцmYyilY ilY цtьrYn RTS ЁC lYr vY

obyektlYrin idarYolunmasэ ьзьn istifadY olunan RTS ЁC lYr.

RadiorabitY vY radiotexniki kompekslYr

Radiolakasiya vY radioidarYetmY

Radionaviqasiya vY radiotexniki komplekslYr

Radiokanal vY spektroskopiya

Radiotexnikada mYlumatэ цzьndY saxlaya bilYn alзaq tezlikli AT siqnallar 3 hansэ qrupa ayrэlэr?

Kodlaєdэrэlmэє, sYs vY video siqnallar

DiskretlYєdirilmiє, rYqYmli vY impuls siqnallarэ

Kodlaєdэrэlmэє, rYqYmli vY video siqnallarэ

Analoq, rYqYmli vY sYs siqnallarэ

TYsadьfi, determinlYєmiє vY rYqYmli siqnallar

Hansэ sYbYbdYn informasiyanэn uzaq mYsafYyY цtьrьlmYsi ьзьn alзaq tezliklYrdYn tYtbiq etmYk olmaz?

Зьnki bu tezliklYrdY onun enerjisi зox kiзik olur

Зьnki bu tezliklYrdY avadanlэq mьrYkkYb struktura malikdir

Зьnki bu tezliklYrdY itki daha зox olur

Зьnki bu tezliklYrdY obyektlYri tYdqiq etmYk olmur

Зьnki bu tezliklYrdY obyektlYrin tYdqiqinin nYticYsi bцyьk xYtalarla aparэlэr.

FasilYsiz siqnallar baєqa cьr necY adlandэrэlэr?

MьntYzYm siqnallar

Diskret siqnallar

Periodik siqnallar

KYsilYn siqnallar

RYqYmli siqnallar

Antena ilY єьalandэrэlan enrji ilY bu siqnalэn tezliyi arasэnda hansэ mьnasibYt vardэr?

E ~ f4


E ~ 10щ4

E ~ µ §*f4

E= f4

E ~ k2f4 burada k ЁC informasiya itkisidirЄьalandэrэlan siqnalэn dalрa uzunluрu ilY antenanэn xYtti цlзьlYri arasэ hansэ mьnasibYt doрrudur?

Antenanэn xYtti цlзьlYri dalрa uzunluрu tYrtibindY olmalэdэr. µ §

Antenanэn xYtti цlзьlYri dalрa uzunluрunda qat ЁC qat зox olmalэdэr. µ §

XYtti цlзьlYr dalрa uzunluрundan qat ЁC qat kiзik olmalэdэr. µ §

XYtti цlзьlYrlY dalрa uzunluрu arasэnda bu olamlэdэr. µ §

µ §kЎЭ100 єYrti цdYnmYlidir.

Modulyasiya prosesi nY mYqsYdlY istifadY olunur?

Kanala verilYcYk siqnalэ formalaєdэrmaq mYqsYdilY

Kanala verilYcYk siqnalэ rYqYmli etmYk ьзьn

Kanala verilYcYk siqnalэn itkisini azaltmaq ьзьn

Kanala verilYcYk siqnalэ gьcьnь artэrmaq ьзьn

Kanalэn effektiv istifadYsi ьзьn

Hansэ funksiya ьзьn µ § barYbYrliyi doрrudur?

Vahid funksiya

Periodik funksiya

Ekstremal funksiya

Ekspotensial funksiya

Adlarэ зYkilYn hamэsэ ьзьn doрrudur

µ § dьsturu nYyi ifadY edir vY A0 necY adlanэr?

Periodik siqnalэn Furye sэrasэ vY sabit toplanan

Qeyri periodik siqnalэn Furye sэrasэ vY sabit toplanan

Periodik siqnalэn Furye sэrasэ vY dYyiєkYn toplanan

Periodik siqnalэn Furye inteqralэ vY sabit toplanan

MьntYzYm periodik siqnalэn Furye sэrasэ vY amplitudu

MьrYkkYb periodik siqnalэn Ysas informasiya daєэyan xarakteristikasэ hansэdэr?

Spektral funksiya

Amplitud tezlik xarakteristikasэ

Faza ЁC tezlik xarakteristikasэ

Furye sэrasэ

Amplitudasэ

Furye sэrasэna ayrэlan funksiya ьзьn Dirixle єYrti hansэdэr?

T periodunda funksiya sonlu sayda ekstremumlara malik olmalэ vY onun kYsilmY

nцqtYlYrinin sayэ sonlu olmalэdэr.

Furye funksiyasэ sonlu maksimumlara malik olmalэ vY kYsilmY nцqtYlYrinin sayэ birdYn

зox olmamalэdэr

Furye funksiyasэ sonlu minimumlara malik olmalэ vY kYsilmY nцqtYsi heз bir dYnY dY

olmamalэdэr

Furye funksiyasэ kYsilmYz vY periodik olmalэdэr

Furye funksiyasэnэn Dirixle єYrti onun kYsilmYz olmasэdэr

Spektr nYdir?

Harmonikalarэn cYmi olub, amplitudlarэ tezlikdYn asэllэlрэnэn tYsviridir.

ElY ATX ЁC sэna bYzYn spektr deyilir.

Spektr spektral funksiyanэn tYsviridir

Spektr radiotexniki qurрularэn vacib xarakteristikasэ olub tezlik diapazonunu mьYyyYn

edir

Spektr ЁC spektroqramla tYsvir olunur vY qrafiki olaraq fazanэn zamandan asэllэрэnэ ifadYedir

Siqnallarэn riyazi modelinin triqonometrik єYkildYn kompleks єYklY зevrilmYsindY mYqsYd nYdir?

Hesablamalrэ asanlaєdэrmaq

Ьsulun sadYliyi

Kompleks YdYdlYr ьzYrindY YmYliyyatlarэn sadYliyi

Bu bizY dYqiq informasiya verir

Bu bizY vektor diaqramэnэn qurulmaslna imkan verir ki, bu da sonrakэ hesablamalarэ

зYtinlYєdirir.

µ § ifadYsi siqnallar ьзьn necY adlanэr?

Furye inteqralэ

Furye sэrasэnэn inteqralэ

Hilbert зevrilmYsi

Siqnalэn Furye sэrasэ

XYtti operator olub ЁC Laplas operatorudur

Эlkin siqnalэn Ysas parametrlYri hansэdэr?

Bunlarэn hamэsэ yox bYzilYri

Davamlэlэрэ vY orta gьc

Maksimal gьc vY kanal gьcь

Dinamik diopazon vY kanal sayэ

Pik faktor vY siqnal hYcmi

RabitY kanalэ ьзьn Ysas єYrt hansэ olmalэdэr?

Vk > Vs


Vk < Vs

VkЎЭ Vs


Vk ЎЬ Vs

Vk = Vs


Telefon rabitYsindY siqnallar ьзьn hansэ parametrlYr doрru gцstYrilir?

Porta= 50mkVt ; D siq=26ч35 dB

Porta= 45mkVt ; D siq=22ч26 dB

Porta= 40mkVt ; D siq=18ч21 dB

Porta= 60mkVt ; D siq=12ч16 dB

Porta= 100mkVt ; D siq=75 dB

a+jb=Amejб=Amcosб+jAmsinб bYrabYrliyi siqnallar ьзьn necY adlanэr?

Eyler bYrabYrliyi

Pausson bYrabYrliyi

Laplas bYrabYrliyi

Habla bYrabYrliyi

Hilbert bYrabYrliyi

Harmonik siqnalэn tцrYmYsi hansэdэr?

µ §


µ §

µ §


µ §

µ §


Harmonik siqnalэn inteqralэ hansэdэr?

µ §


µ §

µ §


µ §

µ §


Spektral sэxlэq funksiyasэ hansэdэr?

µ §


µ §

µ §


µ §

µ §


Amplitud spektri vY faza spektri haqda hansэ fikir doрrudur?

Amplitud spektri cьt, faza spektri tYk funksiyadэr

Amplitud spektri tYk, faza spektri cьt funksiyadэr

Amplitud spektri nY tYk, nY dY cьt funksiyadэr

Amplitud spektri nY periodik, nY dY kYsilmYz funksiyadэr

Faza spektri hYm periodik, hYm kYsilmYz, hYm dY sцnYndir

µ § dьsturu necY adlanэr vY S(P) funksiyasэ necY adlanэr?

Laplas зevrilmYsi vY S(t) funksiyasэnэn tYsviri adlanэr

Laplas ЁC Furye зevrilmYsi vY S(p) tYsvir adlanэr

Laplas ЁC Pausson tYnliyidir vY S(p) tYsvir adlanэr

Laplas ЁC Nabla зevrilmYsidir vY S(p) ЁC spektral sэxlэq adlanэr

Laplas ЁC Furye зevrilmYsi olub vY S(p) spektral sэxlэq funksiyasэ adlanэr

Furye зevrilmYlYri necY prosesdir?

XYtti prosesdir

Qeyri xYtti prosesdir

TYkrarlanan prosesdir

XYtti ЁC kvadratik prosesdir

Qeyri xYtti ЁC sцnYn prosesdir

SpektrdY orta gьc amplitudla necY mьnasibYtdYdir?

µ §


µ §

µ §


µ §

µ §


µ § formulu necY adlanэr?

Parseval bYrabYrliyi

Furye bYrabYrliyi

Paskal bYrabYrliyi

Laplas bYrabYrliyi

Tomson ЁC Furye bYrabYrliyi

µ §- dьsturu necY adlanэr?

Xinзin ЁC Viner teoremi

Xinзin ЁC Furye teoremi

Xinзin ЁC Dalton teoremi

Xinзin ЁC Tomson teoremi

Xinзin ЁC Viyet teoremi

TYhrif modeli kimi nYdYn istifadY etmYk daha Ylveriєli sayэlэr?

Aр kьydYn

Periodik kьydYn

Periodik -triqonometrik kьydYn

Qara kьydYn

ManeY yaradan kьydYn

Bu siqnallar ьзьn spektrin eni telefon rabitYsindY, teleqraf rabitYsindY vY musiqi siqnalэnэn spektri hansэdэr?

Telefon - 300ч3400 Hs, teleqrafda 0ч200hs vY musiqi siqnalэ ьзьn 20ч16000 Hs

Telefon - 300ч3400 Hs, teleqrafda 0 ч800 Hs vY musiqi siqnalэ ьзьn 15ч16000 Hs

Telefon - 300ч380 Hs, teleqrafda 800 Hs vY musiqi siqnalэ ьзьn 10Hsч20kHs

Telefon - 320ч380 Hs, teleqrafda 800ч1000 Hs vY musiqi siqnalэ ьзьn 10Hsч16 Khs

Telefon - 300ч340 Hs, teleqrafda 800ч1000 Hs vY musiqi siqnalэ ьзьn 16Hsч22 kHs

Modulyasiya prosesindY nY baє verir vY mYqsYd nYdir?

Alзaq tezlik yьksYk tezliyY зevrilir vY informasiya uzaq mYsafYyY itkisiz vermYkdir

YьksYk tezlikdYn alзaq tezlikli siqnal almaq ьзьn formasiyanэ uzaq mYsafYyY цtьrmYk

Tezlik зevrilmYsi baє vermir

Tezlik sabit, faza dYyiєilir

Tezlik dYyiєilir, lakin bu zaman itki ehtimalэ artэr

Maqnit sahYsinin enerjisini 4 dYfY artэrmaq ьзьn induktiv elementdYn keзYn cYrYyan єiddYtini neзY dYfY artэrmaq lazэmdэr?

2 dYfY


4

5

68

Maqnit induksiya seli sabit olan qapalэ dцvrYdY yaranan EHQ-nin qiymYti neзYdir?

0

-1

1-e

0.5


Elektrik sahYsinin enerjisini 16 dYfY artэrmaq ьзьn kondensatorun kцynYklYri arasэ gYrginliyi neзY dYfY artэrmaq lazэmdэr?

4

3216

8

2Kondensatorun tutumu vahidY bYrabYr olmasэ ьзьn hansэ єYrt цdYnilmYlidir?

q=U


q=-U

q=1


C=2q

C=U


Ardэcэl birlYєmiє induktib elementlYrin qiymYti biri o birindYn iki dYfY kiзik olan dцvrYnin ekvivalent induktivliyi hansэdэ?

Le =1.5L


Le =0.5L

Le =2L


Le =2.5L

Le = L


ЏgYr mYnbY ьзьn Rdax >>Ryuk єYrti verilYrsY o mYnbY haqqэnda nY demYk olar?

cYrYyan mYnbYyidi

gYrginlik mYnbYyidi

mYnbY deyil

xYtti mYnbYdir

qeyri xYtti mYnbYdir

MьqavimYti vahidY bYrabYr olan naqilin elektrik keзiriciliyi hansэdэ?

1

00.5

-1

8Verilmiє naqilin mьqavimYtini iki dYfY azaltmaq ьзьn nY etmYk alzэmdэ?

Ya naqilin uzunluрunu yarэya bцlmYk, ya da hYmin naqilY eyni uzunluqlu naqili paralel

qoєmaq lazэmdэ.

Naqilin uzunluрunu yarэya bцlmYk

NaqilY ardэcэl ikinci naqili qoєmaqla

Naqilin materialэnэ dYyiєmYklY

NaqilY verilYn gYrginliyi artэrmaqla

MYnbYnin Rdax<

mYnbY gYrginlik mYnbYyidir

mYnbY cYrYyan mYnbYyidir

mYnbY aktiv tutuma malikdir

mYnbY reaktiv tutuma malikdir

mYnbY hYm cYrYyan ,hYm dY gYrginlik mYnbYyidir

Analoq rYqYm зeviricisi nYyi yerinY yetirir?

Hamэsэnэ

DiskretlYnmYni

Kvantlanmanэ

Kodlamanэ

Bunlarэn heз biri ARЗ ЁC dY baє vermir

RabitY sistemlYrindY aralэq tezliyi nY qYdYr qYbul edilib?

faralЎЦ 465 kHs

faral ЎЦ 8000 Hs

faral ЎЦ 8 kHs

faralЎЦ 800 Hs

faralЎЦ 300ч3400 Hs

Эmpuls qurрularэ hansэ Ysas parametrlYrlY xarakterizY olunur?

Bunlarэn hamэsэ

DavametmY mьddYti vY amplituda

Pauza +sцnmY

Period vY tezlik

Impuls dYyiєkYnliyi vY doldurma Ymsalэ

Elektrik dцvrYlYri hansэ qrupa ayrэlэr?

XYtti, qeyri xYtti, parametrik, qeyri parametrik

XYtti vY parametrik

XYtti, parametrik vY mьrYkkYb

Qeyri xYtti vY parametrik

Bunlarэn heз biri

Parametrik rezistor vY kondensator ьзьn hansэ dьstur doрrudur?

U=R(t)i vY µ §

U=Ri vY µ §

U=Ri vY µ §

U=Ri(t) vY µ §

U=Ri vY µ §

Parametrik dцvrYlYrdY parametrlYr nYdYn asэlэdэr?

Zamandan

Perioddan

TezlikdYn

Amplituddan

Fazadan

Dissipativ vY konservativ elementlYr nYyY deyilir?ЦzьndY enerjini saxlamayan elementlYr dissipativ, saxlayanlara isY konservativ elementlYr deyilir.

ЦzьndY enerjini saxlamayan elementlYr konservativ, saxlayanlara isY dissipativ elementlYr adlanэr.

Enerji qYbul edYn dissipativ, цtьrYn isY konservativ element adlanэr

Enerji зeviricisi dissipativ, зevirmYyYnlYrY konservativ elementlYr deyilir.

Enerjisi artan element dissipativ , azalan element isY konservativ element adlanэr

Qeyri xYtti elementlYrin Ysas parametrlYrinY hansэlar daxildir?

Diferensial mьqavimYt, keзiricilik vY diklik aiddir

Inteqral mьqavimYt, keзiricilik vY diklik aiddir

Diferensial mьqavimYt vY intqral keзiricilik

Amplituda, priod vY tezlik

Amplituda, tezlik vY faza

Inteqral mikrosxemlYr nY vaxtdan istehsala baєlanэb vY onlarэn kompanent sayэ nY qYdYrdir?

1957 ildYn vY 107 komponent ola bilYr

1954 ildYn vY 108 komponent ola bilYr

1961 ildYn vY 106 komponent ola bilYr

1975 ildYn vY 108 komponent ola bilYr

1971 ildYn vY 107 komponent ola bilYr

Hazэrlanma texnologiyasэna gцrY inteqral mikrosxemlYr hansэ qrupa ayrэlэr?

Yarэmkeзirici, tYbYqYli vY mikroyэрэmlэ inteqral mikrosxemlYr

Analoq vY rYqYmli inteqral mikrosxemlYr

Monolit, yarэmkeзirici vY hibrid inteqral mikrosxemlYr

Hibrid, tYbYqYli vY monolit

Hibrid, monolit vY BЭM ЁC lYr

RYqYmli inteqral mikrosxemlYrin Ysas xarakteristik parametrlYri hansэlardэr?

Giriє vY зэxэє sayэ, qida gYrginliyi, elementlYrin sYpYlYnmY dYrYcYsi, sxemin qoєulma mьddYti, iєзi temperatur diapazonu, mYntiqi 1 vY 0 uyрun зэxэє gYrginliyi.

ATX vY FTX ЁC sэ

Giriє vY зэxэє gYrginliyi, ATX, FTX, dinamik diapazon vY gьc

Texnoloji hazэrlanma ьsulu, giriє gYrginliyi, mikrosxemin markalanmasэ, hazэrlanma materialэ, AT xarakteristikasэ

Bunlarэn hamэsэ

Inteqral mikrosxemlYr neзY elementlY markalanэr vY birinci element nYyi gцstYrir?

Dцrd elementlY markalanэr vY birinci element konstruktiv ЁC texnoloji hazэrlanmasэ variantэnэ gцstYrir

Beє elementlY markalanэr vY birinci element onun seriyasэ adlanэr.

Ьз elementlY markalanэr vY birinci element onun seriyasэnэ gцstYrir

Dцrd elementlY markalanэr vY birinci element onun funksiyasэnэ gцstYrir.

Beє elementli markalanma aparэlэr vY birinci element onun hansэ qrupa daxil olduрunu gцstYrir.

Inteqrallaєma sYviyyYsi nYdir?

MikrosxemY daxil olan element vY komponentlYrin ьmumi sayэna deyilir

Inteqrallaєma sYviyyYsi inteqrallaєma dYrYcYsi eyni anlayэєdэr

Inteqrallaєma sYviyyYsi k=lgN dьsturu ilY tYyin edilYn kYmiyyYtdir

Inteqrallaєma sYviyyYsi onun hanasэ texnoloji proseslY hazэrlandэрэnэ gцstYrir

Inteqrallaєma sYviyyYsi inteqral mikrosxemin keyfiyyYt gцstYricisidir

Kiзik inteqrasiyalэ vY bцyьk inteqrasiyalэ inteqral mikroxsemin tYrkibi tYqribYn nY qYdYr inteqrasiya dYrYcYsinY malikdir ?

30 qYdYr vY 1000 - Y qYdYr

50 qYdYr vY 10000 - Y qYdYr

65 qYdYr vY 12000 - Y qYdYr

70 qYdYr vY 12500 - Y qYdYr

100 qYdYr vY 20000 - Y qYdYr

Varikap nYdir?

Varikap ЁC pЁCn keзidindYn idarY olunan tutum kimi istifadY olunan diodlardэr

Varikap ЁC adi dioddur

Varikap ЁC dьzlYndirici dioddur

Varikap ЁC impuls diodudur

Varikap - kondensatorun digYr adэdэr

Stablitronlarэn Ysas xarakteristik parametri vY hansэ mYqsYdlY istifadY olunur?

Stabilizasiya Ymsalэ vY cYrYyanэn, gYrginliyin stabillYєmYsi ьзьn tYtbiq olunur.

Giriє vY зэxэє gYrginliyi vY mYhdudlayэcэ kimi tYtbiq olunur.

Gьcь vY gьclYndirici kimi tYtbiq olunur.

Gьc Ymsalэ vY stabilizasiya ьзьn tYtbiq olunur

Harmonika Ymsalэ vY mYhdudlaєdэrэcэ kimi tYtbiq olunur.

Diferensiallayэcэ vY inteqrallayэcэ dцvrYlYrdY zaman sabiti necY ifadY olunur?

ф=RC vY ф=L/R kimi

ф=RC vY ф=LR kimi

ф=R/C vY ф=LR kimi

ф=R/C vY ф=R/L kimi

ф=C/R vY ф=L/R kimi

Keзid funksiyasэ h(t) vY impuls xarakteristikasэ g(t) arasэ hansэ mьnasibYt doрrudur?

µ §

µ §


µ §

µ §


µ §

µ § tYnliyi necY adlanэr?

Bu Menli ЁC Rou teoremidir vY ya tYnliyidir.

Bu Menli ЁC Rou teoreminin nYticYsidir

Bu Puasson teoremidir

Bu Qauss teoreminin riyazi єYklidir

Bu Menli ЁC Sou teoremidir.

Triqqer vY multivibkatorun vYzifYsi hansэdэr?

Triqqer ЁC sabit cYrYyan gьclYndiricisi vY multivibkator bir dayanэqlэ tarazlэq halэna malik gьclYndiricidir

Triqqer ЁC dYyiєYn cYrYyan gьclYndiricisi vY multivibkator ЁC sabit cYrYyan gьclYndiricisidir

Triqqer ЁC komparator, multivibkator ЁC detektor funksiyasэnэ yerinY yetirir.

Triqqer ЁC cYmlYyici, multivibkator ЁC tezlik vurucusudur

Triqqer ЁC inteqralama, multivibkator ЁC isY diferensiallama funksiyalarэnэ yerinY yetirir.

µ § vY ya µ § dьsturu nYyi ifadY edir?

Varikapэn VAX vY ya tutumunu

Varikapэn FTX ЁC nэ

Varikapэn ATX ЁC nэ

Varikapэn F.Э.Џ ЁC nэ

Varikapэn tYsiredici tutumunu

Siqnallarэn birЁCbirindYn ayrэlma prosesi ьзьn nYdYn istifadY olunur?

SьzgYcdYn vY ya rejektorlardan

DьzlYndiricilYrdYn

Aзarlardan

RYqs konturundan

Qeyri ЁC xYtt elementlYrdYn

Siqnallarэn зevrilmY prosesi hansэ iki hissYyY ayrэlэr?

Informasiyalэ vY informasiyasэz

CYmlYmY vY modulyasiya

Зэxma vY dedektYetmY

SьzgYclYmY vY dьzlYndirmY

GьclYnmY vY sьzgYclYmY

Siqnalэn parametrlYrinin dYyiєmnYsi hansэ dYyiєmY hissYsinY daxildir?

Informasiyalэ dYyiєmY

Informasiyasэz dYyiєmY

Tezliyin vurulmasэ

GYrginliyin bцlьcьsь

KьylYrin ayrэlmasэ

Siqnalэn formasэnэn dYyiєmYsi onun nYyinin dYyiєmYsinY sYbYb olur?

Spektral strukturun

Fazasэnэn

Gьcьnьn

Tezliyinin

Periodunun

Rezistiv vY reaktiv elementlYrin xarakteristikalarэ hansэ kYmiyYtdYn asэlэ deyil?

Zamandan

Giriє siqnalэn amplitudasэndan

Зэxэє siqnalэn amplitudasэndan

TezlikdYn

Siqnalэn tYrkibindY olan maneY siqnalэndan

Qeyri ЁC xYtti rezistiv vY reaktiv elementlYrin xarakteristikalarэ hansэ dьsturla dьzgьn ifadY etmYk olar?

u=u(I,t) ,µ § vY q=q(u,t)

I=I(u) ,µ § vY q=q(э,t)

u=u(t) ,µ § vY q=q(t)

I=э(t) ,µ § vY q=q(u)

u=u(I) ,µ § vY q=q(u)

DYyiєYn mьqavimYt Furye sэrasэna necY ayrэla bilYr?

µ §

µ §


µ §

µ §


µ §

DYyiєYn parametrli tutum elementi necY adlanэr?

Varikap

Kondensator

Sabit kondensator

DYyiєYn kondensator

RYqs konturu

Эnteqral MS ЁC lYrin orta iєlYmY mьddYti nY qYdYrdi?

µ § saat

µ § saat

µ § saat

µ § saat

µ § saat

Эnteqral MSЁClYrin ьзьncь elementi hYrflYrlY markalanэr. DA vY MA nY demYkdir?

DA ЁC amplitud detektoru, MA ЁC ampliitud modulyatoru

DA ЁC amplitud dцrdqьtblьsь, MA ЁC analoq modulyatoru

DA ЁC analoq diєfrator, MA ЁC analoq mikroskopu.

DA ЁC analoq diferensiator, MA ЁC analoq maєэn

DA ЁC analoq dьzlYndirici, MA ЁC analoq mator

Daha зox yayэlmэє Эnteqral MS ЁC lYr hansэ hYrflYrlY iєarYlYnir?

K

M

NЭ

D

Fotodiodun єYrti iєarYsi hansэdэr?GYrginlik mYnbYyinin Ysas parametri hansэdэr?

Зэxэє gYrginliyi ,giriє gYrginliyi vY gьc

Giriє gYrginliyi, gьc

Gьc, tezlik

Giriє tezliyi

Зэxэє tezliyi

Hazэrki, inteqral mikrosxemlYrdY tYqribYn nY qYdYr kompanent ola bilYr?

107


108

109


105

106


MYhdudlaєdэrэcэnэn Ysas keyfiyyYt xarakteristikasэ nYdir?

цtьrmY xarakteristikasэ

ATX-sэ

FTX-sэ


цtьrmY Ymsalэ

Faza zaman xarakteristikasэ.

Hazэrlanma texnologiyasэna gцrY mikrosxemlYr hansэ qruplara ayrэlэr?

yarэmkeзirici,tYbYqYli,mikroyayэml. ЭMS-lYr

yarэmkeзirici vY hibrid ЭMS-lYr

quraєdэrэlmэє vY monalit ЭMS-lYr

yarэmkeзirici vY monolit ЭMS-lYr

tYbYqYli vY monolit ЭMS-lYr

Эnteqrallaєma dYrYcYsi hansэ dьsturla hesablanэr?

K= §¤gN


K = §¤og2N

µ §


K = 1/§¤gN

K = 1 - §¤gN

Эє, YmYliyyat sьrYtinY gцrY Эnteqral MS-lYr hansэ qruplara bцlьnьr?

Эfrat yьksYk,orta vY yavas sьrYtli ЭMS-lYr


Yüklə 2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə