Siyasi münasibətləri iki mənada başa düşmək olar a Dövlətin maraq və fəaliyyət sferası kimi və hakimiyyətYüklə 138,76 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix06.05.2018
ölçüsü138,76 Kb.
#42982


1

 Siyasi münasibətləri iki mənada başa düşmək olar

a) Dövlətin maraq və fəaliyyət sferası kimi və hakimiyyət 

münasibətləri kimi    b) Dövlətin mənafeyi və xarici siyasət 

münasibətləri kimi   c) Dövlətin maraq və iqtisadi münasibətləri 

kmi   d) Dövlətin siyasəti və daxili siyasəti   e) Dövlətin xarici və 

daxili siyasəti

2

Beynəlxalq münasibətlər məcmusudura) Dövlətlərarası və dövlət sistemləri

b) Əsas siniflərarası münasibətlər, diplomatik

c) Əsas sosial-iqtisadi hüquqi, siyasi ideoloji münasibətlər

d) Hamısının     e) Heç birinin

3

 Bunlardan hansı Amerikan filosofu Kaparozanın fikrinə görə müasir beynəlxalq münasibətlərin əsas fəaliyyətdə olan üzvləri 

deyil


a) Siniflər   b) Sosial-iqtisadi qruplar    c) Siyasi qüvvələr

d) Dövlətlər   e) Hamısı

4

 Rus ədəbiyyatında beynəlxalq münasibətlərin iki tipini qeyd edirler

1. Qüvvələr balansına əsaslanan münasibətlər  2. Maraqlar 

balansına əsaslanan münasibətlər  3. Hərbi balansa əsaslanan 

münasibətlər  4. Siyasi gücə əsaslanan münasibətlər                    a) 

1 v 4     b) 2 ve 3   c) 1 ve 2   d) 3 ve 4      e) 2 ve 4

5

 Bunlardan hansı münasibətlərin gərginliyi səviyyəsinə görə beynəlxalq münasibətlərin müxtəlif vəziyyətlərindən deyil

a) Stabil və qeyri-stabil    b) İnam və ədavət    c) Əməkdaşlıq və 

münaqişə   d) Sülh və müharibə    e) Gərginlik və inqilab

6

 Siyasi realizm tərəfdarlarına görə xarici və daxili siyasət vahid mahiyyət təşkil etsələrdə, sonda ............ uğrunda mübarizəyə aparır

a) Güc   b) Hakimiyyət  c) İnqilab   d) Demokratiya   e) Anarxiya

7

 Margentauya görə milli maraqlar ............. bağlıdıra) İnsan təbiəti ilə    b) Coğrafi şərait ilə    c) Millətin sosial-mədəni 

əlaqələri ilə    d) Tarixi ənənələri ilə     e) Siyasəti ilə

8

 Hansı Nikola Makiavellinin fikri deyila) Xalqlar arasında ümumi sülhə nail olmaq mümkün deyil

b) Xarici siyasi fəaliyyətdə dövlətin başlıca vəzifəsi öz 

maraqlarının effektiv müdafiəsidir        c) Beynəlxalq arenada 

istənilən siyasətin əsasında maraq və mənfəət motivləri dayanır

d) Dövlət müharibəyə başlamaq qərarı qəbul etməkdə heç bir 

məhdudiyyət qoymamalıdır        e) Müharibədə qırılmamaq üçün 

insanlar ictimai müqavilə imzalayır və nəticədə dövlət yaranır9

 Beynəlxalq münasibətlərdə hüquq normaları münaqişələrin aradan 

qaldırılmasına qadir deyil, əksinə dövlətlər arasında fikir ayrılığı 

yaradır fikri hansı mütəfəkkirə aiddir

a) Georg Vilhelm Hegel     b) Tomas Hobbs   c) Nikola Makiavelli

d) Margentau       e) Barux Spinoza

10

Zor və müharibə deyil,  məhz sülh insan mədəniyyətinin yüksək dəyəridir fikri liberal siyasi xəttin hansı nümayəndəsinə aiddir

a) Nikola Makiavelli     b) Erazm Rotterdamski    c) Huqo Qratsi

d) Immanuel Kant     e) Emerik Kryuse

11

 Kant hüququn dövlətlərarası münasibətlərə xeyirli təsir edəcəyinə inanırdı və xalqlar arasında sülh yaratmaq üçün hansı təklifləri 

edirdi


I. Dövlətlər açıq, vicdanlı və sülhpərvər siyasət aparmaq öhdəliyi 

vermək təklifi    II. Hər bir dövlətə inkişaf yolunu seçmək hüququ 

və dövlətlərin suveren bərabərliyi təklifi

III. Digər dövlətləri hədələyən daimi orduları ləğv edərək, 

müdafiəni hərbi təlim keçmiş könüllülərə həvalə etmək təklifi 

IV. Dövlətlərarası siyasi əməkdaşlığı təmin etməyə yönəlmiş bir 

sıra beynəlxalq öhdəliklərin təklifi

a) I ve II       b) III ve IV      c) I,II,III ve IV     d) I, III, IV                 

e) II, III ve IV

12

 Beynəlxalq münasibətlər terminini ilk dəfə kim elmi dövriyyəyə gətirib

a) Nikola Makiavelli   b) C.Bentam   c) Hegel  d) Kant  e) heç biri

13

Qeyri-sosial mühit haqqında fikirlərdən hansı yalnışdıra) Beynəlxalq münasibətlərin dinamikasına təsir edir

b) İnsan cəmiyyətinn yaranıçından əvvəl mövcu olan hərşey başa 

düşülür   c) Bu mühitin üstünlük təşkil etdiyi beynəlxalq 

münasibətlərdə humanitar və təbiət elmləri qovuşu-ğunda sərhəd 

elmləri yaranır  d) Heç bir   e) Hamısı 

14

 XIX əsrdən etibarən coğrafiya cəmiyyətləri hansı şəhərdə yaradılmadı

a) Paris    b) Berlin    c) Roma    d) London    e) Vyana

15

Geopolitika termini ilk dəfə kim tərəfindən irəli sürülüba) Fridrix Ratsel      b) Rudolf Cellen     c) Halford Makinder                 

d) Karl Haushofer     e) Homer Linin

16

Fridrix Ratsel haqqında fikirlərdən biri yalnışdıra) O bir alman millətçisi idi    b) Fransa və İngiltərəni Almaniyaya 

rəqib görürdü     c) Etnoqrafiya adlı kitabın müəllifidir

d) O, sərhədləri insanların tələbatlarına uyğun dəyişdirilə bilən 

müvəqqəti xətlər hesab edirdi

e) Almaniyanin mənafeyini Tokio ilə alyansda görürdü17

Rudolf Cellen haqqında fikirlərdən biri yalnışdır

a) Dövləti canlı orqanizm adlandırırdı

b) Güc mövqeyindən çıxış edir və gücü əsas faktor sayırdı

c) Dövləti müxtəlif sinif və ixtisasların sosial birliyi sayırdı

d) Dövlət həyat forması kimi kitabın müəllifidir

e) Dünya birinci dərəcəli dövlətin ətrafında formalaşmalıdır

18

Karl Haushofer haqqında fikirlərdən biri yalnışdıra) O, Yaponiyanı Asiyada ABŞ-ın gələcək rəqibi kimi görürdü

b) “Kontinental blok: Berlin-Moskva-Tokio” əsərinin müəllifidir

c) Sərhədlər və onun mənası əsərinin müəllifidir

d) Versal müqaviləsini tənqid edirdi

e) Tarixin coğrafi təməli adlı məqalənin müəllifidir

19

Halford Makinder haqqında fikirlərdən biri yalnışdıra) İngilis geopolitik məktəbinin nümayəndəsi idi

b) O, dünyanı Hatlənd (Heartland) adlandırdığı təməlinin 

mövcudluğunu irəli sürürdü

c) Rusiyanın bu Hatləndin mərkəzində yerləşdiyi fikrini irəli 

sürürdü      d)  Rusiyanın Avropa qitəsinin şərq hissəsinə nəzarət 

edən Hatləndə ağalıq etdiyini iddia edirdi

e) SSRİ-ni Hatlənd adlandırmırdı

20

Alfred Mehen haqqında fikirlərdən biri yalnışdıra) Amerikan geopolitik məktəbinin banisi hesab olunur

b) “Dəniz hökmranlığı”nın əhəmiyyətini önə çəkən ilk 

adamlardandır

c) “Dəniz hökmranlığında Amerikanın mənafeyi” əsərinin 

müəllifidir

d) Ona görə ABŞ Monro doktrinasından imtina etməlidir

e) Hatlənd fikrini Rimləndlə əvəz etdi

21

Nikolas Spaykmen haqqında fikirlərdən biri yalnışdıra) Onun fikrincə geopolitikanın xüsusi fəaliyyət sahəsi dövlətin 

xarici siyasətidir      b)  Onun fikrinə görə beynəlxalq siyasətin 

subyekti kimi dövlətin gücü ərazi, milli ruh, əhalinin sayı və s.-dən 

asılıdır           c) Onun fikrinə görə xarici siyasətin məqsədi dövlətin 

güc potensialının qorunması və ya artırılmasıdır

d) Onun fikrincə coğrafiya dövlətin xarici siyasətində ən 

fundamental faktodur     e) Hatlənd fikrini dəstəkləyənlərdəndir

22

Pol Vidal dö la Blanş haqqında fikirlərdən biri yalnışdıra) “Şərqi Fransa” əsərinin müəllifidir     b) “Fransa coğrafiyasının 

tablosu” əsərinin müəllifidir     c) Elzas və Lotaringiyanın yenidən 

Fransaya birləşdirilməsinin dərin tarixi səbəblərini sübut etməyə 

çalışırdı    d) “Şərqi Fransa” məsələsini, vətən, millət ərazisi 

məsələlərini öz kitabında önə çəkirdi   e) Hatləndə qarşı çıxırdı23

Danilevskiy haqqında fikirlərdən biri yalnışdır

a) Rus geopolitik məktəbinin nümayəndəsi və “Rusiya və Avropa” 

əsərinin müəllifidir       b) Rusiyanın əhatə etdiyi belə böyük 

ərazinin heç də istilalar vasitəsilə deyil, rusların azad yerləşməsi 

nəticəsində əldə olduğunu qeyd edirdi    c)Rusiyanın Avropanın 

taleyində böyük rol oynadığını bildirirdi

d) Rusiyanın Avropaya aid olub-olmamağı kimi suallara rus 

şovinizmi nöqteyi-nəzəri ilə cavab verirdi   e)  “Şərq məsələsi” nə 

diqqət vermirdi

24

 Geoplotika haqqında fikirlərdən biri yalnışdıra) Keçmişdəkinə nisbətən bu gün geopolitikanın iddiası dahə 

sadədir      b) Geopolitika sözü 70-ci illərin sonunda Kamboca ilə 

Vyetnam arasında münaqişənin başlanması ilə yenidən meydana 

çıxdı       c) Keçmişdəkinə nisbətən bu gün geopolitikanın iddiası 

dahə sadədir       d) Geopolitika bu və ya başqa eksponsionizmə 

yaxud əks eksponsionizmə bəraət qazandırır     e) Geopolitika 

sadəcə nəticələrin yox, həm də niyyətlərin müəyyənləşdirilməsidir

25

25. Beynəlxalq münasibətlərdə sistemli yanaşma nəzəriyyənin banisi kimdir

a) Lyudviq fon Bertalanfi    b) T.Hobbs    c) K.Marks                   d) 

F.Engels   e) Margentau

26

Bunlaran hansı İstonun konsepsiyasına aid deyila) siyasi sistemə dinamik yanaşması

b) ətraf mühütlə daim qarşılıqlı fəaliyyətdə olan vahid orqanizm 

kimi baxılması    c) siyasi sistemə münasibətlərin məcmusu kimi 

baxılma   d) qlobal beynəlxalq sisteminə tətbiq oluna bilməsi

e) siyasi  sistemləri nəzərə almama

27

“Struktur” anlayışının məzmunca sistemin fərqlı mürəkkəb pillələrini əks etdirən aspektlərindən deyil

a) sistem elementlərinin əlaqələri      b) sistemdə elementlərin 

təşkili üsulu       c) məhdudiyyət və məcburiyyət məcmusu 

d) Sistemin funksiyası    e) Sistemli yanaşma

28

28.   Beynəlxaq münasibətlərin spesifikliyində olan fərq həm də sistemlərin xüsusiyyətləri onların öyrənilməsində hansı 

yanaşmaların yaranmasına səbəb olur

a) ənənəvi-tarixi   b) tarixi-sosioloji    c) qarışıq  

d) evristik və empirik     e) hamısı

29

İngilis alimi E.Luard tarixi hansı beynəlxalq sistemlərə bölüra) qədim Çin sistemi və  qədim yunan dövlətləri sistemi 

b) dini hökmranlıq erası və Avropa sülalələri dövrü 

c) dövlət suverenliyi rejiminin yaranması və çiçəklənməsi dövrü

d) millilik dövrü və ideologiyanın hökmranlığı erası 

e) hamısı30

Siyasi realizm hansı beynəlxalq sistem kimi geniş anlayışların əsası 

oldu

a) Bipolyar    b) multipolyar   c) tarazlıq   d) imperiya    e) hamısı31

 M. Kaplan görə bunlardan hansı beynəlxalq sistemin beş 

xüsusiyyətindən biri  deyil

a) sistemin əsas qaydaları     b) sistemin transformasiyasının 

qaydaları     c) aktorların sinifləşdirilməsinin qaydaları 

d) aktorların qabiliyyəti və informasiya 

e) aktorların sinifləşdirilməsinin qaydaları

32

 M. Kaplan sisteminə aid olmayan tipi göstərina) vahid veto sistemi     b) qüvvələr balansı sistemi  

c) çevik bipolyar sistem     d) universal sistem

e) birpolyar sistem

33

K.Uolts birpolyar, bipolyar və çoxpolyar beynəlxalq sistemləri onların stabillikləri və hərbi münaqişələrin mümkünlüyünə görə 

müqayisə edərək belə fikrə gəlir ki, bipolyar sistem...., birpolyar 

sistem....., çoxpolyar sistem onların arasında... mövqe tutur

a) daha stabil, az stabil, ötəri  b) az stabil, ötəri, daha stabil 

c) ötəri, stabil, daha stabil    d) az stabil, daha stabil, ötəri

e) heç biri

34

 Neorealist Sayman Braun beynəlxalq sistemin strukturundan asılı olaraq hərbi münaqişələri aydınlaşdıran neçə hipotez təklif edir

a) 5    b) 6    c) 7   d) 4     e) 3

35

Xarakterinə görə beynəlxalq münasibətlər hansı münasibətlərə bölünür

a) siyasi   b) iqtisadi    c) elmi-texniki, ideoloji 

d) mədəni, hərbi     e) hamısı

36

Beynəlxalq münasibətlər sturukturunda hansı səviyyələr göstərilira) qlobal, regional    b) subregional, beynəlxalq-şəraitli

c) qruplu    d) ikitərəfli      e) hamısı

37

 Beynəlxalq münasibətlər elmini araşdırarkən hansı kateqoriyalardan yan keçmək olar

a) dünya siyasəti    b) beynəlxalq siyasət 

c) xarici siyasət  d) qlobal siyasət   e) daxili siyasət

38

Qeyri-sosial mühit haqqında fikirlərdən hansı yalnışdıra) Beynəlxalq münasibətlərin dinamikasına təsir edir

b) İnsan cəmiyyətinin yaranışından əvvəl mövcud olan hərşey başa 

düşülür    c) Bu mühitin üstünlük təşkil etdiyi beynəlxalq 

münasibətlərdə humanitar və təbiət elmləri qovuşuğunda sərhəd 

elmləri yaranır   d) Heç biri     e) Hamısı 39

Dünya siyasəti haqqında fikirlərdən biri yalnışdır

a) Dünya siyasətinin yaranması bütün siyasi sferanın yeni keyfiyyət 

mərhələsi oldu        b) Dünya siyasəti beynəlxalq siyasətdən həm 

onun mərkəzində dayanan problemin mahiyyəti, həm də onun 

çərçivəsində fəaliyyət göstərdiyi subyek-tin xarakterilə fərqlənir      

c) Dünya iqtisadiyyatının formalaşması ilə dünya siyasəti də 

formalaşır    d) Dünya siyasəti və beynəlxalq siyasəti bəzən 

sinonim kimi də işlədirlər

e) Dünya siyasətinin mahiyyəti xarici siyasətlə eynidir

40

Dünya siyasi arenasında Beynəlxalq Qeyri-Hökumət Təşkilatları haqqında fikirlərdən biri yalnışdır

a) Siyasi hərəkatlar bunların yaranması səbəb olur

b) Onlar çoxsaylı hərəkatlar, təşkilatlar və partiyalarla bağlıdırlar

c) Dünyada olan qlobal poblemlərin yaranması  QHT-lərin 

beynəlxalq arenaya gəlişini labüd etdi

d) Yarandıqları zaman heç bir siyasi xarakterə malik deyildilər

e) Bütün siyasi proseslərə qarışa bilirlər 

41

Beynəlxalq münasibətlər Nəzəriyyəsi (BMN) elmi haqqında fikirlərdən biri yalnışdır

a) BMN-nin müasir humanitar elmlər strukturunda müəyyən yeri 

var       b) BMN gənc fənlər sırasına daxil edilsə də, kökləri çox 

dərindədir     c) BMN-nin predmet dairəsi siyasi sferadır

d) Bu elm siyasi elmlər sırasına daxildir    e) Siyasi elmlərin bir 

bölməsidir

42

 XIX əsrin ortalarında aparıcı Qərbi Avropa və Şimali Amerika ölkələrində siyasi inkişafda hansı ciddi irəliləyişlər oldu

a) Müasir tipin siyasi sistemi formalaşırdı

b) Bu sistemə dövlətlə bərabər partiyalar, maraqları müxtəlif olan 

qruplar, həmin dövr üçün institutlar daxil idi

c) Seçki prosesi müntəzəm və sistemli xarakter alırdı

d) Həmin dövlətlərdə parlament demokratiyası yox idi

e) Siyasi proseslərə xidmət etmək üçün kadrlar hazırlanırdı

43

1948-ci ildə Parisdə Beynəlxalq Politologiya kollokviumu keçirilməsi haqqında fikirlərdən biri yalnışdır

a) Siyasi nəzəriyyə məsələlərini birləşdirirdi   b) Siyasi institutlar 

nəzəriyyəsi məsələlərini birləşdirirdi    c) Qrup və partiyalar 

məsələlərini birləşdirirdi      d) BMN məsələlərini birləşdirirdi      

e) Hamısını

44

Siyasi elmlərdə metodoloji yanaşma neçə aspekt ətrafında qurulura) 3     b) 5     c) 6     d) 7      e) 8

45

 Beynəlxalq münasibətlərdə tətbiq olunan neçə metod vara) 7      b) 6    c) 8     d) 9    e) 3


46

Tipik beynəlxalq aktorlar hansılardır

a) dövlətlər   b) beynəlxalq təşkilatlar  c) beynəlxalq sistemlər

d) şəxslər      e) beynəlxalq qruplar

47

Kaplan beynəlxalq aktorun hansı tiplərini ardıcıllıqla qeyd ediba) Universal-transmilli-milli   b) Milli-universal-regional

c) Dövlət-milli-transmilli    d) Milli azadlıq hərəkatları-regional-

transmilli    e) Heç biri

48

Brayar və Calili beynəlxalq aktorların üç tipinə hansını əlavə ediba) Transmilli qüvvələr  b)  Milli azadlıq hərəkatları 

c)  Multimilli firmalar  d)  Regional təşkilatlar   e) Subregional 

qüvvələr

49

 Dövlətin beynəlxalq münasibətlərin iştirakçısı kimi rolu və mahiyyəti haqqında fikirlərdən biri yalnışdır

a) Beynəlxalq hüququn subyekti olan dövlət əsas və aparıcı 

aktordur    b) Dövlətin xarici siyasəti çox hallarda dövrün 

beynəlxalq münasibətlərinin xarakterini müəyyən edir

c) Beynəlxalq təşkilatların fəaliyyəti, hətta mövcudluğu belə 

dövlətlərin onlara necə münasibət bəsləməsindən asılıdır

d) Dövlət insan cəmiyyətinin universal siyasi təşkilat formasıdır

e) Hamısı düzgündür

50

Beynəlxalq münasibətlərin qeyri-dövlət iştirakçılarına hansı daxil deyil

a) Beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatlar     b) Qeyri-hökumət 

təşkilatları     c) Tranmilli korporasiyalar   d) İctimai hərəkatlar  

e) Siyasi hərəkatlar

51

Milli dövlət gücündən yararlanaraq dövlətlərin öz suverenliklərini müdafiə etmək imkanları qeyri-bərabərliyi baxımından dövlətləri 

neçə yerə ayırırlar

a)  5     b) 6     c) 7   d) 4     e) 8

52

Vyana konqresinin sənədinə görə ilk Beynəlxalq hökumətlərarası təşkilat hansıdır

a) Beynəlxalq Sanitar Konvensiyası   b) Beynəlxalq Poçt İttifaqı 

c) Reyndə gəmiçilik üzrə daimi komissiya      d) İnterpol 

e) Beynəlxalq Teleqraf İttifaqı

53

Beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatlar  haqqında fikirlərdən biri yalnışdır

a) 1945-ci ildən sayı ikiqat artıbdı    b) Bu gün sayları 400-ü 

keçibdir    c) Beynəlxalq hüququn müstəqil subyektidir

d) Beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatlar  nizamlayıcı, nəzarət 

funksiyaları həyata keçirirlər

e) Beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatların hüquq və öhdəlikləri 

dövlətlərlə eynidir54

Beynəlxalq təşkilatların xüsusiyyətlərindən biri deyil

a) suveren dövlətlərin iştirakı    b) məqsədlərin özünəməxsusluğu       

c) beynəlxalq hüquqa uyğun olması

d) daimi fəaliyyət göstərən orqanlarının olması

e) hamısı xüsusiyyətləridəndir

55

 Fəaliyyət dairəsinə görə beynəlxalq təşkilatlar ayrılırlara) siyasi, hərbi-siyasi     b) iqtisadi    c) sosial, mədəni-humanitar

d) elmi-texniki   e) hamısı

56

 BMT və ATƏT necə təşkilatdıra) siyasi    b) iqtisadi   c) sosial   d) humanitar   e) elmi-texniki

57

YUNESKO hansı yönümlü təşkilatdıra) mədəni-humanitar  b) iqtisadi   c) elmi-texniki   d) sosial

e) siyasi

58

Qeyri-hökumət Təşkilatlarının  Beynəlxalq Hökumətlərarası Təşkilatlardan ən əsas fərqi nədədir

a) Dövlətlərarası sistemə yol tapmasında   b) Beynəlxalq hüququn 

subyekti olmasında   c) Dövlətin siyasətinə təsir etməsində    d) 

Beynəlxalq münasibətlərə təsir etməsində 

e) heç biri

59

Beynəlxalq Qeyri-hökumət Təşkilatları necə adlandırmırlara) “Suverəndən kənar” aktorlar    b) “Transmilli qüvvələr” 

c) “Transmilli təşkilatlar”     d)  İctimai təşkilatlar     e) heç biri

60

Transmilli Korporasiyalar haqqında fikirlərdən biri yalnışdıra)  Yaranmaları çox ziddiyyətlidir     b)  Böyük iqtisadi resurslara 

malikdirlər    c) Özləriylə birlikdə sosial titrəyişlər aparırlar 

d) Ölkələrin modernləşdirilməsinə, inkişafına yol açırlar 

e) Mədəniyyətlərin münaqişəsinə aparmır 

61

Beynəlxalq münasibətlərin aktorlarının məqsədləri haqqında fikirlərdən biri yalnışdır

a) məqsəd subyektiv kateqoriyadır      b) məqsədlərin analizi çox 

mürəkkəbdir      c) məqsədlərin analizi çox mühümdür 

d) məqsəd anlayışına subyektin özünü necə aparması nöqteyi-

nəzərindən  baxmaq lazımdır     e) heç biri yalnış deyil

62

Arona görə milli maraq anlayışı ........a) Dövlətin daimi məqsədi ilə eynilik təşkil edir

b) İki əsas elementdə birləşir  c) Marağın təbiəti və siyasi mühitlə 

fəaliyyətdədir     d) son ikisi   e) heç biri

63

 Milli maraq necə cür olura)  2    b) 3     c) 4    d) 5     e) 6


64

Milli Dövlətin Maraqlarına hansılar aiddir

a) Hərbi təhlükəsizlik-iqtisadi inkişaf-dövlətin suverenliyi

b) İqtisadi dirçəliş-ərazi bütövlüyü-siyasi inkişaf

c) Dövlət suverenliyi-iqtisadi inkişaf- sərhəd toxunulmazlığı

d) son ikisi   e) heç biri

65

Müxtəlif mütəxəssislər beynəlxalq münasibətlərin iştirakçıları tərəfindən istifadə olunan vasitələrin hansı tiplərini göstərirlər

a) Güc    b) İnandırmaq və mübadilə  c) Güc və danışıqlar  

d) İnandırmaq, sövdələşmə və təhdit   e) hamısını

66

Dövlətin daimi ənənəvi maraqları hansıdıra) təhlükəsizlik və tərəqqi  b) dövlet suverenliyi və siyasi inkişaf 

c) iqtisadi dirçəliş və ərazi bütövlüyü   d) hamısı   e) heç biri 

67

GÜC anlayışı haqqında fikirlərdən biri yalnışdıra) Güc hələ qədim dövrlərdən beynəlxalq aktorların əsas vasitəsi 

olmuşdur     b) Güc anlayışı sülh və müharibə problemləri ilə 

bağlıdır     c) Məhz gücü əsas götürərək aktorlar bir-birinə qiymət 

verirlər    d) Məhz gücü əsas götürərək aktorlar qərar qəbul edirlər    

e) hamısı

68

.Arona görə hakimiyyət haqqında fikirlərdən biri yalnışdıra) Hakimiyyət qüvvət və güclə sıx bağlıdır

b) Hakimiyyət fenomeninə üç element daxildir

c)  Hakimiyyət daxili siyasi anlayışdır 

d) Beynəlxalq arenada hakimiyyət münasibətlərinin olması

e) Hakimiyyət dövlətin xarici siyasət xarakteristikasına aiddir

69

Gücün tərkib elementlərinə hansı resurslar aiddira) maddi   b) insani   c) əxlaqi    d) silahlar və ordu   e) hamısı

70

“Strukturlu güc” haqqında fikirlərdən biri yalnışdıra) Dünya iqtisadiyyatının dairəsini dəyişir

b) Bu sistem dünyanın ərazilərinə bölünməsindən asılı deyil  

c) Aktorların öz məqsədlərinə çatmasına kömək edir

d) hamısı  yalnışdır     e) heç biri yalnış deyil

71

Sistemli nəzəriyyənin banisi kimdira) Fon Bertalanfi   b) Hobbs   c) Engels   d) Marks e) Margentau

72

“Struktur anlayışının” məzmunca sistemin fərqli mürəkkəb pillələrini əks etdirən hansı aspekti var

a) sistem elementlərinin əlaqələri   b) sistemdə elementlərin təşkili 

üsulu c) məhdudiyyət və məcburiyyət məcmusu  

d) sistemin funksiyası    e)  hamısı
73

 Beynəlxalq sistemin öyrənilməsində hansı yanaşmalar var

a) ənənəvi-tarixi  b) tarixi-sosioloji   c) qarışıq   d) evristik və 

empirik    e) hamısı

74

Beynəlxalq sistemin bölgəsinin əsasında hansılar dayanıra) böyük dövlətlərin sayı   b) hakimiyyət bölgüsü 

c) dövlətlərarası münaqişələr    d) hamısı    e) heç biri

75

Xarakterinə görə beynəlxalq münasibətlər ........ bölünüra) siyasi  b) iqtisadi   c) elmi-texniki, hərbi 

d) ideoloji, mədəni    e) hamısı

76

Kanadalı politoloq Rappoport münaqişənin üç növünü göstərira) “döyüş forması”   b) “oyun forması”  c) “debat forması” 

d) hamısı    e) heç biri

77

Beynəlxalq münaqişələrin tədqiqatının xüsusiyyətinə hansı yanaşmalar var

a) “strateji tədqiqat”     b) “münaqişənin tədqiqatı”   c) “sülhün 

tədqiqatı”   d) hamısı    e) heç biri

78

Məzmun və forması, iştirakçılarının maraq və məqsədlərinə görə, istifadə olunan vasitələrə görə münaqişələr neçə faza keçir

a)  1       b)  2    c)  3       d)  4     e)  5

79

Danışıqlar prosesi beynəlxalq münaqişələr şəraitində çox mürəkkəbdir və neçə etapa bölünür

a)  4    b)  5   c)  6     d)  7     e)  3

80

Beynəlxalq münasibətlərdə sistemli yanaşma nəzəriyyənin banisi kimdir

a) Lyudviq fon Bertalanfi    b) T.Hobbs   c) K.Marks                   d) 

F.Engels    e) Margentau

81

“Struktur” anlayışının məzmunca sistemin fərqlı mürəkkəb pillələrini əks  etdirən aspektlərinən  deyil

a) sistem elementlərinin əlaqələri      b) sistemdə elementlərin 

təşkili üsulu     c) məhdudiyyət və məcburiyyət məcmusu 

d) Sistemin funksiyası    e) Sistemli yanaşma

82

Beynəlxalq münasibətlərin qeyri-dövlət iştirakçılarına hansı daxil deyil

a) Beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatlar   b) Qeyri-hökumət 

təşkilatları   c) Transmilli korporasiyalar   d) İctimai hərəkatlar   

e) Siyasi hərəkatlar
83

Beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatlar  haqqında fikirlərdən biri 

yalnışdır

a) 1945-ci ildən sayı ikiqat artıbdı   b) Bu gün sayları 400-ü 

keçibdir    c) Beynəlxalq hüququn müstəqil subyektidir

d) Beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatlar  nizamlayıcı, nəzarət 

funksiyaları həyata keçirirlər

e) Beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatların hüquq və öhdəlikləri 

dövlətlərlə eynidir

84

Beynəlxalq təşkilatların xüsusiyyətlərindən biri deyila) suveren dövlətlərin iştirakı    b) məqsədlərin özünəməxsusluğu      

c) beynəlxalq hüquqa uyğun olması

d) daimi fəaliyyət göstərən orqanlarının olması 

e) hamısı xüsusiyyətləridəndir

85

Beynəlxalq münasibətlərin qeyri-dövlət iştirakçılarına hansı daxil deyil

a) Beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatlar  b) Qeyri-hökumət 

təşkilatları   c) Tranmilli korporasiyalar    d) İctimai hərəkatlar  

e) Siyasi hərəkatlar

86

Transmilli Korporasiyalar haqqında fikirlərdən biri yalnışdıra)  Yaranmaları çox ziddiyyətlidir    b) Böyük iqtisadi resurslara 

malikdirlər    c) Özləriylə birlikdə sosial titrəyişlər aparırlar                   

d) Ölkələrin modernləşdirilməsinə, inkişafına yol açırlar                  

e) Mədəniyyətlərin münaqişəsinə aparmır 

87

Arona görə milli maraq anlayışı ........a) Dövlətin daimi məqsədi ilə eynilik təşkil edir     b) İki əsas 

elementdə birləşir   c) Marağın təbiəti və siyasi mühitlə 

fəaliyyətdədir    d) son ikisi    e) heç biri

88

Fəaliyyət dairəsinə görə beynəlxalq təşkilatlar ayrılırlara) siyasi, hərbi-siyasi     b) iqtisadi    c) sosial, mədəni-humanitar 

d) elmi-texniki    e) hamısı

89

Dövlətin daimi ənənəvi maraqları hansıdıra) təhlükəsizlik və tərəqqi

b) dövlət suverenliyi və siyasi inkişaf 

c) iqtisadi dirçəliş və ərazi bütövlüyü 

d) hamısı       e) heç biri 

90

 K.Uolts birpolyar, bipolyar və çoxpolyar beynəlxalq sistemləri onların stabillikləri və hərbi münaqişələrin mümkünlüyünə görə 

müqayisə edərək belə fikrə gəlir ki, bipolyar sistem...., birpolyar 

sistem....., çoxpolyar sistem onların arasında... mövqe tutur

a) daha stabil, az stabil, ötəri     b) az stabil, ötəri, daha stabil  

c) ötəri, stabil, daha stabil      d) az stabil, daha stabil, ötəri 

e) heç biri
91

Rus ədəbiyyatında beynəlxalq münasibətlərin iki tipini qeyd edirler

1. Qüvvələr balansına əsaslanan münasibətlər

2. Maraqlar balansına əsaslanan münasibətlər

3. Hərbi balansa əsaslanan münasibətlər

4. Siyasi gücə əsaslanan münasibətlər

a) 1 v 4         b) 2 ve 3         c) 1 ve 2         d) 3 ve 4         e) 2 ve 4

92

Rudolf Cellen haqqında fikirlərdən biri yalnışdıra) Dövləti canlı orqanizm adlandırırdı

b) Güc mövqeyindən çıxış edir və gücü əsas faktor sayırdı

c) Dövləti müxtəlif sinif və ixtisasların sosial birliyi sayırdı

d) Dövlət həyat formasi kimi kitabın müəllifidir

e) Dünya birinci dərəcəli dövlətin ətrafında formalaşmalıdır

93

Geoplotika haqqında fikirlərdən biri yalnışdıra) Keçmişdəkinə nisbətən bu gün geopolitikanın iddiası dahə 

sadədir         b) Geopolitika sözü 70-ci illərin sonunda Kamboca ilə 

Vyetnam arasında münaqişənin başlanması ilə yenidən meydana 

çıxdı       c) Keçmişdəkinə nisbətən bu gün geopolitikanın iddiası 

dahə sadədir     d) Geopolitika bu və ya başqa eksponsionizmə 

yaxud əks eksponsionizmə bəraət qazandırır    e) Geopolitika 

sadəcə nəticələrin yox, həm də niyyətlərin müəyyənləşdirilmə-sidir

94

Dünya siyasəti haqqında fikirlərdən biri yalnışdıra) Dünya siyasətinin yaranması bütün siyasi sferanın yeni keyfiyyət 

mərhələsi oldu        b) Dünya siyasəti beynəlxalq siyasətdən həm 

onun mərkəzində dayanan problemin mahiyyəti, həm də onun 

çərçivəsində fəaliyyət göstərdiyi subyektin xarakterilə fərqlənir     

c) Dünya iqtisadiyyatının formalaşması ilə dünya siyasəti də 

formalaşır       d) Dünya siyasəti və beynəlxalq siyasəti bəzən 

sinonim kimi də işlədirlər

e) Dünya siyasətinin mahiyyəti xarici siyasətlə eynidir

95

Beynəlxalq münasibətlər Nəzəriyyəsi (BMN) elmi haqqında fikirlərdən biri yalnışdır

a) BMN-nin müasir humanitar elmlər strukturunda müəyyən yeri 

var    b) BMN gənc fənlər sırasına daxil edilsə də, kökləri çox 

dərindədir   c) BMN-nin predmet dairəsi siyasi sferadır

d) Bu elm siyasi elmlər sırasına daxildiur   e) Siyasi elmlərin bir 

bölməsidir
96

Dövlətin beynəlxalq münasibətlərin iştirakçısı kimi rolu və 

mahiyyəti haqqında fikirlərdən biri yalnışdır

a) Beynəlxalq hüququn subyekti olan dövlət əsas və aparıcı 

aktordur        b) Dövlətin xarici siyasəti çox hallarda dövrün 

beynəlxalq münasibətlərinin xarakterini müəyyən edir

c) Beynəlxalq təşkilatların fəaliyyəti, hətta mövcudluğu belə 

dövlətlərin onlara necə münasibət bəsləməsindən asılıdır 

d) Dövlət insan cəmiyyətinin universal siyasi təşkilat formasıdır 

e) Hamısı düzgündür

97

Bunlaran hansı İstonun konsepsiyasına aid deila) siyasi sistemə dinamik yanaşmasıdır

b) ətraf mühütlə daim qarşılıqlı fəaliyyətdə olan vahid orqanizm 

kimi baxılma       c) siyasi sistemə münasibətlərin məcmusu kimi 

baxılma     d) qlobal beynəlxalq sisteminə tətbiq oluna bilmə

e) siyasi  sistemləri nəzərə almama

98

Danilevskiy haqqında fikirlərdən biri yalnışdıra) Rus geopolitik məktəbinin nümayəndəsi və “Rusiya və Avropa” 

əsərinin müəllifidir

b) Rusiyanın əhatə etdiyi belə böyük ərazinin heç də istilalar 

vasitəsilə deyil, rusların azad yerləşməsi nəticəsində əldə olduğunu 

qeyd edirdi   c) Rusiyanın Avropanın taleyində böyük rol 

oynadığını bildirirdi  d) Rusiyanın Avropaya aid olub-olmamağı 

kimi suallara rus şovinizmi nöqteyi-nəzəri ilə cavab verirdi    e)  

“Şərq məsələsi” nə diqqət vermirdi

99

XIX əsrdən etibarən coğrafiya cəmiyyətləri hansı şəhərdə yaradılmadı

a) Paris    b) Berlin   c) Roma    d) London e) Vyana

100

Siyasi elmlərdə metodoloji yanaşma neçə aspekt ətrafında qurulur  a)  3    b)  5    c)  6     d) 7      e)  8

101


.Aşağıdakılardan hansı fövqəldövlətin xüsusiyyətlərinə daxildir   

a) Beynəlxalq münasibətlərdə hökmranlıq etmək

b) Nüvə silahı hesabına dağıntılar törətmək

c) Hər hansı bir dövlətə məğlub olmaq

d) Öz yaxın dairələrində güclü təsirə sahib olmaq

e) Öz suverenliklərini qorumaq iqtidarında olmamaq

102

Beynəlxalq təşkilatların fərqli xüsusiyyətlərindəndira) Beynəlxalq hüquqa malik olmaması

b) Müvəqqəti fəaliyyet göstərən orqanlarının olması

c) Suveren dövlətlərin iştirakı    d) NATO-nun müqavilə  əsası

e) Məqsədlərin özünəməxsus olmaması
103

Vahid veto sistəminə aiddir

a) Hər bir aktor şantaj hesabına  sistemi iflic etmək imkanı olur

b) Beynəlxalq təşkilatlar olur    c) Federasiyaya uyğun sistem 

nəzərdə tutulur    d) Özlüyündə dünya təmsil edir

e) Qaydalar əsasında fəaliyyet göstərir

104

ABŞ-da xarici siyasət qərarlarının qəbul olunmasında həlledici rol oynayır 

a) Parlament    b) Prezident   c) Prezidentin köməkçisi

d) Xarici işlər naziri   e) Səfirlər

105


Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur 

a) BMT regional təşkilatdır

b) Xarici ve beynəlxalq siyasət arasında fərq yoxdur

c) Transmilli korporasiyaların beynəlxalq əməkdaşlıqda hec bir 

rolu yoxdur     d) Politologiya təşkilatlanmış dövlət cəmiyyəti 

çərçivəsində məhdudlaşmış daxili siyasət haqqında elmdir

e) Dünya siyasəti və beynəlxalq münasibətlər anlayışını 

fərqləndirmək olmaz

106

Beynəlxalq münasibətləri idmanla müqayisə edən fransız sosioloqua) R.Aron   b) D.Kaporozan   c) V.P.Lukin

d) A.E.Bovini   e) İ.Vallerstayn

107

 Aşağıdakı fikirlərdən biri K.Marksa aiddir a) Marks zor tətbiq etməyə beynəlxalq sülhə ciddi təhlükə kimi 

baxır     b) Siyasətdə əxlaqi ve hüquqi faktorlara üstünlük verir

c) Liberal yanaşmanın fomalaşmasında xidməti olmuşdur

d) Beynəlxalq təşkilatlar tərəfdarı idi

e) Marksa göre dünya siyasəti yalnız dünya bazarı formalaşdıqdan 

sonra yarana bilər

108

“Beynəlxalq münasibətlər” termini ilk dəfə nə vaxt və harada yaranmışdır 

a) 1918-ci ildə Amerikada   b) 1919-cu ildə Fransada

c) 1919-cu ildə İngiltərənin Uels universitetində

d) 1918-ci ildə İsveçrədə   e) 1920-ci ildə Almaniyada

109

 Beynəlxalq münasibətlər elmində iştirakçılar necə adlanır a) Dövlət    b) Aktor    c) İstənilən şəxs

d) Təşkilat    e) İstənilən qrup

110

Aşağıdakılardan hansılar siyasi təşkilatlardır  a) BMT,ATƏT  b) BVF,DB,BMT

c) NATO,OPEK,ATƏT   d) MDB,YUNESKO   e) ÜST,Aİ
111

Aşağıdakılardan hansılar rus ədəbiyyatında təsnif edilən beynəlxalq  

münasibətlərin tiplərindən biridir 

a) sinfilik      b) ümumsivil münasibətlər  

c) maraqlar balansına əsaslanan beynəlxalq münasibətlər 

d)  qruplaşdırma siyasətinə əsaslanan beynəlxalq münasibətlər

e)  sosializmə əsaslanan beynəlxalq münasibətlər

112


A.E.Bovini və V.P.Lukinə görə "..........."  dövlətlərarası əlaqələrin 

real sistemidir 

a) dünya siyasəti    b) beynəlxalq münasibətlər 

c) beynəlxalq iqtisadi münasibətlər   d) xarici siyasət  

e) imperializm

113


A.E.Bovini və V.P.Lukinə görə  "............" dövlətlərin beynəlxalq 

arenada  qarşılıqlı fəaliyyətidir  

a) beynəlxalq münasibətlər   b) iqtisadi əməkdaşlıq  

c) beynəlxalq təşkilatlar   d) daxili siyasət  e) dünya siyasəti

114

Neorealizm və strukturalizm nəzəriyyəçiləri irəli sürürlər a) daxili və xarici siyasətin ümumi əsası var-bu dövlətdir

b) daxili siyasətin mənbəyi məhz xarici məcburiyyətlərdir

c) xarici siyasət daxili siyasətin davamıdır

d) dünya siyasətinin əsasını heç bir dövlətlərarası münasibət təşkil 

etmir    e) xarici siyasət daxili siyasi rejimin sinfi mahiyyətinin 

surətidir

115

M.Merl-ə görə beynəlxalq münasibətlərin tipik aktorlarıdır a) dövlət, beynəlxalq təşkilatlar, transmilli qüvvələr

b) milli-azadlıq hərəkatları,dövlət, beynəlxalq təşkilatlar

c) beynəlxalq sistemlər, dövlət, beynəlxalq təşkilatlar

d) multimilli firmalar, universal, təşkilatlar, dövlət

e) regional təşkilatlar,suveren dövlət,ictimai rəy

116


1648-ci il Vestfal sisteminə əsasən 

a) müstəmləkəçiliyə son verildi     b) sənaye inqilabı baş verdi

c) Rusiya parçalandı     d) hər bir dövlət hüquqi cəhətdən bərabər 

və müstəqil elan olundu     e) monarxlara qeyri-məhdud hakimiyyət 

verildi

117


Fransız tədqiqatçısı Ş.Zorqbibə görə beynəlxalq təşkilatların əsas 

xarakterləri aşağıdakılardan hansılardır 

1) siyasi əməkdaşlığa istək      2) suverenlik

3) işini təmin edən daimi aparatın olması     4) siyasi avtoritet    

5) qərarlarda və səlahiyyətlərdə muxtariyyətin olması

a) 1,4     b) 1,3,5    c) 1,2,3    d) 2,5     e) 2,4,5

118

Hansı bəndə regional və ya subregional təşkilatlar göstərilmişdir a) BMT,ÜST,OPEK     b) İMF,MERKOSUR,FAO 

c) UNHCR,İLO,FBİ     d) OPEK,NATO,Avropa İttifaqı  

e) MAQATE,İLO,YUNESCO119

"Suverendən kənar aktor" adlandırılır 

a) BHT    b) BQHK   c) transmilli korporasiyalar

d) mafioz qruplar    e) seperatçı hərəkətlər

120

Məqsədi ilk növbədə gəlir olan beynəlxalq aktorlar a) BHT   b) BQHK   c) terror təşkilatları  

d) milli-azadlıq hərəkatları  e) transmilli korporasiyalar

121

Marqentauya gore ..... milli maraqlarla müəyyənləşir  a) Dövlət  b) Beynəlxalq münasibətlər  c) Xarici siyasət

d) Hərbi guc   e) Ölkə sərhədləri

122

 Siyasi realizm məktəbinin yetirmələrindəndirlər  a) X.Aron, Q.Marqentau  b) K.Walter, C.Merriani

c) Z.Brzejinski, H.Marqentau  d) A.Karr, S.Amin

e) I.Kant, S.Hantiqton

123


Beynəlxaq Münasibətlər daha təşəkkül tapmışdır  

a) Bolşevik inqilabından sonra   b) Fransa burjua inqilabından 

sonra      c) İkinci dünya müharibəsindən sonra     d) Vestfal  

sisteminin yaranmasından sonra    e) Birinci dünya müharibəsindən  

sonra

124


Beynəlxalq aktorun transmilli tipi dedikdə nəzərdə  tutulur  

a) Suveren dövlət   b) Milli maraqlar   c) Regional, beynəlxalq 

təşkilatlar   d) Nasionalizm cərəyanı  e) Ümumdünya təşkilatları

125


Fövqəldövlət  sayıla bilər    

a) Regionda hakim olan dövlət   b) Nüvə  silahına sahib olan dövlət    

c) Beynəlxalq münasibətlərdə hökmranlıq edən dövlət

d) Enerji mənbələrilə zəngin olan dövlət    e) NATO-nun üzvü olan 

hər dövlət

126


Beynəlxalq hüquq inkişafının başlanğıcını götürür  

a) II dünya müharibəsilə   b) Versal sistemilə

c) Vestfal sistemilə   d) I dünya müharibəsi ilə

e) Soyuq müharibə dövrü ilə

127

Hansı səhvdir  a) Beynəlxalq münasibətlər termini kimi  XX əsrin ortalarında 

meydana gəlmişdir     b) Beynəlxalq münasibətlərdə aktor hətta bir 

şəxs ola bilər     c) Diplomatiya xarici və daxili siyasəti həyata 

keçirmək üçün metoddur    d) Diplomatiya beynəlxalq 

münasibətlərin danışıqlar vasitəsilə aparılmasıdır

e) İctimai hərəkatlar qeyri-hökumət iştirakçıları sırasına daxildir
128

Vahid veto sistemine görə     

a) Multiployar sistemdə  azı 5 fövqəl dövlət olmalıdır

b) Burada aktorlar dövlət,bloklar,ittifaq şəklində olur

c) Hər aktor sistemi şantaj hesabına iflic etmə imkanı olur

d) Aktorlararası ziddiyətlərə veto qoyulur

e) Sistem federasiyaya uyğun olmalıdır

129


 Bunlardan biri Beynəlxalq münasibətlərin forması deyil  

a) Hərbi münasibətlər   b) Elmi-Texniki münasibətlər 

c) Lokal münasibətlər    d) İqtisadi münasibətlər

e) Mədəni münasibətlər

130

Beynəlxalq münasibətlər elmində iştirakçılar necə adlanıra) Beynəlxalq iştirakçılar     b) Elmi iştirakçılar

c) Aktor    d) Beynəlxalq aktor    e) Siyasi aktor

131

Aşağıdakılardan hansı aktor ola bilər1) istənilən təşkilat    2) istənilən qrup 

3) istənilən avtoritet    4) istənilən şəxs

a) 1,3    b) Hamısı    c) 2,3  d) 2,4    e) 1,2,4

132


BMT-yə üzv olmaq üçün hansı şərtlər vacibdir

a) Dövlətin ərazisi,müstəqilliyi və əhalisi olmalıdır

b) Hərbi imkandan asılıdır    c) NATO-ya üzv olmalıdır

d) Müstəqillik və əhalisi olmalıdır   e) Əhalinin sayından asılıdır

133

İlk beynəlxalq hökumətlərarası təşkilata aiddira) Beynəlxalq  poçt ittifaqı     b) Beynəlxalq teleqraf xətti

c) Beynəlxalq sanitar konvensiyası

d) Reyndə gəmiçilik üzrə daimi komissiya

e) Beynəlxalq kənd təsərrüfatı institu

134

Günümüzdə təqribən nə qədər Beynəlxalq təşkilat  fəaliyyət göstərir

a) 130   b) 340   c) 400-dən çox   d) 500-dən çox    e) 200

135

Fəaliyyət dairəsinə görə hansı təşkilatlar düzgün veriliba) Siyasi-NATO      b) Hərbi-siyasi-BVF, Bİ 

c) Mədəni humanitar- Aİ,AŞ  d) Siyasi-ATƏT, BMT 

e) Sosial-iqtisadi-YUNESKO

136


Beynəlxalq əməkdaşlıqda böyük rol oynayırlar

a) QHT   b) BHT    c) TMK     d) BQHT    e) ÜST

137

Müasir dövrdə Transmilli Korporasiyaların filialları ilə birlikdə təqribi sayı nə qədərdir

a) 26000-i ötüb   b) 2500   c) 3800   d) 18000  e) 20000
138

Reyndə gəmiçilik üzrə ilk komissiya neçənci ildə yarandı

a) 1820  b) 1825    c) 1826    d) 1853   e) 1815

139


Mütəxəssislər BHT-nin təsnifatını necə verirlər

1) Təşkilatın hüquqi təbiətinə görə

2) Təşkilatın işçi sayına görə

3) Təşkilatın fəaliyyət masştabına görə

4) Təşkilatın fəaliyyət predmetinə görə

5) Təşkilatın ərazi strukturuna görə

a) 1,2,3    b) 1,3,4    c) 1,4,5  d) 3,4,5    e) 2,3,5

140


1948-ci ildə Parisdə Beynəlxalq Politologiya kollokviumunun 

məzmun və strukturlarından deyildir   

a) siyasi nəzəriyyə      b) siyasi inistutlar nəzəriyyəsi     c) qrup və 

partiyaların fəaliyyəti        d) iqtisadi nəzəriyyə       e)Beynəlxalq 

Münasibətlər Nəzəriyyəsi

141


Aşağıdakılardan  hansı  Kaplan göstərdiyi  beynəlxalq  sisteminin  

formasından deyildir   

a) uiversal sistem          b) vahid veto sistemi         c) qüvvələr 

balansı sistemi            d) çevik bipolyar sistem         e) imperiya 

sistemi

142


Geopolitik yanaşmaya əsaslanan və ərazi faktoru ilə müəyyənləşən 

beynəlxalq münasibətlər strukturunun hansı səviyyələri var   

a) qlobal, regional, subregional      b) beynəlxalq şəraitli, 

subregional, ikitərəfli     c) qruplu, qlobal, regional       

d)beynəlxalq şəraitli, ikitərəfli, regional     e) qlobal, subregional, 

iqtisadi


143

A.Rappoport münaqişələr haqqında dediyi  formalarını hansı 

cavabda tam göstərilmişdir    

a) döyüş, oyun        b) milli, oyun, debat      c) oyun, debat, döyüş     

d) siyasi, milli   e) debat, siyasi, milli, döyüş, oyun

144


 İndi çoxtərəfli diplomatiyanın aparılması səviyyəsi hansı cavabda 

səhv göstərilmişdir   

a) Beynəlxalq universal və regional təşkilatlar       b) Qeyri-

hökumət təşkilatları      c) çağrılan konfranslar        d) yüksək 

səviyyədə çoxtərəfli görüşlər     e) səfirliklərin fəaliyyəti

145


Atmosferi çirkləndirən əsas ölkələr hansılardır      

a) ABŞ, Çin, Almaniya, Rusiya      b)Braziliya, Yaponiya, Fransa, 

Hindistan         c) Azərbaycan, İran, İndoneziya, Kanada       d) 

İngiltərə, Türkiyə, CAR, Avstraliya    e) Misir, İtaliya, Malaziya, 

Koreya

146


Siyasi coğrafiyanın banisi kim hesab olunur    

a) Halfor Makinderin      b) Fridrik Ratsel         c) Rudolf Çellen       

d) Karl Haushofer          e) Homer Linin147

Hazırda    dünyada  fəal   aktorların   sayı  nə  qədərdir

a) 190         b)191          c) 192          d) 193            e) 194

148


Morton Kaplan beynəlxalq aktorun hansı tiplərini qeyd edir      

1. milli      2. beynəlxalq təşkilatlar      3. transmilli        4. universal     

5. transmilli qüvvələr

a) 1,2,3         b) 3,4,5       c) 1,2,5         d) 2,3,5            e) 1,3,4

149

Aşağıdakılardan hansı iqtisadi təşkilat deyil     a) BVF        b) YUNESKO      c) MAQATE       d) Dünya Bankı        

e) Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı 

150

Beynəlxalq münasibətlər elmində iştirakçılar necə adlanıra) Beynəlxalq iştirakçılar     b) Elmi iştirakçılar

c) Aktor    d) Beynəlxalq aktor   e) Siyasi aktorYüklə 138,76 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə