Sotsiologik atamalar lug‘ati avtoritar shaxsYüklə 89,67 Kb.
tarix01.11.2017
ölçüsü89,67 Kb.
#7703

SOTSIOLOGIK ATAMALAR LUG‘ATI

Avtoritar shaxs – shaxsga mansub xos xususiyatlar yig‘indisi

bo‘lib, salbiy jihatlar, ya’ni boshboshdoqlik, murosasizlik, mensimaslikdan

iborat dunyoqarash va o‘zgalarning fikrini qabul qilmaslik hamda tan

olmaslikda ifodalanadi.Adaptatsiya – insonning yangi faoliyat sharoitlariga, ma’lum bir

ijtimoiy guruhdagi munosabatlar tizimiga moslashuvi.Anglangan harakat – odamning muayyan sababga ko‘ra anglangan

maqsadga erishish uchun bajarayotgan harakati.Aniq sotsiologik tadqiqot – amaliyot bilan bevosita bog‘liq holda

ijtimoiy munosabat turlari, xilma-xil ijtimoiy faktlarni o‘ziga xos metodik

texnika asosida o‘rganish bilan shug‘ullanish.

Anketa – o‘z shakl va mazmuniga ko‘ra o‘zaro mantiqan bog‘liq

holda tuzilgan savollar va mulohazalar bayon qilingan so‘rov varaqasi.Anomiya – ijtimoiy normalarning individ xulq-atvorini belgilay

olmaydigan vaziyatni anglatadi. Bu tushuncha sotsiologiyaga Dyurkgeym

tomonidan kiritilgan.

Antropologiya – an’anaviy madaniyatlar va inson evolutsiyasiga oid

masalalarni tadqiq qiluvchi ijtimoiy fan bo‘lib, u sotsiologiya fani bilan

uzviy bog‘liq.

An’analar – uzoq vaqt davomida avloddan-avlodga o‘tib kelayotgan

va ma’lum jamiyatlar, ijtimoiy guruhlarda saqlanib qoladigan ijtimoiy va

madaniy meros elementlari.

Assimilatsiya – ozchilikning ko‘pchilik aholi ichiga singib ketishi,

bunda ozchilik aholi hukmron madaniyat normalari va qadriyatlarini qabul

qiladi.

Axborot texnologiyasi – negizi axborot jarayonlari va mikrosxemalaridan

tashkil topgan texnologiya turlari.Axborotni kodlashtirish – 1) empirik ma’lumotlarni zarur talablar

asosida qayta ishlash va tahlil qilishga tayyorlashga oid chora-tadbirlar

yig‘indisi; 2) sotsiologik ma’lumotlarni qayta ishlash bosqichining birinchi

davri.


Axloq – u yoki bu ijtimoiy guruhlar va jamiyatdagi ijtimoiy

munosabatlarni nazorat qilish hamda tartibga solish vazifasini bajaruvchi

ijtimoiy institut, normalar, baholar, xulq-atvor namunalari tizimi.

Axloqiy-ma’naviy norma – xulq-atvor va xatti-harakat haqidagi

to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri g‘oyalar va qarashlar tizimi bo‘lib, u bir harakatni

bajarishni talab etadi va boshqalarini taqiqlaydi.

Begonalashuv – kishilar va ijtimoiy guruhlarning bir-biri bilan

yonma-yon yashashiga qaramay ularning munosabatlaridagi azaliy birlikning

buzilishi va unga olib keladigan jarayon.

Birlamchi guruh – bir-birlari bilan shaxsiy munosabatda bo‘ladigan

individlar guruhi.Byurokratiya – xalqdan ajralib qolgan va uning ustidan hukmronlik

qilib, o‘ziga xos vazifalar hamda imtiyozlarga ega bo‘lgan kishilar qatlami

bo‘lib, tashkilot yordamida o‘z manfaatlarini amalga oshiradigan boshqarish

tizimi.


Giyovandlik – narkotik moddalarni iste’mol qilish oqibatida

shaxsning ruhiy va ijtimoiy voyaga yetishishining sekinlashuvi va undan

kelib chiqadigan ijtimoiy muammolar.

Gipoteza – ilmiy faraz, bashorat. Sotsiologik tadqiqotlar o‘tkazishdan

oldin bo‘lajak natijalarning qanday bo‘lishini empirik tekshirish

uchun qilinadigan ilmiy taxmin.

Deviatsiya – shaxs xulqining jamiyatda qabul qilingan ijtimoiy

normalardan og‘ishini anglatadi.Delinkvent – jamiyatda qonun bilan belgilangan huquqiy normalardan

og‘ishni anglatadi.Demografiya – aholining hududlar bo‘yicha joylashishi, ko‘payishi,

kamayishi, oila, nikoh, migratsiya va aholiga taalluqli masalalarni

o‘rganuvchi fan.

Diada – ikki kishidan iborat guruh.

Yetakchi – guruhning hal qiluvchi vaziyatlarda mas’uliyatli qarorlar

qabul qilish huquqini zimmasiga olgan a’zosi; biror-bir jamoada katta

obro‘- e’tibor va ta’sirga ega bo‘lgan shaxs.

Jamiyat – insonlarning o‘zaro barcha harakatlari, uslublari va birbiridan

har tomonlama bog‘liqligi ifodalanadigan birlashmalar yig‘indisi.Jamoatchilik fikri – joriy masalalarga jamiyat a’zolarining umumiy

qarashlari.Jinoyat sotsiologiyasi – huquq sotsiologiyasining mustaqil sohasi

hisoblanib, jinoyatchilikning yuzaga kelishi, oldining olinishi hamda

jazoning sotsio-psixologik jihatlarini o‘rganadi.

Ideal tip – voqelikda mavjudligi shart bo‘lmagan ijtimoiy obyektning

asosiy belgilarini ta’kidlovchi atama. Maks Veber tomonidan

yaratilgan byurokratik tashkilotning ideal tipi bunga misol bo‘la oladi.

Ijtimoiy aloqa – ma’lum vaqt ichida biron maqsadni amalga

oshirish uchun muayyan maqsaddagi kishilarning hamkorlikdagi faoliyatini

belgilab beradigan dalillar yig‘indisi.

Ijtimoiy guruh jamiyatning ma’lum tarixiy rivojlanish sharoitida

muayyan kishilarning axloqiy normalar va umumiy manfaatlar asosida

uyushgan barqaror guruhi.

Ijtimoiy institut – hamkorlikdagi kishilar faoliyatining tarixan

tarkib topgan barqaror uyushgan shakli.Ijtimoiy munosabatlar – kishilar va ijtimoiy guruhlar o‘rtasidagi

nisbatan barqaror va mustaqil aloqalar.Ijtimoiy tashkilot – muayyan maqsad yo‘lida shaxsiy bo‘lmagan

aloqalar asosida faoliyat olib boruvchi kishilardan tashkil topgan yirik

birlashma.

Ijtimoiy tizim – o‘z tabiatiga ko‘ra ijtimoiy xususiyatlarga ega

bo‘lgan, o‘zaro aloqalar, munosabatlar orqali birlashgan, muayyan bir

butunni tashkil qiluvchi kishilar birlashmasi.

Ijtimoiy toifa – individlarning umumiy xususiyatlarga ega bo‘lgan

statistik guruhi, masalan muayyan daromad darajasiga qarab belgilangan

guruhlar.

Ijtimoiy tuzilish – ijtimoiy tizimning yaxlitligini ta’minlaydigan, har

qanday ichki va tashqi o‘zgarishlarda o‘z xususiyatlarini saqlab qoladigan

mustahkam bog‘langan elementlar yig‘indisi.

Ijtimoiy fakt – ma’lum jarayonlar yoki ijtimoiy hayotning u yoki bu

sohasiga daxldor bo‘lgan alohida ijtimoiy ahamiyat kasb etuvchi voqealar

yig‘indisi.

Ijtimoiy huquqlar – fuqarolarning davlat tomonidan belgilangan

kafolatlangan ijtimoiy ta’minot huquqi (masalan, ishsizlik yoki qashshoqlik

tufayli nafaqa olish huquqi).

Ijtimoiy eksperiment – bu voqea va hodisalar o‘rtasidagi sababiy

bog‘lanishni o‘rganishga asos bo‘ladigan, nazorat qilinadigan va boshqariladigan

sharoitlarda yangi bilimlar olish uchun qo‘llaniladigan umummilliy

uslub.


Ijtimoiylashuv agentlari – ijtimoiylashuvning eng muhim jarayonlari

yuz beradigan guruhlar yoki ijtimoiy kontekstlar.Ikkilamchi guruh – bir-biri bilan shaxsan tanish bo‘lmagan

individlar guruhi.Individ – o‘z “Men”ini anglamagan, o‘ziga xos takrorlanmas

xususiyatlarga ega bo‘lgan odam.Instinkt – irsiyat darajasida asoslanadigan xulq-atvorning alohida

usuli bo‘lib, har qanday turning hamma vakillarida mavjud bo‘ladi.Ichkaridan kuzatish – sotsiologiya va antropologiyada keng qo‘llaniladigan

tadqiqot usuli, guruh yoki hamjamiyatlar faoliyatida sotsiologning

o‘zi ishtirok etishini nazarda tutadi.

Karser tashkilot – odamlar uzoq vaqtga tashqi dunyodan ajratib

qo‘yilgan tashkilot, masalan qamoqxona, ruhiy kasalliklar shifoxonasi,

kazarma, maktab-pansion.

Katta ijtimoiy guruhlar – jamiyatda mavjud kishilar birligi.

Bularga sinflar, ijtimoiy qatlamlar, etnik jihatdan umumiy bo‘lgan elatlar,

millatlar, yoshlari jihatdan umumiy bo‘lgan yoshlar, qariyalar va boshqalar

kiradi.


Kichik ijtimoiy guruhlar – jamiyatning alohida va ayrim tomonlari

doirasidagina mavjud kishilar birligi. Unga oliy o‘quv yurtlarining kurslar,

guruhlarda tahsil olayotgan talabalari, maktab o‘quvchilari, do‘stona

munosabatlar asosida birlashgan ulfatlar va boshqalar kiradi.Kontent-tahlil – hujjatlar asosida sotsiologik axborot mazmunini

miqdor va sifat jihatdan o‘rganish uslubi.Koordinatsiya – yaxlit tizimni saqlab turadigan, o‘zaro aloqador

elementlarning bir-biriga mosligi.Korrelatsiyali tahlil – tadqiq etilayotgan obyektning belgilari

orasidagi statistik aloqalarni o‘rganishda qo‘llaniladigan matematik tartibqoidalar.Kutilayotgan umrning davomiyligi – muayyan yoshdagi odamlar

yana yashashi mumkin bo‘lgan yillarning kutilayotgan o‘rtacha davomiyligi.Latent funksiyalar – ijtimoiy tizim a’zolari uchun kutilmagan yoki

maqbul bo‘lmagan funksional oqibatlar.Legitimlik – qabul qilingan siyosiy tartibning adolatli va qonuniy

ekaniga bo‘lgan ishonch.Makrosotsiologiya katta ijtimoiy guruh, tizimlar, jarayonlar,

harakatlar va hodisalarni o‘rganishga qaratilgan tadqiqot yo‘nalishi.Maltuschilik – aholi dinamikasi haqida Tomas Maltus tomonidan

rivojlantirilgan doktrina, unga ko‘ra aholining o‘sishi ocharchilik, urush

singari “tabiiy cheklovlar” yordamida tartibga solinadi.

Manfaat guruhlari – siyosiy maydonda alohida manfaatlarni

himoya qilish maqsadida tuzilgan guruhlar. Ular ko‘pincha qonun chiqaruvchi

organlardagi vakillari – lobbistlar orqali harakat qiladilar.

Maxsus nazariy sotsiologiya – ijtimoiy tizimlar tarkibiga kiruvchi

alohida ijtimoiy guruhlarning tuzilishi, rivojlanish qonuniyatlari va ular

o‘rtasidagi aloqa va munosabatlarni aks ettiradi.

Mentalitet – individ, ijtimoiy guruh yoki millatning o‘ziga xos

tafakkur tarzi, voqelikni ma’lum bir tarzda tushunishi va birgalikda harakat

qilishga tayyorligi va moyilligi.

Migratsiya – individlar yoki ijtimoiy guruhlarning doimiy yashash

joylarini o‘zgartirish jarayoni, u mazkur xalqlarning boshqa jug‘rofiy

hudud yoki mamlakatga ko‘chib o‘tishida ifodalanadi.

Mikrosotsiologiya – sotsiologiyada nisbatan katta bo‘lmagan

ijtimoiy tizimlardagi ijtimoiy hodisa va jarayonlarni tahlil qilishga

qaratilgan, alohida olingan hodisalarning mikrodarajadagi jarayonlar bilan

aloqasini empirik tasvirlash bilan chegaralanadigan yo‘nalish.Mintaqalashuv – ijtimoiy hayotning mintaqaviy tuzilmalar yoki

zonalar bo‘yicha taqsimlanishi.Noverbal muloqot – individlar o‘rtasida nutq va tildan umuman

foydalanmay, yuz mimikasi, tana a’zolari harakati va holati vositasida

muloqotga kirishish shakli.

Nodavlat tuzilmalar – jahonda muhim rol o‘ynayotgan xalqaro

(nodavlat) agentliklar.Norasmiy guruhlar – kishilarning mayl va xohishlarining

umumiyligi asosida birlashishi.Ommaviy axborot vositalari – asosan gazeta, jurnal, radio,

televideniye va shu kabi katta auditoriyalarga mo‘ljallangan kommunikatsiya

turlari.

Prestij – individ yoki guruhning mavqeiga asosan unga ko‘rsatiladigan

hurmat.


Psixoanaliz – Zigmund Freyd tomonidan kashf etilgan psixoterapiya

usuli. “Psixoanaliz” – “ruhiy tahlil” so‘zi odatda Freyd tomonidan

yaratilgan intellektual tizim doirasida qo‘llaniladi.

Psixopatik shaxs – shaxsning alohida tipi. Bunday individlarda

boshqa turdagi odamlarga xos axloqiylik va boshqalar uchun g‘amxo‘rlik

qilish tuyg‘usi bo‘lmaydi.

Rasmiy (formal) guruh – yuridik maqomga ega bo‘lgan ijtimoiy

guruh bo‘lib, bunda guruhga a’zolik, vazifalar, maqsad va xulq-atvor

qoidalari normativ hujjatlarda qayd etilgan bo‘ladi.

Rasmiy ijtimoiy tashkilot – yuqori darajali ko‘rsatmalar, buyruqlar,

farmoyishlar bilan boshqariladigan, tashkiliy harakatlar jarayonida

shakllanadigan o‘zaro bog‘liq tizimdir.

Ratsionallashuv – mavhum tartib-qoidalarga asoslangan aniq tahlil

va tashkil qilish usullari. Ijtimoiy hayotda ustunlik qilish jarayonlarini

belgilash uchun Veber tomonidan qo‘llanilgan tushuncha.

Reijtimoiylashuv – shaxsiyat o‘zgarishining bir turi bo‘lib, unda

yetuk individ oldin qabul qilinganidan boshqacha xatti-harakat turini qabul

qiladi.

Rivojlanish savollari – sotsiologiyada ijtimoiy institutlarning

o‘tmishdan bugunga qarab rivojlanishini o‘rganishda qo‘llaniladigan

savollar turi.

Rol – biror-bir voqea yoki jarayonda ishtirok etish darajasi, ta’sir

ko‘rsatish norma, ahamiyat ko‘rsatkichi; ma’lum bir maqomga ega bo‘lgan

shaxsdan kutiladigan xulq-atvor, xatti-harakat, ijtimoiy vazifalar majmui.

Sanksiya – ikki xil: 1) biron-bir mas’uliyatli harakatni yuqori instansiya

tomonidan amalga oshirishga ruxsat etish; 2) jazolash ma’nosida (ular

yordamida ijtimoiy maqbul bo‘lgan xulq-atvor normalari mustahkamlanadi)

ishlatiladi.Saralash – sotsiologiyada tadqiqotning butun bir obyektini tashkil

qiluvchi ko‘pgina guruhlardan, ma’lum sonini tanlab olish usuli.Sotsial – jamiyatda kishilar o‘rtasidagi turli munosabatlarni

ifodalaydi. «Sotsial» tushunchasi bir necha ma’nolarda masalan: a) bir

butun jamiyatga nisbatan; b) jamiyatning alohida sohalariga (ijtimoiy,

iqtisodiy, siyosiy va boshqa) nisbatan; v) kichik guruhlar, jamoalar o‘rtasidagi

munosabatlarni ifodalash maqsadida ishlatilishi mumkin:

Sotsial adolat – jamiyatda inson qadr-qimmatini, ijtimoiy hamkorlik,

erkinlik va fuqarolarning teng huquqliligiga erishish mexanizmini

ta’minlovchi qadriyatlar majmui.

Sotsial ahvol – ijtimoiy subyektning jamiyatda tutgan o‘rni, ya’ni u

yoki bu muayyan ijtimoiy mavqeni qo‘lga kiritgan shaxsning ijtimoiy

darajasi.

Sotsial bashorat – ijtimoiy rivojlanish xususiyati va yo‘nalishi,

jamiyat ijtimoiy rivojlanishining ustuvor jihatlarini, o‘tmish tajribalari,

uning tadrijiy o‘zgarib borishi asosida oldindan aytib berish. Bashorat –

ma’lum bir dalillarga asoslangan xolda biror-bir jarayonning rivojlanish

yo‘nalishlarini ilmiy asosga tayanib oldindan aytib berish.

Sotsial dinamika – jamiyatning muntazam ravishda muayyan

kuchlar ta’sirida taraqqiy etishi va ijtimoiy hayotdagi voqealarning o‘zgarib

borish jarayoni.

Sotsial jarayon – individ, ijtimoiy institutlar, guruhlarning ijtimoiy

holati yoki turmush tarzining o‘zgarishini ifodalovchi barqaror harakatlar,

o‘zgarishlar, xatti-harakatlar holatlarining majmui.

Sotsial infrastruktura – ijtimoiy hayotning barcha sohalari, shu

jumladan ijtimoiy-maishiy sohada inson hayoti va faoliyatini oqilona

tashkil etishni ta’minlovchi moddiy elementlarning mustahkam majmui.

Sotsial maqom (status) – individning ijtimoiy munosabatlar tizimidagi

holati.


Sotsial nazorat – jamiyatning sog‘lom ijtimoiy tartibini ta’minlashni

nazarda tutgan holda individ xatti-harakati va xulq-atvoriga maqsadli ta’sir

ko‘rsatish.

Sotsializatsiya (ijtimoiylashuv) – individ tomonidan mavjud ijtimoiy

normalar, qadriyatlar va bilimlar tizimini o‘zlashtirish jarayoni.Sotsiologik kuzatish – turmushdagi voqea-hodisa va jarayonlarni

muayyan maqsadga muvofiq o‘rganishga qaratilgan hissiy bilish usuli.Sotsiologik tasavvur – sotsiologik tadqiqot jarayonida o‘z tasavvurlarini

qo‘llash. Sotsiologik tasavvur kundalik odatiy hodisalardan

chetga chiqish va muammolarni ijobiy hal qilishga ko‘maklashadi.

Sotsiologiya – jamiyatni yaxlit tizim sifatida o‘rganadigan, ijtimoiy

tashkilotlar, jarayonlar va guruhlarni shu tizimning qismlari sifatida tahlil

etadigan fan.

Sotsiometriya – kichik guruhlar, jamoalar va tashkilotlardagi

shaxslararo munosabatlar tizimini maxsus o‘rganish usuli.Startifikatsiya – jamiyatning tuzilmasi va alohida qatlamlari, ijtimoiy

tabaqalanish belgilari tizimini ifodalovchi sotsiologik tushuncha.Statistika – ijtimoiy voqea va hodisalarning miqdoriy jihatlarini

o‘rganuvchi maxsus fan.Strukturalizm – tilni o‘rganishda vujudga kelgan, ijtimoiy va

madaniy tizimlarning tuzilmasini aniqlashga nazariy yondashuv.Subordinatsiya – yaxlit tizimda bir xil ahamiyatga ega bo‘lmagan

elementlarning bir-biriga bo‘ysunishi.Suitsid – o‘z joniga qasd qilish.

Suhbatlashish (intervyu) – tadqiqotchi (intervyu oluvchi)ning respondent

bilan tadqiqot predmetiga tegishli masalalar bo‘yicha muayyan

maqsadga qaratilgan suhbati.

So‘rov – birlamchi axborot to‘plash metodi bo‘lib, tadqiqotchining

tadqiqot mavzuiga oid savollar bilan respondent (so‘raluvchi)ga og‘zaki

yoki yozma murojaati.

Tabaqa – individlar, guruhlar o‘rtasidagi tengsizlik, qonunga ko‘ra

mustahkamlab qo‘yiladigan stratifikatsiya shakli.Tengdoshlar guruhi – bir xil yosh va ijtimoiy mavqega ega bo‘lgan

do‘stona individlardan tashkil topgan guruh.Tizim – ichki tartibga solingan, o‘zaro aloqada va munosabatda

bo‘lib turadigan, bir butunni tashkil qiluvchi elementlar majmui.Ramziy interaksionizm – J. G. Mid tomonidan taklif qilingan,

sotsiologiyada qo‘llaniladigan nazariy yondashuv. Unda til va timsollarning

shaxslararo o‘zaro ta’sirining asosiy elementlari sifatidagi roli

ta’kidlanadi.Totalitarizm – siyosiy boshqaruv shakli, unda butun hokimiyat

siyosatidan norozi bo‘lganlarni terror qiluvchi, o‘zining sodiq odamlariga

tayanuvchi diktator qo‘lida jamlanadi.

Turmush tarzi – muayyan-tarixiy, ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarga

xos bo‘lgan insonning individual va jamoaviy hayot faoliyati usuli,

shakli va shart-sharoitlari.

Umrning maksimal davomiyligi – mazkur turdagi organizmlar

hayotining maksimal biologik davomiyligi.Umumnazariy sotsiologiya – makrosotsiologik tadqiqot sifatida

ijtimoiy tizimlar rivojlanishining umumiy qonuniyatlarini aks ettiradigan

fan.

Urbanizatsiya – jamiyat rivojida shaharlar mavqei va rolining oshib

ketish jarayoni.Uyushgan jinoyatchilik – maxsus noqonuniy guruhlar (tashkilotlar)

tomonidan amalga oshiriladigan jinoiy xatti-harakatlar.O‘zgarishlarning dialektik talqini – fandagi qarama-qarshi

manfaatlar yoki guruhlar to‘qnashuvining ijtimoiy transformatsiyalarini

harakatga keltiruvchi kuch, deb talqin qiladigan yondashuv.

O‘rta ijtimoiy guruhlar – jamiyatning ma’lum bir umumiy tomonlariga

xos bo‘lgan kishilar guruhi. Bularga biron-bir jihatdan umumiy

bo‘lgan kishilar guruhi – shahar, tuman, qishloq aholisi va boshqalar

kiradi.


Faktologik savollar – faktlarni aniqlashga qaratilgan savollar.

Fundamentalizm – qadimgi diniy matnlarning aynan mazmuniga

e’tiqod qilishni rag‘batlantiruvchi g‘oya, yo‘nalish.Hujjatlar tahlili – hujjatlarda mavjud bo‘lgan ma’lumotlarni tadqiqot

vazifalari nuqtai nazaridan o‘rganish hamda talqin qilishdan iborat

sotsiologik usul.

Huquq sotsiologiyasi – sotsiologiyaning jamiyat huquqiy borlig‘

ining tabiati va qonuniyatlarining vujudga kelishi, amal qilishi hamda

rivojlanishining sotsial yo‘nalishlarini yaxlit tizim sifatida o‘rganadigan

tarkibiy qismi.Huquqiy eksperiment – huquqiy norma eksperimentning omili

sifatida tanlab olinadi. Unda amalda bo‘lgan normaning samaradorligi

tekshiriladi yoki tayyorlanayotgan yangi huquqiy hodisaning ta’sirchanligi

taxmin qilinadi.Huquqiy ijtimoiylashuv – kishilarning xatti-harakatlarini imkon

darajada belgilab beradigan qonunlar, huquqiy bilimlarni o‘zlashtirish,

zarur sotsial malakalarni asta-sekinlik bilan egallash, o‘z huquqlarini anglab

borish va ularga amal qilish, har xil murakkab munosabatga kirishadigan

kishilar va sotsial institutlar o‘rtasidagi munosabatlarni tushunib

borish jarayoni.Huquqiy ijodkorlik – jamiyatdagi turli ijtimoiy munosabatlarni

tartibga soluvchi huquq normalari tizimini yaratish hamda takomillashtirishga

qaratilgan faoliyat turi.

Shaxs – muayyan tarixiy sharoitdagi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar

jarayonida o‘zi mansub bo‘lgan ijtimoiy guruh manfaatlarini

ifodalaydigan, ularni himoya qila oladigan, mustaqil fikrlash va muayyan

vaziyatda mas’uliyatni o‘z bo‘yniga olib, mustaqil qarorga kela oladigan

inson.

Shizofreniya – psixik xastalikning jiddiy shakli bo‘lib, unda individ

voqelikni anglash tuyg‘usini yo‘qotgan bo‘ladi.Ekspert baholash uslubi – so‘rov o‘tkazilayotgan soha bo‘yicha

ekspert so‘rovi o‘tkazish bilan soha mutaxassislari fikrini olish orqali

sotsiologik axborotga ega bo‘lish.

Etnometodologiya – kishilarning o‘zaro kundalik ijtimoiy ta’sir

doirasida bajargan harakatlari yoki aytgan so‘zlariga qanday ma’noberishni o‘rganish.

«Eritish qozoni» – etnik tafovutlarning qorishib ketib yangi xulq
Kataloq: uum2 -> uum-omh-gumanitar-fanlar
uum-omh-gumanitar-fanlar -> Ii. Ma'ruza va amaliy mashg’ulotlarning mazmuni 1-mavzu. Kirish
uum-omh-gumanitar-fanlar -> Reja: O’zbekistonda demokratik jamiyat qurishning milliy va umumbashariy tamoyillari tushunchasi
uum-omh-gumanitar-fanlar -> Dunyoning kapitalizm va kommunizm deb ikki qutbga bo'linishi tugadi; Dunyoning kapitalizm va kommunizm deb ikki qutbga bo'linishi tugadi
uum-omh-gumanitar-fanlar -> Table of contents of lecture material Theme An object, purpose and tasks of philosophy The Essence of concept «philosophy»
uum-omh-gumanitar-fanlar -> Theme 3 Philosophy of Ancient Greece and Rome
uum-omh-gumanitar-fanlar -> The ministry of the highest and average education of the Republic of Uzbekistan
uum-omh-gumanitar-fanlar -> 1. Main periods of ancient philosophy
uum-omh-gumanitar-fanlar -> 1. an'ana uzi nima?
uum-omh-gumanitar-fanlar -> 1. Siyosiy institutlar va ularning shakllanishi

Yüklə 89,67 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə