Şüa diaqnostikası ixtisası üzrə yenilənmiş nümunəvi test suallarıYüklə 1,82 Mb.
səhifə1/13
tarix30.04.2018
ölçüsü1,82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Şüa diaqnostikası ixtisası üzrə yenilənmiş nümunəvi test sualları
( 161 və 215 sualdan ibarət olan fayl 932 sualın tərkibində mövcuddur)
Şüa diaqnostikasının ümumi sualları
1)Rentgenoqramanın heometrik qeyri-dəqiqliyi aşağıdakılardan hansından asılı deyil?

A) Pasiyent-plyonka məsafəsindən

B) Fokus ləkəsinin ölçülərindən

C) Çəkiliş zamanı pasiyentin hərəkətindən

D) Fokus-plyonka məsafəsindən

E) Fokus-plyonka və pasiyent-plyonka məsafələrdən

Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология» М.Медицина, 1993. 560 с.
2)Rentgen şəklin böyüdülməsi necə əldə edilir?

A) Heç biri düzgün deyil

B) Fokus-plyonka məsafəsinin artırılması ilə

C) Fokus ləkəsinin ölçülərinin artması ilə

D) Fokus-obyekt məsafəsinin artırılması ilə

E) Obyekt-plyonka məsafəsinin artması vasitəsi ilə

Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология» М.Медицина, 1993. 560 с.
3)Rentgen şüalanmanın sahəsi hansı intervalda yerləşir?

A) Ultrabənövşəyi və qamma-şüalanma arasında

B) İnfraqırmızı və ultrabənövşəyi şüalanma arasında

C) Radiodalğalar və maqnit sahəsi arasında

D) Ultrabənövşəyi şüalanma və maqnit sahəsi arasında

E) Radiodalğalar və infraqırmızı şüalar arasında

Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология» М.Медицина, 1993. 560 с.
4)Rentgen şüalanmanın hansı xüsusiyyətləri onun bioloji təsirini müəyyən edir?

A) Bioloji toxumalarda istiqamətinin dəyişməsi

B) Cavabların hamısı doğrudur

C) Atomların ionizasiyalanma qabiliyyəti

D) Şüa yayılmasının sürəti

E) Daxil olma qabiliyyətiƏdəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология» М.Медицина, 1993. 560 с.
5)Hansı toxuma ionizasiya şüalanmasına qarşı daha həssasdır?

A) Qanyaradıcı toxumalar

B) Əzələ toxuması

C) Epitel toxuması

D) Miokard toxuması

E) Dəri toxuması

Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология» М.Медицина, 1993. 560 с.
6)Sİ sistemində ekvivalent dozanın vahidi nədir?

A) Ber


B) Zivert

C) Rad


D) Qrey

E) Rentgen

Ədəbiyyat: «Руководство по ядерной медицине» под ред. Т.П.Сиваченко. Киев.1998.536с.
7)Zivert vahidi nəyə bərabərdir?

A) 1 Rentgen

B) 100 mlR

C) 0.1 Qrey

D) 100 Rad

E) 10 Ber

Ədəbiyyat: «Руководство по ядерной медицине» под ред. Т.П.Сиваченко. Киев.1998.536с.
8)Bir Qrey nəyə bərabərdir?

A) 0,1 Rad

B) 10.000 Rad

C) 1.000 Rad

D) 100 Rad

E) 10 Rad

Ədəbiyyat: «Руководство по ядерной медицине» под ред. Т.П.Сиваченко. Киев.1998.536с.

10) Hansı doza rentgen ilə ölçülür?

A) Ekvivalent

B) Daxil olunmuş

C) İonizasiyalı

D) Bioloji

E) Ekspozision

Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология» М.Медицина, 1993. 560 с.
9)Kompüter tomoqrafiyası (KT) zamanı hansı detektorlardan istifadə olunur?

A) Ancaq ksenon detektorlardan

B) Gücləndirilmiş rentgen ekranlardan

C) Ancaq yarımkeçirici elementlərdən

D) Adi rentgen ekranlardan

E) Yarımkeçirici element və ksenon detektorlardan

Ədəbiyyat: D.Sutton “Radiology and Imaging for Medical Students”. London. 1988. 252 p.
10)Kompüter tomoqrafiyasında “güclənmə” üsulu nə deməkdir?

A) Verilən cavabların hamısı doğrudur

B) Rentgen kontrast maddənin damara vurulması şərti ilə tomoqrafiya

C) Rentgen şüavericinin çəkilən obyekt ətrafında hərəkət sürəti

D) Rentgen şəklin generatorunun gərginliyinin yüksəlməsi

E) Obyektin incə təbəqələrinin alınması ilə

Ədəbiyyat: Baxşiyev B.Ə. Radiodiaqnostika. Bakı. 2007. 446 s.
11)Həkim rentgenoloqun iş vaxtı neçə faiz təşkil etməlidir?

A) İş vaxtının 100 %-ni

B) İş vaxtının 80 %-ni

C) İş vaxtının 50 %-ni

D) İş vaxtının 40 %-ni

E) İş vaxtının 60 %-ni

Ədəbiyyat: А.Я.Кацман «Лучевые нагрузки и противолучевая защита при рентгенодиагностических процедурах». Л.Медицина. 1966. 240 с.
12)İlk növbədə pasiyentin hansı orqan və toxumaları rentgen şüalanmadan qorunmalıdır?

A) Süd vəzləri

B) Sümük iliyi və cinsiyyət vəzləri

C) Dəri


D) Qalxanabənzər vəzi

E) Miokard

Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология» М.Медицина, 1993. 560 с.
13)Yaşayış binalarında rentgen kabineti yerləşdirmək olarmı?

A) Olar


B) Olmaz

C) Yaxşı təchiz olunmuş qoruma şəraitində olar

D) Polis icazə versə, olar

E) Zirzəmidə qurmaq olar

Ədəbiyyat: А.Я.Кацман «Лучевые нагрузки и противолучевая защита при рентгенодиагностических процедурах». Л.Медицина. 1966. 240 с.
İnformatikanin təməlləri
14)İnformasiya miqdarının vahidi nədir?

A) Meqahers

B) Müəyyən vaxt anında aparılan operasiya miqdarı

C) Amper


D) Bit

E) Düym


Ədəbiyyat: Т.А.Гаврилова, В.Ф.Хорошевский «Базы знаний интеллектуальных систем» СПб. Питер. 2001. 256с.
15)Personal komputerdə informasiyanın saxlanması hansı vasitələrlə həyata keçirilir?

A) İnformasiya printerdə çap olunub saxlanılır

B) Klaviaturanın köməyi ilə saxlanılır

C) İnformasiya modemdə saxlanılır

D) İnformasiya monitorda saxlanılır

E) İnformasiya bərk (hard ) diskdə saxlanılır

Ədəbiyyat: А.Левин «Самоучитель работы на компьютере» СПб. Питер. 2003. 656 с.
Şüa diaqnostika üsullarinin fizio-texniki təməlləri
16)Rentgenoloji şüalanma dozasının qüvvəsinin ölçü vahidi nədir?

A) Rentgen/dəq

B) Ber

C) Rad


D) Rentgen

E) Qrey


Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология» М.Медицина, 1993. 560 с.
17)Aşağıdakılardan hansı elektromaqnit dalğaları hesab olunmur?

A) Radio dalğalar

B) Rentgen və infraqırmızı şüalar

C) Səs dalğaları

D) İnfraqırmızı şüalar

E) Rentgen şüaları

Ədəbiyyat: Т.И.Сиваченко, Д.С.Мечев «Руководство по Ядерной Медицине». Киев. 1998. 534с.
18)Kiçik fokuslu rentgen borusunun fokusunun ölçüləri nəyə bərabərdir?

A) 1 x 1 mm

B) 0.2 x 0.2 mm

C) 5 x 5 mm

D) 4 x 4 mm

E) 2 x 2 mm

Ədəbiyyat: А.Н.Кишковский, Л.А.Тютин, Г.Н.Есиновская «Атлас укладок при рентгенологических исследованиях». Л. Медицина. 1987. 520 с.
19)Gücləndirici ekranlar ekspozisiyanı neçə dəfə azaldır?

A) 50 dəfəyədək

B) 1.5 dəfəyədək

C) 10 dəfəyədək

D) 100 dəfəyədək

E) 5 dəfəyədək

Ədəbiyyat: Бахшиев Б.А. Лучевая диагностика. Баку. 2001. 522 c.
20)Ən çox şüalanmanı nə verir?

A) Klassik rentgenoqrafiya

B) Lyuminessent ekranlı rentgenoskopiya

C) Elektrorentgenoqrafiya

D) Rəqəmsal rentgenoqrafiya

E) Rentgenoteleskopiya

Ədəbiyyat: Baxşiyev B.Ə. Radiodiaqnostika. Bakı. 2007. 446 s.
21)Aşağıdakılardan hansı rentgen plyonkanın xüsusiyyətləri ilə əlaqəli deyil?

A) Qaralmanın həcmi

B) Keyfiyyət və kontrastlılığı

C) Keyfiyyəti

D) Kontrastlılığı

E) Şəklin ölçüsü

Ədəbiyyat: А.Н.Кишковский, Л.А.Тютин, Г.Н.Есиновская «Атлас укладок при рентгенологических исследованиях». Л. Медицина. 1987. 520 с.
22)KT müayinə metodunda hansı şüalardan istifadə olunur?

A) Qamma şüalarından

B) Rentgen şüalarından

C) İnfraqırmızı şüalardan

D) Alfa şüalarından

E) Pozitron şüalanma enerjisindən

Ədəbiyyat: Ф.И.Тодуа, В.Д.Федоров, М.И.Кузин «Компьютерная томография органов брюшной полости». 1991. 446с.
23)Maqnit Rezonans Tomoqraf cihazlarının maqnit gərginliyi nə ilə ölçülür?

A) Tesla


B) Volt

C) Gauss


D) Watt

E) Qrey


Ədəbiyyat: Holger Petterson MD «Общее руководство по радиологии» Институт NICER, Москва. 1995. 1330 с., часть1
24)Radionuklid aktivliyin ölçü vahidi nədir?

A) Rentgen

B) Qrey

C) BekkerelD) Zivert

E) Rad


Ədəbiyyat: “Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Qanunvericiliyi”. Bakı. 2004. 264 s.
Rentgenoloji tətqiqatlarda radioloji təhlükəsizlik
25)Ekspozisiya dozasının vahidi nədir?

A) Küri


B) Ber

C) Rentgen

D) Qrey

E) ZivertƏdəbiyyat: “Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Qanunvericiliyi”. Bakı. 2004. 264 s.
26)Qəbul olunmuş dozanın vahidir nədir?

A) Bekkerel

B) Ber

C) Qrey


D) Rentgen

E) Zivert

Ədəbiyyat: “Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Qanunvericiliyi”. Bakı. 2004. 264 s.
27)Sİ sistemində ekvivalent dozasının vahidi nədir?

A) Rad


B) Coul

C) Rentgen

D) Qrey

E) ZivertƏdəbiyyat: “Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Qanunvericiliyi”. Bakı. 2004.
28)Sağlam insanlarda tibbi rentgenoloji yoxlama və elmi təcrübələr zamanı aparılan şüalandırmanın illik effektli dozasının maksimum həddi neçə olmalıdır?

A) 0.5 mZv

B) 2.0 mZv

C) 5.0 mZv

D) 4.0 mZv

E) 1.0 mZv

Ədəbiyyat: “Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Qanunvericiliyi”. Bakı. 2004. 264 s.
29)Rentgen aparatının şüalarına qarşı müdafiə nə zaman lazımdır?

A) İş günü ərzində

B) Bütün gün ərzində

C) Yalnız rentgenoloji şüalandırmanın generasiyası zamanı

D) Yalnız rentgenoskopik tədqiqatlar zamanı

E) Yalnız rentgenoqrafik tədqiqatlar zamanı

Ədəbiyyat: А.Я. Кацман «Лучевые нагрузки и противолучевая защита при рентгенодиагностических процедурах» Л.Медицина. 1966. 240 с.
30)Hamiləliyin ilk dövrlərində tibbi şüalandırma xəbərdarlığını nə vaxt aparmaq lazımdır?

A) Reproduktiv dövrdə olan qadınlarda flüroqrafiyanın istifadə etməmək

B) Rentgenoloji müayinələri menstrual tsikldən əvvəl aparmaq

C) Rentgenoloji müayinələdən əvvəl qadını ginekoloqun yanına göndərmək

D) Rentgenoloji müayinələri menstrual tsiklin ilk 10 günündə aparmaq

E) Rentgenoloji müayinələri menstrual tsiklin ikinci yarısında aparmaq

Ədəbiyyat: А.Я. Кацман «Лучевые нагрузки и противолучевая защита при рентгенодиагностических процедурах» Л.Медицина. 1966. 240 с.
Baş və boyun xəstəliklərinin şüa diaqnostikasi
31)Üz sümüklərinin vəziyyəti haqqında hansı proyeksiyalı rentgenoqram əsas məlumata malikdir?

A) Burun-çənə proyeksiyası

B) Yan proyeksiya

C) Şüller proyeksiyası

D) Düz arxa proyeksiya

E) Düz ön proyeksiya

Ədəbiyyat: И.Г.Лагунова «Рентгеноанатомия скелета». М. Медицина. 1981. 368 с.
32)Göz yuvasında yad cismi təyin etmək üçün hansı proyeksiyalı rentgenoqramlar çəkilməlidir?

A) Burun-alın, arxa və yan proyeksiyalar

B) Düz arxa proyeksiya

C) Reze üsulu ilə çəp proyeksiya

D) Burun-çənə proyeksiyası

E) Şüller proyeksiyası

Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с.
33)Kəllə qapağı sümüklərinə hansı sınıqlar aiddir?

A) Çəp sınıq

B) Basılmış

C) Luksasion

D) “Yaşıl budağın” sınığı

E) Köndələn

Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с.
34)Hansı proyeksiyalı rentgenoqram türk yəhərinin müayinəsi üçün daha informativdir?

A) Ənsə proyeksiyası

B) Burun-çənə proyeksiyası

C) Kəllənin alın-burun proyeksiyasının rentgenoqramı

D) Kəllənin yan proyeksiyada rentgenoqramı

E) Yan proyeksiyada türk yəhərinin tuşlanmış rentgenoqrafiyası

Ədəbiyyat: А.Н.Кишковский, Л.А.Тютин, Г.Н.Есиновская «Атлас укладок при рентгенологических исследованиях». Л. Медицина. 1987. 520 с.
35)Udlaqarxası absesin xarakterik rentgenoloji əlaməti nədir?

A) Qırtlağın arxa divarının selikli qişasının qalınlaşması

B) Boyun fəqərələri lordozunun düzlənməsi və qırtlağın deformasiyası

C) Onurğanın boyun fəqərələrinin lordozun düzlənməsi

D) Boyun fəqərələri səviyyəsində prevertebral sahənin qaz “qovuqcuqları” və “təbəqələri” hesabına yumşaq toxumaların genişlənməsi

E) Qırtlağın deformasiyası

Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с.
36)“Kəllə qapağı sümüklərinin “relyefi” termini nə deməkdir?

A) Venoz sinusların şəkli

B) Arterial şırımların şəkli

C) Damar şəkli

D) Bütün sadalanan şəkillər

E) Barmaq basıqların şəkli

Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с.
37)Mielom xəstəliyi zamanı kəllə sümüklərində destruktiv ocaqların xarakterik xüsusiyyəti hansıdır?

A) Qeyri-dəqiq konturları

B) Yumşaq toxuma komponentinin olması

C) Destruktiv ocaqlarının ayrı-ayrı yerləşməsi

D) Birləşməyə meyillik

E) Diffuz hiperostoz

Ədəbiyyat: А.Г.Веснин, И.И Семенов. «Атлас лучевой диагностики опухолей опорно-двигательного аппарата». Москва. 2002. часть1. 181c.
38)Hansı xəstəlik zamanı kəllə qapağı sümüklərində periostal dəyişiklər müşahidə olunur?

A) Epidermoid

B) Ateroma

C) Osteosarkoma

D) Eozinofil qranuloma

E) Osteoma

Ədəbiyyat: А.Г.Веснин, И.И Семенов. «Атлас лучевой диагностики опухолей опорно-двигательного аппарата». Москва. 2002. часть1. 181c.
39)Kəllə sümüklərinin osteosklerozu hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) Osteomiyelit üçün

B) Mielom xəstəliyi üçün

C) Vərəmli ostit üçün

D) Fibroz displyaziya üçün

E) Hiperparatireoid osteodistrofiya üçün

3 Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с.
40)Kəllə qapağı sümüklərinin hemangiomasına hansı rentgenoloji əlamətlər xarakterikdir?

A) Hiperostoz

B) İriyuvalı strukturlu lokal osteoporoz sahəsi

C) Kifayətlənmiş osteoskleroz

D) Nekrotik sahəli osteoliz

E) Yayılmış hücrələr

Ədəbiyyat: А.Г.Веснин, И.И Семенов. «Атлас лучевой диагностики опухолей опорно-двигательного аппарата». Москва. 2002. часть1. 181c.
41)Kəllə sümüklərinin epidermoidlərinə xarakterik olan nədir?

A) Konturların qeyri-dəqiqliyi

B) Yeyilmiş konturlar

C) Dəqiq sklerotik konturlar

D) Qalınlaşmış konturlar

E) Osteoporotik konturlar

Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с.
42)Hansı xəstliklər zamanı kəllə rentgenoqrammasında kirəcləşmə daha çox xarakterikdir?

A) Eozinofil adenoma

B) Qulaq xolesteatoması

C) Kraniofaringioma

D) III mədəciyin dibinin qlioması

E) Xromofob adenoma

Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с.
43)Kraniostenozun əsas əlaməti hansıdır?

A) Kəllə qapağı sümüklərinin incəlmələri

B) Kəllə tikişləri vaxtından tez bitişir

C) Kəllənin deformasiyası

D) Barmaq basıqlarının izləri

E) Kəllənin asimmetrik forması

Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с.
44)Kraniofaringiomanın ən xarakterik əlaməti hansıdır?

A) Sümük destruktiv ocağı

B) Əsas cibin pnevmatizasiyasının pozulması

C) Periostal reaksiyası

D) Türk yəhəri ölçülərinin və formasının dəyişməsi

E) Türk yəhəri nahiyəsinin patoloji kirəcləşməsi

Ədəbiyyat: С.А.Рейнберг «Рентгендиагностика заболеваний костей и суставов». Москва. 1964. часть2. 571 с.
45)Kəllə qapağı sümüklərinin birincili bədxassəli şişi üçün nə xarakterikdir?

A) Qeyri-düz formalı destruksiya ocağı

B) “İynə-spikul” şəkilli periostit

C) Diffuz hiperostoz

D) Yumşaq toxumaların komponenti

E) Skleroz ocağı

Ədəbiyyat: Baxşiyev B.Ə. Radiodiaqnostika. Bakı. 2007. 446 s.
46)Görmə siniri şişinin rentgenoloji əlamətinə nə aiddir?

A) Kəllə əsası sümüklərinin destruksiyası

B) Görmə siniri dəliyinin ətrafındakı sümüklərinin destruksiyası

C) Birtərəfi ekzoftalm

D) Göz yuvasının destruksiyası

E) Yumşaq toxuma komponenti

Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с.
47)Kəllə sümüklərində osteomanın əsasən lokalizasiyası haradır?

A) Xəlbir labirintin hüceyrələri

B) Ənsə sümüyü

C) Alın cibi

D) Əsas cib

E) Haymor cibi

Ədəbiyyat: А.Г.Веснин, И.ИСеменов. «Атлас лучевой диагностики опухолей опорно-двигательного аппарата». Москва. 2002. часть1. 181c.
48)Daxili qulağın vəziyyəti haqqında daha çox məlumatı nə verir?

A) Yan rentgenoqramma

B) Kəllənin ön düz icmal rentgenoqramması

C) Mayer proyeksiyasındakı kəllənin rentgenoqramması

D) Stenvers proyeksiyasındakı kəllənin rentgenoqramması

E) Şüller proyeksiyasındakı kəllənin rentgenoqramması

Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с.
49)Xroniki irinli otit əsasən hansı hal ilə fəsadlaşır?

A) Sinusit

B) Nevrinoma

C) Xolesteatom yaranması ilə

D) Rinit

E) Yevstaxit

Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с.
50)Daxili qulaq şişi (nevrinoma) rentgen semiotikasına nə aiddir?

A) Piramidanın osteoporozu

B) Daxili qulaq keçəcəyinin genişlənməsi

C) Piramidanın sklerozlaşması

D) Daxili qulaq keçəcəyinin daralması

E) Yumşaq toxuma komponenti

Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с.
51)Bütün burun ətrafı ciblərinin vəziyyəti haqqında daha çox məlumatı nə verir?

A) Burun-çənə proyeksiyasının rentgenoqramması

B) Yan çəkilmiş rentgenoqramma

C) Düz çəkilmiş rentgenoqramma

D) Alın-burun proyeksiyasının düz rentgenoqramması

E) Yarımaksial çənə proyeksiyasının açıq ağız ilə rentgenoqramması

Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с.
52)Haymor cibinin sürətli rentgenoloji dinamikası nə zaman qişa ödemdə rast gəlinir?

A) Xroniki haymoritin kəskinləşməsi zamanı

B) Xroniki haymorit zamanı

C) Qeyri-kəskin haymorit zamanı

D) Kəskin haymorit zamanı

E) Vazomotor rinosinusopatiya zamanı

Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с.
53)Burun ətrafı ciblərin bədxassəli şişlərinin əsas əlaməti nədir?

A) Cibdə tündləşmə

B) Cib ölçüsünün dəyişməsi

C) Cib formasının dəyişməsi

D) Sümükdə destruksiya

E) Cib fonunda əlavə kölgəlik

Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с.
54)Adenoidlərin rentgenoloji əlamətlərinə nə aiddir?

A) Burun boşluğunda əlavə kölgəlik

B) Burun-udlaq hissəsinin əlavə kölgəliyi

C) Ağız-udlaq hissəsində əlavə kölgəlik

D) Udlaq-qırtlaq hissədə əlavə kölgəlik

E) Qırtlaq hissəsində əlavə kölgəlik

Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с.
55)Kəllə sümüklərində adamantinoma lokalizasiyası haradadır?

A) Haymor cibi

B) Alt çənənin cismi və bucaq nahəyəsidir

C) Ənsə sümüyü

D) Hamısı aiddir

E) Üst çənə

Ədəbiyyat: Baxşiyev B.Ə. Ümumi rentgenologiya. Bakı, 1976. 340 s.
56)USM zamanı qalxanvari vəzinin sist əlaməti hansıdır?

A) Müxtəlif əlamətlər olur

B) Qeyri-dəqiq konturlu qeyri-düzgün girdəvari forma

C) Dəqiq konturlu qeyri-düzgün girdəvari forma

D) Qeyri-dəqiq konturlu düzgün girdəvari forma

E) Dəqiq konturlu düzgün girdəvari forma

Ədəbiyyat: Şirəliyev O.K., Xankişiyeva S.Q. Xəstəliklərin ultrasəs diaqnostikası. Bakı. 1998. 163 s.
57)Dişin aktiv müalicəsi zamanı rentgenoloji üsulun tez tez istifadə edilməsinə səbəb nədir?

A) Radikulyar sist tapılması

B) Dişin çıxığı

C) Çənə sümüyündə destruktiv dəyişiklik axtarılması

D) Çənə osteomiyelitinin istisna edilməsi

E) Kanalın keçiriciliyinin müəyyənləşdirməsi

Ədəbiyyat: Н.А. Рабухина. Рентгенодиагностика заболеваний зубов и челюстей. М. 1991.
58)Bəzi intrakranial şişlərin kalsifikasiyalarını aydın göstərmək üçün hansı müayinə üsulundan istifadə edilir?

A) MRT


B) Fərqi yoxdur

C) KT


D) Rentgenoqrafiya

E) USM


Ədəbiyyat: Kraniospiral Maqnyetik Rzonans. Edit. Prof. Dr. İlhan Erden. 2003, səhfə 86-98
59)Arxa kəllə çuxuru patologiyasını aydınlaşdırmaq üçün hansı müayinə daha məqsədəuyğundur?

A) MRT


B) KT

C) Rentgen

D) USM

E) RadioizotopƏdəbiyyat: Kraniospiral Maqnyetik Rzonans. Edit. Prof. Dr. İlhan Erden. 2003, səhfə 99
60)Eşitmə siniri nevrinomalarının aşkar edilməsində hansı müayinə üsulu daha informtivdir?

A) KT


B) Rentgen

C) Radioizotop

D) USM

E) MRT


Ədəbiyyat: Kraniospiral Maqnyetik Rzonans. Edit. Prof. Dr. İlhan Erden. 2003, səhfə 99
61)Hansı hipofiz vəzinin törəmələrinin ölçüləri mikroadenoma sayılır?

A) 30-40 mm olan törəmə

B) 40-50 mm olan törəmə

C) Cavabların hamısı düzdür

D) 20-30 mm olan törəmə

E) 10 mm-dən kiçik olan törəmə

Ədəbiyyat: Kraniospiral Maqnyetik Rzonans. Edit. Prof. Dr. İlhan Erden. 2003, səhfə 101
62)Arxa kəllə çuxuru şişlərinin dəyərləndirilməsində daha informativ müayinə metodu hansıdır?

A) USM


B) MRT

C) Radioizotop müayinə

D) Termoqrafiya

E) KT


Ədəbiyyat: Г.Е.Труфанов, Т.Е.Рамешвили «Лучевая диагностика опухолей головного мозга» Атлас КТ и МРТ изображений. Руководство для врачей. 2007. 328с.
63)Hansı hallarda KT müayinəsi məsləhət deyil?

A) Uşaqlar və hamilə qadınlar

B) İnsult keçirmiş xəstələr

C) Yaşı 60-dan yuxarı olan xəstələr

D) Baş-beyin şişi olan xəstələr

E) Kəllə-beyin travması almış xəstələr

Ədəbiyyat: И.Е.Тюрин«Компьютерная томография органов грудной полости».2003. 371с.
64)Baş beyinin KT müayinəsi üçün xəstələrin hazırlanması necə olmalıdır?

A) Yüngül səhər yeməyi məsləhət görülür

B) Xəstə acqarına müayinə olunur

C) Hazırlıq lazım deyil

D) Müayinədən öncə beyin mədəciklərinə qaz vurulur

E) Xəstə su içməlidir

Ədəbiyyat: Г.Е.Труфанов, Т.Е.Рамешвили «Лучевая диагностика опухолей головного мозга» Атлас КТ и МРТ изображений. Руководство для врачей. 2007. 328с.
65)Qalxanvari vəzi xərçəngində, bir qayda olaraq, hansı radiofarm preparatı istifadə olunur?

A) Se 75 (selenmetionin)

B) İ 131 (yod)

C) Tl 201 (tallium)

D) Tc 99m (teknesium)

E) P 32 (fosfor)

Ədəbiyyat: Г.А.Зедгенидзе «Клиническая Рентгенорадиология». Москва. 1995. 364 с.
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə