Sulayman ⱪurƣan ibadǝthana —Yüklə 10,52 Kb.

tarix30.10.2018
ölçüsü10,52 Kb.

background image
«Muⱪǝddǝs jay»

Aywan


Yandax ɵylǝr

Əng muⱪǝddǝs jay

«Muⱪǝddǝs jay»ning aldidiki 

aywanning uzunluⱪi 20 gǝz, kǝngliki 

10 gǝz idi («Padixaⱨlar (1)» 6:3, 

«Tarih-tǝzkirǝ (2)» 3:4).Sulayman ⱪurƣan ibadǝthana —

 

bu sürǝt yan temi qiⱪiriwetilip, iqi eniⱪ kɵrsitilgǝn sürǝtIbadǝthanining temiƣa yandax 

üq ⱪǝwǝtlik bir ⱪurulux yasalƣan. 

Tɵwǝnki ⱪǝwitining kǝngliki 5 

gǝz, ottura ⱪǝwitining kǝngliki 6 

gǝz, üqinqi ⱪǝwitining kǝngliki 7 

gǝz idi; ⱨǝrbir ⱪǝwǝttǝ ⱨujrilar 

yasalƣan (bir gǝz = 460mm) 

(«Padixaⱨlar (1)» 6:5-6, 8, 10)

Ibadǝthanining ǝng iqidiki ɵy («ǝng muⱪǝddǝs jay»)ning uzunluⱪi 20 gǝz, kǝngliki 

20 gǝz, egizliki 20 gǝz («Padixaⱨlar (1)» 6:15-29, «Tarih-tǝzkirǝ (2)» 3:8-14). Ikki 

yoƣan kerub «ǝⱨdǝ sanduⱪi»ning ikki tǝripidǝ turidu; ⱨǝrbirining egizliki 10 gǝz, ⱨ

ǝrbirining bir ⱪanitining  uqidin yǝnǝ bir ⱪanitining yqiƣiqǝ 10 gǝz («Padixaⱨlar (1)» 

6:23-28).  Əⱨdǝ sanduⱪi ikki kerubning otturisida ⱪoyulidu («Padixaⱨlar (1)» 11:1-8, 

«Tarih-tǝzkirǝ (2)» 5:2-14nimu kɵrüng).

Ibadǝthanidiki «muⱪǝddǝs jay»ning uzunluⱪi 40 gǝz, kǝngliki 20 gǝz 

(«Padixaⱨlar (1)» 6:15, 17-18, «Tarih-tǝzkirǝ (2)» 3:5-7nimu kɵrüng). 

Iqidǝ altun «huxbuygaⱨ», «tǝⱪdim nan» ⱪoyulidiƣan altun xirǝ wǝ 

on altun qiraƣdan (bǝxi ximal tǝripigǝ, bǝxi jǝnub tǝripigǝ)  ⱪoyulƣan 

(«Padixaⱨlar (1)» 7:48-49, «Tarih-tǝzkirǝ (2)» 4:7).

On «yuyux desi» mistin 

yasalƣan; kɵydürmǝ 

ⱪurbanliⱪlarƣa ixlitidiƣan 

buyum-ǝswablirining ⱨ

ǝmmisi ularda yuyulatti 

(«Padixaⱨlar (1)» 7:27-38, 

«Tarih-tǝzkirǝ (2)» 4:6).

«Dengiz» dǝp atalƣan yoƣan 

das, egizliki 5 gǝz, di'ametri 

10 gǝz bolup, uningƣa ikki ming 

bat (44000 litr) su siƣatti. Das on 

ikki  buⱪa xǝkli üstidǝ turƣuzulƣan; 

bular üqtin-üqtin bolup, tɵt tǝrǝpkǝ 

yüzlǝngǝn («Padixaⱨlar (1)» 

7:23-26, «Tarih-tǝzkirǝ (2)» 4:2-5).

Sulayman padixaⱨ miladiyǝdin ilgiriki 960-yili «Pǝrwǝrdigarning ɵyi»ni Yerusalimda Moriya teƣiƣa ⱪuruxⱪ

a baxlidi («Padixaⱨlar (1)» 6:1, «Tarih-tǝzkirǝ (2)» 3:1-2). Yǝttǝ yildin keyin u uni pütküzdi («Padixaⱨlar 

(1)» 6:38). Ibadǝthanining ɵzining uzunluⱪi (qɵrisidiki üq ⱪǝwǝtlik ⱨujrilarni ⱨesablimiƣanda) 60 gǝz, 

kǝngliki 20 gǝz, egizliki 30 gǝz. Ibadǝthanining ⱨoylisi ǝtrapiƣa qong pasil tam qɵrülgǝn.

Muⱪǝddǝs jay bilǝn kalamhana 

(ǝng muⱪǝddǝs jay)ning 

otturisiƣa zǝytun yaƣiqidin 

etilgǝn, qirayliⱪ nǝⱪixlǝngǝn 

ⱪux ixiklǝr orunlaxturulƣan.

Ular altun bilǝn ⱪaplanƣan 

(«Padixaⱨlar (1)» 6:31-32).

Ximal tǝrǝptiki kawak tüwrük «Yaⱪin» dǝp, jǝnub 

tǝrǝptiki kawak tüwrük «Bo'az» dǝp atilidu 

(«Padixaⱨlar (1)» 7:21, «Tarih-tǝzkirǝ (2)» 3:17).

Arqa yaƣiqidin yasalƣan, 

qirayliⱪ nǝⱪixlǝngǝn ⱪux ⱪ

anatliⱪ ikki ixik aywan wǝ  

«muⱪǝddǝs jay»ni ayrip 

turidu. Ular altun bilǝn ⱪ

aplanƣan(«Padixaⱨlar (1)» 

6:33-35).

Kɵydürmǝ ⱪurbanliⱪlar 

ɵtküzülidiƣan mis ⱪurbangaⱨ

ning uzunluⱪi 20 gǝz, kǝngliki 

20 gǝz, egizliki 10 gǝz 

(«Tarih-tǝzkirǝ (2)» 4:1).

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə