T. C. Sarayköy belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale şartnamesi İŞİn niteliĞİ, nevi ve miktariYüklə 89,96 Kb.
tarix23.01.2018
ölçüsü89,96 Kb.
T.C.

SARAYKÖY BELEDİYESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İHALE ŞARTNAMESİ
İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ VE MİKTARI :
MADDE 1-).2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulüyle, yıllık muhammen bedel üzerinden artırma suretiyle yapılacaktır.
MADDE 2-) Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adresi, yıllık muhammen bedeli ve % 3 geçici teminatı belirtilen taşınmazların kiraya verilmesi işi,

Sıra

No

Mahalle

Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçüm

m2

CinsiMuhammen

Bedeli (KDV Dahil)

Geçici

Teminat

1

Altıntepe

Seke
630

20000

Tarla

1200,00

40,00

2

Altıntepe

Karaağaç
492

47600

Tarla

2856,00

90,00

3

Altıntepe

Karaağaç
544

40400

Tarla

2424,00

75,00

4

Altıntepe

Yarıkkaya
660

18000

Tarla

1080,00

35,00

5

Beylerbeyi

Kanlıbent

156

9

1910,17

Tarla

230,00

10,00

6

Beylerbeyi

Kanlıbent

154

6

7399,93

Tarla

890,00

30,00

7

Beylerbeyi

Kepezaltı

182

8

23948,95

Tarla

1440,00

45,00

8

Gerali

Acıçay
451

11400

Tarla

685,00

25,00

9

Gerali

Sivrice
381

159300

Tarla

9560,00

290,00

10

Gerali

Poyraz
318

5500

Tarla

330,00

10,00

11

Gerali

Poyraz
291

7100

Tarla

430,00

15,00

12

Karataş

Köycivarı
201

12200

Tarla

1345,00

45,00

13

Karataş

Köycivarı
208

9600

Tarla

1060,00

35,00

14

Yakayurt

Mezaraltı
602

14736

Tarla

2215,00

70,00

15

Yakayurt

Mezaraltı
604

9530

Tarla

1430,00

45,00

16

Yakayurt

Karşıyaka
55

10440

Tarla

1570,00

50,00

17

Yakayurt

Köycivarı
8

9000

Tarla

1350,00

45,00

18

Yakayurt

Köycivarı
645

12987

Tarla

1950,00

60,00
MADDE 3-İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 20 TL karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler.


KİRA MÜDDETİ

MADDE 4-)

1-) Tarlaların kira süresi 01/12/2014-30/11/2015 tarihleri arasında bir yıldır.

İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH-SAATTE YAPILACAĞI

MADDE 5-A) İhale ilgili evraklar saat 12,00 dan önce dosya içerisinde Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir. Bu saatten sonra başvuru kabul edilmeyecektir.

B) Yukarıda belirtilen tarlaların halesi 26 KASIM 2014 Çarşamba günü 13.30’dan itibaren Belediye Meclis salonunda ve Encümen huzurunda başlatılır. İhale şartnamesinin okunup ve kabulünden sonra, bu işlerimize istekli kişilerden ihale şartnamesinin 5.nci ve 6.ncı maddesindeki hususlar değerlendirilir. Bu incelemeyi komisyon gizli yapar. Değerlendirme sonuçları ihaleye katılacak ve katılamayacaklar olarak ilgililere duyurulur. Bu işlemler tamamlandıktan sonra ihale komisyonu yukarıda belirtilen sıra ve saat doğrultusunda müteakip olarak ihaleyi başlatır.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

MADDE 6-) İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.


  1. İhaleye katılacak olanların Kanuni ikametgâhı olması, ikametgâh belgesinin ihaleye girilmeden önce ibraz edilmesi,

  2. Belediye Başkanlığından; İhaleye katılmak isteyen kişilerin Belediyeye herhangi bir borcu ve gecikme cezası bulunmadığına dair yazı,

  3. İhaleye Girecek Kişinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi

  4. Geçici teminatın Belediye veznelerine yatırılması,

  5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi.

  6. İstekli şirket ise şirketin en son durumu, şirket ortaklarını bunların hisse ve görevlerini belirten belgeler, ticaret sicil belgesi, imza sirküleri,

  7. İstekli kooperatif ise yetkili kişilerin imza sirküleri, yetki belgesi, ticaret sicil belgesi,


İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

MADDE 7-)
1-) 2886 Sayılı İhale Kanununun 6. Maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasayı hiçe sayarak ihaleye giren kişilerin, geçici teminatları ile ihaleye girip üzerine sözleşme yapılan ve daha sonra İlgili Kanunun, ilgili maddesinde yasaklı olanların İdarenin tespitinde, sözleşmesi bozularak geçici teminat, kesin ve ek teminatları gelir kaydolunur.

2-) İhaleye yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,

3-) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

MADDE 8/A:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, yukarıda belirtilen yerlere ait % 3 geçici teminatı Belediyemiz Veznesine yatıracaklardır.


MADDE 8/B:

Kesin teminat ihale bedelinin % 6 sıdır. İhaleyi alan istekli Belediyemizin bildirimine müteakip (10) gün içinde geçici teminat tutarını kesin teminata çevirmekle yükümlüdür.


KİRA VE KİRACI İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

MADDE 9-) İhale konulan gayri menkullerimizin kiralanması ile ilgili esaslar kiracı tarafından aynen uyulur ve uygulanır.

A-)İhaleye konulan tarlaların kiralanması işi 1 yıllık sürelidir.

B-)Kira miktarı yıllıktır.

C-)Kesin teminatı ihalesi üzerinde kalan kişi tarafından Belediye veznesine yatırılır.

D-) İhale; İta Amirince onaylandıktan ve gerekli şartlar yerine getirildikten sonra taraflar arasında sözleşme yapılır.

ÖDEMELER

MADDE 10)

a-) İhalesi üzerinde kalan istekli 1 (Bir) yıllık kira miktarını sözleşme yapılmadan önce Belediye Veznesine yatırmak zorundadır.

b-) Bir yıl süre bitiminden sonra Tüketici fiyatları endeksine (TÜFE) ye göre artış yapılır. Bu artış yıllık kira bedellerine yansıtılır ve buna göre gelecek yılın tahakkuk işlemleri yapılır.

GECİKME CEZASI

MADDE 11-) Ödenmeyen ikinci yıl için için Borçlar Kanunu ‘nda belirtilen gecikme zammı oranı tatbik edilir.

MADDE 12-ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

a) İşletmeci, işletme akdi süresince veya işletme akdinin sonunda ihale suretiyle almış bulunduğu bu yer ile ilgili kira tenzil talebinde bulunamaz. Çünkü bu gibi talepler 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının ilgili hükümlerine aykırıdır.

b) İşletmeci işyerine yapmış olduğu masraflardan dolayı Belediyemizden hiç bir hak talep etmeyecektir.

c) İşletmeci, en geç 1 ay içerisinde elektrik ve su sayaçlarını bizzat kendisi satın alıp, işyerine taktıracaktır ve sayaçların abonesini kendi üzerine yaptıracaktır. İşyerinde sarf edilecek elektrik ve su gibi masraflar kiracıya ait olacaktır.

d) İşletmeci, bu işyerinden yangına karşı her çeşit tedbiri almaya, yeterli miktarda kullanmaya hazır yangın söndürme cihazı ve işin gereği bulundurulması gereken söndürücü, alt ve benzeri eşyaları bulundurmaya mecburdur. İşletmecinin ihmal ve kusurundan dolayı Belediyemiz herhangi bir zarara uğradığı takdirde, kiracı bu zararı iki katı ile ödemekle yükümlüdür.

e) Bu şartnamede belirtilmeyen hususlar 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının ilgili hükümlerine tabidir.

f) 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 66. Maddesine göre sözleşme Belediye Başkanının kararı ile başkasına devir edebilir. Ancak, Belediye Başkanı devir yapıp yapmamakta serbesttir. Devir alacaklarda ise ilk ihaledeki şartlar aranır. Ancak, Belediye Başkanının izni alınmadan kısmen veya tamamen devir yapılması halinde sözleşme bozulur ve kiracının Kesin Teminatı Belediyemiz veznesine irat kayıt edilir.

g) 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 29. Maddesine göre ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale Komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

h) Yüklenicinin işçileri veya 3. kişiler tarafından İdare aleyhine dava açılması ve bu dava sebebi ile idarece ödeme yapılmak zorunda kalınması halinde, yüklenici idarece yapılan ödemeyi geçen günler faizi ile birlikte iki katı olarak ödemek zorundadır.

ı) Kiralananın kiracı tarafından tahliye edilmesi durumunda, kiracı ile kiralayan ya da vekili kiralananı birlikte kontrol ederler. Kontrol sırasında varsa kiralanandaki hasar tespit edilir.

Tespit edilen hasarın tazmini; kiracının kira sözleşmesinden kaynaklanan tüm borçları kiracının vermiş olduğu teminattan alınarak karşılanır. Teminattan kalan kısım kiracıya iade edilir. Eğer verilen teminat yeterli olmazsa kiracı kalan kısmı ödemeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder.KOMİSYON YETKİLİSİ

MADDE 13-) İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
İHALENİN ONAYI

MADDE 14-) İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararları ita amirince, karar tarihinden itibaren en geç on beş (15) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta Amirince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.
ZAM VE İNDİRİM TEKLİFLERİ

MADDE 15-) Teklifler verildikten sonra 2886 Sayılı Kanunla yazılı haller dışında zam veya indirim teklifleri kabul edilemez.
TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI HALİ

MADDE 16-)

a) İşletmecinin taahhüdünü şartname, sözleşme ve ekleri hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi durumunda; İdare’nin yazılı olarak yaptığı ihtarın tebliğini müteakip 10 (on) takvim günü süre ile aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın teminatları gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

b) Yüklenicinin kendisine verilen süreler içerisinde sözleşmeyi imzalamaması, noter işlemlerini yaptırmaması,

c) Yüklenicinin idarenin onayı olmadan ihale konusu işi ve yeri devretmesi halinde ihale ve ihale akabinde yüklenici ile yapılacak sözleşme iptal edilir.
SÖZLEŞME

MADDE 17-) Belediyemiz adına Belediye Başkanı veya görevlendireceği yardımcısı ile gayrı menkullerimizi kiralayan arasında şartname hükümleri doğrultusunda ihalenin kesinleştiği tarihten on gün (10) içinde sözleşme yapılır.
VERGİ-RESİM-İLAN VE HARÇLAR

MADDE 18-) İş bu ihaleden doğacak her türlü resim, harç, ilan, tellaliye ve noter masrafları kiracıya aittir.
İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM ŞEKLİ

MADDE 19-) Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Sarayköy İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.

YÜRÜRLÜK

MADDE 20-) Şartnameye göre ihaleye giren istekli, ihale üzerinde kaldıktan ve idare tarafından ihale onaylandıktan sonra sözleşmenin imzalanmasından sonra yürürlüğe girer.


ŞARTNAMEYİ ONAYLAYAN
Adı ve Soyadı : Ahmet YÜNCÜ

Görevi : Emlak İstimlak Müdürü

Tarih/İmza : 11/11/2014
Bu şartnamedeki hususları aynen kabul ve taahhüt ederim. Tebligata esas bildirimler aşağıdaki adresime yapılır.
YÜKLENİCİNİN
Adı ve Soyadı :

Tebligata Esas Adresi :Tarih/İmza :


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə