Šta će biti sa našom planetom?Yüklə 472 b.
tarix02.03.2018
ölçüsü472 b.
#28862


Šta će biti sa našom planetom?
Ko je kriv?I deo: Atmosfera Zemlje

 • Hemijski sastav

 • Nastanak i razvoj

 • StrukturaOsnovni podaci o atmosferi Zemlje

 • Zemlja se deli na:

 • osnovno telo

 • hidrosferu

 • atmosferu

 • biosferu

 • Masa atmosfere je 5.157*1015 tona, a Zemlje 5.98*1021 tona.Poređenje sa atmosferama drugih planeta

 • Merkur nema atmosferu

 • Pluton čas ima, čas nema atmosferu

 • Mars i Venera imaju od CO2

 • Jupiter i Saturn od vodonika i njegovih jedinjenja

 • Zemlja azotno-kiseoničnuHemijski sastav atmosfere Zemlje

 • Atomi i molekuli do visine od 60km (neutralna atmosfera)

 • Od 60 do 600km je jonosfera

 • Iznad je protonosfera

 • Homosfera do 106km

 • Turbopauza iznad homosfere

 • Heterosfera je iznad turbopauzeZapreminski procenti pojedinih gasova

 • Azot 78.084%

 • Kiseonik 20.946%

 • Argon 0.934%

 • CO2 0.0324%

 • Neon 1.818*10-3%Nastanak i razvoj atmosfere

 • Starost Zemlje između 4.6 i 5 milijardi godina

 • Okean i atmosfera nastali degazacijom tla

 • U prvih 500 miliona godina atmosfera se sastojala od H, H2O, CH4, CO2 , a pre 3.5 milijardi godina od CO2, CO, H2O, N2, H2

 • U prvom stadijumu nije bilo slobodnog kiseonika

 • Savremena atmosfera je sekundarnog porekla

 • Zemljina kora je stara 4.5 milijardi godina, a hidrosfera 4 milijarde godina • Život - u hidrosferi pre 4.2 milijarde godina (Karl Segan, Fred Hojl, Čandra Vikramasinge, Svante Arenijus),

 • Teorije o abiogenom nastanku života (Harold Juri, Stenli Miler)

 • Modro-zelene alge - pre 3.2 milijarde godina

 • Nastanak kiseonika fotosintezom

 • Ozonski sloj- pre milijardu godina. Pre 600 miliona godina koncentracija mu je bila 10% današnje.

 • Život se širi i na kopno.

 • Današnja atmosfera je nastala delovanjem organizamaGrađa atmosfere Zemlje

 • Po vertikali je slojevita.

 • Do 200 km je stabilna, a iznad je promenljiva (pulsira i sažima se) pa ima nepravilnu formu.Raspodela temperature po visiniSlojevi u atmosferiTroposfera

 • najniži sloj

 • u njoj je 80% mase

 • visina: 11km, 17-18km

 • karakteriše je pad temperature sa visinom

 • regulator temperature danas su ugljen-dioksid I vodena paraTropopauza

 • širina 1 - 3km

 • temperaturska inverzija

 • nad ekvatorom je hladnija, nad polovima toplijaStratosfera

 • do visine od 50 km

 • temperatura se slabo menja

 • ozonski sloj

 • stratopauza na 48-56 km

 • regulator temperature je ozonMezosfera

 • iznad atmosfere

 • temperatura ponovo počinje da pada (do -1100 C)

 • javljaju se sedefasti oblaci

 • iznad je mezopauzaTermosfera

 • brzi rast temperature (na 200-250 km je 1800 K)

 • jonizacija (D, E i F slojevi)

 • pojava polarnih svetlostiEgzosfera

 • na visinama preko 1000km

 • disipacija atmosfereEnergija sunčevog zračenja i atmosfera Zemlje

 • 99.8% energije u intervalu 0.2 -25 m

 • solarna konstanta 1.4 kW/m2

 • najveći intenzitet na 473.8nm

 • na Zemlju dospeva: IR 56%, VIS 39%, UV 5%

 • rasejanje i apsorpcija zračenja

 • efekat staklene bašte

 • ekološki aspekti CO2

korpuskularno zračenje

 • korpuskularno zračenje

 • polarne svetlostiRazni oblici polarnih svetlosti

 • Razni oblici polarnih svetlosti

I I deo: Ozonski sloj Zemlje

 • Stvaranje, raspodela i varijacije

 • Uni{tavanje, CFC reakcije

 • Ozonska rupa - trenutno stanje i perspektiveOZON O3

 • Otkriven 1839. (C.F. Schonbein)

 • Ime potiče od grčke reči ozein {to znači mirisati

 • Gas koji je 2.5 puta gušći od kiseonika

 • Na -112oC kondenzuje se u jarko plavu tečnost

 • Moćan je oksidant a kao koncentrovan gas ili teč-nost je jako eksplozivanSTVARANJE OZONA

 • Nastaje fotolizom ili prilikom električnih pražnjenja

 • O2 + h O + O 240 nm

 • O + O2 O3RASPODELA OZONA

 • Vrlo je redak u atmosferi - u proseku na svakih 10 miliona molekula u atmosferi tri su molekuli ozona;

 • I pored male koncentracije ima vitalnu ulogu;

 • Nehomogeno raspoređen:

 • 1012 cm -3 na H = 15 km

 • 1013 cm 3 na H = 25 km

 • 1011 cm -3 na H = 45 kmATMOSFERSKI OZON

 • Ozon se nalazi u dve oblasti Zemljine atmosfere

 • Većina (oko 90%) nalazi se u stratosferi i naziva se OZONSKI SLOJ

 • Preostali ozon nalazi se u troposferi

 • Troposferski ozon je ZAGAĐIVAČTROPOSFERSKI OZON

 • To je jak fotohemijski oksidant koji o{tećuje gumu, plastiku ali i životinjski i biljni svet; kod čoveka o{tećuje plućno tkivo;

 • Ozonsko zagađenje nastalo u urbanim sredinama {iri se vetrom na stotine kilometara u ruralne i {umovite oblasti izazivajući {tetu u proizvodnji poljoprivrednih kultura i rastu {uma;

 • Uz SO2 i NO2 , O3 je najveći zagađivač;OZONSKI SLOJ

 • Ozonski sloj {titi Zemljinu povr{inu apsorbujući destruktivno UV zračenje

 • Iako ga ima vrlo malo su{tastven je za život na Zemlji

 • Funkcionisanje ozona - Chapmen-ove reakcije:

 • O2 + h 240 nmfotolitička disocijacija

 • O2 stvaranje ozona

 • O3 + h 2320 nmapsorpcija UV zračenja

 • O3 2rekombinacijaSTANJE O3 SLOJA

 • Reakcija rekombinacije je spora, i kada bi samo ona bila uzrok nestajanja ozona, ozonski sloj bio bi dva puta deblji nego {to jeste.

 • Osim kiseoničnog (Chapman-ovog) ciklusa rekombinacije postoje i azotni, vodonični i hlorni ciklus rekombinacije. To su katalitičke rekombinacije.

 • Trenutno stanje ozonskog sloja je rezultat dinamičke ravnoteže između fotolize i rekombinacije; povećanje rekombinacije, izazvano povećanjem katalizatora, rezultuje smanjivanjem ozonskog slojaVARIJACIJE O3 SLOJA

 • Prirodne varijacije ozonskog sloja postoje u zavisnosti od posmatranog mesta ali i u vremenu na posmatranom mestu

 • Sunčeva aktivnost - ciklusi od 11 godina - efekti su mali - 2% od pika do srednje vrednosti (polovi 4%)

 • “Kvazibijenalne oscilacije” povezane su sa promenom smera tropskih vetrova u niskoj stratosferi sa periodom od otprilike 2 godine - 3%VARIJACIJE O3 SLOJA

 • Iznenadne pojave pojačanog Sunčevog vetra mogu povećati koncentraciju NO u gornjoj stratosferi i mezosferi utičući na ozonski sloj - ali slabo

 • Vulkanske erupcije dovode do injekcije sumpornih aerosola koji menjaju balans zračenja u stratosferi izazivajući rasejavanja svetlosti i aktiviranje hlornih jedinjenjaDEBLJINA O3 SLOJA

 • Debljina ozonskog sloja meri se Dobsonovim jedinicama DU (Dobson Unit)

 • Kada bi se sav ozon iz stratosfere spustio na Zemlju, i doveo na uslove od t = 0oC p=105 Pa, njegova debljina bila bi u proseku oko 3 mm. Ova debljina sloja odgovara 300 DU.

 • U apsolutnim jedinicama:

 • 1 DU = 2.7.1016 molekula/cm2Regionalne i sezonske promene O3 slojaRegionalne i sezonske promene O3 sloja

 • Po{to Sunčevo zračenje stvara (i razgrađuje) ozon, očekuju se promene debljine ozonskog sloja tokom godine

 • Ozonski sloj najtanji je u tropima (oko 260 DU) i skoro da se ne menja

 • Na većim geografskim {irinama promene su značajne

 • Godi{nje stand. dev. su npr. 5 DU za Huancayo a 25 DU za St. Petersburg

 • Dnevne fluktuacije mogu biti vrlo velike (čak i do 60 DU na velikim g.{.)Regionalne i sezonske promene O3 sloja

 • Treba uočiti da su najvi{e vrednosti debljine u proleće (a ne u jesen kako bi se očekivalo), a najniže u jesen, a ne u zimu. Na severnoj polulopti vi{e je ozona u januaru nego u julu!

 • Glavnina ozona stvara se u tropima, a onda se vetrovima prenosi u oblasti većih geografskih {irina

 • Antarktička ozonska rupa, o kojoj će kasnije biti vi{e reči, ispada iz ovih prirodnih varijacija. Npr. mesto Halley Bay imalo je 117 DU 1993. g. a 321 DU 1956. godine!

KATALITIČKE REKOMBINACIJEIZVORI HLORA

 • CFC’s (Hlorofluorokarbonati) su klasa organskih jedinjenja. Hemijski su nereaktivni i bezbedni za rad. Ali u stratosferi se fotolizuju.CFC

 • Trihlorofluorometan

 • CFCl3

 • CFC-11, R-11, F-11

 • Dihlorodifluorometan

 • CF2Cl2

 • CFC-12, R-12, F-12

 • Trihlorotrifluoroetan

 • CF2ClCFCl2

 • CFC-113, R-113, F-113SLIČNA JEDINJENJA

 • Hidrohlorofluorokarbonati npr. CHClF2 HCFC-22, R-22

 • Ugljen tetrahlorid (tetrahlormetan) CCl4

 • Metil hloroform (trihloroetan) CH3CCl3 R-140a

 • Metil hlorid (hlorometan) CH3ClIZVORI BROMA

 • Haloni (sredstva za ga{enje vatre)

 • npr. CF3Br (Halon 1301)

 • Metil bromid (pesticid)UNI[TAVANJE OZONA

 • Mno{tvo mehanizama. Najjednostavniji:

 • Cl + O3 ClO + O2

 • ClO + O Cl + O2

 • Neto: O3 + O 2O2

 • Atom hlora je katalizator, ne tro{i se u reakciji. Svaki atom hlora u stratosferi može uni{titi na hiljade molekula azota pre nego {to nestane.UNI[TAVANJE OZONA

 • Atom broma je 10-100 puta destruktivniji (jer brom, za reazliku od hlora nema stabilna jedinjenja u koja može “da se skloni”- tzv. rezervoare), ali na sreću, njegova koncentracija je oko 100 puta manja u odnosu na hlor.

 • HCFC uni{tavaju ozon mnogo manje nego CFC jedinjenja.DINAMIKA HLORNIH JEDINJENJA

 • Samo metil hlorid ima jak prirodni izvor (u okeanima i sagorevanjem biomasa).

 • CFC-11 (raspr{ivači) i CFC-12 (rashlađivači) čine vi{e od 50%DINAMIKA HLORNIH JEDINJENJA

 • CFC i ugljen tetrahlorid su skoro inertni u troposferi, nerastvorljivi u vodi, a vreme života im je 50-200+ godina!

 • HCFC su malo reaktivniji, vreme života im je 1-20 godina.

 • Iako teža od vazduha, hlorna jedinjenja dospevaju u stratosferu zahvaljujući kretanju vazduha.

 • Postoji 10-20 godina vremenske razlike između emitovanja CFC-a i uništavanja ozonaHIPOTEZA ILI TEORIJA?

 • Laboratorijski testovi: Cl i ClO

 • Merenja u stratosferi

 • Veza između antarktičkog o{tećenja ozona i emisije CFC-a je dokazana

 • Na srednjim g.{. - verovatna vezaRAKETE I AVIONI

 • Lansiranje Space Shuttle-a i drugih raketa godi{nje ubaci u stratosferu 725 t Cl {to je zanemarivo u poređenju sa CFC (~ 1Mt/god (1980.) ~0.3 Mt/god. stiže u stratosferu)

 • Avioni? Podeljena mi{ljenja. Analiza je vrlo komplikovana. U pitanju je azotni ciklus rekombinacije. Procena je (WMO) da čitava flota civilnih aviona daje <2% o{tećenja (91.,94.). Konkord svake sekunde sagori 700 kg vazduha.ANTARKTIČKA “OZONSKA RUPA”

 • Otkrivena zemaljskim merenjima 1980-84 Halley Bay

 • Vrlo niske vrednosti od avgusta do novembra; na početku perioda vrednost je niska (<300 DU), a onda umesto da polako raste kada se u proleće pojavi svetlost, ona pada na ispod 150 DU i manje;ANTARKTIČKI TRENDANTARKTIČKA “OZONSKA RUPA”

 • U nižoj stratosferi između 15 i 20 km oko 95% ozona je uni{teno; iznad 25 km o{tećenja su mala a kao neto rezultat pojavljuje se o{tećenje od oko 50%;

 • U kasno proleće vraćaju se normalne vrednosti kada topli ozonom bogati vazduh počne da struji sa manjih geografskih {irina;“PSC” TEORIJA

 • Polarni vrtlog - dok se zimi stratosferski vazduh hladi zahvata ga Koriolisova sila i uspostavlja jaku zapadnu cirkulaciju oko pola; kad se sunce vrati vetar slabi, ali vrtlog ostaje stabilan do novembra stvarajući izolovan duguljast sud;

 • Polarni stratosferski oblaci (Polar Stratosferic Clouds -PSC) javljaju se jer je polarni vrtlog izuzetno hladan (u nižoj stratosferi čak ispod -80 C); sastav ovih oblaka uglavnom azotna kiselina i voda;

 • Komplikovane hemijske reakcije na PSC onemogućavaju hlor da završi u svojim rezervoarima; ostaje u aktivnom stanju koje uništava ozon;

 • Dokazi PSC teorije - pokazuje se smanjena koncentracija rezervoara za vreme zime i proleća dok je izrazito povećana koncentracija ClOPolarni stratosferski oblaci (Polar Stratosferic Clouds -PSC) javljaju se jer je polarni vrtlog izuzetno hladan (u nižoj stratosferi čak ispod -80 C); sastav ovih oblaka uglavnom azotna kiselina i voda;

 • Polarni stratosferski oblaci (Polar Stratosferic Clouds -PSC) javljaju se jer je polarni vrtlog izuzetno hladan (u nižoj stratosferi čak ispod -80 C); sastav ovih oblaka uglavnom azotna kiselina i voda;

 • Komplikovane hemijske reakcije na PSC onemogućavaju hlor da zavr{i u svojim rezervoarima; ostaje u aktivnom stanju koje uni{tava ozon;

 • Dokazi PSC teorije - pokazuje se smanjena koncentracija rezervoara za vreme zime i proleća dok je izrazito povećana koncentracija ClOBUDUĆNOST “OZONSKE RUPE”

 • Hoće li ozonska rupa nastaviti da raste? Rupu opisujemo povr{inom, dubinom i vremenskom dimenzijom.

 • Ako rupu defini{emo kao oblast sa < 200 DU onda ona zahvata onaj deo vrtloga izpod 65 stepeni, dok se sam vrtlog nalazi ispod 55 stepeni; ako koncentracija hlora nastavi da raste rupa će se pro{iriti na celi vrtlog ali se ne očekuje da se pro{iri na Australiju ili Južnu Afriku (nekoliko puta pro{la je južnim Čileom);TRENUTNO STANJETRENUTNO STANJETRENUTNO STANJE

BUDUĆNOST “OZONSKE RUPE”

 • Rupa je locirana u nižoj stratosferi i čak iako koncentracija hlora u stratosferi nastavi da raste u narednih desetak godina možda će se pojaviti njeno prodiranje i u vi{e slojeve stratosfere, ali nikako u značajnijem obimu.

 • Vrtlog se prekida dolaskom toplog ozonom bogatog vazduha sa severa; ako se stratosfera hladi, vrtlog postaje stabilniji i rupa će trajati duže; dva su uzroka hlađenja stratosfere - efekat staklene ba{te, i samo stanjivanje ozona. U budućnosti možemo očekivati duže živeće rupe (90. do poč. decembra), a moguće je i da ranije počnu (93.-96.)

 • Za{to je važna? Tamo niko ne živi. - Iako je locirana na Antarktiku njeni efekti nisu; nakon razbijanja rupe hladan vazduh dolazi čak do Australije; 3% globalnog o{tećenja;

ARKTIK ?

 • Ima li rupe na Arktiku? Vrtlog je puno slabiji, temperature su vi{e, PSC su ređi i razbijaju se ranije u proleće; ako se nastave efekti staklene ba{te pojaviće se, ali manja od one na Antarktiku (mini rupa iz 1997.)ARKTIK I ANTARKTIK

UV ZRAČENJE

 • Spektar elektromagnetnih talasa

 • Spektar Sunčevog zračenja

 • Zračenje sa talasnim dužinama manjim od vidljive svetlostiUV ZRAČENJE

 • Spektar zračenja Sunca odgovara približno zračenju crnog tela

 • Osvetljenost (ozračenost, irradiance) (W/m2),

 • Gustina osvetljenosti (spektralni intenzitet) (W/m2 nm)UV ZRAČENJE

 • Podela:

 • UVA (320-400 nm)

 • UVB (280-320 nm)

 • UVC (200-280 nm)

 • UVA nije {tetno (?), ne apsorbuje ga ozonski sloj

 • UVB je {tetno, ozonski sloj ga delimično apsorbuje

 • UVC je smrtonosno, ozonski sloj ga u potpunosti apsorbujeVEZA SA OZONSKIM SLOJEM

 • Direktna veza između povećanog intenziteta UV zračenja i osiroma{enja ozonskog slojaUV NA ZEMLJI

 • Dva su osnovna parametra koji određuju ozračenost na povr{ini Zemlje: put koji Sunčevi zraci prelaze, i stanje atmosfere, nadmorska visina je treći parametar koji je povezan sa prethodna dva;

SZA - SOLARNI UGAO

 • Solarni ugao - SZA (Solar Zenith Angle) određuje dužinu puta UV zraka; zavisi od geografske {irine, doba dana, doba godine, može biti nula samo za (23.5S-23.5N);

 • Intenzitet UV zračenja je veći na malim geografskim {irinama i većim nadmorskim visinama;ATMOSFERA KAO FILTAR

 • Ozračenost takođe zavisi od stanja oblaka i atmosferskih aerosola, a u slučaju UV zračenja i od stanja ozonskog sloja, kao i od refleksije od povr{ine Zemlje .ATMOSFERA KAO FILTAR

 • Oblaci i aerosoli rasejavaju, a SO2 apsorbuje i rasejava UV

 • Tanki oblaci rasejavaju UV zračenje prema povr{ini Zemlje, a deblji resejavaju zračenje uglavnom nazad ka kosmosu.BIOLO[KO DEJSTVO UV ZRAKA

 • Fotoni dovoljno velike energije u stanju su da raskidaju veze između atoma i tako uni{tavaju molekule;

 • {to je energija fotona veća - veća je verovatnoća destruktivne reakcije;

 • {to je veći broj fotona, o{tećenja su veća;EFEKTI PREKOMERNOG OZRAČIVANJA

 • Opekotine i sunčanica

 • Ubrzano starenje kože

 • Karcinomi kože

  • karcinom bazalnih ćelija
  • karcinom skvamoznih ćelija,
  • melanom
 • Alergijska osetljivost

 • Slabljenje imunog sistema

 • O{tećenja oka (katarakta, ptirigium, o{tećenja makule)SAVETI ZA IZLAGANJE SUNCU

 • Ograničiti vreme na podnevnom suncu {to je vi{e moguće (UV je najjače u intervalu od 10 do 16 h)

 • Potražiti obave{tenje o UV indeksu

 • u medijima (značajna informacija)

 • Nosite sunčane naočare koje zaustavljaju

 • 99-100% UV zračenja (staklene naočare)

 • Nosite {e{ir (sa {irokim obodom)SAVETI ZA IZLAGANJE SUNCU

 • Potražite hladovinu

 • (kada je Va{a senka veća od Vas - UV nivo je nizak, ako je senka kraća od Vas - potražite hladovinu!)

 • Za{titite izložene delove tela odećom za vreme produženog boravka na suncu (pamučna odeća dugih nogavica i rukava, majice sa kragnom)

 • Koristite za{titna sredstva (za{titni faktor 15 i vi{e)

 • Izbegavajte UV lampe i salone za kvarcovanjeZABLUDE I ISTINE O SUNČANJU

 • Zabluda: Sunčani ten je zdrav

 • Istina: Ten je rezultat odbrane Va{eg tela protiv daljeg o{tećenja od UV zračenjaZABLUDE I ISTINE O SUNČANJU

 • Zabluda: Ten {titi od sunca

 • Istina: Tamni ten na koži nudi za{titu koja odgovara faktoru 4ZABLUDE I ISTINE O SUNČANJU

 • Zabluda: Ne može se izgoreti po oblačnom danu

 • Istina: Do 80% UV zračenja prolazi kroz tanke oblake. Čestice u nižoj atmosferi mogu povećati UV dozu puno preko normalne.ZABLUDE I ISTINE O SUNČANJU

 • Zabluda: Ne može se izgoreti u vodi

 • Istina: Voda minimalno {titi od UV, a refleksija od povr{ine može povećati dozu.ZABLUDE I ISTINE O SUNČANJU

 • Zabluda: Za{titna sredstva me {tite pa mogu da se sunčam duže.

 • Istina: Za{titna sredstva nisu namenjena da povećaju izloženost suncu. Za{tita koju oni pružaju kritično zavisi od njihove upotrebe.ZABLUDE I ISTINE O SUNČANJU

 • Zabluda: Ako pravim pauze u sunčanju neću izgoreti.

 • Istina: Izloženost suncu je kumulativna veličina tokom dana.ZABLUDE I ISTINE O SUNČANJU

 • Zabluda: Ako ne osećam vrele zrake neću izgoreti.

 • Istina: O{tećenja nastaju zbog UV, a ne od vidljivog i IC zračenja.MED

 • MED (Minimal Erythemal Dose) - minimalna iritirajuća doza - je jedinica biolo{ki efektivnog izlaganja UV zracima; predstavlja primljenu dozu za pojavu crvenila na koži;

 • Zavisi od mnogo faktora (doba dana, doba godine, tipa kože, vrste aktivnosti, upotrebe za{titnog sredstva) i karakteri{e se vremenom do pojave crvenila;

 • Primer - mesec jun u podne: A=20 minuta - tip kože III: B=1.5 – {etnja: C=3 za{titno sredstvo sa faktorom: D = 4 - rezultat: AxBxCxD = 360 minuta = 6 h;

 • Stručnjaci preporučuju da se godi{nje ostvari 30-50 MED;UV INDEKS (EPA)

 • UV indeks omogućuje dnevnu prognozu očekivanog rizika preteranog izlaganja suncu. On prognozira intenzitet UV zračenja na skali od 0 do 10+, gde 0 označava minimalni a 10+ vrlo visoki rizik:

 • UV indeks nivo izlaganja

 • 0-2 minimalni

 • 3-4 niski

 • 5-6 srednji

 • 7-9 visoki

 • 10+ vrlo visoki

SRAČUNAVANJE UV INDEKSA

 • Sračunavanje počinje satelitskim merenjem trenutnog ozonskog sloja za celu planetu nakon čega se vr{i prognoza za sledeći dan;

 • kori{ćenjem radijativnog transfer modela sračunava se količina UV zračenja koja bi dospela na Zemlju u opsegu talasnih dužina od 290-400 nm u trenutku minimalnog SZA;

 • Tada se svaka vrednost množi vredno{ću težinske funkcije (McKinlay-Diffey Erythema Action Spectrum) koja uzima u obzir biolo{ko dejstvo UV zraka:SRAČUNAVANJE UV INDEKSA

 • Talasna dužina Ulaz Težina Rezultat

 • 290 nm 10 15 150

 • 350 nm 20 5 100

 • 400 nm 50 3 150

 • suma 400

 • Sada se uzima u obzir stanje oblaka i nadmorska visina; povećanje je 6% za svaki kilometar nadmorske visine; čisto nebo transmituje 100%, rastresiti oblaci 89%, slomljeni oblaci 73% a potpuno oblačno nebo 31%

 • 400 x 1.06 x 0.73 =309.5 /25 =12.4 =12UV PROGNOZA

TOMS SNIMAKSvetski centri podataka za ozon i UV zračenje / WMO - Region VI

 • 18 Nemačka

 • 11 Velika Britanija

 • 10 Italija

 • 9 Rusija

 • 7 Francuska, Norve{ka

 • 5 Portugal

 • 4 [vajcarska, Ukrajina

 • 3 Bugarska (Kaliakra, Primorsko, Sofia), [panija, [vedska

 • 2 Austrija, Če{ka, Danska, Gruzija, Grčka (Solun, Atina), Grenland, Izrael, Litvanija, Poljska

 • 1 Ujedinjeni Arapski Emirati, Belgija, Belorusija, Estonija, Finska, Mađarska (Budimpe{ta), Irska, Izrael, Latvija, Holandija, Rumunija (Bukure{t), Slovačka, Slovenija (Mount Krvavec), TurskaSporazumi o za{titi OZONSKOG SLOJA

 • Bečka konvencija o za{titi ozonskog sloja 1985.

 • Montrealski protokol o supstancama koje osiroma{uju ozonski sloj 1987.

 • Londonski amandman 1990.

 • Kopenha{ki amandman 1992.

 • Montrealski amandman 1997.

 • Pekin{ki amandman 1999.BEČKA KONVENCIJA

 • Nacije su se složile da preduzmu “adekvatne mere … da za{tite ljudsko zdravlje i okolinu od različitih efekata koji rezultiraju ili izgleda da rezultiraju od ljudskih aktivnosti, koje menjaju ili izgleda da menjaju ozonski sloj”. Ne pominju se posebne supstance koje o{tećuju ozon,a CFC se pojavljuju u spisku supstanci koje treba pratiti. Glavni cilj konvencije je da ohrabri istraživanja i kooperaciju između zemalja kao i razmenu informacija. Po prvi put nacije su se složile da razmatraju globalni problem okoline, pre nego {to su njegovi efekti ostvareni ili čak naučno dokazani.MONTREALSKI PROTOKOL

 • Finalni dogovor sadrži klauzule koje pokrivaju specijalne okolnosti nekoliko grupa zemalja, posebno zemalja u razvoju koje ne žele da protokol ukoči njihov razvoj. Protokol je konstruktivno fleksibilan, može se poo{triti kako se naučne činjenice osnažuju bez neophodnosti da se vr{i novo kompletno pregovaranje. On postavlja “eliminaciju” supstanci koje uni{tavaju ozon kao svoj “finalni cilj”. Protokol je stupio na snagu 1. januara 1989. god., a sada su njegove potpisnice 155 zemalja od kojih je preko 100 zemalja u razvoju.MONTREALSKI PROTOKOL

 • Protokol je bio samo prvi korak, kao {to je uočeno jo{ u to vreme. Od kada je potpisan, događaji su se razvijali zadivljujućom brzinom. Nove naučne činjenice pokazuju da bi jača i {ira kontrola bila potrebna, a vlade i industrija su odmakle mnogo dalje i brže nego {to bi iko verovao da je moguće.AMANDMANI NA MONTREALSKI PROTOKOL

 • Specifikacija pojedinih supstanci i limiti za njihovu proizvodnju

 • Omogućiće smanjenje prisustva katalizatora ozonske rekombinacije u stratosferiDA LI IMA RAZLOGA ZA STRAH?

 • Zavisi od toga koliko ste pla{ljivi (hrabri) - od nečega se mora umreti!

 • A sada ozbiljno: važno je shvatiti da prekomerno izlaganje suncu predstavlja potencijalnu opasnost.

 • Odnos prema suncu - deo zdravstvene kulture.

 • Postupati prema savetima.

 • Za{titi najmlađe - oni ne znaju ono {to znate Vi nakon ovog predavanja.KRAJ

     • HVALA NA PAŽNJI!Yüklə 472 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə