―Tarixi olduğu kimi qəbul etmək, dərk etməkYüklə 4,67 Mb.

səhifə1/231
tarix14.04.2018
ölçüsü4,67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   231


III

Å ë ì

è

ë

ë ÿ

ë

è

ð

À

Ì

ê

í

à

à

ä

æ

å

é

ì

à

á

è

é

ð

ÿ

à

ç

ñû

À

Àó

òó

ò

à

èò

ê

ñ

ûõ

í È

à

í

õ è

î

ð

â

à

à

Ò

ä

à

ûí

ÒÀÐÈÕ

ÈÍÑÒÈÒÓÒÓ


―Tarixi olduğu kimi qəbul etmək, dərk etmək 

və olduğu kimi qiy mətləndirmək lazımd ır‖  HEYDƏR ƏLĠYEV 

Å ë ì

è

ë

ë ÿ

ë

è

ð

À

Ì

ê

í

à

à

ä

æ

å

é

ì

à

á

è

é

ð

ÿ

à

ç

ñû

À

Àó

òó

ò

à

èò

ê

ñ

ûõ

í È

à

í

õ è

î

ð

â

à

à

Ò

ä

à

ûí

ÒÀÐÈÕ

ÈÍÑÒÈÒÓÒÓ


AZƏRBA YCA N   MĠLLĠ   ELM LƏR   AKADEM ĠYASI 

A. BAKIXANOV  ADINA   TARĠX   ĠNST ĠTUTU AZƏRBAYCAN 

T A R Ġ X Ġ 

XIII-XVIII əsrlər 

YEDDĠ    CĠLDDƏ 

III CĠLD 

DƏST 24684 

BAKI. ELM . 2007 

Å ë ì

è

ë

ë ÿ

ë

è

ð

À

Ì

ê

í

à

à

ä

æ

å

é

ì

à

á

è

é

ð

ÿ

à

ç

ñû

À

Àó

òó

ò

à

èò

ê

ñ

ûõ

í È

à

í

õ è

î

ð

â

à

à

Ò

ä

à

ûí

ÒÀÐÈÕ

ÈÍÑÒÈÒÓÒÓBu  kitab  "Azərbaycan tarixi.  Yeddi  cilddə.  III  cild"  (Bakı, 

Elm, 1999) nəşri əsasında təkrar nəşrə hazırlanmışdır. 

Məsul redaktor: Oqtay Əfəndiyev 

AMEA-nın  müxbir üzvü 

ISBN 978-9952-448-39-9 

947. 5402-dc22 

Tarix - A zərbaycan Azərbaycan  tarixi.  Yeddi  cilddə.  III  cild  (XIII-XVIII  əsrlər).  Bakı. 

"Elm". 2007. 592 səh. + 56 səh. illüstrasiya. 

Azərbaycan  Elmlər  Akademiyası  Tarix  Ġnstitutu  və  digər  institut

əməkdaĢların ın  u zun  illər  boyu  apardıqları  axtarıĢların  yekunu  olan  bu  cilddə 

Vətənimizin  orta  əsrlər  tarixin in  XIII  əsrdən  baĢlayaraq son  dövrü  iĢıqlandırılmıĢ,

monqol əsarəti və onun nəticələri, burada təĢəkkül tapan Azərbaycan dövlətlərin in

tarixi,  onların  yaranması  və  süqutu,  xanlıqlar  dövrü,  xalq ımızın  xarici  iĢğalçıların 

təcavüzünə  qarĢı  azadlıq  mübarizəsi,  eləcə  də  dövrün  ictimai-iqtisadi,  mədəni

həyatı ətraflı Ģərh olun muĢdur. 

"Elm" nəĢriyyatı, 2007 Å ë ì

è

ë

ë ÿ

ë

è

ð

À

Ì

ê

í

à

à

ä

æ

å

é

ì

à

á

è

é

ð

ÿ

à

ç

ñû

À

Àó

òó

ò

à

èò

ê

ñ

ûõ

í È

à

í

õ è

î

ð

â

à

à

Ò

ä

à

ûí

ÒÀÐÈÕ

ÈÍÑÒÈÒÓÒÓ
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   231


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə