Test. Konserv məsullarının istehsal texnologiyası Düzgün cavablar a bədindədirYüklə 1,18 Mb.
səhifə1/12
tarix11.04.2018
ölçüsü1,18 Mb.
#37144
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Test. Konserv məsullarının istehsal texnologiyası

Düzgün cavablar A) bədindədir

 1. Bitki hüceyrəsinin örtüyündə (qlafında) əmələ gələn suda həll olmayan maddələr ona və hüceyrəyə hansı xassə verir

 1. Mexaniki möhkəmlik

 2. Elastiklik

 3. Plastiklik

 4. Mexaniki kövrəklik

 5. İmmunitetlik 1. Hüceyrənin həyatında mühüm rol oynayan hüceyrə nüvəsi onun hansı hissəsində yerləşir

 1. Sitoplazmada

 2. Örtük qlafında

 3. Holci aparatında

 4. Vakuolidə

 5. Hüceyrəarası boşluqda 1. Kimyəvi tərkibcə hüceyrə nüvəsi sitoplazmaya çox yaxın olub, təqribən eyniyyət təşkil edir. Hüceyrə nüvəsini sitoplazmadan fərqləndirən nədir

 1. Nukleoprotoidlərin və həmçinin dəmir üzvi əlaqəsinin (birləşmələrinin) çoxluğu

 2. Nukleoprotoidlərin və həmçinin fosfor üzvü birləşmələrin çoxluğu

 3. Sulu karbonların miqdarının xeyli az olması

 4. Tsiklik doymamış alkoqol xolesterinin – C27H45OH miqdarca çox olması

 5. Üzvi turşuların duzlarının miqdarının az olması ilə 1. Hansı plastid fotosintez prosesində mühüm rol oynayır

 1. Xloroplast

 2. Xromoplast

 3. Seroplast

 4. Leykoplast

 5. Tonoplast 1. Hansı plastiddə karotin olduğuna görə narıncı rənglənmişdir

 1. Xromoplast

 2. Tonoplast

 3. Leykoplast

 4. Seroplast

 5. Xloroplast 1. Hansı plastid rəngsizdir

 1. Leykoplast

 2. Xromoplast

 3. Tonoplast

 4. Xloroplast

 5. Seroplast 1. Aşağıda göstərilən düsturlardan hansı sitoplazmaya göstərilən osmotik təzyiqin qiymətini hesablamağa imkan verir

 1. P= CRT

 2. P = RT/M

 3. P = RT/V

 4. P =CRT/V

 5. P = MCRT 1. Kristallik quruluşa malik olan nişasta dənələri hüceyrənin hansı hissəsində yerləşir

 1. Plastidlərdə

 2. Vakuolidə

 3. Sitoplazmada

 4. Örtük qlafında

 5. Mitoxondrilərdə 1. düsturu ilə meyvənin hansı göstəricisi xarakterizə edilir

 1. Forma

 2. Yetişkənlik

 3. Ölçü

 4. Həndəsi

 5. Keyfiyyət

 1. Meyvələr yetişdikcə onların turşuluğu adətən tədricən azalır. Ancaq elə meyvələr var ki, yetişdikcə turşuluğu azalır

 1. Şaftalı və gilas

 2. Ərik və göyəm

 3. Şaftalı və gavalı

 4. Şaftalı və albalı

 5. Ərik və gilas 1. Təbii göy noxud konservi istehsal edərkən onu pörtürlər. Bunu hansı məqsədə edirlər

 1. Məhlulun bulanmasının qarşısını almaq

 2. Nişasta dənlərinin şişməsini təmin etmək

 3. Onda olan fermentləri inaktivləşdirmək

 4. Hüceyrələr arasındakı havanı kənar etmək

 5. Ondakı zülalları koaqulyasiya etmək 1. Göy noxud hansı temperaturlu suda və hansı müddət ərzində pörtürlər

 1. 75-90 0C; 3-7 dəq.

 2. 75-80 0C; 3-7 dəq.

 3. 85-100 0C; 3-5 dəq.

 4. 90-100 0C; 3-5 dəq.

 5. 60-75 0C; 5-7 dəq. 1. Göy noxudun sıxlığına və basqıya (əzilməyə) müqavimətinə görə onun hansı xüsusiyyəti müəyyən edilir

 1. Yetişkənliyi

 2. Mexaniki təsirə dözümü

 3. Kimyəvi tərkibi

 4. Nişastanın həddi

 5. Daşınma dözümü 1. Pörtmə zamanı göy noxud dənlərinin çəkisinhin həddən çox artması nəyə dəlalət edir

 1. Yetişmə həddinin ötməsinə

 2. Şəkərin miqdarının artması

 3. Yetişmə həddinə çatmamasına

 4. Pörtmə davamiyyətinin çoxluğuna

 5. Pörtmə temperaturunun yüksəkliyinə 1. Pörtmə və sterilizasiyadan sonra göy noxudun təbii rəngi bir qədər tündləşir. Buna səbəb nədir

 1. Feofitinin əmələ gəlməsi ilə

 2. Bəzi maddələrin oksidləşməsi ilə

 3. Meloidinlərin əmələ gəlməsi ilə

 4. Amilopektinin əmələ gəlməsi ilə

 5. Nişastanın dekstrinləşməsi ilə 1. Göy noxud hansı temperaturda sterilizasiya edilir (0C-lə)

 1. 120-130

 2. 115-120

 3. 100-105

 4. 100-110

 5. 105-110 1. Göy noxud əsasən iki üsulla sortlaşdırılır: diametrinə görə kalibrləyisidə və flatasiyalı sortlaşdırıcıda. Üsulun seçimi nəyə əsaslanır

 1. Göy noxudun sortuna

 2. Nişastanın miqdarına

 3. Mexaniki möhkəmliyə

 4. İrilik dərəcəsinə

 5. İstəyə görə 1. Göy noxudu pörtəndə əvvəlcə noxud dənlərinin həcmi bir qədər azalır. Səbəbini göstərin

 1. Zülalların koaqulyasiyası, havanın ayrılması

 2. Nişastanın qismən yuyulması, havanın ayrılması

 3. Şəkərlərin və vitaminlərin suda həll olması

 4. Ekstraktivliyin azalması, havanın ayrılması

 5. Şəkərlərlə zülallar arasındakı qarşılıqlı münasibətdən 1. Göy noxudun pörtülməsində noxudun əvvəlcə azalması, müəyyən müddətdən sonra onun qismən bərpası müşahidə olunur. Səbəbini göstərin

 1. Nişasta dənlərinin suyu udaraq şişməsi

 2. Zülalların isti təsirindən denatürləşməsi

 3. Xlorofildə maqneziumun hidrogenlə əvəzlənməsi

 4. Şəkərdən nişastanın resintezinin baş verməsi

 5. Isti təsirindən feofitinin əmələ gəlməsi 1. Bitkilərin yaşıl hissəsində günəş enerjisinin təsirindən CO2 və sudan nə əmələ gəlir

 1. Sulu karbonlar

 2. Vitaminlər

 3. Zülallar

 4. Lipidlər

 5. Mineral maddələr 1. Fotosintez prosesində zülalların iştirakı varmı. Varsa necə iştirak edir

 1. Karbon turşusunun ilkin akseptoru və reaksiyaların katalizatoru kimi

 2. Fosfat turşusunun akseptoru və reaksiyaların katalizatoru kimi

 3. Zülallar fotosintez prosesində tamamən iştirak etmir

 4. Qismən iştirak edir, karbon turşusunun ilkin akseptoru kimi

 5. Yalnız baş verən kimyəvi, biokimyəvi reaksiyaların katalizatoru kimi 1. Bitkilərdə azotlu və mineral maddələr necə yaranır

 1. Bitkinin kök sistemi vasitəsilə torpaqdan daxil olur

 2. Onlarda fotosintez prosesi nəticəsində əmələ gəlirlər

 3. Fotosintezdən sonra gövdədə gedən mürəkkəb çevrilmələr zamanı

 4. Fotosintezin ilk maddəsindən sonrakı çevrilmələrdə əmələ gəlirlər

 5. Su vasitəsilə ağacın gövdəsinə, oradan isə yaşıl hissələrinə keçir 1. Bitkinin hansı orqanı karbon qazını udur və şəkər-heksoza əmələ gətirir. Oksigen isə atmosferə ayrılır

 1. Xloroplast

 2. Tonoplast

 3. Xromoplast

 4. Leykoplast

 5. Nrotoplast 1. Bitkinin çox müxtəlif kimyəvi birləşmələri necə yaranır

 1. Fotosintezin ilkin məhsulunun ferment təsirindən çevrilmələrindən

 2. Kök sistemindən qəbul edilən suyun parçalanma məhsullarının iştirakı ilə

 3. Günəş şüasının udulması ilə fotosintez prosesində

 4. Bitkidə olan plastidlərin köməyilə baş verən çevrilmələrdə

 5. Şəkərlərlə zülalların qarşılıqlı təsirləri nəticəsində 1. Fotosintez prosesini aparmaq üçün günəş şüası vacibdir. Bu şüanı udan və enerjini fotosintezin getməsinə sərf edən hansı maddədir

 1. Xlorofil

 2. Mezofil

 3. Xloroplast

 4. Xromoplast

 5. Psixrofil 1. Bitkilərdə gedən fotosintez prosesinin ilkin məhsulu nədir

 1. Sulu karbonlar

 2. Azotlu maddələr

 3. Zülallar

 4. Lipidlər

 5. Üzvi turşular 1. Xammalda quru maddə deyəndə nəyi başa düşürsünüz

 1. Sudan başqa yerdə qalan bütün maddələr

 2. Xammalda olan ekstraktiv maddələr

 3. Suda həll olan maddələri miqdarı

 4. Suda həll olmayan maddələri miqdarı

 5. Şəkərlər, zülallar və yağların miqdarı 1. Aşağıda göstərilən hansı bənd meyvə və tərəvəzlərdə olan sulu karbonları düzgün ifadə edir

 1. Şəkərlər, nişasta, sellüloza, hemisellüloza, pektin maddələri

 2. Şəkərlər, nişasta, sellüloza, qlikogen, pektin maddələri

 3. Şəkərlər, nişasta, sellüloza, protopektin, glikogen

 4. Şəkərlər, nişasta, hemisellüloza, maltoza, pektin maddələri

 5. Saxaroza, sellüloza, hemisellüloza, maltoza, pektin maddələri 1. Saxaroza orqanizmdə hansı ferment təsirindən hidrolizə uğrayaraq qlükoza və fruktozaya çevrilir

 1. İnvertaza

 2. Katalaza

 3. Amilaza

 4. İzomeraza

 5. Pereoksidaza 1. İnvert şəkərdən saxarozanın sintezi hansı halda baş verə bilər

 1. Turşu iştirakı ilə qızdırmaqla

 2. Patka iştirakı ilə qızdırmaqla

 3. Ferment təsiri ilə qızdırmaqla

 4. Qızdırma yolu ilə inversiya

 5. Nişasta iştirakı ilə qızdırmaqla 1. Şəkərlərin karamelləşmə reaksiyası neçə mərhələdən ibarətdir

 1. 5

 2. 4

 3. 3

 4. 6

 5. 2 1. Şəkərin karamelləşməsinin ilk məhsulu hansılardır

 1. Qlükozan, levulezan

 2. Qlükozan, izosaxarozan

 3. Levulezan, izosaxarozan

 4. Levulezan, karamelan

 5. Qlükozan, karamelan 1. Şəkərin parçalanmasının birinci mərhələsində alınan maddələr məhsula necə təsir edir

 1. Xoşagələn dad verir

 2. Azacıq şirintəhər dad verir

 3. Heç bir təsiri yoxdur

 4. Cüzi acıtəhər dad verir

 5. Xoşagəlməz dad verir 1. Saxarozanın karamelləşməsinin son məhsulu nədir

 1. Karamelin

 2. Karamelen

 3. Karamelan

 4. İzosaxarozan

 5. İzosaxarozin 1. Şəkərin karamelləşməsinin bu mərhələsində (C12H20O10 + C24H36O18-3H2O aşağıdakı izosaxarozanlardan karamelan hansı nöqtələrin yerinə qoyulmalıdır

 1. Karamelen

 2. Karamelan

 3. Karamelin

 4. Levulezan

 5. Qlikozan 1. Tərkibində şəkər olan məhsulları qızdırdıqda melanoidinlər əmələ gəlir. Buna səbəb nədir

 1. Şəkərlərin və amin turşularının qarşılıqlı təsiri

 2. Şəkərlərin və yağ turşuların qarşılıqlı təsiri

 3. Şəkərlərin və üzvi turşularının qarşılıqlı təsiri

 4. Şəkərlərin və aşı maddələrinin qarşılıqlı təsiri

 5. Şəkərlərin və efirli maddələrin qarşılıqlı təsiri 1. Melonoidinlər məhsula necə təsir edirlər

 1. Rəngi tündləşdirir, ətri pisləşdirir

 2. Rəngi tündləşdirir, ətri artırır

 3. Rəngi tündləşdirir, dadı pisləşdirir

 4. Rəngi qaraldır, dadı acılaşdırır

 5. Rəngi qaraldır, ətri gücləndirir 1. Zəhərli olan oksimetilfurfrol hansı proseslərdə yarana bilər

 1. Meloidinləşmə reaksiyalarında

 2. Saxarozanın hidrolizində

 3. Karamelləşmə reaksiyalarında

 4. Şəkərlərlə aminturşuların reaksiyalarında

 5. Şəkərlərin oksidləşmə-reduksiyaetmə reaksiyasında 1. Meloidinləşmə reaksiyaları nə vaxt aktivləşir

 1. Çoxsaylı və yüksək temperaturlu qızdırmalarda

 2. Yüksək temperaturlu qızdırmada mühitdə yağ turşuları olanda

 3. Turş mühitdə yüksək temperaturlu qızdırmada

 4. Yüksək temperaturda çoxsaylı qızdırmalarda mühitdə zülallar olduqda

 5. Sərbəst karbonil qrupları olan mühitdə, yüksək temperaturda qızdırmada 1. Orqanizmdə nişastanın parçalanmasının son məhsulu nədir

 1. Qlükoza

 2. Dekstrinlər

 3. Fruktoza

 4. Saxaroza

 5. Maltoza 1. Amilaza fermenti təsirindən nişasta hansı maddəyə çevrilir

 1. Dekstrinlər

 2. Saxaroza

 3. Maltoza

 4. Qlükoza

 5. Fruktoza 1. Nişastanın orqanizmdə fermentlər təsirindən parçalanma məhsullarının düzgün ardıcıllığını seçin

 1. Nişasta dekstrinlər maltoza qlükoza

 2. Nişasta saxaroza maltoza qlükoza

 3. Nişasta dekstrinlər saxaroza qlükoza

 4. Nişasta saxaroza dekstrinlər qlükoza

 5. Nişasta maltoza saxaroza qlükoza 1. Bitkilərdə olan nişasta dənəciklərinin ölçüləri hansı həddə (mm-lə) olur

 1. 0,002 - 0,15

 2. 0,03 - 0,30

 3. 0,001 - 0,10

 4. 0,003 - 0,15

 5. 0,02 - 0,25 1. Bitkilərdə olan nişasta dənlərinin forması neçədir. Aşağıdakılardan hansı ardıcıllıq onu düzgün əks etdirir

 1. Oval, sferik, qeyri düzgün

 2. Yastı sferik, qeyri düzgün

 3. Oval, sferik, yumru

 4. Oval, yastı, sferik

 5. Sferik, uzunsov, sapşəkilli 1. Bitkilərdə olan nişasta əsasən hansımaddələrdən təşkil olunmuşdur

 1. Amilopektin, amilaza

 2. Amilopektin, pektin

 3. Protopektin, amilaza

 4. Pektin, amilaza

 5. Amilopektin, protopektin 1. Hansı temperatur intervalı nişastanın kleyləşməsinin (yapışqanlaşma) düzgün sayılır (0C-lə)

 1. 62 73

 2. 60

 3. 65 75

 4. 68 80

 5. 55 60 1. Hemisellülozanın hidrolizinin son məhsulu nədir

 1. Saxaroza

 2. Qlükoza

 3. Pektin

 4. Amilopektin

 5. Maltoza 1. Meyvələrin yetişmə prosesində protopektinaza fermenti və meyvələrdə olan üzvi turşuların təsirindən nə baş verir

 1. Protopektin qismən parçalanır və həll olan pektinə çevrilir

 2. Protopektin qismən parçalanır, sellülozaya çevrilir

 3. Protopektin qismən parçalanaraq hemisellülozaya çevrilir

 4. Protopektin qismən parçalanaraq poliqalatoran turşusuna çevrilir

 5. Protopektin qismən parçalanaraq pektin turşusuna çevrilir 1. Salonin qlikozidi hansı tərəvəzlərdə rast gəlinir

 1. Kartof, badımcan, pomidor

 2. Kartof, badımcan, kələm

 3. Kartof, badımcan, bibər

 4. Kartof, bibər, pomidor

 5. Kartof, kələm, bibər 1. Meyvələrin toxumlarında toplanan acı qlikozid necə adlanır

 1. Amiqdalin

 2. Salonin

 3. Vaksinin

 4. Narinqin

 5. Apiin 1. Tesnepidin qlikozidi hansı meyvələrdə toplanır

 1. Sitrus

 2. Tropik

 3. Çəyirdəkli

 4. Kökmeyvələrdə

 5. Giləmeyvələrdə 1. Sitrus meyvələrinin qabığında, kal olduqda lətdə olan və ona acı tam verən hansı qlikoziddir

 1. Naringin

 2. Qespridin

 3. Vaksinin

 4. Apiin

 5. Salonin 1. Turş mühitdə xlorofili qızdıranda ondakı maqnezium hidrogenlə əvəzlənir. Bu zaman qonuru rəngli ....... əmələ gəlir

 1. Feofitin

 2. Enin

 3. Betain

 4. Kerasianin

 5. Kversetin 1. Aşağıdakılardan hansı sıralama karotinoidləri düzgün əks etdirir

 1. Karotin, likopin, ksantofil

 2. Karotin, likopin, kerasintofil

 3. Karotin, likopin, betantofil

 4. Karotin, likopin, feofitalil

 5. Karotin, likopin, kversitofil 1. Hansı xammalda fitonsidlərə tamamən rast gəlinmir. Düzgün ardıcıllığı seçin

 1. Göy qabaq, patison, gül kələm

 2. Göy qabaq, patison, bənövşəyi kələm

 3. Göy qabaq, patison, balqabaq

 4. Balqabaq, patison, gül kələm

 5. Balqabaq, paxla, gül kələm 1. Əksəriyyət fermentlər üçün optimal temperatur həddini göstərin (0C-lə)

 1. 40-a yaxın

 2. 45-ə yaxın

 3. 35-ə yaxın

 4. 50-yə yaxın

 5. 55-ə yaxın 1. Bəzən qarğıdalı konservlərində heç bir xarici görkəm dəyişməsi (bombaj) olmadan məhsuldan turşumuş tam gəlir. Bunun səbəbi nədir

 1. Antisanitar iş şəraiti

 2. Natamam sterilizasiya

 3. Düzgün olmayan saxlama rejimi

 4. Hermetikliyin tam təmin edilməməsi

 5. İşıq şüasının təsiri 1. Qarğıdalı konservlərində qarğıdalının uçucu sulfidli birləşmələri mis və qalay duzları ilə kimyəvi reaksiyaya girirlər. Bu vaxt hansı fəsadlar ortaya çıxır

 1. Məhsulda sulfid qaralması baş verir

 2. Məhsulda sulfid birləşməsi iyi yaranır

 3. Məhlul hissə bulantılı olur

 4. Məhsulun azacıq metal tamı olur

 5. Qarğıdalının rəngi boz-qırmızı olur 1. Qarğıdalı qıçasını nə üçün pörtürlər

 1. Dənlərin bütövlüyünü pozmadan kəsmək

 2. Nişastanın şişməsini əldə etmək

 3. Hüceyrələr arasındakı havanı kənarlaşdırmaq

 4. Zülalları koaqulyasiya etmək

 5. Nişastanın yapışqanlılığına nail olmaq 1. Pörtmədən sonra qarğıdalı qıçaları axar soyuq su ilə soyudulur. Məqsəd nədir

 1. Qarğıdalı dənləri endosperması hüceyrəsini kipləşdirmək

 2. Dənlərin həcmini azaltmaqla qaba çox yerləşdirmək

 3. İsti təsirindən həddən çox yumşalmanın qarşısını almaq

 4. Qarğıdalının səthindəki nişastanı təmizləmək

 5. Zülalların tam koaqulyasiyasının qarşısını almaq

 1. Sterilizasiya zamanı isti təsirindən pomidorun bütövlüyü pozulur, qabığı çat verir, ləti əzilir. Bunun qarşısını necə almaq olar

 1. Məhlula kristallik kalsium xlorid qatmaqla

 2. Əlavə edilən xörək duzunu artırmaqla

 3. Qablaşdırmadan qabaq pörtməklə

 4. Sterilizasiya temperaturunu aşağı salmaqla

 5. Pomidorun qabığında torlu məsafə yaratmaqla 1. Pomidorun qabığını 60%-li CaCl2 məhlulunda termiki emalla soyduqda aşağıdakı rejimlərdən hansı tətbiq edilməlidir

 1. 127 0C, 15-16 san.

 2. 135 0C, 9-10 san.


 3. Kataloq: user data -> files
  files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
  files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
  files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
  files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
  files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
  files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri

  Yüklə 1,18 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə