TiBBİ psixologiyadan suallarYüklə 84,23 Kb.
tarix23.09.2017
ölçüsü84,23 Kb.

TİBBİ PSİXOLOGİYADAN SUALLAR


 1. Tibbi psixologiyanın predmeti və vəzifələri

 2. Patapsixologiya , metodları və vəzifələri

 3. Psixi pozuntuların etiologiyası, strukturu və dinamikasının təsvirinə kliniki yanaşma

 4. Patopsixoloji sindromların əsas təsnifatı

 5. Psixi fəaliyyətin pozuntularının əsas konsepsiyaları

 6. Norma və patologiyanın anlayışı

 7. Diaqnostik söhbətin məzmunu

 8. Tibbi psixologiyanın inkişaf tarixi

 9. Tibbi psixologiyanın metodları

 10. Xəstəliyin ümumi modeli

 11. Stress anlayışı

 12. Posttravmatik stress

 13. Şəxsiyyətin depressiv pozuntuları

 14. Xəstəliyə münasibətin tipləri

 15. Müayinənin nəticələrinə əsasən yekunun tərtib edilməsinin strukturu

 16. Ümumi və diferensial kliniki diaqnostika

 17. Patopsixoloji diaqnostikanın mərhələləri:psixi pozuntunun təsviri,izahatı,proqnozu

 18. Patopsixoloji metodikaların növləri

 19. Üzvi xəstəliklər zamanı idrak fəaliyyətinin pozulması və şəxsiyyətin patoloji dəyişməsi

 20. Şizofreniya,epilepsiya,maniakal-depressiv psixoz zamanı şəxsiyyət pozuntuları

 21. Ümumiləşdirmə prosesinin pozulması

 22. Təfəkkür pozuntuları

 23. Autizm

 24. Şizofreniya və onun tibbi-psixoloji simptomları

 25. Təfəkkürün tənqidiliyinin pozulması

 26. Motivasiyanın pozuntusu

 27. Travmatik pozuntular:əsas meyarları

 28. Hafizənin patologiyası

 29. Ünsiyyətin pozulması

 30. Epileptik qüsurun psixoloji səciyyəsi

 31. Təfəkkürün fikri əməliyyat sahəsinin pozulması

 32. Qavrayış pozuntuları

 33. Məkan və zaman qavrayışının pozulması

 34. Epileptik rezanyorluq

 35. Pedantiklik

 36. Eqosentrizim

 37. Psixi inkişafdan qalmanın təzahür formaları

 38. Oliqofreniya və onun yaranma səbəbləri

 39. Psixosomatik xəstəliklərdə şəxsiyyət pozuntuları

 40. Patoloji tələbatların və motivlərin formalaşması

 41. Özünütənzimin və özünüdərkin pozulması

 42. Davranışın tənqidiliyinin və spontanlığının pozulması

 43. Diqqət anlayışı və onun pozuntuları

 44. Diqqətin xüsusiyyətləri

 45. Diqqətin öyrənilmə metodları

 46. Şizofreniya zamanı diqqətin pozuntuları

 47. Humanistik psixoterapiya və onun əsas prinsipləri

 48. Hafizə pozuntularının növləri

 49. Hafizə pozuntularının tədqiqi üsulları

 50. Amneziya-hafizə pozuntusu kimi

 51. Amneziyanın növləri

 52. Psixi pozuntunun inkişafında sosial-psixoloji amillərin rolu

 53. Klastrofobiyalar və onun yaranma səbəbləri

 54. Afaziya hafizə pozuntusu kimi

 55. Sensopatiyalar və onların genezisi

 56. Zeyqarnik effekti

 57. Qavrayış pozuntularının xüsusiyyətləri

 58. Qavrayış illuziyaları

 59. Psevdoilluziyalar

 60. Xəstəliklər zamanı patoloji illuziyalar

 61. Hallusinasiyalar

 62. Xroniki xəstələrdə depressiya amili

 63. Psixi xəstəliklər zamanı lokus kontrolun pozuntuları

 64. Suisidal davranışın psixoloji mexanizmləri

 65. Sensor deprivasiya

 66. Aqnoziyalar

 67. Suisidal davranışın psixoloji tipləri

 68. “Mən-obraz”-da baş verən pozuntular və onun aradan qaldırılması yolları

 69. Psixoloji müdafiə mexanizmləri

 70. Təxəyyülün psixoloji xarakteristikası

 71. Təxəyyülün növləri

 72. Təxəyyülün tədqiqat metodları

 73. Təxəyyülün kəsirli pozuntuları

 74. Ruhi xəstələrdə fantaziyanın tədqiqi

 75. Şəxsiyyətin xəstəliyə münasibətinin tipləri

 76. Həkim və pasiyentin qarşılıqlı təsiri modeli

 77. Emosiya və hisslər

 78. Emosiyaların psixofizioloji mexanizmləri

 79. Emosioanal pozuntular. Rezeniyorluq simptomu

 80. Münasibətlər və onların pozuntuları

 81. Endogen psixozlar

 82. Mərkəzi sinir sisteminin üzvi zədələri zamanı affektiv pozuntular

 83. İradə və onun pozuntuları

 84. Patopsixoloji metodikaların növləri

 85. Ümumiləşdirmə prosesinin pozulması

 86. Psixoloji reabilitasiya

 87. Psixokorreksiya

 88. Somatik xəstəliklərin psixoloji səciyyəsi

 89. Qocalmanın psixoloji xüsusiyyətləri və səbəbsiz depresiya

 90. Ailə psixoterapiyası

 91. Ürək-damar xəstəlikləri zamanı yaranan psixoloji pozuntular

 92. Psixoloji reabilitasiyanın mərhələləri

 93. Terapevtik münasibətlərdə psixoanalitik konsepsiya

 94. Həkimin psixoterapevtik taktikası

 95. Anadangəlmə və qazanılmış görmə,eşitmə qüsuru olan xəstələrin psixoloji xüsusiyyətləri

 96. Onkoloji xəstəliklərin psixoloji xüsusiyyətləri

 97. Klinik-psixoloji tipologiya, aksentuasiya patoloji şəxsiyyət tipləri

 98. Xəstənin əməliyyata psixoloji hazırlanması

 99. Hipertoniya xəstəliyi

100.Xəstəliyin daxili mənzərəsi

ЦМУМИ ПСИХОЛОЭИЙАДАН СУАЛЛАР


 1. Psixologiyanın predmeti , məqsəd və vəzifələri

 2. Psixologiyanın bir elm kimi tərifi. Psixika haqqında təsəvvürlərin inkişafı

 3. Psixologiya: güzəran və elmi biliklər. Psixologiyanın elmlər sistemində yeri

 4. XX əsrin əsas psixoloji cərəyanları

 5. Azərbaycanda psixoloji fikrin inkişaf tarixi

 6. Psixologiya elminin sahələri, onların təsnifi prinsipləri və məsələləri

 7. Psixologiyanın predmeti haqqında təsəvvürlərin inkişaf mərhələləri

 8. Psixika haqqında anlayış. Psixi hadisələr və onların təsnifatı

 9. Heyvanların psixikasının öyrənilməsinin mahiyyəti. Psixikanın filogenezdə inkişaf mərhələləri

 10. Heyvanların davranış formaları

 11. Şüurun psixoloji xarakteristikası

 12. Şüur və şüursuzluq

 13. Ali psixi funksiyaların xüsusiyyətləri və onların əmələ gəlmə xüsusiyyətləri

 14. Psixologiyada tədqiqat tədqiqat metodlarının təsnifatı

 15. Eksperimentin növləri və onların təsnifatı. Psixoloji tədqiqatın planlaşdırılması.

 16. Fəaliyyət anlayışi. Fəaliyyətin əsas növləri və quruluşu

 17. Tələbatlar fəallığın mənbəyi kimi. Tələbatların növləri

 18. Tələbatlar və motivlər, fəaliyyətin təşkilində onların rolu

 19. Motivlər, tələbatlar, emosiyalar. Motivasiyanın nəzəriyyələri

 20. Fərd, şəxsiyyət və fərdiyyət anlayışlarının müqayisəsi

 21. Psixoanalizində şəxsiyyət, onun strukturu və inkişafı haqqında təsəvvürlər

 22. Psixologiyada şəxsiyyət problemi

 23. Şəxsiyyət psixologiyasında humanistik yanaşma

 24. Mənlik şüuru və onun funksiyaları

 25. Şəxsiyyətin özünüqiymətləndirməsi və iddia səviyyəsi

 26. Qrupun əsas xarakteristikası. Qrupların təsnifatı

 27. Psixologiyada liderlik problemi: nəzəriyyələr, üslubları

 28. Ünsiyyətin psixoloji xarakteristikası

 29. Şəxsiyyətin inkişafında bioloji və sosial amillər

 30. Diqqət haqqında anlayış. Diqqətin növləri.

 31. Diqqətin xüsusiyyətləri və onları öyrənən üsullar

 32. Diqqətin nəzəriyyələri

 33. Duyğuların növləri və onların təsnifat kriteriyaları

 34. Duyğuların psixofizikası. Duyğu həddi

 35. Qavrayış haqqında anlayış. Qavrayış nəzəriyyələri

 36. Qavrayışın xüsusiyyətləri

 37. Qavrayış növləri və onların təsnifatı

 38. Müasir psixologiyada hafizə problemi.

 39. Hafizənin təsnifatına ümumi yanaşmalar. Hafizənin növləri

 40. Hafizə prosesləri

 41. Təfəkkürün psixoloji xarakteristikası

 42. Məntiq və psixologiyada təfəkkür problemi

 43. Təfəkkür məsələ həlli kimi

 44. Fikri əməliyyatlar

 45. Təfəkkür və nitqin nisbəti problemi

 46. Nitqin psixoloji mahiyyəti. Nitqin növləri

 47. Yaradıcı təfəkkürün psixologiyası

 48. Təfəkkür sahəsində fərdi fərqlər, əqli keyfiyyətlər

 49. Yaradıcı təfəkkürün xüsusiyyətləri

 50. Nitqin psixoloji mahiyyəti. Dil və nitq

 51. J.Piajeyə görə intellektin inkişaf mərhələləri

 52. İnsanın həyat və fəaliyyətində təxəyyülün əhəmiyyəti. Təxəyyülün növləri

 53. Bədii və elmi yaradıcılıqda təxəyyülün rolu. Təxəyyül surətlərinin yaradılması prosesi

 54. Emosiya haqqında nəzəriy­yələr

 55. Ali hisslər və onların təsnifatı

 56. Emosiyaların xarici ifadə formaları və funksiyaları

 57. Əsas emosional hallar və onların xarakteristikası

 58. Emosiyalar və şəxsiyyət. İnsan emosiyalarının və tələbatlarının əlaqəsi

 59. Temperament tiplərinin psixoloji xarakteristikası

 60. Ali sinir fəaliyyətinin xüsusiyyətləri və temperament tipləri

 61. Temperament haqqında təlimlər

 62. Xarakter nəzəriyyələri

 63. Xarakter haqqında anlayış. Xarakter əlamətlərinin təsnifatı

 64. Xarakterin aksentuasiyası

 65. Aksentuasiyaların təsnifatı

 66. Psixopatiya və onun növləri

 67. Qabiliyyətlər haqqında anlayış

 68. Qabiliyyətlərin formalaşması

 69. Qabiliyyətlərin növləri

 70. İntellekt əmsalı. Qabiliyyətlərin ölçülməsi

 71. İntellektual davranış

 72. Qabiliyyət nəzəriyyələri

 73. Şüurun funksiyaları

 74. Koqnitiv psixologiya

 75. Biheviorizm

 76. Geştalt psixologiya

 77. Psixologiyada fəaliyyət yanaşması

 78. Yaradıcı təfəkkür və təxəyyül

 79. Hafizənin neyrofizioloji nəzəriyyəsi

 80. Təxəyyül və yaradıcı fəaliyyət

 81. Liderlik və rəhbərlik

 82. Diqqətin fizioloji əsasları

 83. Hafizənin fizioloji əsasları

 84. Hafizənin müasir nəzəriyyələri

 85. Yaradıcılıq və intellekt

 86. Təxəyyülün psixoloji mahiyyəti

 87. Məkan və zaman qavrayışı

 88. Bərpaedici və yaradıcı təfəkkür

 89. Qabiliyyətlərin ölçülməsi

 90. Qabiliyyət və istedad

 91. Mən konsepsiya və şəxsiyyətin formalaşmasındakı rolu

 92. Psixoloji xidmət və onun təşkili

 93. Şüur və təfəkkür

 94. Təfəkkürün formaları

 95. Minomotexniki üsullar

 96. Surət hafizəsi

 97. Emosional hafizə

 98. Sözlü-məntiqi hafizə

 99. Elmi və güzaran psixolgiyası

100. Psixologiyanın elm kimi formalaşması mərhələləri

Шяхсиййятin психолоэийасы

imtahan sualları
1. Психолоэийада шяхсиййят проблеми

2. Qabiliyyətlərin təsnifatı problemi

3. Xarakter və şəxsiyyətin motivasiya səviyyəsi

4. Şəxsiyyətin sosializasiyası konsepsiyası

5. C.Kellinin şəxsi konstruktorlar nəzəriyyəsi

6. Fərd biososial varlıq kimi

7. E. Kreçmer və Şeldonun konstitusional tipologiyası

8. Ümumi və xüsusi qabiliyyətlər

9. E. Terostounun qabiliyyətlərin multifaktor nəzəriyyəsi

10. Şəxsiyyət psixologiyasında psixodinamik istiqamət

11. Şəxsiyyətə sistemli və tarixi təkamül yanaşması

12. Şəxsiyyətin strukturu

13. «Сосиал статус», «сосиал рол» анлайышларынын цмуми

xarakteristikası

14. Q.Olportun şəxsiyyət nəzəriyyəsi

15. Şəxsiyyətin psixososial identikliyi onun yetkinliyi­nin meyarı kimi

16. Münasibətlər нязяриййяsi

17. Temperamentlə bağlı klassik konsepsiyalar

18. İstedadın ümumi və xüsusi amilləri. Spirmenin faktor nəzəriyyəsi

19. Cinsi fərqlərin psixoloji problemləri

20. S.Xollun uşağın inkişaf konsepsiyası

21.V.S. Merlinin fərdiyyət nəzəriyyəsi

22. Sinir sisteminin xüsusiyyətləri və temperament

23. Qabiliyyətlərin ölçülməsi və intellektual inkişaf əmsalı

24. Şəxsiyyətin əxlaqi şüurunun inkişafı ilə bağlı konsepsiyaların əsas müddəaları

25. Xarakterin psixoloji mahiyyəti

26. Xarakterin formalaşmasına təsir göstərən amillər

27. Z.Freydin şəxsiyyət nəzəriyyəsinin əsas müddəaları

28. Sinir sisteminin tipoloji xüsusiyyətlərinin tədqiqinin metodları

29. “Mən”in strukturunun müxtəlif istiqamətlərdə tədqiqi

30. Fərdin inkişafının yaş və psixoloji xüsusiyyətləri

31. Шяхсиййятин инкишафынын сосиал вя биоложи шяртляри

32. Təbii imkanlar qabiliyyətlərin inkişafının hərəkətverici şərtləri kimi

33. A.K.Liçkoya görə xарактерин аксентуасийасыnın tipləri

34. Təhtəlşüur, psixoloji müdafiə və proyeksiya

35. Bədən quruluşu və psixikanın xüsusiyyətləri

36. Mən”in strukturu ilə bağlı U.Ceymsin müddəaları

37. K.Leonqarda görə xarakterin aksentuasiyasının tipləri

38. Şəxsiyyətin inkişafının dövrləşməsinin əsas istiqamətləri

39. Темперамент və onun тяснифаты

40. A.Adlerin fərdiyyət psixologiyası

41. Sosiallaşmanın mərhələləri

42. K. Xorninin şəxsiyyət nəzəriyyəsi

43. Şəxsiyyətin dəyərlər sistemi

44. K.Yunqun şəxsiyyət nəzəriyyələri

45. Sosial və milli xarakter

46. Şəxsiyyətin kross - mədəni tədqiqi.

47. Şəxsiyyətin özünüqiymətləndirməsi. Özünüqiymətləndirmənin səviyyəsi

48. Şəxsiyyət psixologiyasında humanistik istiqamət

49. Şəxsiyyətə sosial-koqnitiv yanaşma

50. Şəxsiyyətin müxtəlif mədəniyyət sistemlərində müqayisəli təhlili

51.K.Yunqun psixoloji tiplər haqqında təlimi

52. Q. Mürreyin personoloji nəzəriyyəsi

53. Şəxsiyyətin öyrənilməsinə interioksionist yanaşma

54. Şəxsiyyət və mədəniyyət

55. Sinir sisteminin xüsusiyyətləri və temperament

56. Kollektiv şüursuzluq və arxetiplər anlayışı

57. Характерин formalaşmasına təsir göstərən amillər

58. Aparıcı fəaliyyət və onun şəxsiyyətin inkişafında rolu

59. E. Kettelin qabiliyyətlərin ierarxik modeli

60. Şəxsiyyət və aqressiya.Müasir problemlər

61. K. Levinin sahə nəzəriyyəsi

62. “Mən” konsepsiyası və özünüdərk

63. Şəxsi keyfiyyətlərin öyrənilməsinə Kettelin faktor yanaşması

64. Uşaqlıq dövründə şəxsiyyətin psixi inkişafının dövrləşməsinin sxemi ( D. Elkonin)

65. Şəxsiyyətin əxlaqi şüurunun inkişafı ilə bağlı konsepsiyaların əsas müddəaları

66. Q.Olportun şəxsiyyət nəzəriyyəsi

67. Norma və patologiyada xarakter əlamətləri

68. Həyat şəraiti şəxsiyyətin formalaşması amili kimi

69. Şəxsiyyətin özünüifadəsi, özünütəsdiqi və özünügerçəkləşdirməsi

70. Şəxsiyyətə tipoloji yanaşmalar

71. Şəxsiyyət və motivasiya

72. Rocersin şəxsiyyət yanaşması

73. Xarakterin aksentuasiyası anlayışı

74. Ali sinir fəaliyyətinin tipləri temperamentin fizioloji əsası kimi

75. “Mən”in strukturunun müxtəlif istiqamətlərdə tədqiqi

76. V.Franklın həyatın mənasına can atma nəzəriyyəsi

77. Müasir psixologiyada inkişaf problemi. İnsanın həyat yolu

78. Maslounun özünüaktuallaşdırma nəzəriyyəsi

79. Sinir sisteminin tipoloji xüsusiyyətlərinin tədqiqinin metodları

80. E.Frommun şəxsiyyət konsepsiyası

81. Z.Freydin nəzəriyyəsinin əsas müddəaları

82. Şəxsiyyət psixologiyasında koqnitiv yanaşma

83. Qocalıq və onun psixoloji xüsusiyyətləri

84. İnkişafın epigenetik konsepsiyası. (E.Erikson )

85. Şəxsiyyətin inkişafında ilkin təbii şərtlərin rolu

86. Şəxsiyyətə biheviorist yanaşma

87. Fərd və fərdiyyət anlayışı. Şəxsiyyətin inkişafı

88. Temperament tiplərinin xüsusiyyətləri

89. Габилиййят və istedad

90. Psixopatiya və onun növləri

91. Şəxsiyyət və xarakter əlamətləri

92. Şəxsiyyətin məna sferası

93. Щяйат мцщитинин гавранылмасы шяхсиййятин формалашмасынын амили кими

94. Xarakter və şəxsiyyətin motivasiya səviyyəsi.

95. Konstitusional tiplər, onların somatik və psixoloji əlamətləri

96. Психоанализдя ушаьын психосексуал инкишаф мярщяляляри щаггында тясяввцрляр

97. Габилиййятлярин инкишафында биоложи вя сосиал амиллярин ролу

98. Şəxsiyyətin inkişafında ilkin təbii şərtlərin rolu

99. K.Xorninin şəxsiyyət nəzəriyyəsi100. Anatomik-fizioloji şərtlər və qabiliyyətlər

ЙЕНИЙЕТМЯ ВЯ УШАГ ПСИХОЛОЭИЙАСЫ

S U A L L A R

 1. Uşaq psixologiyasının predmeti və vəzifələri

 2. Uşaq psixologiyasının inkişaf tarixi

 3. Uşaq psixologiyasının psixoloji elmlər sistemində yeri

 4. Uşaq psixologiyasının metodologiyası və metodları

 5. Uşaq psixologiyasında tədqiqat metodlarının təsnifatı

 6. Uşaq psixologiyasının formalaşmasında biologiyanın pedaqogikanın rolu

 7. Uşağın inkişafının ilkin nəzəriyyələri

 8. Psixi inkişafın əsas qanunauyğunluqları

 9. İnsan psixikasının ontogenezdə inkişafı istiqamətləri

 10. Ontogenetik və filogenetik inkişaf

 11. Böyümə, inkişaf, təkamül anlayışları

 12. Psixi inkişafın yaş dövrləri

 13. Müxtəlif məktəblərdə (psixoanaliz, koqnitiv nəzəriyyə, biheviorizm, humanistik psixologiya) psixi inkişaf probleminə yanaşmalar

 14. Biheviorizmdə inkişaf və öyrənmə

 15. Uşağın psixi inkişafında mühitin rolu və yeni təcrübənin əldə edilməsinin psixoloji mexanizmləri

 16. Uşaq psixologiyasına fəaliyyət yanaşması

 17. Psixi inkişafın uşağın fəaliyyətinin strukturundan və məzmunundan asılılığı

 18. Oyun nəzəriyyələri, uşaqlarda oyun fəaliyyətinin mərhələləri

 19. Psixi fəaliyyət subyektin predmet fəaliyyətinin interiorizasiyası kimi

 20. Prenatal inkişafın xüsusiyyətləri

 21. Prenatal dövrdən postnatal dövrə keçidin psixoloji xüsusiyyətləri

 22. Sensor proseslərin bətndaxili inkişafının xüsusiyyətləri

 23. Rüşeymin inkişafının stimulyasiya imkanları və bağlılığın formalaşması

 24. Çağalıq yaş dövrünün psixoloji xüsusiyyətləri

 25. Yeni doğulmuş körpənin psixoloji və fizioloji xüsusiyyətləri

 26. Şərtsiz və erkən şərti reflekslərin formalaşması

 27. Körpəlik yaş dövründə psixi inkişafın xüsusiyyətləri

 28. Ünsiyyət tələbatlarının formalaşması

 29. Körpənin psixi inkişafında böyüklərin rolu

 30. Körpəlik yaş dövründə aparıcı fəaliyyət növü

 31. Erkən uşaqlıq yaş dövründə psixi fəaliyyət

 32. Əşyavi-manipulyativ fəaliyyət erkən uşaqlıq yaş dövründə aparıcı fəaliyyət növü kimi

 33. Erkən uşaqlıq yaş dövründə əşyavi fəaliyyətin inkişaf istiqamətləri

 34. Süjetli-rollu oyunların yaranmasının ilkin zəminləri

 35. Erkən uşaqlıq yaş dövründə idrak sferasının inkişafı

 36. Erkən uşaqlıqda duyğu və qavrayışın inkişafı

 37. Erkən uşaqlıq yaş dövründə uşaqların diqqətinin inkişaf xüsusiyyətləri

 38. Erkən uşaqlıq yaş dövründə təfəkkürün inkişafı

 39. Erkən uşaqlıq yaş dövründə uşağın şəxsiyyətinin inkişafı

 40. Uşaqlarda özünütanıma qabiliyyəti və özü haqqında təsəvvürlər

 41. Erkən uşaqlıq yaş dövründə nitqin xüsusiyyətləri

 42. Üç yaş böhranı və onun xarakterik cəhətləri

 43. Assimilyasiya və dissimilyasiya

 44. Uşaqlarda mənlik şüurunun yaranmasının ilkin göstəriciləri

 45. Məktəbəqədər yaş dövründə psixi inkişaf

 46. Oyun məktəbəqədər yaş dövründə uşağın aparıcı fəaliyyət növü kimi

 47. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda emosional sferanın inkişafı

 48. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda hafizənin, təfəkkürün və nitqin inkişafı

 49. Təxəyyül və məktəbəqədər yaşlı uşağın ümumi inkişafında onun əhəmiyyəti

 50. Məktəbəqədər yaş dövründə şəxsiyyətin inkişaf xüsusiyyətləri

 51. Məktəbəqədər yaşda uşaqların şəxsiyyətinin inkişafının Z. Freyd konsepsiyası

 52. Məktəbə psixoloji hazırlığın diaqnostikası

 53. Uşağın məktəb təliminə psixoloji hazırlığı

 54. Kiçik məktəbli yaş dövrünün psixoloji xarakteriskası

 55. Kiçik məktəbli yaş dövründə idrak proseslərinin inkişaf xüsusiyyətləri

 56. Kiçik məktəblilərdə şəxsiyyətin inkişaf istiqamətləri

 57. Kiçik məktəblinin təlim fəaliyyəti, təlimdə uğursuzluq motivasiyasının yaranmasının şərtləri

 58. Kiçik məktəbli yaş dövründə şəxsiyyətin formalaşmasının istiqamətləri

 59. Kiçik məktəblilərin şəxsiyyətinin formalaşmasında ailə və məktəbin rolu

 60. Müəllimin kiçik məktəblilərin şəxsi keyfiyyətlərinin formalaşmasına təsiri

 61. Kiçik məktəb yaş dövründə ünsiyyət və fəaliyyət

 62. Hiperaktiv və hipoaktiv uşaqlar.

 63. Kiçik məktəblilərdə sosial rolların mənimsənilməsinin xüsusiyyətləri

 64. Kiçik məktəblilərdə şəxsiyyətin inkişaf istiqamətləri

 65. Kiçik məktəblinin yaş dövrünün psixoloji xarakteriskası

 66. Kiçik məktəblilərdə təxəyyülün inkişaf istiqamətləri

 67. Kiçik məktəblilərin orqanizmin anatomik-fizioloji quruluşu

 68. Kiçik məktəblilərdə təlim prosesinin xüsusiyyətləri

 69. Kiçik məktəblilərdə həmyaşıdları və müəllimləri ilə ünsiyyətinin spesifik xüsusiyyətləri

 70. Kiçik məktəblilərdə emosional-iradi proseslərinin inkişafı

 71. Kiçik məktəblilərdə təfəkkürün formaları

 72. Kiçik məktəblilərdə nitqin inkişafı və təlimdə onun rolu

 73. Kiçik məktəblilərdə intellektual proseslərin xüsusiyyətləri

 74. Kiçik məktəblinin təlim fəaliyyəti və təlimdə uğursuzluq motivasiyasının yaranması

 75. Təlimdə geri qalma problemi və onun həlli yolları

 76. Yeniyetməlik yaş dövrünün psixoloji xarakteristikası.

 77. Yeniyetməlik yaş dövrünün öyrənilməsinə bioloji yanaşma

 78. Yeniyetməlik yaş dövrünün öyrənilməsinə koqnitiv yanaşma

 79. Yeniyetməlik yaş dövrünün öyrənilməsinə psixoseksual yanaşma

 80. Yeniyetməlik yaş dövrünün öyrənilməsinə sosial yanaşma

 81. Yeniyetməlik yaş dövrünün öyrənilməsinə eklektik yanaşma

 82. Yeniyetmələrdə motivasiya-tələbatlar sferasının və davranışın dəyişilməsinin səbəbləri

 83. Ünsiyyət yeniyetməlik yaş dövründə aparıcı fəaliyyət növü kimi

 84. Yeniyetmələrdə mənlik şüurunun formalaşması istiqamətləri

 85. Yeniyetmələrin cinsi yetişkənliyi və gender rollarının formalaşması

 86. Yeniyetmələrin intellektual inkişafının xüsusiyyətləri

 87. Yeniyetmələrin davranışına KİV-in təsiri

 88. Yeniyetmənin özünüdərketməsinin təzahür xüsusiyyətləri

 89. Yeniyetməlik yaş dövründə “Mən” obrazın formalaşması

 90. Yeniyetmənin psixoemosional vəziyyətinin səciyyəsi

 91. Yeniyetməlik yaş dövründə aqressiv davranışın təzahürləri

 92. Yeniyetməlik yaş dövründə psixopatoloji pozuntular və xarakterin aksentuasiyası

 93. Yeniyetmənin psixi inkişafında ailənin rolu

 94. Yeniyetməlik yaş dövründə peşə seçimi

 95. Yeniyetmə və valideynlər arasındakı münasibətlərin xarakteri

 96. Yeniyetmələrdə asosial davranışın təzahürləri

 97. Natamam ailələrdə böyüyən yeniyetmələr

 98. Yeniyetməlik yaş dövründə əxlaqi dəyərlərinin inkişaf

 99. Yeniyetmələrin özünüqiymətləndirməsinə təsir edən amillər

100.Cəmiyyətin və həmyaşıdların yeniyetmələrin davranışına təsiri


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə