TüRKİye demiryolu makinalari sanayiİ A.Ş. Genel müDÜRLÜĞÜYüklə 290,57 Kb.
səhifə1/4
tarix05.02.2018
ölçüsü290,57 Kb.
  1   2   3   4

TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T Ü D E M S A Ş

İAŞE YÖNETMELİĞİ


YÖNETİM KURULU KARARI:

Tarih: 19/09/2008

No.su: 10/66

İÇİNDEKİLER


BİRİNCİ BÖLÜM

(Amaç, Kapsam ve Tanımlar)

Madde Sayfa

No Madde Başlıkları No

1 Amaç 1


2 Kapsam 1

3 Tanımlar 1


İKİNCİ BÖLÜM

(Teşkilat)
4 İaşe Merkezleri 1

5 İaşe Merkezinde Çalıştırılacak Personel 1

6 Yemekhane Şefliği 1

7 Aşçı ve Aşçı Yardımcıları 1

8 Mutfak ve Yemekhanede Çalıştırılacak Sanatsız İşçiler 2

9 Personel Ücretleri 2

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

(İaşe Tesis ve Demirbaşları)


10 Tesisler 2

11 Demirbaş Eşya ve Malzeme 2

12 Demirbaş Eşya ve Tüketilmiş Malzeme Masraf Tertibi. 2
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

(Yemek Pişirilecek Günler ve Yemek Bedelinden Yararlanacaklar)13 İaşe Merkezlerinde Yemek Pişirilecek Günler ve Yararlanacaklar 2

14 İaşe Bedelinden Yararlanacaklar 3

15 İaşe Bedelinden Yararlanamayacaklar 3

16 İaşeden Tam Bedelle Yararlanacaklar 3

17 İaşeden Yarım Ücret le Yararlanacaklar 3

18 İaşeden Bedelsiz Yararlanacaklar 4


BEŞİNCİ BÖLÜM

(İaşe Merkezlerindeki İşyerlerinde ve Mali İşler Dairesi Başkanlığında Yapılacak İşler)
  1. İaşeden Yararlanacak İşçilerin Mevcut Listelerinin Düzenlenmesi ve

İaşe Merkezindeki Yapılacak İşler 4

  1. İaşeden Yararlandırılacak Olanların Mevcut Listelerinin Düzenlenmesi 4

21 Tahakkuk Servislerince Yapılacak İşlem 5

22 Mali İşler Dairesince Yapılacak İşlem 5

23 Tüdemsaş’tan Ayrılan veya Başka Yerlere Nakledilenlerin İaşe Bedeli

Borçları 5


ALTINCI BÖLÜM

(İaşe Memurlarının Görevleri)
Madde Sayfa

No Madde Başlıkları No

24 İaşe Tabelalarının Hazırlanması 5

25 İaşe Ambarlarından Erzakın Çıkarılması 6

26 Aylık Yemek Listesi 6

27 Yemek Maliyetinin Tespiti 6

YEDİNCİ BÖLÜM

(Ambar memurlarının Görevleri ve İaşe İçi Düzenlenecek Modeller)


28 Ambar Memurunun Görevleri 7

29 İaşe Merkezlerinde Kullanılacak Numaralı Modeller 8

30 Stok Fişleri 9

31 Tescil Defteri 9

32 Girdi ve Çıktı Raporları 9

33 Mutfak Nöbet İşleri 9

34 Nöbet Süreleri 9

35 Yemeklerin Dağıtımı 9

SEKİZİNCİ BÖLÜM

(Gıda Maddelerinin Sağlanması)

  1. Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonları ve Gıda Maddelerinin

Sağlanması 10

37 Yıllık İhtiyacın İhaleye Çıkarılma Şekli 10

38 Ödemelerin Yapılma Şekli 10

39 Muayene ve Kabul 10

40 Ambar Stokunda Bulundurulacak Yemek Malzemeleri Miktarı 10

41 İaşe Merkezlerinin İhtiyacı Olan Yakıtın Sağlanması 10


DOKUZUNCU BÖLÜM

(Kalori Tespiti-Yemek-Ekmek-İaşe Modelleri ve İaşe Merkezinin Sıhhi Muayene ve Kontrolü)
42 Kalori Tespiti 11

43 Kalori Cetveli 11-14

44 Gramaj Cetveli 15-16

45 Yetkili Amir Tarafından Muayenesi 16

46 Ekmeklerin Kontrolü 17

47 İaşe Merkezinin Haftalık Muayenesi 17

ONUNCU BÖLÜM

(İşyerlerinin Teftiş ve Kontrolü)


48 İaşe Merkezlerinin Teftiş ve Kontrolü 17

49 Teftiş Defteri 17


ONBİRİNCİ BÖLÜM

(Çeşitli Hükümler)


Madde Sayfa

No Madde Başlıkları No

50 İaşe Ambarındaki Boş Kaplar 17

51 Baskül ve Terazilerin Kontrol ve Muhafazası 17

52 Modellerin ve Evrakların Korunması 18

53 Kefalet Aidatı 18

54 İaşe Maddeleri Hakkında Yıllık Envanter Cetvelleri 18

55 Aksaklıkların Üst makama Duyurulması 18

ONİKİNCİ BÖLÜM

(Hizmetlerin İhale Yoluyla Üçüncü Şahıslara Yaptırılması)


56 Hizmetlerin İhale Yoluyla Üçüncü Şahıslara Yaptırılması 18

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

(Çeşitli ve Son Hükümler)
57 Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 18

58 Yürürlük 18

59 Yürütme 18

TÜDEMSAŞ

İAŞE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR


AMAÇ

Madde 1– (1) Bu Yönetmenliğin amacı, TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğünce; işçilere çalıştıkları günlerde ve günde bir defaya mahsus olmak üzere meri işyeri Toplu İş Sözleşmesi kapsamında ücretsiz yemek verilmesine ilişkin esasları düzenlemektir.

KAPSAM

Madde 2– (1) Bu yönetmelik, TÜDEMSAŞ'ın işyerlerinde çalışan işçilere ücretsiz yemek verilmesine ilişkin esasları kapsar.TANIMLAR

Madde 3– (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

İşçi : İş Sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiyi

Memur : 657 Sayılı Kanuna tabi çalışan personeli

Sözleşmeli Personel : 399 Sayılı KHK’ ya tabi çalışan personeli

TCDD : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü

TÜDEMSAŞ : Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM: TEŞKİLAT

İAŞE MERKEZLERİ

Madde 4 – (1) TÜDEMSAŞ’a bağlı işyerlerinde çalışan işçilerin iaşesi için bir iaşe merkezi kurulur. TÜDEMSAŞ ihtiyaç duyulması halinde birden fazla iaşe merkezi de kurabilir.

İAŞE MERKEZİNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONEL

Madde 5– (1) İaşe merkezindeki iaşe işleri; bir Yemekhane Şefi, bir Gıda İkmal Şefi ve birer yardımcı ile birer memur olmak üzere en çok altı kişilik kadro ile yürütülür.

YEMEKHANE ŞEFLİĞİ

Madde 6– (1) İaşe merkezlerindeki iaşe işlerini yürütmek üzere bir Yemekhane Şefliği kurulur.

AŞÇI VE AŞÇI YARDIMCILARI

Madde 7 – (1) İşçi mevcuduna göre;

a) 250 – 500 işçiye kadar yemek veren iaşe merkezinde 1 Aşçıbaşı, 1 Aşçı veya yardımcıları,

b) 500–1000 işçiye kadar yemek veren iaşe merkezlerinde 1 Aşçıbaşı, 2 Aşçı veya yardımcıları,

c) 1000 – 2000 işçiye kadar yemek veren iaşe merkezinde 1 Aşçıbaşı, 3 Aşçı veya yardımcıları,

d) 2000 den fazla işçiye kadar yemek veren iaşe merkezlerinde 1 Aşçıbaşı 4 Aşçı veya yardımcıları bulundurulur.

MUTFAK VE YEMEKHANELERDE ÇALIŞTIRILACAK SANATSIZ İŞÇİLER

Madde 8– (1) İşyerleri amirleri,

a) Gıda maddelerinin ayıklanması, temizlenmesi, yemek ve ekmeklerin tevziinde ve yemekhane, mutfak, bulaşıkhane, gıda ikmal ambarı temizliği gibi işlerde çalıştırılmak üzere iaşe edilenlerin adedi oranında sanatsız işçi ayırarak,

b) Sebze ve patates gibi fazla emek harcamayı gerektiren gıda maddelerinin temizlenerek yemeğin vaktinde yetiştirilmesi mevcut personel ile mümkün bulunmadığı durumda Yemekhane Şefinin talebi üzerine işyerleri, geçici olarak, iaşeden yararlananların mevcutları oranında işçi ayırarak bu maddenin (a) bendinde yazılı olanlara ilave olarak, iaşe merkezi emrine verirler.

PERSONEL ÜCRETLERİ

Madde 9– (1) İaşe işlerinde çalıştırılacak memur ve sözleşmeli personel ücret ve diğer hak edişleri, TÜDEMSAŞ'ça karşılanır. Bu masraflar yemek maliyetine dâhil edilmez

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İAŞE TESİS VE DEMİRBAŞLARI

TESİSLER


Madde 10– (1) İaşe merkezinde iaşeden yararlananların mevcudu dikkate alınarak yemekhane, mutfak, bulaşıkhane ve Gıda İkmal Ambarı olarak kullanılmak üzere uygun yerlerde tesisler kurulur.

DEMİRBAŞ EŞYA VE MALZEME

Madde 11– (1) Yemekhanede, yemek yiyecek personel mevcuduna yetecek miktarda sıra veya sandalye ve temizlenmesi kolay bir madde ile kaplanmış yemek masaları ve her işçi için yeterli adette self servis tepsisi, bir çatal, bir kaşık, bir su bardağı, her sofra için kâfi miktarda sürahi, tuzluk, yemek tevzii için lüzumu kadar turnike ve tevzii kepçesi temin edilir. Mutfaklarda yemeğin hazırlanması, pişirilmesi için lüzumlu her türlü demirbaş eşya ve malzeme bulundurulur.

(2) Bulaşıkhanelerin ihtiyacı olan demirbaş eşya ve temizlik malzemesi temin edilir. Gıda İkmal Ambarlarında gıda maddelerinin muhafazası için raflar, dolaplar ve zemine konulacak ahşap ızgaralar yapılır. Çuval, teneke, içi çinko kaplı sandık ve çeşitli kaplarla yeterli baskül ve terazi bulundurulur.

DEMİRBAŞ EŞYA VE TÜKETİLMİŞ MALZEME MASRAF TERTİBİ

Madde 12– (1) İaşe Merkezinde görevli memur ile mutfak, yemekhane, bulaşıkhane ve Gıda İkmal Ambarlarında bulundurulması gereken her türlü demirbaş eşya veya tüketilecek ( temizlik malzemesi ve haşere ilacı gibi ) malzeme giderleri, sözleşmeli personel ve işçilere verilecek önlük, iş elbisesi, deri ceket, lastik çizme, TÜDEMSAŞ’ca, yürürlükteki mevzuata göre temin edilir, maliyete dâhil edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : YEMEK PİŞİRİLECEK GÜNLER VE YEMEK VE BEDELİNDEN YARARLANACAKLAR

İAŞE MERKEZLERİNDE YEMEK PİŞİRİLECEK GÜNLER VE YARARLANACAKLAR

Madde 13– (1) İaşe Merkezlerinde,

a) Toplu İş Sözleşmelerinde aksi bir hüküm bulunmadığı takdirde iaşe merkezinde Cumartesi, Pazar ve diğer resmi tatil günlerinde yemek pişirilmez, Ancak, iaşe merkezi bulunan işyerlerinde ulusal bayram, genel tatil ve dinlenme günlerinde 250 ve daha fazla işçi çalıştırılması halinde, bu günlerde de yemek çıkarılır.

b) TÜDEMSAŞ işyerlerinde çalışan işçilere çalıştıkları ve yemek pişirildiği günlerde Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak, bir öğün sıcak yemek verilir.

c) Yemek pişirilen günlerde (Gaybubet sayılmayan haller dışında ) öğleye kadar çalışanlar iaşeden yararlanırlar.

d) Gece vardiyalarında çalışan işçilere yemek verilmesi durumunda, yemekleri gündüz çalışan işçilerin yemeğinden ayrılmayıp, gece için ayrıca yemek pişirilir.

e) TÜDEMSAŞ işyerlerine geçici görev veya kurs görmek üzere gönderilenler, yazılı talepte bulunarak iaşe bedelinin yarısını ödemek suretiyle iaşeden yararlanabilirler

İAŞE BEDELİNDEN YARARLANACAKLAR

Madde 14– (1) İaşe merkezi bulunan veya bulunmayan işyerlerinde,

a) İaşe merkezi bulunmayan yerlerdeki işyerlerinde bulunan ve en az 4 saat çalışanlara ( 28 Ekim gibi yarım tatil günlerinde çalışma süresi 4 saat doldurmasa dahi)

b) İaşe merkezi bulunan yerlerdeki işyerlerinde çalışan ve Ramazan ayında oruç tutanlara,

c) Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin Sağlık kurullarından alınacak rapor ile sürekli tedaviye tabi tutulacaklar, bir gün önce haber vermeleri kaydıyla hekim raporu ile kısa süreli perhiz tedavisine tabi tutulanlara,

d) TÜDEMSAŞ işyerlerinde çalışıp da, iaşe merkezi bulunmayan yerlerdeki işyerlerine görevli gönderilenlerden harcırah veya kurs yevmiyesi alamayanlara,

e) Gece vardiyasında çalışan ve yemeklerinin ayrı olarak pişirilmesi mümkün olmayanlara,

f) TÜDEMSAŞ işyerlerinde çalışıp, iş icabı yemekte bulunmayacak işçilere,

İaşe bedeli ödenir.

(2) Her ay iaşe bedeli ödenen işçi sayısı ile ödenen para miktarı en geç bir sonraki ayın 15’ine kadar Mali İşler Dairesi ile Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler ve Personel Dairesi Başkanlığına bildirilir.

İAŞE BEDELİNDEN YARARLANAMAYACAKLAR

Madde 15– (1) İaşe bedelinden,

a) İzinli, istirahatlı veya herhangi bir sebeple 4 saatten az çalışan işçiler,

b) Harcırah veya kurs yevmiyesi alan işçiler,

yararlanamazlar.

İAŞEDEN TAM BEDELLE YARARLANACAKLAR

Madde 16 – (1) İaşeden;

a) Harcırah ve kilometre /saat tazminatı alarak iaşe merkezi bulunan bir işyerine görevli gönderilen memur ve sözleşmeli personel,

b) İaşe merkezi bulunan yerlerdeki işyerlerinde çalışan ve görevi gereği o işyerindeki işçilerle aynı zamanda işbaşı yapan memur ve sözleşmeli personel,

c) İaşe merkezi bulunan yerlerdeki, şehre uzak işyerlerinde çalışan ve vasıta bulamadıklarından öğle yemeği için evlerine gidip gelemeyecek durumda olan memur veya sözleşmeli personel, yemek bedelinin tamamını ödemek kaydıyla yararlanabileceklerdir.

İAŞEDEN YARIM ÜCRETLE YARARLANACAKLAR

Madde 17 – (1) İaşe merkezi bulunan yerlerdeki işyerlerine harcırahlı, geçici görevli veya kurs yevmiyesi ile gönderilen işçiler, yazılı talepte bulunarak yemek bedelinin yarısını ödeyerek iaşeden yararlanabilirler.

İAŞEDEN BEDELSİZ YARARLANACAKLAR

Madde 18 – (1) a) İaşe merkezlerinde iaşe günlerinde görevli 5 inci ve 7 nci maddede bahsi geçen personel bedelsiz olarak iaşeden yararlandırılır.

b) 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu gereğince hazırlan TÜDEMSAŞ Meslek Eğitimi Yönetmeliği gereğince mesleki eğitim gören öğrenciler eğitim süresince iaşeden yararlandırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM : İAŞE MERKEZLERİNDEKİ İŞYERLERİNDE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NDA YAPILACAK İŞLER

İAŞEDEN YARARLANACAK İŞÇİLERİN MEVCUT LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ VE İAŞE MERKEZİNDEKİ İŞYERLERİNDE YAPILACAK İŞLER

Madde 19 – (1) Üniteler, iaşeden yararlanacak işçilerin mevcutlarını 7080 modelle tespit ederek Yemekhane Şefliğine bildirirler. 7080 model aşağıdaki esaslara göre düzenlenir.

a) İşçilerin puantaj defter ve cetvellerini işleyen memur veya sözleşmeli personel, işbaşı yapmış olan iaşeye tabi işçileri tespit ederek 7080 model mevcut listesini o günkü puantaja uygun şekilde 2 nüsha düzenleyerek ünite yetkililerine mühürletip imzalattıktan sonra (A) nüshasını en geç saat 09–10 arasında Yemekhane Şefliğine gönderecektir. (B) nüshası ise dip koçan olarak cildinden koparılmadan korunarak, teftiş ve denetimlerde ibraz edilecektir.

b) 7080 model Mevcut listelerinin puvantajlara uygun şekilde doldurulmasına özellikle dikkat ve özen gösterilerek, mevcut listelerinde gösterilen işçi sayıları ünite yetkilileri tarafından puvantajlarla kontrol edilerek fazlalık veya eksikliğe meydan verilmeyecektir.

c) Gece çalışanlara yemek pişirilmesi halinde gece çalışanların adetleri ayrı gösterilecektir.

d) 7080 Model mevcut listelerinde kazıntı ve silinti olmayacaktır. Herhangi bir rakam veya yazı yanlışlığı durumunda bu yanlışlık okunacak şekilde çizilerek üzerine doğrusu yazılıp ünite yetkililerin tarafından imzalanacaktır.

e) Mevcut listelerine çalıştığı halde görevli olarak başka yerlere gönderilenler ve bu nedenle yemekte bulunamayacaklar dâhil edilmeyecektir

f) İaşe merkezlerindeki işyerlerinde çalışıp perhiz tedavisine tabi tutulanlar mevcut listelerine dâhil edilmeyecektir.

g) Hasta veya izinli olanlarla işe gelmeyenler ve öğleye kadar işbaşı yapmamış olup öğleden sonra işe gelenler iaşeden yararlanamayacaklarından mevcut listesine dâhil edilmeyecektir.

h) Sabah işbaşı yaptıktan sonra kendilerine izin verilenler, yemek vaktinden önce mesai saati içinde işbaşı yaptıkları takdirde iaşeden yararlanır ve mevcut listesine dâhil edilir. Yemek saati dışında hiç kimseye yemek verilmez.

ı) Yemek vaktinde işbaşında bulundukları halde öğleden sonra kendilerine özel işleri için izin verilenler ve hastalanarak ayrılanlardan yemek bedeli geri alınmaz.

i) Yemekhane Şefliği'ne gönderilen mevcut listesinde puantaja göre bir fazlalık bulunduğunun anlaşıldığı veya mevcut listesine dâhil edilmişken saat 11.00'den sonra izin veya istirahat alanların o günkü iaşeleri çıkarılmış olacağından ve puantaja göre mevcut listesinde ekmek fazlalığı bulunacağından mevcut listesinin düzeltilmediği takdirde ertesi gün ki mevcut listesinden bu ekmek fazlalığı düşülerek ve gerekli açıklama yapılıp imzalanarak işlem yapılacaktır.

İAŞEDEN YARARLANDIRILACAK OLANLARIN MEVCUT LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ

Madde 20– (1) İaşeden yararlandırılacak olanlar için,

a) Bir öğün yemekten yarım veya tam bedeli karşılığında yararlanacak olan memur veya sözleşmeli personel, işçiler için düzenlenen 7080 Model mevcut listesine ilave edilmeyip, Memur veya sözleşmeli personele aittir. Açıklamasının yazıldığı ayrı bir 7080 Model mevcut listesi düzenlenecektir.

b) Her işyerince yemek yiyecek memur veya sözleşmeli personelin imzalarının bulunduğu aylık bir liste düzenlenecektir. Bu listede isimleri yazılı ve imzaları bulunan memur veya sözleşmeli personel ( Hastalık, yıllık izin veya geçici görevle başka bir yere gönderilenler hariç) o ay yemek yemeye zorunludurlar. Aksi halde belirtilen mazeretler haricinde yemeği beğenmemek veya yemekte bulunmamak gibi nenenler kabul edilmeyecek ve yemek ücretleri kendilerinden tahsil edilecektir. Ancak, aylık yemek listesine dâhil olup, mazereti nedeniyle birkaç gün veya ayın geriye kalan günlerinde yemek yiyemeyecekler durumu bir gün öncesinden ünite yetkililerine bildirdikleri takdirde mevcut listesine dâhil edilmeyecektir.

c) Memur veya Sözleşmeli personele ait mevcut listeleri işçilerde olduğu gibi günlük olarak düzenlenerek, saat 09–10 arasında Yemekhane Şefliğine bildirilecektir.

d) Aylık isim listeleri aybaşlarından önce düzenlenip ünite yetkililerine onaylatılacaktır. Memur ve sözleşmeli personelin imzalarını taşıyan listeler teftiş ve denetlemelerde ibraz edilmek üzere işyerlerinde ayrı bir dosyada saklanacaktır.

e) Her ay sonunda Memur veya Sözleşmeli personelin bir ay içinde yedikleri yemek miktarını gösterir 7069 Model ( Aylık tahakkuk listesi) 4 nüsha düzenlenip ünite yetkililerince onaylandıktan sonra 2 nüshası ücret tahakkuk servisine, 1 nüshası yemekhane şefliğine gönderilecek 1 nüshası da teftiş ve denetlemelerde ibraz edilmek üzere işyerlerindeki dosyasında saklanacaktır.

TAHAKKUK SERVİSLERİNCE YAPILACAK İŞLEM

Madde 21– (1) İşyerlerince her ay sonunda iki nüsha olarak tahakkuk servisine gönderilen aylık tahakkuk listesinin tutar kısmı bu servis tarafından kontrol edilerek doğruluğu tespit edildikten sonra o ayın ücret bordrolarında ilgililerden kesilmesi gereken miktarın ilgili hesaba alacak kaydedilerek kesilmesi sağlanacaktır.

(2) Bundan sonra 7069 model üzerinde ödeme emri numaraları yazılıp ait olduğu bölümler imza ettirilerek listelerin bir nüshası ödeme emrine iliştirilecek, diğer nüshası Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.

MALİ İŞLER DAİRESİNCE YAPILACAK İŞLEM

Madde 22 – (1) Mali İşler Dairesi Başkanlığı tahakkuk servisince ödeme emri üzerinde iaşe bedeli olarak kesildiği gösterilen ücretleri ilgili hesaba alacak kaydettikten ve liste üzerine ödeme emrine verilen tarih ve numarayı yazdıktan sonra onaylayarak bir nüshasını en geç 10 gün içinde ilgili ünitelere iade edecektir.

TÜDEMSAŞ’TAN AYRILAN VEYA BAŞKA YERLERE NAKLEDİLENLERİN İAŞE BEDELİ BORÇLARI

Madde 23 – (1) Memur veya Sözleşmeli personelden kesilecek iaşe bedelleri bir ay gecikme ile tahsil edileceğinden başka yerlere nakledilenlerin borçları iş ve masraf yerlerince ilgili hesaba kaydedilerek, TÜDEMSAŞ’tan ayrılanların ise yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde borçların tahsili yoluna gidilir.

ALTINCI BÖLÜM : İAŞE MEMURLARININ GÖREVLERİ

İAŞE TABELALARININ HAZIRLANMASI

Madde 24– (1) 7066 Model iaşe tabelası, işyerlerinden gönderilen 7080 Model mevcut listeleri ile aylık yemek listelerine göre aşağıdaki esaslar dâhilinde 4 nüsha olarak düzenlenir.

a) Pazartesi günü pişirilecek yemeğe ait 7066 model iaşe tabelası son yemek yiyen işçilerle Memur veya Sözleşmeli personelin mevcuduna göre hazırlanır.

b) İş hacmi geniş olan iaşe merkezinde yemekler iki gün önceki günlük mevcuda göre hazırlanır.

c) İaşe tabelasının sol üst köşesindeki bölüme yemeğin kaç kişi üzerinden hazırlandığı rakam ve yazı ile sağ üst köşesindeki bölüme de pişirilecek yemeğin cinsleri yazılır.

İAŞE AMBARLARINDAN ERZAKIN ÇIKARILMASI

Madde 25– (1) Pişirilecek yemeklere göre 7066 Model tabelada cinsleri gösterilen erzakın hizalarına adam başına isabet eden erzak miktarı yazıldıktan sonra yemeğin hazırlandığı mevcut sayımına göre ambardan çıkartılması gereken miktar tespit edilerek verilen erzakın toplamı bölümüne yazılır.

(2) Bundan sonra erzakın alış fiyatı da hizalarında gösterilmek suretiyle günlük maliyetin kontrolü için ambardan çıkarılması gerek erzak miktarlarına göre kuruşlandırılarak erzakın tutarı bölümüne işlenir.

a) Kalori miktarı, bir kişiye isabet eden erzak miktarına göre kalori cetveli dikkate alınarak hesap edilip tabelada ait olduğu bölüme yazılır.

b) Hazırlanan iaşe tabelası işyerlerinden gönderilen 7080 Model mevcut listelerinin yemek yiyecekler bölümünde gösterilen işçi mevcudu ile memur veya sözleşmeli personelin mevcudu toplanarak tabelanın sol üst köşesindeki “ fiilen yemek yiyenler” bölümüne rakamla yazılır. Yemek dağıtımı da bu sayıya göre yapılır.

c) Yemekle birlikte verilecek ekmek miktarı da fiilen yemek yiyenler mevcuduna göre satın alınır ve teslim edilir.

d) Fiilen yemek yiyenlerin mevcudu 7080 Model mevcut listelerine göre ve işyerleri itibariyle memur veya sözleşmeli personel ve işçi olmak üzere ayrı ayrı tabelanın sol alt köşesindeki tabloda gösterilip toplandıktan sonra tablodaki masraf tertibi kolonuna her servisin masraf ve hesap numaraları yazılır.

e) Böylelikle işlemi tamamlanan 7066 Model iaşe tabelası iaşe memuru tarafından sıra numarası verildikten sonra imzalanır ve yetkili amirine onaylatılarak iki nüshası ambar memuruna verilir. Daha sonra ambardan çıkartılan gıda maddeleri ambar memuru tarafından aşçıbaşına teslim edilip teslim ettiğine dair ambar memuru ve teslim aldığına dair aşçıbaşı ve nöbetçi işçi 7066 Modelleri ayrı ayrı imzalarlar.

AYLIK YEMEK LİSTESİ

Madde 26 – (1) Mevsim ve mahalli şartlar ile tespit edilen yemek bedeli de dikkate alınarak hazırlanacak aylık yemek listeleri,

a) Tarihi, günü, pişirilecek yemekler, kalorisi bölümünü içerecek ve ait olduğu ay girmeden önce iaşe memuru, işyeri doktoru ile sendikanın yetkili bir temsilcisinin katılacağı bir heyet tarafından ortaklaşa imzalanarak hazırlanacak ve yetkili amir tarafından mühürlenip imzalanacaktır.

b) Hazırlanan yemek listeleri ayın ilk günü mutfak ile yemekhanelere asılacak ve onaylı bir nüshası ayın ilk haftasında Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.

c) Yemek listelerinin onaylanmasından sonra zorunlu veya mazeret halinde listede yazılı günlerden birinde yemeklerde bir değişiklik gerektiğinde bu maddenin (a) bendinde belirtilen heyetle yetkili amir tarafından onaylanarak uygulanacaktır.

YEMEK MALİYETİNİN TESPİTİ

Madde 27 – (1) Ekmeğin de dâhil olduğu bir öğün yemeğin, aylık ortalama maliyeti aşağıda açıklandığı gibi tespit edilir.

a) Ayın birinden ayın sonuncu gününe kadar yedirilen bütün gıda maddelerinin tutarı 4058 Model girdi ve çıktı bölümünde gösterilir.

b) Bir öğün yemeğin aylık ortalama maliyeti, aylık yapılan gıda maddeleri masrafı yekûnunun o ay içinde fiilen yemek yiyenlerin toplamına bölünmesiyle bulunur. Bu maliyet tespit edilmiş bulunan yemek bedeli miktarını geçemez.

c) Aylık yemek maliyeti tespit olunduktan sonra bir aylık iaşe giderinin üniteler itibariyle dağılımını gösterir ( Aşağıdaki örneğe göre ) üç nüsha liste düzenlenir ve yetkili amir tarafından onaylanır. Bu listeler en geç bir sonraki ayın onuncu gününe kadar hazırlanarak, bir nüshası Mali İşler Daire Başkanlığı'na, bir nüshası Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na dağıtılır, üçüncü nüshası da iaşe merkezindeki dosyasında muhafaza edilir.

d) Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilecek olan masraf listesine bağlanacak belgeler;

(2) TCDD ve Bağlı Ortaklık işçilerinden (harcırah almayıp ) yemekten istifade edenler ile Yemekhane Merkezlerinde ücretli olarak yemek yiyen Memur ve Sözleşmeli personelin sayısı Yemekhane Şefliğince Mali İşler Dairesi Başkanlığına, bir liste halinde bildirilecektir. Söz konusu listeye göre bedeli ilgili kuruluşlardan tahsil edilmek üzere Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nca fatura tanzim edilecektir.

YEDİNCİ BÖLÜM : AMBAR MEMURLARININ GÖREVLERİ VE İAŞE İÇİN DÜZENLENECEK MODELLER

AMBAR MEMURUNUN GÖREVLERİ

Madde 28–(1) Ambar Memurları;

a) 7080 Model mevcut listelerinde gösterilen ve fiilen yemek yiyeceklerin mevcuduna göre satın alınan erzaklar ile iaşe merkezine getirilen diğer bütün gıda maddelerini iaşe Memuru ve Nöbetçi İşçi huzurunda sayıp tarttıktan sonra 7081 Model alım kâğıdındaki cins ve miktarlarını kontrol ederek ambar girişine alır ve 9003 Model stok fişlerine işler.

b) Malzeme Dairesi Başkanlığınca gönderilen bulaşık sabunu, soda vs. temizlik malzemelerini ambar girişine alır ve stok fişine kaydını yapar.

c) Mutfakta kullanılacak olan yakıtı 9060 Model faturaya istinaden teslim ederek stok fişindeki kaydına işler.

d) İaşe memuru tarafından 4 nüsha olarak düzenlenip kendisine verilen 2 nüsha 7066 Model iaşe tabelalarında kayıtlı gıda maddeleri ile sabun, soda vs. gibi malzemeyi Yemekhane Şefi ve Nöbetçi işçinin huzurunda tartıp Aşçıbaşına teslim eder ve teslim aldıklarına dair 7066 Modeli kendilerine imzalattırır.

Ambarından çıkan gıda maddeleri ile temizlik maddelerinin 9003 Model stok fişindeki kayıtlarından günü gününe çıkı işlemlerini yapar

e) 7081 Model alım kâğıtlarını ambar girişini alarak imzalar

f) İaşe Memuru tarafından da kontrol edilip imzalanan 7068 Model ambar vaziyet cetvelleri ile 7067 Model çıkış ve 7085 Model giriş dönem cetvellerini her ayın sonu itibariyle düzenler.

g) Ambarın temizliğini ve gıda maddelerinin istifler halinde yerleştirilmesini ambar kapısının kilitlenmesini ve her akşam kurşunlanmasını veya mühürlenmesini sağlar.

(2) Her ayın sonuncu günü yetkili amir tarafından görevlendirilecek bir personelin nezaretinde iaşe ve ambar memuru ile birlikte ambarda mevcut gıda maddeleri sayılıp aşağıdaki örneğe göre düzenlenen 3 nüsha sayım listesinin bir nüshası Mali İşler Dairesi Başkanlığı'na bir nüshası da Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na gönderilir. Üçüncü nüshası da Yemekhane Merkezi'nde saklanır.

SAYIM LİSTESİ ÖRNEĞİ

İaşe Ambarının ……………….tarihinde yapılan sayımını gösterir listesidir.Cinsi
9003 Stok Fişi Mevcudu
Eksik
Fazla
Fiyatı
Tutarı
İmza
İmza
İmza
TASDİK OLUNUR

Eğitim, Sağlık ve Sosyal HizmetlerDairesi Başkanı İMZA
(3) Sayım sonucunda bulunan fazlalıklar 7086 Model düzenlenip ambar fazlası olarak stok fişindeki kaydına giriş işlemi yapılarak model tarih ve nosu liste üzerinde gösterilecektir. Sayımda meydana gelen eksiklerin nedenleri ve bu husustaki düşünceleri iaşe merkezinin bağlı bulunduğu Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca Genel Müdürlüğe arz edilerek Genel Müdürlük emrine göre işlem yapılacaktır.

(4) Gıda İkmal ve Yemekhane Şefleri hastalık, izin ve istirahat gibi gaybubet hallerinde birbirlerine vekâlet edemezler; bu gibi hallerde yardımcı memurlardan faydalanılacaktır.

İAŞE MERKEZLERİNDE KULLANILACAK NUMARALI MODELLER

Madde 29 – (1) İaşe Merkezlerinde kullanılan numaralı modeller aşağıda gösterilmiştir.

a) 4058 Model Girdi ve Çıktı Raporu,

Bu Model, A, B, C nüshalıdır. A ve B nüshalarına 7066 ve 7081 Modelin birer nüshası, varsa 9053, 9060, 7086, 7082 Modellerin birer nüshası iliştirilerek Mali İşler Dairesine gönderilir.

Modelin “B” nüshası Mali İşler Dairesi Başkanlığınca onaylanıp Yemekhane Şefliğine iade edilir. “C” nüshası ile birlikte Yemekhane Şefliğinde saklanacaktır.

b) 7066 Model İaşe Tabelası

İaşe memuru tarafından 24. Maddeye istinaden 3 nüsha olarak düzenlenir. Aylık giriş ve çıkış hareketlerini gösteren 1 inci nüshası, dönem cetvellerine iliştirilerek Yemekhane Şefliğinin bağlı bulunduğu ünite tarafından 4058 Model girdi ve çıktı raporlarına eklenerek Mali İşler Dairesine gönderilir. 3 üncü nüshası ise Mali İşler Dairesi Başkanlığınca onaylanarak Yemekhane Şefliğine iade edilen 4058 Model girdi ve çıktı raporları gibi saklanır.

c) 7067 Model Çıkış Dönem Cetveli

Aylık iaşe tabelalarındaki miktarlar esas tutularak her ayın sonu itibarıyla Gıda İkmal Şefi tarafından iki nüsha halinde düzenlenerek Yemekhane Şefi tarafından da kontrol edilip imzalanır. 1. nüshası kontrol için Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilir. Diğer nüshası ise Yemekhane Şefliğinde saklanır.

ç) 7068 Model Ambar Vaziyet Cetveli

Her ayın sonu itibariyle aylık ambar vaziyetini gösterir bu cetvel Gıda İkmal Şefi tarafından üç nüsha olarak ve fiyatlandırılarak tanzim edilir. Yemekhane Şefi tarafından kontrol edilerek imza olunur. Bu modelin birinci nüshası dönemler halinde Mali İşler Dairesi Başkanlığı'na, bir nüshası Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilir. Diğer nüshalar da Yemekhane ve Gıda İkmal Şefliğince saklanır.

d) 7069 Model Aylık Tahakkuk Listesi

Bu Model tam bedel karşılığında yemek yiyen memur ve sözleşmeli personel için iş yerleri tarafından 4 nüsha halinde düzenlenecek, iki nüshası Mali İşler Dairesi Başkanlığı'na, bir nüshası da Yemekhane Şefliğine gönderilir. Dördüncü nüshası da işyerlerindeki dosyada saklanır. Bu konuda Mali İşler Dairesi Başkanlığınca Madde 20’ye göre işlem yapılacaktır.

e) 7080 Model Mevcut Listesi

Bu Yönetmeliğin 16 inci maddesinde belirtildiği şekilde, işyerlerinde iki nüsha halinde düzenlenerek (A) nüshası Yemekhane Şefliğine gönderilir. ( B) nüshası da işyerlerinde dip kocam olarak saklanacaktır.

f) 7081 Model Alım Kâğıdı

Piyasadan mubayaa edilen gıda maddeleri için Gıda İkmal Şefliği tarafından 4 nüsha olarak tanzim edilir. Bu modelin (A) nüshası Fatura ile birlikte Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı'na, (B) nüshası dönemler halinde Mali İşler Dairesi Başkanlığı'na, (C ) nüshası giri ve çıkı raporuna eklenerek Gıda İkmal Şefliğine, (D) nüshası da günübirlik olarak ayrıca Mali İşler Dairesi Başkanlığı'na gönderilir. Bu model satıcı, Mubayaa Heyeti ve Gıda İkmal Şefi tarafından imza edilir.

g) 9003 Model Stok Fişi

Ambar girişçine alınan ve ambardan çıkartılan gıda maddeleri ile soda, sabun ve yakıt gibi malzemenin giriş ve çıkışları bu Yönetmenliğin 28 inci maddesindeki açıklamalara göre günü gününe ambar memuru tarafından işlenir.

(2) Bu maddede sayılan belgeler, numaralı model adı altında kullanılmasa dahi, tariflerinde belirtilen içeriklerine göre kullanılır ve saklanır.

STOK FİŞLERİ

Madde 30 – (1) 9003 Model Stok Fişlerinin baş tarafına ( kaç sayfadan ibaret olduğu tescil defterlerindeki kayıt ve numarası ) gerekli açıklama yazılarak yetkili amir tarafından mühürlenip imzalanır. ( Ayrıca, defterdeki sayfaların birleştiği yerlerde mühürlenecektir.)

TESCİL DEFTERİ

Madde 31 – (1) 9003 Model Stok Fişlerinin kaydına ait (örneği aşağıda gösterilen) bir tescil defteri açılır ve yetkili ünite tarafından onaylanır.

ÖRNEK


Tescil Sıra No

Stok Fişinin Kaç Sayfa Olduğu

Fişe Kayıtlı İaşe Maddeleri Cinsi

Kullanılmaya Başlandığı Tarih

Not
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə