TüRKİye odalar ve borsalar biRLİĞİ stratejik planlama ahmet Emre ÇobanYüklə 445 b.
tarix14.01.2018
ölçüsü445 b.
#20659


TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ STRATEJİK PLANLAMA

 • Ahmet Emre Çoban

 • Ayşegül Pamukçu

 • MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ


Sunum İçeriği

 • Akreditasyon Değerlendirme Süreci, Stratejik Planlar ve İş Planları

 • Stratejik Planlama: Tanımlar, Aşamalar

 • Durum Analizi

 • Kurumsal Kimliğin Tanımlanması

 • Stratejik Amaçların Belirlenmesi

 • Hedeflerin Belirlenmesi

 • İzleme ve Değerlendirme

 • İş Planlarının HazırlanmasıAkreditasyon Değerlendirme Süreci, Stratejik Planlar, İş Planları

 • AKREDİTASYON ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

 • Element 4.3: İş Planlaması ve Yönetim

 • Kriterler

 • • İş planlaması ve izlenmesi amaçlarıyla belirli ve tanımlanmış süreçler uygulayacaklar,

 • • İş planının geliştirilmesinde, üyeleri ile ilişki içinde ve onlarla bütünleşmiş olduklarını gösterecekler,

 • • Bir stratejik plandan türetilmiş ve spesifik hedeflerin ve bu hedeflerin yerine getirilmesi için gerekli görevlerin detaylandırılmış olduğu ve Yönetim Kurulunca onaylanmış açık ve dikkatlice hazırlanmış bir yıllık iş planını takip edecekler,

 • • Gelişmeleri iş planına göre kontrol edip izleyeceklerdir.Akreditasyon Değerlendirme Süreci, Stratejik Planlar, İş PlanlarıAkreditasyon Süreci, Stratejik Planlar, İş PlanlarıStratejik Yönetim

 • Örgütsel düzendeki ve işleyişteki temel sorun ve eksikliklere çok boyutlu bakabilen,

 • Var olan/edinilebilecek kaynaklar doğrultusunda ulaşılabilecek “başarı”yı tanımlayan,

 • Bu başarıya ulaşmak için kullanılacak yolları belirleyen,

 • Zaman içinde, gerektiğinde bu yolları değiştiren, yenileyen,

 • geleceğe dönük, bütünleşik bir yönetim yaklaşımıdır.Stratejik Yönetim

 • UYGULAMADA

 • Kurumsallaşmanın sağlanması (ortak değerler, ilkeler, somut hedefler doğrultusunda hareket edilmesi),

 • Uzun dönemli, bağlayıcı ve değişime açık planlar (stratejik planlar) hazırlanması,

 • Başarıya giden yolun ne ölçüde benimsendiğine ve izlendiğine dönük denetimlerin yapılması

 • ŞEKLİNDE SOMUTLUK KAZANIR.Stratejik Yönetim Yaklaşımının Getirileri

 • Yarına odaklanması,

 • Sorunların ardında yatan nedenlere eğilmesi,

 • Kuruluşların etkinlik gösterdiği çevreye/dünyaya yönelik değerlendirmeleri barındırması (sistem yaklaşımı),

 • Rekabet koşullarının izlenmesine ve rekabet avantajı edinilmesine ortam sağlaması,

 • Birimler düzeyinde iyileştirmelere değil, bütüne odaklanmasıSistem ve StratejiSistem ve StratejiStratejik Planlama Nedir?

 • Bir kuruluşun sistemli ve disiplinli bir şekilde

  • Kendisini nasıl tanımladığını,
  • Neler yaptığını,
  • Yaptığı şeyleri niçin yaptığını,
  • Ulaşmayı arzu ettiği durumu
 • değerlendirmesi, şekillendirmesi, bunlara rehberlik eden temel kararları ve eylemleri üretmesidir.Stratejik Planlama Nedir?

 • Kuruluşların mevcut durum, misyon ve temel ilkelerden hareketle;

 • Geleceğe dair bir vizyon oluşturmaları,

 • Bu vizyona uygun amaçlar ile bunlara ulaşmayı mümkün kılacak hedef ve stratejileri belirlemeleri,

 • Ayrıca ölçülebilir kriterler geliştirerek performanslarını izleme ve değerlendirmeleri sürecini

 • ifade eden katılımcı ve esnek bir planlama yaklaşımıdır.Stratejik Planlamanın Yararları

 • Kuruluşun geleceğini kendi lehine yönlendirmesine olanak tanır,

 • Kurum kültürünün ve kimliğinin oluşumuna, gelişimine, güçlendirilmesine destek olur,

 • Kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasını sağlar,

 • Kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izler,

 • Hesap verme sorumluluğunu geliştirir,

 • Belirsizliklerle başa çıkma konusunda sistematik bir yaklaşım sunar,

 • Mali yönetime etkinlik kazandırır.Stratejik Planın Özellikleri

 • Sonuçların ve değişimin planlanmasıdır,

 • Gerçekçidir,

 • Akademik değil, pratiktir,

 • Kaliteli yönetimin aracıdır,

 • Katılımcı bir yaklaşım ve ekip çalışması anlayışını gerektirir,

 • Günü kurtarmaya yönelik değil, uzun vadelidir,

 • Sadece bütçeye dönük olarak hazırlanmaz.Stratejik Planlamanın Aşamaları

 • Durum Analizi (Stratejik Analiz)

 • Kurumsal Kimliğin Tanımlanması

 • Stratejik Amaçların Belirlenmesi

 • Hedeflerin Belirlenmesi

 • İzleme ve Değerlendirme Sisteminin KurulmasıStratejik Planlama Süreci1. Durum Analizi

 • İçyapı analizi

 • Çevre analizi

 • Hedef kitle analizi

 • İlgili taraflar analizi

 • SWOT (GZFT) analiziDurum Analizi a) İÇYAPI ANALİZİ

 • Kaynaklar (Girdiler)

 • Süreçler (İşleyiş)

 • Performans (Çıktılar)Durum Analizi a) İÇYAPI ANALİZİ

 • Kaynaklar (Girdiler)

 • Süreçler (İşleyiş)

 • Performans (Çıktılar)Durum Analizi a) İÇYAPI ANALİZİ

 • İçyapı Analizinde Temel Noktalar

 • Kuruluşun geçmişi, mevzuatı ve bu mevzuat gereği görevleri

 • Kuruluşun genel yönetim yapısı

 • Kuruluş içi iletişim ve karar alma süreci

 • Kuruluş personelinin sayısı ve nitelikleri

 • Kuruluşun yararlandığı değişik finansman kaynakları

 • Kuruluşun personel ve ücret politikası

 • Kuruluşun teknolojik alt yapısı ve teknolojiyi kullanma düzeyi

 • Kuruluşun araç ve bina envanteri ve diğer varlıklarıDurum Analizi a) İÇYAPI ANALİZİ

 • İçyapı Analizinde Temel Noktalar (devam)

 • Kuruluşta kullanılan raporlama sistemi

 • Kuruluş faaliyetlerini izleme ve değerlendirme sistemi

 • Kuruluşun gerçekleştirdiği ve yürütmekte olduğu önemli faaliyetler ve projeler

 • Son dönemde kuruluş yapısında ve görev alanında yapılan, yapılması gündemde olan önemli değişiklikler

 • Kuruluş çalışanlarının motivasyon düzeyi ve kuruluşun durumuna dair değerlendirmeleri ve beklentileri1. Durum Analizi b) ÇEVRE ANALİZİ

 • Ülkedeki ve dünyadaki politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler kuruluşu etkileyen boyutlarıyla izlenir. Geleceğe yönelik öngörüler ortaya konur.

 • Dünyada benzer görevleri yürüten kuruluşların çalışmaları analiz edilir.1. Durum Analizi b) ÇEVRE ANALİZİ

 • Kuruluşun faaliyet alanında dünyadaki durum ve gelişmeler

 • Kuruluşun faaliyet alanında ülkemizdeki durum ve gelişmeler

 • Dünyada ve ülkemizdeki temel eğilimler ve sorunlar arasında kuruluşu yakından ilgilendiren kritik konular. Bu konuların kuruluş üzerindeki olası etkileri

 • Kuruluşun faaliyetleri ile alanıyla ilgili kalkınma planı, sektörel ve bölgesel plan ve programlarda yer alan amaç, ilke ve politikalar

 • Kuruluşun faaliyetlerini yürütürken karşılaştığı temel riskler ve belirsizlikler1. Durum Analizi b) ÇEVRE ANALİZİDurum Analizi c) HEDEF KİTLE ANALİZİ

 • Kuruluşun kimler için var olduğu ortağa konur ve var olduğu kitlenin beklentilerine ne ölçüde yanıt verdiği saptanır.

 • Bu amaçla Anket ya da Forum gibi yollara başvurulur.Durum Analizi d) İLGİLİ TARAFLAR ANALİZİ

 • Kuruluşun çalışmaları üzerinde yönlendiriciliği olan ve kuruluşun çalışmalarından doğrudan etkilenen kişi, grup ve oluşumların beklentileri ortaya konur. (Bakanlık, Üniversite vs.)

 • Ülkede ve dünyada kuruluşun işbirliğine gidebileceği oluşumlar saptanır, incelenir.Durum Analizi HEDEF KİTLE VE İLGİLİ TARAFLAR ANALİZLERİDurum Analizi e) SWOT (GZFT) ANALİZİ

 • Çoğunlukla kuruluş çalışanlarının toplu bir biçimde üretim içinde oldukları analiz çalışmasıdır.

 • Bu analiz çalışmasında kuruluşun Güçlü (Strengths) ve Zayıf (Weaknesses) Yönleri ortaya konur; ayrıca dış koşulların kuruluş için ne gibi Fırsatlar (Opportunities) ve Tehditler de (Threats) sunduğu da belirlenir.Durum Analizi e) SWOT ANALİZİ2. Kurumsal Kimliğin TanımlanmasıKurumsal Kimliğin Tanımlanması a) MİSYON

 • Misyon bir kuruluşun varlık nedenidir;

 • kuruluşun

   • kimlere hizmet verdiğine,
   • hangi alanlarda çalıştığına,
   • hangi gereksinimleri karşıladığına,
   • yasal yükümlülüklerine
 • açıklık getirir.Kurumsal Kimliğin Tanımlanması a) MİSYON

 • Bu nedenle Misyon bildirimi aşağıdaki sorulara yanıt vermelidir:

 • Kuruluş neden gerekli, var olduğu evrende hangi boşluğu dolduruyor?

 • Kuruluşun sunduğu başlıca hizmet ya da ürünler neler olmalı?

 • Kuruluşun yapacağı çalışmalar kimlerin gereksinimlerine yanıt vermeli?

 • Kuruluşu benzerlerinden ayıran üstünlükleri neler?Kurumsal Kimliğin Tanımlanması a) MİSYON

 • Misyon Örnekleri

 • Oshkosh Ticaret Odası, üyelerini temsil etmekle ve bu sayede üye işletmelerin ve halkın refah seviyesini yükseltmede katkıda bulunmakla yükümlüdür.Kurumsal Kimliğin Tanımlanması a) MİSYON

 • Misyon Örnekleri

 • Oak Park Ticaret Odası, bölgesindeki işletmelere yol gösteren ve liderlik eden, bölgesindeki girişimcileri ise teşvik eden bir organizasyondur.Kurumsal Kimliğin Tanımlanması a) MİSYON

 • Misyon Örnekleri

 • Londra Ticaret Odası’nın misyonu, bölgesindeki işletmelerin sözcüsü olarak, Londra ve çevresinde ekonomik zenginliğin ve kalitenin artırılmasına hizmet etmektir.Kurumsal Kimliğin Tanımlanması b) VİZYON

 • Vizyon bir kuruluşun kendini gelecekte görmek istediği yerdir;

 • Misyon bir kuruluşun var olma nedeninin, yaşamdaki rolünün bildirimiyken,

 • Vizyon kuruluşun gelecekte almak istediği konumu ortaya koymaktadır.Kurumsal Kimliğin Tanımlanması b) VİZYON

 • Bu nedenle Vizyon bildirimi aşağıdaki sorulara yanıt vermelidir:

 • Dünya ve ülkedeki değişim ve dönüşüm çizgileri doğrultusunda kuruluş gelecekte, kendini neleri başarmış olarak görmek istiyor?

 • Dünya ve ülkedeki değişim ve dönüşüm çizgileri doğrultusunda kuruluş gelecekte dünya ve ülke düzeyinde ne ölçüde saygınlık ve geçerlilik kazanmış olmak istiyor?Kurumsal Kimliğin Tanımlanması b) VİZYON

 • Vizyon Örnekleri

 • Oshkosh Ticaret Odası, iş çevresinin başta gelen sözcüsü konumuyla, üyelerinin bölge gelişimindeki tetikleyici rolünü güçlendirerek Oshkosh ve Kuzeydoğu Wisconsin’de büyümenin gerçekleşmesinde ve iş çevresinde kalite ve bütünleşmenin en yüksek standartlarda ortaya çıkmasında temel aktör olacaktır.Kurumsal Kimliğin Tanımlanması b) VİZYON

 • Vizyon Örnekleri

 • Oak Park Ticaret Odası, bölgesindeki iş çevresinin gelişmesinde ve niteliklendirilmesinde birincil kaynak olarak kabul edilecektir.Kurumsal Kimliğin Tanımlanması b) VİZYON

 • Vizyon Örnekleri

 • Londra Ticaret Odası’nın vizyonu, üyelerine sunduğu teşvik ve desteklerle özel sektörün ekonomi içindeki belirleyici rolünün güçlenmesinde söz sahibi olan birincil organizasyon olarak tanınır olmaktır.Kurumsal Kimliğin Tanımlanması c) İLKELER

 • İlkeler kuruluşun temel değerlerinin bir ifadesidir.

 • Kurumsal değerleri, yönetim biçimini ve kurumsal davranış kurallarını ifade eder.

 • Şeffaflık, eşitlik, katılımcılık, ahlaki değerler ve kalite anlayışı ilkelere örnek olarak verilebilir.Kurumsal Kimliğin Tanımlanması c) İLKELER

 • İlkeler Örneği

 • Miami Ticaret Odası

  • Güvenilirlik
  • Hizmette Kalite
  • Hesap Verebilirlik
  • Gelişime Açıklık
  • Ekip Çalışması


3. Stratejik Amaçların Belirlenmesi

 • Bu aşamada, genel kapsamda olan Misyon ve Vizyon ifadeleri somutlaştırılır; uygulamaya aktarılma biçimleri stratejik amaçlar ve hedefler setleri yoluyla belirlenir.

 • Bu nedenle Stratejik Amaçlar ortaya konarken Misyon, Vizyon, doğal olarak da Durum Analizi çalışmalarının çıktıları temel dayanak olarak alınır.3) Stratejik Amaçların Belirlenmesi a) Amaç / Strateji Alanlarının Belirlenmesi

 • Amaç / Strateji Alanları;

 • Stratejik Amaçların belirlenmesinde yönlendiricilik sağlaması amacıyla ortaya konacak temel işlevler ya da faaliyet alanlarıdır.3) Stratejik Amaçların Belirlenmesi a) Amaç / Strateji Alanlarının Belirlenmesi

 • Odalar ve Borsalar İçin Akreditasyon Sistemi doğrultusunda;

 • İş Alemi İle İlişkiler

 • Üyelik

 • Sağlıklı Mali Yapı

 • Katılımlı Yönetim ve İdare

 • Oda ve Borsalar İletişim Ağını Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Gelişimi3) Stratejik Amaçların Belirlenmesi a) Amaç / Strateji Alanlarının Belirlenmesi

 • Örnek 1: Oak Park Ticaret Odası

 • İş Çevresiyle ve Bölge Halkıyla İletişim

 • İş Çevresinin Var Olan ve Olası Kaynaklarını Geliştirme

 • Marka Geliştirme

 • Odanın Örgütsel Yapısını Geliştirme3) Stratejik Amaçların Belirlenmesi a) Amaç / Strateji Alanlarının Belirlenmesi

 • Örnek 2: Greensboro Ortaklığı

 • Bölgede Beklenen Bütünleşmeyi Gerçekleştirme

 • Girişimciliği Artırma

 • Sanayi Siteleri Oluşturma / Geliştirme

 • Üniversitelerle ve Meslek Okullarıyla İlişkileri Güçlendirme

 • Merkezi ve Yerel İdareyle İlişkileri Geliştirme ve Güçlendirme

 • Halkın Beklenti ve Tatmin Düzeyini Yükseltme3) Stratejik Amaçların Belirlenmesi b) Stratejik Amaçlar

 • Belirli bir zaman diliminde kuruluşun ulaşmayı hedeflediği kavramsal sonuçlardır.

 • “Nereye ulaşmak istiyoruz?” sorusuna cevap verir.

 • Genel ve kuruluş işlevini daha ileri bir noktaya götürecek nitelikte olmalı, ama aynı zamanda gerçekçi ve ulaşılabilir bir özellik taşımalıdır.3) Stratejik Amaçların Belirlenmesi b) Stratejik Amaçlar

 • Örnek 1: Oshkosh Ticaret Odası

 • SA 4: Oshkosh ve civarındaki iş çevresinin taşıma ve ulaşımdan kaynaklanan sorunlarını çözme

 • SA 5: Bölge ürünlerinin tanıtımı ve pazarlanması için ortak bir platform oluşturma3) Stratejik Amaçların Belirlenmesi b) Stratejik Amaçlar

 • Örnek 2: Londra Ticaret Odası

 • SA 1: Londra ve çevresinde, işletmeler arasında ve işletmelerle halk arasında bütünleşmeyi gerçekleştirme

 • SA 4: Bölgede bireysel girişimciliği teşvik etme4) Hedeflerin Belirlenmesi

 • Stratejik amaçların, faaliyet ya da işlev düzeyinde bir üst ayrıntı düzeyinde ortaya konmasıdır.

 • Stratejik amaçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir.

 • Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulan spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.

 • Stratejik amaçlara ilişkin, proje, faaliyet ya da taktik düzeyde kararlar geliştirmeye olanak yaratacak ifadelerdir.4) Hedeflerin Belirlenmesi

 • Örnek 1: Traverse Ticaret Odası

 • Stratejik Amaç:

 • Karlı iş ilişkileri kurmaları ve geliştirmeleri için üyelere yüksek nitelikli fırsatlar sağlamak.

 • Hedefler:

 • Yıllık Oda Toplantılarına en az 1300 üyenin katılmasını sağlamak.

 • Üyeler ve potansiyel üyeler için daha fazla kişisel bağlantı noktası sağlayacak bir program oluşturmak ve geliştirmek.

 • Yılda dört kez “Günaydın Traverse” kahvaltıları düzenleyerek katılımcılara değerli içerikte eşantiyonlar ve dokümanlar sağlamak ve anlamlı bir iletişim kurma olanağı sunmak.5) İzleme ve Değerlendirme

 • İzleme, stratejik planda ortaya konulan hedeflere ilişkin gerçekleşmelerin sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır.

 • Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının stratejik amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.

 • Plan gerçekleşmeleri yıllık olarak raporlanır.

 • İzleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak, geri bildirim işlemi gerçekleştirilir.

 • Stratejik planın gözden geçirilmesi, hedeflenen ve ulaşılan sonuçların karşılaştırılmasını içerir.5) İzleme ve Değerlendirme

 • “Ne yaptık, plana ne ölçüde bağlı kaldık, kuruluş planı ne ölçüde benimsedi, ne açılardan başarısız olduk, neden başarısız olduk, bundan sonra nasıl hareket etmeliyiz…” sorularına yanıt vermeli

 • Yalnızca belli bir birimin hazırladığı bir rapor olarak kalmamalı, farklı kişi ve birimlerin görüşlerini sunmalarına ortam hazırlanmalı

 • İzleme ve denetim önceden belirlenmiş sıklıkta gerçekleştirilmeli, her izleme ve denetim çalışması sonucu hareket planları hazırlanmalı, plan üzerinde gerekli güncellemelere gidilmeli

 • Güncellemelerde temel güdülenme yönetim değişiklikleri değil uygulamada yaşanan sorunlar olmalıİş Planlarının Hazırlanmasıİş Planlarının Hazırlanması

 • Stratejik Amaçlara, Hedeflere ve bu sayede Vizyon’a ulaşmakta izlenecek yolun,

 • diğer bir deyişle gerçekleştirilecek proje ve faaliyetlerin yıllık bazda ortaya konduğu,

 • operasyonel düzeyde planlardır.İş Planlarının Hazırlanması

 • İş Planları;

 • uygulanacağı dönemde gerçekleştirilecek proje ve faaliyetleri,

 • proje ve faaliyetlerin sorumlularını,

 • proje ve faaliyetlerin uygulanma dönemlerini,

 • olası maliyetlerini ve bu maliyetlerin karşılanacağı olası kaynakları,

 • proje ve faaliyetlere ilişkin performans göstergelerini ve performans hedeflerini,

 • varsa işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşları

 • içerir.İş Planlarının Hazırlanması Örnek: Londra Ticaret Odası

 • Stratejik Amaç 1: Londra ve çevresinde, işletmeler arasında ve işletmelerle halk arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmekTeşekkürler…

 • Ahmet Emre Çoban

 • acoban@mpm.org.tr

 • (312) 4675590 / 276
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə