Ümumi fizika kursunun “Optika” bölməsiYüklə 21,05 Kb.
tarix20.10.2017
ölçüsü21,05 Kb.
#6063


Ümumi fizika kursunun “Optika” bölməsi

Fizika-müəllimliyi üçün (30saat)


 1. E/M dalğaları şkalası. Görünən işıq və optik oblastı.Həndəsı optıkanın əsas qanunları və işıq şüası haqqında anlayış.

 2. İşığın dalğa və korpuskulyar təbiətinə əsasən həndəsi optika qanunlarının izahı.

 3. İşığın E/M təbiəti. Maksvell tənlikləri.

 4. E/M dalğalarının enerjisi, intensivliyi və təzyiqi. E/M dalğalarının polyarlaşması. Polyarlaşmanın növləri. Asılı olmayan polyarlaşmanın sayı.

 5. Durğun işıq dalğaları. İşığın E/M təbiətinin təcrübi təsdiqi.

 6. Elliptik polyarlaşmış işıq xətti plyarlaşmış, xətti polyarlaşmış işıq dairəvi polyarlaşmış işıq dəstələrinin superpozisiyası kimi.

 7. Əsas fotometrik anlayışlar və kəmiyyətlər. Energetik və fotometrik kəmiyyətlər arasında əlaqə.

 8. Dalğanın iki diellektrikin müstəvi sarhədindən sınması və əks olunması. Frenel düsturları.

 9. Əks olunan və sınan dalğaların intensivliyi. Əksetdirmə və buraxma əmsalları. Bryüster qanunu.

 10. Düşən, qayıdan və əks olunan dalğalarda faza münasibətləri. Əks olunan dalğada yarımdalğa itkisi.

 11. Frenel düsturları, normal düşmə. Qayıdan və sınan işıq dalğalarının intensivliyi.Tam daxili qayıtma.

 12. İdeal optik sistemlər. İdeal optik sistemin koordinal elementləri.

 13. Ferma prinspi, işığın sınma və qayıtma qanunlarının çıxarılışı.

 14. İşığın sferik səthdən sınması.

 15. Mərkəzzləşmiş optik sistemlər. Linza düsturlarının çıxarılışı.

 16. Cisim məsafəsi və cisim ölçüsü ilə xəyal məsafəsi və xəyalın ölçüsü arasındakı əlaqə.

 17. Koordinal elementləri verilmiş sistemdə xəyalın qurulması.

 18. Xətti və bucaq böyütməsi, onlar arasındakı əlaqə.

 19. Uzununa böyütmə, onun xətti və bucaq böyütməsi ilə əlaqəsi.

 20. İşığın interferensiyası və koherentlik. İnterferensiyanın müşahidə olunması

üçün zəruri və kafi şərtlər.

 1. Rəqslərin toplanması. Koherentlik.

 2. Dalğaların toplanması. Koherentlik-optik yollar fərqi.

 3. İnterferensiya zolaqlarının eni və kontraslığı.

 4. Koherentlik müddəti.Zaman koherentliyi.

 5. Mənbəyin ölçülərinin interferensiya mənzərəsinə təsiri. Fəza koherentliyi.

 6. Dalğa cəbhəsini bölmə yolu ilə koherent dəstələr almaq. Yunq təcrübəsi və

Frenel güzgüləri. İnterferensiya müşahidə oilunan qurğuların əsas xarakteristikaları.

 1. Dalğa cəbhəsini bölmə yolu ilə koherent dəstələr almaq. Frenel biprizması.

Biye bilinzası. Yunq təcrübəsi və Frenel güzgüləri. İnterferensiya müşahidə

oilunan qurğuların əsas xarakteristikaları. 1. Amplitudu bölmə yolu ilə koherent dəstələr almaq üsulları.

 2. Eyni qalınlığın və eyni meylin interferensiyası. Nyuton halqaları.

 3. Optik sistemlərin şəffaflaşdırılması. Yüksək qaytarıcı interferensiya örtükləri.

 4. İşığın difraksiysı təcrübi faktlar. Hüygen və Hüygens Frenel prinsipi

Frenelin zona metodu. Yekun amplitudun hesablanması.

 1. Amplitudun qrafiki toplanması.

 2. Frenel zonalarının sayının mənbə, deşik və müşahidə nöqtələrinin qarşılıqlı

vəziyyətindən və deşiyin radiusundan asılılığı.

 1. .Dalğa optikasından həndəsi optikay keçid. Difraksiyanın oxşarlıq şərti.

 2. Dairəvi deşikdən difraksiya. Dairəvi maneədən difraksiya. Puasson ləkəsi.

 3. Qeyri şəffaf ekranın düzxətli kənarından difraksiya. Kornyu spiralı.

 4. Zona lövhəsi.

 5. Paralel şüaların difraksiyası.Fraunhofer difraksiyası. Difraksiya

mənzərəsində intensivliyin paylanması.

 1. İki və çox yarıqdan difraksiya

 2. Difraksiya qəfəsi ə difraksiya spektri. Difraksiya qəfəsində spektrin

intensivliyi.

 1. .İşığın difraksiya qəfsinə meyilli düşməsi

 2. Difraksiya qəfəsi spektral cihaz kimi.

 3. Anizotrop mühitin optikası. Anizotrop mühitin dielektrik nüfuzluğu tenzoru

və sındırma əmsalı.

 1. Anizotrop mühitdə işığın yayılma xüsusiyətləri. Sürətin yayılma

istiqamətindən asılılığı.

 1. Biroxlu kristallarda işığın yayılması. Qoşa şüasınma adi və qeyri adi

şüalar. İki və biroxlu kristallar.

 1. .Biroxlu kristallarda dalğa səthi.Mənfi və müsbət kristallar. Optik biroxlu

kristallarda Hüygens qurmaları.

 1. Süni anizotropluq. Fotoelastiklik, Kerr effekti. Xətti elektrooptik. Pokkels

effekti.

 1. Təbii və xətti polyarlaşmış işıq. Polyarlaşma dərəcəsi. Polyarlaşmış işığın

alınması üsulları.

 1. Polyarlaşdırıcı cihazlar.Huk prizması. Kompensatorlar Babin

kompensatoru.1/2λ və 1/4λ dalğa lövhələri .

 1. Polyarlaşmış işığın interferensiyası.

 2. Polyarlaşma müstəvisinin fılanması. Optik fəallıq. Maqnit sahəsində

polyarlaşma müstəvisinin fırlanması. Faradey effekti.

 1. İşığın dispersiyası. Normal və anomal dispersiya. Qonşu atomların

təsirinin nəzərə alınması. Molekulyar refraksiya.

 1. Faza və qrup sürəti.İşığın udulması. Buger-Beer qanunu.

 2. İstilik şüalanmasının əsas xaassələri.Şüalanma və udma qabiliyyətləri.

 3. .Kirxhof qanunu, onun çıxarılışı. Stefan-Bolsman qanunu.

 4. .Vin qanunu.Reley-Cins qanunu.

 5. Plank düsturu və ondan istilik şüalanması qanunlarının alınması.

 6. Plank hipotezi və işıq kvantı haqqında anlayış. Plank düsturunun Enşteynə

görə çıxarılışı.

 1. Fotoelektrik hadisəsi. Fotoeffekt.

 2. .Kompton səpilməsi.

 3. Lazerin iş prinsipi.

 4. Holoqramın alınması

17.04.14 Dos. Hacıyev Z.İ.Yüklə 21,05 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə