Ümumi məlumat Fənnin adı, koduYüklə 72,17 Kb.
tarix30.09.2017
ölçüsü72,17 Kb.

SILLABUS

Ümumi

məlumat

Fənnin adı, kodu

PSIR 357: İxtisas (regionun) etnopsixologiyası


kreditlərin sayı

3 KU / 6 ECTS credits

15 Weeks, 60 hoursDepartament

Political Science and International Relations

Proqram (bakalavr, magistr)

Bakalavr

Tədris semestri

Yaz 2016

Fənni tədris edən müəllim (lər)

Kenan Allahverdiyev

E-mail:

kallahverdiyev@khazar.org

kenan_4@yahoo.comTelefon:

(+994 12) 421-1093 - 238

Mühazirəotağı/Cədvəl

Bldg. Main&Room 301. Wednesday,12.00 -15.00

Məsləhət saatları

18:00-19:00

Prerekvizitlər

Khazar University

Tədris dili

azərbaycanca

Fənninnövü

(məcburi, seçmə)

Məcburi

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

Dərsliklər:


 1. Psixologiya. Bakalavr pilləsi tələbələri üçün dərslik /S.İ.Seyidov və prof. M.Ə.Həmzəyevin elmi redaktorluğu ilə/. B. 2007

 2. Ə.Bayramov. Etnik psixologiya. B. 2003

 3. Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə. Psixologiya. Bakalavr pilləsi tələbələri üçün dərslik. B. 2002

 4. Этнопсихология: Учебник для вузов / Т. Г. Стефаненко. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Аспект Пресс, 2009.— 368 с.

 5. Введение в этническую психологию / Под ред. Ю. П. Платонова. Учебное пособие. СПб.: Издательство СПбГУ, 2000

 6. Крысько В.Г. Этническая психология. 4-е изд. - М.: Академия, 2008. http://depositfiles.com/de/files/dv8va5gil

 7. Handbook of Racial and Ethnic Minority Psychology. By Guillermo Bernal (Editor). 1st Edition. SAGE Publications. 2002, 714 p.

 8. The Social Psychology of Ethnic Identity (European Monographs in Social Psychology) 1st Edition. Psychology Press; 2012

 9. Multicultural Psychology. Gordon C. Nagayama Hall, Christy Barongan Prentice Hall, 2001.349 p.

Əlavə ədəbiyyat:

 1. Məmmədov Ə.S., Quliyev H.A. Azərbaycanın adət və ənənələri. Bakı 1966

 2. Г. Г. Шпет. Введение в этническую психологию. M.1996

 3. Лебон Г. Психология народов и масс. СПб,1996

 4. Андреева Г.М. Социальная психология. М. 1998

 5. Concise Dictionary of Social and Cultural Anthropology. Edited by: Mike Morris. 2012

Kursunvebsaytı

khazar.org

Tədrismetodları

Mühazirə

Tutorials

Qrup müzakirəsi

Seminar

Praktiki tapşırıqlar

short assignment

Praktiki məsələnin təhlili

Essay

Digər

Quiz

Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıq imtahanı
30

Praktiki məsələ
-

Davamiyyətvə fəallıq
15

Tapşırıq və testlər
10

Kurs işi (Esse)
10

Prezentasiya/ Qrup müzakirəFinal imtahanı
35

DigərYekun
100

Course description

Course examines roots of the ethnopsychological enterprise, reviews several recent approaches to the description and analysis of psychological material, and investigates the relationship between folk psychology and other aspects of social life.

Kursun təsviri

XIX əsrdən başlayaraq çox intensiv surətdə inkişaf etməyə başlayan etnik psixologiya böyük elmi-nəzəri və praktik əhəmiyyətə malik olan mühüm bir elm sahəsi kimi diqqəti cəlb edir. Tarixi təcrübə göstərir ki, hər bir millətin, xalqın nəinki özünün, eləcə də müəyyən əlaqə və münasibətlərdə olduğu digər etnos və xalqların etnik xüsusiyyətlərini vaxtında öyrənib düzgün qiymətləndirməsi həm onun özünüdərkinə, həm başqalarını düzgün dərk edib adekvat surətdə qiymətləndirməsinə, həm də şəxsiyyətlərarası, eləcə də etnoslararası və millətlərarası münasibətlərin düzgün tənziminə yaxından kömək edir.

Kursun məqsədləri

Fənnin məqsədi:

Bu fənnin tədrisi qarşısına aşağıdakı məqsədləri qoyur:

 • kursun əsas məqsədi tələbələrdə ixtisas regionun etnos və xalqların etnik psixologiyası haqqında ümümu təsəvvürün yaradılmasına kömək etmək;

 • başlıca təlim vasitələri mühazirələr, məşğələlər, təqdimatların nümayişi, sinif müzakirələri, mütəxəssis məruzələri, komanda şəkilində yerinə yetirilən layihələr, rollu oyunlar, müxtəlif siyasi əsərlərin, o cümlədən jurnallardan, internet səhifələrindən götürülmüş məqalələrin təhlili və tənqididir.

 • hər bir dərsdən əvvəl tələbə müəyyən olunmuş mətnləri və tapşırılmış bütün digər qiraət materiallarını oxumalıdır


Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Gözlənilən nəticələr:

Bu kursun sonunda tələbələrin etnogenez və onun əsas amilləri, etnik stereotip və yönümlərin, adər-ənənələrin, milli hislərin, etnik xarakterlərin etnopsixolojı mahiyyəti, etnik münaqişələrin və onların təzahürləri barədə ətraflı məlumatın alınması.Cədvəl (dəyişdirilə bilər)


Həftə

Tarix

(planlaşdırılmış)

Fənnin mövzuları

Dərslik/

Tapşırıqlar11.02.16

Sillabusun təqdimatı


18.02.16

Psixologiya elminin predmeti və vəzifələri

Psixika haqqında ümumi anlayış. Psixika beyinin xassəsi kimi. Beyin və psixika.

Psixi hadisələr obyektiv aləmin subyektiv inikası kimi.

Psixi inikas formaları və onların təkamülü. Ali psixi funksiyalar.

Şüur psixikanın yüksək forması kimi.25.02.16

Müasir psixologiyanın başlıca istiqamətləri və tədqiqat metodları

Psixologiyanın elmlər sistemində yeri və əsas sahələri.

Müasir psixologiya elminin tədqiqat metodları

Psixoloji tədqiqat metodlarının təsnifat prinsipləri

Psixoloji tədqiqat metodları.

Psixoloji tədqiqatın əsas mərhələləri.
3.03. 16

Etnopsixologiyanın predmeti

Etnosixologiyanın öyrənilməsinin aktuallığı

Etnosixologiyanın obyekti və predmeti

Etnosixologiyada tətbiq edilən metodlar və onların xüsusiyyətləri

Etnosixologiyanın digər elmlərlə əlaqəsi


Test10.03.16

Etnopsixologiyanın əsas kateqoriyaları

Əsas etnolojı anlayışlar

Əsas psixolojı anlayışlar17.03. 16

Etnoslarin mənşəyi

Etnogenez və onun əsas amilləri

Etnogenetik proseslərin tipləri

Lev Qumilyovun etnogenez konsepsiyasıQuiz31.03.16

Etnosixolojı ideyalar tarixi – I

Qədum Yunan mütəfəkkirlərin etnopsixolojı ideyaları

XVII-XIX əsrlərdə Avropada etnopsixolojı ideyalar7.04.16

Etnopsixolojı ideyalar tarixi -II

XIX – XX əsrlərdə Avropada etnosixolojı ideyalar

“Xalqın ruhu” nəzəriyyəsi


Short assignmentAralıq imtahan


14.04.16

Etnik psixologiyanın strukturu

Etnopsixoloji eyniləşdirmənin (identifikasiyanın) tipləri

Etnik psixologiyanın əsas növləri21.04.16

Etnik şuur, milli mentalitet və milli ideologiya

Etnik şuur özünüdərk və özünüdərketmə

Milli mentalitet

Milli ideya və milli ideologiya
28.04.16

Etnik-milli hislər, adət və ənənələr

Etnik-milli hislər və onların psixoloji mahiyyəti

Milli adət və ənənələrin formalaşması

Milli adət və ənənələrin funksiyaları

Milli adət və ənənələr arasında fərqlər


Test5.05.16

Etnik (etnoslararası) münaqişələrin psixoloji xüsusiyyətləri

Etnik münaqişələrin tipologiyası

Etnik münaqişələrin əsas etnopsixoloji səbəbləri

Etnik münaqişələrin etnopsixoloji təzəhür formaları

Etnik münaqişələrin tənzimlənməsinin etnopsixoloji aspektləri


Quiz12.05.16

Qərbi Avropa ölkələri xalqlarının etnopsixoloji xüsusiyyətləri

İngilislər

Fransızlar

Almanlar


Presentasiya19.05.16

Cənubi və Şərqi Avropa ölkələri xalqlarının etnopsixoloji xüsusiyyətləri

Polyaklar, Çexlər, Macarlar

İspanlar, İtalyanlar, Yunanlar


Presentasiya26.05.16

Etnopsixoloji tədqiqatın keçirilməsi

Etnopsixoloji tədqiqatların keçirilməsinin əsas prinsipləri

Etnopsixoloji tədqiqatların keçirilməsinin əsas növləri

Tətbiq edilən metodlar və onların xüsusiyyətləriShort assignment

Essenin təhvil verilməsiFinal imtahan


GOOD LUCK


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə