Varis çoraplar› lycradan trikotaj imalat› olup dikiflsizdir. fieffaft›r. Çoraplara dokuYüklə 32,36 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix21.06.2018
ölçüsü32,36 Kb.
#50861


128 

Varis çoraplar› lycradan trikotaj imalat› olup dikiflsizdir. fieffaft›r. Çoraplara doku-

ma esnas›nda  ayak, bilek, bald›r, diz ve diz üstünde baca¤›n anatomik flekli veril-

mifltir. Esnekli¤i bozulmayacak flekildedir. Burun k›sm› kapal›d›r. ‹talyan tarz› doku-

nan çorapta %77 polyamid %23 Elastan bulunmakta  ve 140 den 18-22  mm Hg ba-

s›nç sa¤lamaktad›r. Ayak bile¤inde yüksek olan bas›nç azalarak üst bölgelerde düfle-

cek flekilde bilgisayar kontrollü makinelerde üretilmifltir. ‹nceli¤iyle rahat, hareket-

leri k›s›tlamadan kullan›lan çorap, güçlendirilmifl topuk ve uç özelliklerine sahiptir.

Ten rengidir. Külotlu, çoraplar dünya standartlar›na göre 5 boy olarak üretilmekte-

dir.


V-6 Külotlu Varis Çorab›

Varis çoraplar› lycradan trikotaj imalat› olup dikiflsizdir. fieffaft›r. Çoraplara doku-

ma esnas›nda  ayak, bilek, bald›r, diz ve diz üstünde baca¤›n anatomik flekli veril-

mifltir. Esnekli¤i bozulmayacak flekildedir. Burun k›sm› kapal›d›r. ‹talyan tarz› doku-

nan çorapta %77 polyamid %23 Elastan bulunmakta  ve 140 den 18-22  mmHg ba-

s›nç sa¤lamaktad›r. Ayak bile¤inde yüksek olan bas›nç azalarak üst bölgelerde düfle-

cek flekilde bilgisayar kontrollü makinelerde üretilmifltir. ‹nceli¤iyle rahat, hareket-

leri k›s›tlamadan kullan›lan çorap, güçlendirilmifl topuk ve uç özelliklerine sahiptir.

Ten rengidir. Diz üstü çoraplar dünya standartlar›na göre 5 boy olarak üretilmekte-

dir.


V-7 Dizüstü Varis Çorab›

Varis çoraplar› lycradan trikotaj imalat› olup dikiflsizdir. fieffaft›r. Çoraplara doku-

ma esnas›nda  ayak, bilek, bald›r, diz ve diz üstünde baca¤›n anatomik flekli veril-

mifltir. Esnekli¤i bozulmayacak flekildedir. Burun k›sm› kapal›d›r. ‹talyan tarz› doku-

nan çorapta %77 polyamid %23 Elastan bulunmakta ve 140 den 18-22  mmHg ba-

s›nç sa¤lamaktad›r. Ayak bile¤inde yüksek olan bas›nç azalarak üst bölgelerde düfle-

cek flekilde bilgisayar kontrollü makinelerde üretilmifltir. ‹nceli¤iyle rahat, hareket-

leri k›s›tlamadan kullan›lan çorap, güçlendirilmifl topuk ve uç özelliklerine sahiptir.

Ten rengidir. A¤›z k›sm›ndaki silikon sayesinde çorab›n afla¤›ya kaymas› engellenir.

Çoraplar dünya standartlar›na göre 5 boy olarak üretilmektedir.V-7A Dizüstü Varis Çorab› Silikonlu

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim

ORSA ORTOPED‹ SANAY‹

Varis Çoraplar›

    129

Varis çoraplar› lycradan trikotaj imalat› olup dikiflsizdir. fieffaft›r. Çoraplara doku-

ma esnas›nda  ayak, bilek ve bald›r›n anatomik flekli verilmifltir. Esnekli¤i bozulma-

yacak flekildedir. Burun k›sm› kapal›d›r. ‹talyan tarz› dokunan çorapta %77 polyamid

%23 Elastan bulunmakta  ve 140 den 18-22mm Hg bas›nç sa¤lamaktad›r. Ayak bile-

¤inde yüksek olan bas›nç azalarak üst bölgelerde düflecek flekilde bilgisayar kontrol-

lü makinelerde üretilmifltir. ‹nceli¤iyle rahat, hareketleri k›s›tlamadan kullan›lan ço-

rap, güçlendirilmifl topuk ve uç özelliklerine sahiptir. Ten rengidir. Dünya standart-

lar›na göre 5 boy olarak üretilmektedir.

V-8 Dizalt› Varis Çorab›

V-9 Light Külotlu Varis Çorab›

Külotlu light modeli daha fleffaf ve daha ince olup 40 den 8/11 mm Hg bas›nç sa¤-

lamaktad›r. %84 polyamid %16 elastan içermektedir. 5 de¤iflik boyu mevcuttur.

V-10 Unisex Dizalt› Varis Çorab›

Erkek diz alt› modeli 14/18 mmHg bas›nç uygulamakta olup %84 polyamid %16

elastan içermektedir. Siyah-gri-lacivert renk alternatifleri erkekler için sunulmakta-

d›r. 5 de¤iflik boyu mevcuttur.

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim

ORSA ORTOPED‹ SANAY‹Varis Çoraplar›


130

Hamile modeli 140 den 18 / 22 mm Hg bas›nç sa¤lamaktad›r. %77 polyamid %23

elastan içermektedir. Kar›n bölgesinde hamilelik dönemi ilerledikçe uyum sa¤laya-

cak esnek bölüm mevcuttur.

K

Kuullllaann››lldd››¤¤›› YYeerrlleerr:: Varis ameliyatlar›ndan sonra koruyucu olarak,thrombosis, varisli venler

ve kompresyon gerektiren durumlarda kullan›l›r. Doktorlar damarlar› variskostan korumak,

di¤er damar problemlerini önlemek, s›k›nt›y› hafifletip rahatlatmak için ve a¤r›yan bacaklar

için giyilmesini önermektedirler. 

K

Kuullllaann››ll››flfl››:: Çorap parmak ucundan bafllayarak giyilir. Bacaklara do¤ru hafifçe kayd›r›larakfazla sert  çekmeden ve zorlamadan giyilir.

Y

Y››kkaammaa T

Taalliim


maatt››:: Azami 30 derecelik ›l›k su ile çitilemeden hafif bast›rmalar ile y›kan›r. Bol

so¤uk su ile durulan›r, bükülmeden el ile bast›r›larak suyu s›k›l›r. Çamafl›r suyu beyazlat›c›

kullan›lmaz. Ütülenmez. Kuru temizleme yap›lmaz.

U

Uyyaarr››:: Varis çoraplar›n›n uzun ömürlü olmas›, daima giyerken ve ç›kar›rken gösterilen itina-ya ba¤l›d›r. Uzun el ve ayak t›rnaklar› ve sivri maddeler varis çoraplar› için tehlikelidir

V-11 Hamile Varis Çorab› - Light

V-12 Antiemboli Çorab› Uzun

Pamuklu Elastan iplikten dizüstü olarak üretilmifl olup burun k›sm› aç›kt›r. Dizüstü-

ne gelmektedir. 18 mm Hg bas›nç uygulayan çorap beyaz renktir. Özellikle kalp da-

mar ameliyatlar› sonras›nda kullan›lmaktad›r. Dünya standartlar›na göre 5 boy ola-

rak üretilmektedir.

V-12A Antiemboli Çorab› Belden Ba¤lamal›

Pamuklu Elastan iplikten külotlu olarak üretilmifl olup burun k›sm› aç›kt›r. 18 mmHg

bas›nç uygulayan çorap beyaz renktir. Özellikle kalp damar ameliyatlar› sonras›nda

kullan›lmaktad›r. Dünya standartlar›na göre 5 boy olarak üretilmektedir. Sa¤ sol ay-

r›m› vard›r.

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim

ORSA ORTOPED‹ SANAY‹

Varis Çoraplar›

                           


131

Varis çoraplar› lycradan trikotaj imalat› olup dikiflsizdir. fieffaft›r. Çoraplara doku-

ma esnas›nda  ayak, bilek ve bald›r›n anatomik flekli verilmifltir. Esnekli¤i bozulma-

yacak flekildedir. ‹talyan tarz› dokunan çorapta %77 polyamid %23 Elastan bulun-

makta  ve 280 den 22-27 mm Hg bas›nç sa¤lamaktad›r. Ayak bile¤inde yüksek olan

bas›nç azalarak üst bölgelerde düflecek flekilde bilgisayar kontrollü makinelerde üre-

tilmifltir. ‹nceli¤iyle rahat, hareketleri k›s›tlamadan kullan›lan çorap, güçlendirilmifl

topuk ve uç özelliklerine sahiptir. Ten rengidir. Dünya standartlar›na göre 5 boy ola-

rak üretilmektedir. Burnu aç›k ve burnu kapal› modelleri vard›r.

V-13 280 Den Dizalt› Varis Çorab›

Varis çoraplar› lycradan trikotaj imalat› olup dikiflsizdir. fieffaft›r. Çoraplara doku-

ma esnas›nda  ayak, bilek, bald›r, diz ve diz üstünde baca¤›n anatomik flekli veril-

mifltir. Esnekli¤i bozulmayacak flekildedir. ‹talyan tarz› dokunan çorapta %77 polya-

mid %23 Elastan bulunmakta  ve 280 den 22-27 mm Hg bas›nç sa¤lamaktad›r. Ayak

bile¤inde yüksek olan bas›nç azalarak üst bölgelerde düflecek flekilde bilgisayar kon-

trollü makinelerde üretilmifltir. ‹nceli¤iyle rahat, hareketleri k›s›tlamadan kullan›lan

çorap, güçlendirilmifl topuk ve uç özelliklerine sahiptir. Ten rengidir. Dünya stan-

dartlar›na göre 5 boy olarak üretilmektedir. Burnu aç›k ve burnu kapal› modelleri

vard›r.


V-14 280 Den Dizüstü Varis Çorab›

Varis çoraplar› lycradan trikotaj imalat› olup dikiflsizdir. fieffaft›r. Çoraplara doku-

ma esnas›nda  ayak, bilek, bald›r, diz ve diz üstünde baca¤›n anatomik flekli veril-

mifltir. Esnekli¤i bozulmayacak flekildedir. Burun k›sm› kapal›d›r. ‹talyan tarz› doku-

nan çorapta %77 polyamid %23 Elastan bulunmakta ve 280 den 22-27 mm Hg ba-

s›nç sa¤lamaktad›r. Ayak bile¤inde yüksek olan bas›nç azalarak üst bölgelerde düfle-

cek flekilde bilgisayar kontrollü makinelerde üretilmifltir. ‹nceli¤iyle rahat, hareket-

leri k›s›tlamadan kullan›lan çorap, güçlendirilmifl topuk ve uç özelliklerine sahiptir.

Ten rengidir. Dünya standartlar›na göre 5 boy olarak üretilmektedir.

V-15 280 Den Külotlu Varis Çorab›

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim

ORSA ORTOPED‹ SANAY‹

Varis Çoraplar›

 

       
132

Varis çoraplar› lycradan trikotaj imalat› olup dikiflsizdir. fieffaft›r. Çoraplara doku-

ma esnas›nda  ayak, bilek, bald›r, diz ve diz üstünde baca¤›n anatomik flekli veril-

mifltir. Esnekli¤i bozulmayacak flekildedir. ‹talyan tarz› dokunan çorapta %77 polya-

mid %23 Elastan bulunmakta  ve Class 3 26-32 mm Hg bas›nç sa¤lamaktad›r. Ayak

bile¤inde yüksek olan bas›nç azalarak üst bölgelerde düflecek flekilde bilgisayar kon-

trollü makinelerde üretilmifltir. ‹nceli¤iyle rahat, hareketleri k›s›tlamadan kullan›lan

çorap, güçlendirilmifl topuk ve uç özelliklerine sahiptir. Ten rengidir. Dünya stan-

dartlar›na göre 5 boy olarak üretilmektedir. Burnu aç›k ve burnu kapal› modelleri

vard›r.


V-17 Class 3 Külotlu Varis Çorab›

Varis çoraplar› lycradan trikotaj imalat› olup dikiflsizdir. fieffaft›r. Çoraplara doku-

ma esnas›nda  ayak, bilek, bald›r, diz ve diz üstünde baca¤›n anatomik flekli veril-

mifltir. Esnekli¤i bozulmayacak flekildedir. Burun k›sm› kapal›d›r.‹talyan tarz› doku-

nan çorapta %77 polyamid %23 Elastan bulunmakta ve Class 3 26-32  mmHg bas›nç

sa¤lamaktad›r. Ayak bile¤inde yüksek olan bas›nç azalarak üst bölgelerde düflecek

flekilde bilgisayar kontrollü makinelerde üretilmifltir. ‹nceli¤iyle rahat, hareketleri k›-

s›tlamadan kullan›lan çorap, güçlendirilmifl topuk ve uç özelliklerine sahiptir. Ten

rengidir. Dünya standartlar›na göre 5 boy olarak üretilmektedir. Burnu aç›k ve bur-

nu kapal› modelleri vard›r.V-18 Class 3 Dizüstü Varis Çorab›

Varis çoraplar› lycradan trikotaj imalat› olup dikiflsizdir. fieffaft›r. Çoraplara doku-

ma esnas›nda  ayak, bilek, bald›r, diz ve diz üstünde baca¤›n anatomik flekli veril-

mifltir. Esnekli¤i bozulmayacak flekildedir. ‹talyan tarz› dokunan çorapta %77 polya-

mid %23 Elastan bulunmakta ve 280 den 22-27 mm Hg bas›nç sa¤lamaktad›r. Ayak

bile¤inde yüksek olan bas›nç azalarak üst bölgelerde düflecek flekilde bilgisayar kon-

trollü makinelerde üretilmifltir. ‹nceli¤iyle rahat, hareketleri k›s›tlamadan kullan›lan

çorap, güçlendirilmifl topuk ve uç özelliklerine sahiptir. Ten rengidir. A¤›z k›sm›n-

daki silikon sayesinde çorab›n afla¤›ya kaymas› engellenir. Çoraplar dünya standart-

lar›na göre 5 boy olarak üretilmektedir. Burnu aç›k ve burnu kapal› modelleri vard›r.V-16 280 Den Silikonlu Dizüstü Varis Çorab›

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim

ORSA ORTOPED‹ SANAY‹

Varis Çoraplar›

 

       
133

Varis çoraplar› lycradan trikotaj imalat› olup dikiflsizdir. fieffaft›r. Çoraplara doku-

ma esnas›nda ayak, bilek ve bald›r›n anatomik flekli verilmifltir. Esnekli¤i bozulma-

yacak flekildedir. ‹talyan tarz› dokunan çorapta %77 polyamid %23 Elastan bulun-

makta  ve Class 3 26-32 mm Hg bas›nç sa¤lamaktad›r. Ayak bile¤inde yüksek olan

bas›nç azalarak üst bölgelerde düflecek flekilde bilgisayar kontrollü makinelerde üre-

tilmifltir. ‹nceli¤iyle rahat, hareketleri k›s›tlamadan kullan›lan çorap, güçlendirilmifl

topuk ve uç özelliklerine sahiptir. Ten rengidir. Külotlu, diz üstü ve diz alt› modeli

olan çoraplar dünya standartlar›na göre 5 boy olarak üretilmektedir. Burnu aç›k ve

burnu kapal› modelleri vard›r.V-19 Class 3 Dizalt› Varis Çorab›

Varis çoraplar› lycradan trikotaj imalat› olup dikiflsizdir. fieffaft›r. Çoraplara doku-

ma esnas›nda ayak, bilek, bald›r, diz ve diz üstünde baca¤›n anatomik flekli verilmifl-

tir. Esnekli¤i bozulmayacak flekildedir. ‹talyan tarz› dokunan çorapta %77 polyamid

%23 Elastan bulunmakta ve 280 den 22-27 mm Hg bas›nç sa¤lamaktad›r. Ayak bile-

¤inde yüksek olan bas›nç azalarak üst bölgelerde düflecek flekilde bilgisayar kontrol-

lü makinelerde üretilmifltir. ‹nceli¤iyle rahat, hareketleri k›s›tlamadan kullan›lan ço-

rap, güçlendirilmifl topuk özelliklerine sahiptir. Burnu aç›k olarak üretilmifltir. Ten

rengidir. Dünya standartlar›na göre 5 boy olarak üretilmektedir.

V-20 280 Den Burnu Aç›k Külotlu Varis Çorab›

Bilekten bafllay›p omuza kadar uzanan çorap elastik ve yumuflak dokumas›ndan do-

lay› gün boyu rahatl›kla kullan›labilir. Ödem tedavisinde kullan›lan çorab›n 5 farkl›

boyu bulunmaktad›r.V-21 Kol Varis Çorab›

Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim

ORSA ORTOPED‹ SANAY‹

Varis Çoraplar›

 

       Yüklə 32,36 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə