Vævsspecifikke enzymer I blodYüklə 25,85 Kb.
tarix14.06.2018
ölçüsü25,85 Kb.
#48433

Blod noter:


Vævsspecifikke enzymer i blod:

 • Ved celleskader/celledød får vi intracellulære enzymer til blodet.

  • Typiske leverenzymer er:

   • Alanin aminotransferase (alat)

   • Aspartat aminotransferase (asat)

   • -glutamyltransferase.

Hæmdel:

 • Hver proteindel har sin egen hæmgruppe, hvorfor hæmoglobin har 4 og myoglobin har 1 hæmgruppe.

Hæmaglobin:

 • Tetramer bestående af to - og -subunits.

 • Bindingen af oxygen er kooperativt  bindingen af det første iltmolekyle letter bindingen af de andre.

  • Reguleret af koncentrationen af 2,3 diphosphoglycerat. • O2s binding til hæmoglobin er påvirket af

  • pH:

  • Når CO2 og H+ konc. Stiger  frigivelse af mere ilt til vævene. Jf. Bohrs ligning: • Syntese af hæm:

 • Nedbrydning af hæmoglobin:

  • Retikuloendotheliale system (RES):

   • Erythrocytter optages af makrofager  hæmring brydes  biliverdin reduceres  bilirubin  transporteres til lever bundet til albumin.  konjugeres med glucuronsyre  bilirubinglucoronat (vandopløseligt)  udskilles via galden til tarmen  dekonjugeres og reduceres til farveløse urobilinogener via bakterier.

    • Nogle urobilinogener oxideres  farvede fækalt urobiliner (stercobiliner)  udskilles med fæces

    • Andre optages terminalt i ileum  til blodbanen tilbage til lever  tilbage til tarmen.

     • Lille del overføres til nyrerne (20 %)  spontan oxidering til urobilin  urinens gule farve.

  • Efter intravaskulær hæmolyse frisættes hæmoglobin fra erythrocytten  dissocierer til  og  dimere  kan let udskilles via nyrerne. For at minimere tabet og dermed det associerede jern binder dimererne til haptoglobin og frisatte hæm-grupper til hemopexin. Haptoglobin/hæmoglobin omsættes i RES. Hemopexinkomplekset omsættes i leveren.

 • Gulsot

  • Bilirubin er årsagen til det gule pigment ved gulsot.

   • Kan være forårsaget øget erytrocytnedbrydning grundet hæmolytisk anæmi

   • Leverskader  leverenzymer i blod + plasma albumin i blodet + forlænget koagulationstid grundet nedsat produktion af koagulationsfaktorer.

   • Galdevejslidelser  fedt i fæces + i blod: basisk fosfatase + PT (INR) som følge af malabsorption af K-vitamin.

   • Evt. Gendefekt i konjugeringsenzymer eller mekanismen for den aktiv. Udskillelse fra leveren til galden.

    • Dubin Johnson syndrom: Defekt i sekretionen af det bilirubin eller derivat deraf  ophobning. Samme derivat ophobes ved leversygdomme som hepatitis og obstruktion af galdevejene.

     • Blod: forhøjet bilirubin diglucoronid (konjugeret)

     • Urin: forhøjet bilirubin diglucoronid  mørkfarvet.

     • Fæces: mangle pigmentering.

     • Minus forhøjede levertal.

    • Gilberts syndrom: defekt i glucuronyl transferase i leveren.

     • ukonjugeret bilirubin bundet til albumin.

     • Kompromitterer omdannelsen af ukonjugeret bilirubin til konjugeret bilirubin: Bilirubin + 2-UDP-glucuronat  bilirubin diglucuronid + 2 UDP.

  • Kan forekomme på to former.

   • Ukonjugeret bilirubin (i blodet bundet til albumin)

   • Konjugeret bilirubin

    • Dominerer ved galdevejslidelser: det konjugerede bilirubin i leveren kan ikke udskilles til fordøjelseskanalen pga. lidelsen.

 • ROS

  • Når oxyhæmoglobin fraspalter ilt, sker der nogle gange fejldissociationer 

  • methæmoglobin og superoxid, elimineres ved enzymerne

   • methæmoglobin reductase:

   • superoxid dismutase:

Glutation:

 • Vigtig for erythrocytternes beskyttelse mod oxidativt stress.

 • Reaktioner i erythrocytterne, der modvirker ROS.

  • Glutation peroxidase: 2GSH+H2O2  GSSG + 2H2O

  • Glutation reductase: GSSG + NADPH + H  2 GSH + NADP+

Myoglobin:

 • Monomer

 • Oxygenbinding følger alm. Bindingsteknik

 • Hæm bindes til en His aminosyrerest i den proximale del af hver globinkæde via binding til jernatomet.


Oxy-myoglobin og oxy-hæmoglobin:

 • O2 bindes til jernet ved en af i alt seks koordinationsbindinger.
Myoglobin

Hæmoglobin

Binding af antal iltmolekyler

1

4

Affinitet

Høj  hyberbolisk mætningskurve

Lavere  sigmoid mætningskurve.

Påvirkninger
T, pCO2, H+ og 2,3-biphosphoclycerat  højreforskyder oxyhæmoglobins iltdissociationskurce.
2,3-biphosphoglycerat

 • Dannelse: ved mutasereaktion fra glykolytisk intermediære 1,3-bi-P-glycerat. 2,3-bi-p-glycerat elimineres ved hydrolyse til 3-p-glycerat.

 • Binder i centrum af hæmoglobin  stabiliserer lav-affinitetsformen af molekylet  højreforskyder iltbindingskurven  øger kooperativiteten.

Erythrocytter:


Energiforsyning:

 • Glykolyse: glukose  2 laktat. (hermed dannes netto 2 ATP’er).

  • ATP bruges til ionpumper

 • NADPH dannes i pentosefosfatvejen (TPP cofaktor)

  • NADPH bruges til at reducere glutation.

B-vitamin/ThiaminPP i forhold til erythrocytters stofskifte:

 • Erythrocytter har ingen pyruvatoxidation eller TCA-cyklus.

 • Erythrocytter har derimod pentosefosfatvejen.

 • ATP-produktionen er ren anaerob glykolyse og er uafhngig af thiamin.

 • Pentosefosfatvejens NADPH-produktion er afhængig af at pentoserne kan genbruges. Denne bruger TPP.

 • Ved mangel på TPP  kompromitterer NADPH-produktion  forsvar mod oxidativt stress jf. Glutation reductase.

Gendefekter og erythrocyt funktion:

 • Da glucose-6-phosphat dehydrogenase er enzym i pentosephosphatvejen , vil en gendefekt ramme erythrocyttens forsvar mod oxidativ stress (jævnfør TPP).

 • Da pyruvatkinase indgår i glycolysen, vil en gendefekt ramme ATP-produktionen og dermed ionpumperne.

 • I begge tilfælde vil erythrocytternes funktion hæmmes og deres levetid formindskes.

Blodkoagulation:


Hæmostatisk respons ved karlæsion:

 • Først induceres vasokonstriktion (blodgennemstrømningen midlertidigt reduceres)

 • Primær hæmostase: trombocytter adhærerer til den beskadigede karvæg og aktiveres.

 • Sekundær hæmostase: sideløbende med den primære. Aktivering af koagulationskaskaden  dannelsen af krydsbundet netværk af fibrinmolekyler.

Karvæggens respons

 • Udskiller glykoproteinet von Willebrands-faktor (vWF) til EC matrix.  binder til kollagenfibre.

 • I plasmamembran af fibroblaster og glatte myocytter er der fæstnet glykoprotein kaldet vævsfaktor (faktor III).  eksponeres til blodbanen, ved karlæsion.

 • Vasokonstriktion:

  • Reflektorisk kontraktion ved karlæsion

   • herefter vedligeholdes denne ved stimuli fra blandt andet følgende stoffer, der udskilles fra aktiverede trombocytter.

    • serotonin

    • tromboxan A2 (TXA2) (der desuden fungerer som signalmolekyle, der stimulerer andre trombocytter).

  • blodgennemstrømning  fortynding af hæmostatiske faktorer og risiko for bortskylning af nydannede koagel.

Primær hæmostase: Trombocytternes respons

Trombocytter:

 • Aktiveres ved binding til collagen i subendothellaget

 • Morforlogisk og biokemisk ændring  pladerne bliver henholdvsvis sticky og negativt ladede på overfladen

 • Øget overflade areal og aggregeringspotentiale grundet opsvulmning og pseudopodier.

 • Udskiller vesikler med vWF og fibrinogen fibrinogen kan binde receptorer på to forskellige trombocytter på en gang  aggregering.

 • Flipper (vha. Scramblase) det negativt ladede fosfatidylserin fra indre lag til det ydre.

  • fungerer som forankringssted for koagulationsfaktorer når disse aktiverer hinanden.

  • Negative ladninger fastholder Ca2+ afhængigt koagulationsproteiner på pladeoverfladen og lokaliserer derved aktivering af koagulationssystemet til karskaden.

 • Koagulationsfaktorerne bindes via calciumioner  binder både koag. Faktorernes negativt ladede -carboxyglutamatenheder og den negativt ladede fosfolipidoverflade.


Sekundær hæmostase: Koagulation

 • Aktiveres ved blotlægning af vævs faktor (faktor 3) i det ødelagte væv eller kollagen fra subendothelet.

  • aktiverer henholdsvis den eksterne og interne reaktionssekvens.

   • Interne har betydning for at opretholde og forstærke koagulationsresponset

    • Aktiveres ved at faktor XII binder til eksponeret overflade  konformationsændring  kløvning af prækallikrein til kallikrein aktiverer faktor XII fuldt ud  aktiverer faktor XI. Faktor XI og kallikrein bindes til skadestedet ved hjælp af HMWK.

    • Har ingen betydning, hvis Faktor 8 og trombin aktiverer faktor IX og XI.

   • Eksterne har stor betydning for aktivering af koagulationen.

    • Aktiveres ved at Faktor VII binder til vævsfaktor  aktivere en proteolytisk aktiveringskaskade  der dannes en lille mængde trombin  aktiverer faktor XI og cofaktor VIII og V  opretholder koagulationsrespons.

     • TFPI  hæmmer koagulation for at modvirke blodprop.
 • Koagulationsfaktorer aktiveres ved specifik proteolytisk kløvning

 • Akt. Af faktor 7 når kommer i kontakt med blotlagte vævs-faktor.

 • Kaskadereaktion  aktivering af faktor 9 og 10.

 • Faktor 10 aktiver faktor 2 (protrombin)  øger processerne flere hundrede gange ved at trombin reciprokt aktiverer faktor 5 og faktor 8 (cofaktorer i hhv faktor 10s aktivering af prothrombin og faktor 9s aktivering af faktor 10.  resulterer i en hurtig aktivering af fibrinogen.Fibrins rolle:

 • Aktivering af fibrinogen  dannelse af fibrin  stabiliserer den bløde prop af aktiverede blodplader.

 • Aktivering af fibrinogen (kat. Af thrombin=endopeptidase):

  • Thrombin (IIa) spalter peptidkæder midt på fibrinogenmolekylet, som ellers med negative ladninger hindrer polymerisering af fibronegen:

   • fraspaltning af 2 små negativtladede peptidfragmenter i midterregionen: fibrinopeptid A og B  dannelse af aggregater af fibrin monomer  (kat af KF 13a) krydsbindinger mellem fibrinmonomerer  stabilisering af polymeren dannelse af blød gel. (uden dette vil fibrinmonomerer uhindret polymerisere til et tredimensionelt netværk).

 • Covalent sammenkobling af fibrinmonomerer (kat af akt. Faktor 13 (trangsglutaminase aktivitet), aktiveret af thrombin)  dannelse af fast gel

Koagulationsfaktorer der er i den direkte vej:

 • Vævsfaktor: cofaktor i subendothelet

 • Faktor 7 (protease)

 • Faktor 10 (protease)

 • Faktor 5 (cofaktor for faktor 10)

 • Faktor 2/prothrombin (protease)

 • Fibrinogen (substrat for thrombin).

 • Proteaseaktiviteten forudsætter aktivering af zymogen forstadium.

Centrale proenzymer (ikke kofaktorer) i koagulationskaskaden:

 • Prothrombin

 • 7,9,10

Kofaktorer i den centrale koagulationskaskade:

 • Proteinkofaktoer:

  • Faktor 5 eller 8

 • Nonproteinfaktorer

  • Calcium

  • Phospholipid i cellemembran.


Ændringer i koagulationstid:

 • Ved obstruktiv galdevejslidelse: mangle galdesalte i fordøjelseskanalen  fedtfordøjelse og absorption være hæmmet  absorption af fedtopløselige vitaminer  K-vitamin.

 • Leverens syntese af koagulationsfaktorer (bl.a. 2,7, 9 og 10) er afhængig af K-vitamin  nedsat  forlænget koagulationstid (både af PT (prothrombin tid)og aPTT (aktiveret partiel thromboplastin tid)

K-vitamin og AK:

 • Nødvendig cofaktor for den posttranslationelle omdannelse af glutamat til -carboxyglutamat under syntesen af koagulationsfaktorer.

 • Antikoagulant behandling

  • In vivo:

   • Omdannelsen af inaktivt K-vitamin til aktivt k-vitamin kat. Af et enzym, der hæmmes warfarin  grundlag for Anti koagulant behandling i vivo (men ikke in vitro, da det er dannelsen).

  • In vitro:

   • EDTA kan anvendes som AK i blodprøver in vitro men ikke in vivo, da det binder frie calciumioner, så de ikke kan deltage i blodkoagulations-aktiveringen  in vivo vil det nedsætte niveauet af calcium  alvorlige konsekvenser.

   • Citrat binder calciumioner ligesom EDTA.

   • Oxalat binder calciumioner ligesom EDTA.

   • Heparin aktiverer antithrombin  hæmmer proteaser som fx trombin.


Gendefekter:

 • Cellulær hæmostase: Von Willebrandts syge (defekt vWF) ingen forhøjelse af PT og aPTT men ikke PT.

  • Acetylsalicylsyre kan gribe ind.

 • Molekylær hæmostase: Hæmofili A eller B (defekt KF 8 eller 9) forhøjelse af aPTT men

  • Warfarin kan gribe ind

  • Ligeledes kan heparin.

Vævsspecifikke enzymer:
AMI:

 • Enzymer, der anvendes i forbindelse med udredning:

  • Creatinkinase, da denne frigives ved muskelødelæggelse.

  • Forholdet mellem forskellige Lactatdehydrogenase isoformer

 • Lægemidler til behandling

  • Acetylsalicylsyre (cyklooxygenase hæmmer)  hæmmer thromboxan i trombocytter  hæmmer trombocyt aggregation.

  • Heparin  binder antihrombin  binder og inaktiverer koagulationsfaktorer som fx trombin.

  • Urokinase (fibrinolytika) aktiverer zymogenet plasminogen ved proteolytisk at omdanne det til plasmin  nedbryder fibrin clotten.

Leverskade:

 • Enzymer, der anvendes i forbindelse med udredning:

  • ALAT, ASAT, -glutamyltransferase, alkalisk fosfatase.

 • Medfører forhøjet INR (PT) grundet nedsat syntese af koagulationsfaktorer.


Yüklə 25,85 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə