W alsh ve Hoyt Klinik Nöro-OftalmolojiYüklə 0,53 Mb.

səhifə1/22
tarix11.06.2018
ölçüsü0,53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22Ö N S Ö Z

W

alsh ve Hoyt Klinik Nöro-Oftalmoloji kitab›-

n›n 5. bask›s›n›n 1998’de yay›mlanmas›n›n

ard›ndan tüm hekimlerin bu kadar ayr›nt›l› bir

kayna¤a, özellikle de referanslara gereksinimi

olmad›¤›n› fark ettik. Özellikle de 1. cildi, nöro-

oftalmolojinin temelini anlatan “Esaslar” bafll›¤›

alt›nda ayr› bir kitapta toplamay› uygun gördük.

Böylece iki editör (NRM ve NJN), Afferent vizu-

el sistem, Pupilla, Oküler Motor sistem, Göz ka-

pa¤› ve Organik olmayan bozukluklar gibi 5 ana

bölümden oluflan “Walsh ve Hoyt Klinik Nöro-Of-

talmoloji: Esaslar” kitab›n› derledi. 5 ciltlik kita-

b›n 5. bask›s›ndaki ilgili bölümler kaynak olarak

her bölümün sonunda verildi.

Walsh ve Hoyt Klinik Nöro-Oftalmoloji 6.

bask›s› 2005 y›l›nda yay›mland›. Her ne kadar 5.

bask›daki 6000 sayfa 3500 sayfaya indirgenmifl-

se de birçok hekimin ve ö¤rencinin günlük ihti-

yac›ndan fazlas›n› içermektedir. Bu nedenle,Esaslar’›n bu 2. bask›s› yap›lm›flt›r. Bir önceki gibi

bunun da nöro-oftalmolojik hastal›klar›n tan› ve

yönetimi için en önemli konular› içerdi¤ine inan›-

yoruz. Bir kez daha, 6. bask›ya katk› sa¤layanlar

taraf›ndan uyarlanm›fl, toplam 23 bölümden olu-

flan 5 ana k›s›m bulunmaktad›r. Okuyuculara ko-

nular›n içeriklerini incelemelerine yard›m edebil-

mek için, her bölümün bafl›nda, büyük ve küçük

bafll›klar halinde bir özet mevcuttur. Yine 1. bas-

k›da oldu¤u gibi bunda da kaynaklar eklenmemifl

ancak daha fazla bilgi isteyen okuyucu için 6. bas-

k›da hangi k›s›mdan uyarland›¤› ilk sayfada be-

lirtilmifltir.

“Walsh ve Hoyt Klinik Nöro-Oftalmoloji: Esas-

lar” kitab›n›n bu ikinci bask›s›n›n kolay okunur

ve yararl› bir kitap olmas›n› içtenlikle umuyo-

ruz.

Neil R. Miller, MDNancy J. Newman, MD

Valérie Biousse, MD

John B. Kerrison, MD

viiÇEV‹R‹ ED‹TÖRÜNÜN ÖNSÖZÜ

Walsh ve Hoyt Klinik Nöro-Oftalmoloji kitab› nö-

ro-oftalmoloji ile u¤raflanlar›n vazgeçilemez te-

mel kitab›d›r. ‹lk kez 1965’te yaln›zca Frank

Walsh taraf›ndan tek cilt, 1969’ta W. Hoyt’la bir-

likte 2 cilt olarak yaz›lan kitap, yaz›ld›¤› y›llar-

da ve sonras›nda sadece nöro-oftalmoloji de¤il,

mükemmel bir nöroloji, oftalmoloji hatta dahi-

liye kitab› olarak nitelendirilmekteydi. Elde in-

ternet, pubmed gibi kolayl›klar›n olmad›¤› bir

devirde bu kadar kapsaml› bir kitab›n nas›l ya-

z›labilmifl oldu¤unu hep merak ettim, hayran-

l›k ve takdirle karfl›lad›m. Bu kitap benim ko-

nuya ilgi duymam›n bafll›ca nedenlerinden bi-

risi oldu¤u kadar, her zaman baflvurulacak bir

kaynak olma özelli¤ini de tafl›d›. 1998’de N.

Miller ve N. Newman’›n editörlü¤ünde çok ya-

zarl› 5 ciltlik 5. bask›s›, 2005’te N. Miller, N.

Newman, V. Biousse ve JB. Kerrison’un editör-

ler aras›na kat›lmas›yla 4 ciltlik 6. bask›s› yap›-

lan kitap ansiklopedi niteli¤inde mükemmel

bir kaynak olsa bile, hacmi nedeniyle genifl bir

okuyucu kitlesine ulaflmad›. Editörlerin önsöz-

de belirtti¤i gibi Essentials (Esaslar) ad›yla k›-

salt›lan formu bu eksikli¤i gidermek amac›yla

ç›kar›ld›.

Çeviri kitaba karfl› olmama ve çeviri iflini

zor bulmama ra¤men, söz konusu kitap bu

olunca reddedemedim. Çeviriyi yapan arka-

dafllar›m›n hepsi Nöro-Oftalmolojiye gönül ve-

renler. Güzel bir eserin daha çok okuyucuya

ulaflmas›nda arac› olmak f›rsat›n› birlikte de-

¤erlendirdik. Tereddütsüz kabul ettikleri ve

emek verdikleri için hepsine müteflekkirim.

Nöro-Oftalmoloji El kitab›ndan sonra bir ortak

esere daha imza atm›fl olduk. Konuyla ilgile-

nen meslekdafllar›m›za yararl› olaca¤›n› umu-

yoruz.


Her çeviride oldu¤u gibi baz› kelimelerin

tam karfl›l›¤›n› bulmak zor oldu. Onlar› aynen

veya de¤iflmeli olarak kulland›k (pupil, pupil-

la, pitoz, ptozis gibi). Ayr›ca anatomik flekiller

üzerindeki ‹ngilizce ve Latince kelimeler, anla-

fl›l›r oldu¤u için Türkçe’ye çevrilmedi. Bu ko-

nuda okuyucunun hoflgörüsüne s›¤›n›yoruz.

Bizi zor bir ifle koflmufl olmalar›na ra¤men

güzel bir eserin ortaya ç›kmas›na vesile olduk-

lar› için Günefl T›p Kitabevlerine teflekkür edi-

yorum.

Prof. Dr. Tülay Kansuix


ÇEV‹R‹YE KATKIDA BULUNANLAR

Doç. Dr. Gölge Acaro¤lu

S.B. Ulucanlar Göz E¤itim ve

Araflt›rma Hastanesi

Prof. Dr. Önder Akyürekli

Ege Üniversitesi T›p Fakültesi

Nöroloji Anabilim Dal›

Uzm. Dr. Ozan Akyürekli 

Palandöken Devlet Hastanesi

Nöroloji Klini¤i

Doç. Dr. U. Emrah Alt›parmak 

S.B. Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi

Göz Hastal›klar› Klini¤i

Dr. Ayflem Gül Ar›c› 

S.B. Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi

Göz Hastal›klar› Klini¤i

Opr. Dr. Ça¤la Atabay

Serbest HekimProf. Dr. Huban Atilla 

Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi

Göz Hastal›klar› Anabilim Dal›

Prof. Dr. Nefle Çelebisoy 

Ege Üniversitesi T›p Fakültesi

Nöroloji Anabilim Dal›

Prof. Dr. Feza Deymeer

‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi

Nöroloji Anabilim Dal›

Uzm. Dr. Hava Dönmez

S.B. D›flkap› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi

Nöroloji Klini¤i

Doç. Dr. fiansal Gedik

Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi

Göz Hastal›klar› Anabilim Dal›

Doç. Dr. Canan Togay Ifl›kay

Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi

Nöroloji Anabilim Dal›

Prof. Dr. Fethi ‹diman

Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi

Nöroloji Anabilim Dal›

Prof. Dr. Sibel Kaday›fç›lar 

Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi

Göz Hastal›klar› Anabilim Dal›

Doç. Dr. Mehmet Karatafl

Baflkent Üniversitesi Adana Araflt›rma ve

Uygulama Merkezi Nöroloji Anabilim Dal›

Opr. Dr. Sevim Kavuncu 

Ulucanlar Göz E¤itim ve

Araflt›rma Hastanesi

Opr. Dr. Umur Kayabafl›

Göztepe Medical Park Hastanesi

Göz Hastal›klar› Klini¤i

Doç. Dr. Feray Koç

Kocaeli Ac›badem Hastanesi

Göz Hastal›klar› Klini¤i

Opr. Dr. Hülya Orer

Dr. Sami Ulus Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar›

E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi

Göz Hastal›klar› Klini¤ixviiDostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə