Work in the Oil Fields Azerbaijani transcriptYüklə 11,7 Kb.
tarix21.04.2018
ölçüsü11,7 Kb.

CultureTalk Azerbaijan Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu

Work in the Oil Fields
Azerbaijani transcript:
K: Şəhər, min doqquz yüz... yalan deyim, çaşmıramsa, 1948, 47, 49-cu illərdə... bu illərdə başlayıblar, Sovet İttifaqının vaxtında, başlayıblar neft daşlarını... tikməyə. Neft Daşlarını... indiki Neft Daşlarını başlayıblar tikməyə. Suyun içində estakadalar başlayıblar quraştırmağa, buruğlar quraştırmağa... Hal hazırda, dənizin içində bir şəhər var. Çoxda böyük deyil, ancaq şəhərdir. Adam, camahaat, ustalar, рабочий, fəhlələr qabaq işləyirdilər 10-15 aylarnan işləyirdilər orada... bir ay orada, bir ay evdə, bir ay orada, bir ay evdə... belə işləyirdilər qabaqlar, mən bildiyimə, mən gördüyümə görə... Həmdəki, neft oradan... Neft Daştlarından çox çıxardılırdır. Həmdəki, Azərbaycanın özü dünya müharibəsi... İkinci Dünya Müharibəsində, Sovet İttifaqının vaxtında, demək olar ki, 70-75% Sovet İttifaqının tankları, təyyarələri, gəmiləri işləyiblər Azərbaycan neftindən... neftindən istifadə olan benzindən... ona görə ki, Hitler çox... çox gücünü sərf elədi Bakını ələ almaqa, ancaq ki, Sovet İttifaqı... Sovet höküməti başa düşürdü ki, Bakı əldən qetsə, hesab eləyin ki, Dünya Müharibəsi bəlkə də çovrülə bilərdi başqa istiqamətdə. Ona görə ki, təsəvvür eləyin ki, 75% bütün benzin Bakıdan gəlirdi. Özdəki bir çətinniknən mənim babam, anamın atası... anamın atası işləyirdi mə'dənilərdə... Balaxanı mə'dənilərində.
El G: O nə yerdir?
K: O Bakının... Bakının... indi... Bakının bir rayonu olan, Balaxanı... qabaq sayılırdı Lenin rayonu, indiki zəmanədə Sabunçi rayonu adlanır, o rayonunda, Sabunçi rayonun bir hissəsi Balaxanı kəndidir. Balaxanıda qabaq yerləşirdir, indidə yerləşir... mühari... mən sizə danışıram müharibə vaxtından, İkinci Dünya Müharibəsi vaxtından... mənim babam işləyirdi orada mühəndis kimi. Mən görməmişəm, ancaq anam danışardı, nənəm danışardı... günlərnən, aylarnan bu adam evə gəlməzdir. Gələndədə, on dəqiqə, on beş dəqiqə, iyirmi dəqiqə gəlirdi evdə baxırdı nə var nə yox, yenədə çıxıb gedirdi. Ona görə ki, orada işləyənlər, bütün orada işləyənlər солдат (əsgər) kimi, офицер (zabit) kimi, Şura hökümətin (Sovet İttifaqı) vaxtında olan офицер-lar kimi, солдат-lar kimi, hesab elə ki, cəpənin bir ön cərgəsində gedirdilər. Ona görə ki, neftsiz heç bir şey eləmək olmurdu. Bütün mühərriklər, tank mühərriki, самолёт (təyyarə) mühərriki, gəmi mühərriki işləyirdi neftnən, işləyidi kerosinnən, işləyirdi benzinnən. Ona görə də, nənəm danışardı ki, mən babamı... anam danışardı ki, mən atamı əməlli başdı başdadım görməyə 43-44-ci illərdə. Müharibənin axır illərində. 41-43 kimi hesab elə ki, mənim babam evdə heç olmayıb. Gecə, gündüz, elə işdə... işdədə yatırdılar, işdədə dururdular, işdədə yeyirdilər, işdədə içirdilər, hamısını... hamısını işdə eləyirdilər. Ona görə ki, çox bir... çox bir ağır vaxt idi. Sovet İttifaqın axır vaxtları idi.

English translation:
K: The city if I’m not mistaken… in 1948, ‘47, ‘49… they started in these years, during the Soviet era, building the Oil Rocks, started building the Oil Rocks. They started constructing the piers in water, started constructing oil wells. Presently, there is a city inside the sea. It’s not all that big, but it’s a city. People, workers used to work there for 10-15 months… one month there, one month at home, one month there, one month at home… that’s how they used to work from what I know, from what I’ve seen… and also, the oil from there…a lot of oil used to be extracted from the Oil Rocks. Also, you can say that during the Soviet Union, during World War II, 70-75% of Soviet Union’s tanks, airplanes, ships worked with Azerbaijani oil… with gasoline from Azerbaijani oil… because Hitler… wasted a lot of power to take over Baki, but Soviet Union… the Soviet government understood that if Baki were to be lost, you could count on the World War being turned towards a different direction. Because imagine that 75% of all oil came from Baki. It was with such difficulty that my grandfather, my mother’s father… mother’s father worked at the oil fields… Balakhani oil fields.
El G: What kind of place is that?
K: It is Baki’s… now… it’s one of the districts of Baki, Balakhani… before it used to be Lenin district, today it is called Sabunchi district… in that district, one part of the Sabunchi district is the village of Balakhani. Before in Balakhani there used to be… now it’s there as well… I’m telling you about war times, about the times of Second World War… my grandfather worked there as an engineer. I haven’t seen it, but my mother would talk about it, my grandmother would talk about it… this person wouldn’t come home for days, for months. And when he did come, he would come for ten, fifteen, twenty minutes, would come and see what’s happening at the house and leave again. Because people who worked there, everybody who worked there as soldiers, officers during the Soviet Union, you can say that they were going in the first lines of fire, because nothing could be done without oil. All engines, tank engines, airplane engines, ship engines worked with oil, worked with kerosene, worked with gasoline. And that’s why my grandmother would tell us that… my mother would say “I started seeing my father normally in ‘43-44.” In the last years of the war. From ‘41-43 my grandfather, you can say that, hasn’t even been home. Nights, days, at work… they slept at work, woke up at work, ate at work, drank at work, everything… did everything at work. Because it was a very hard time. Last years of the Soviet Union.

About CultureTalk: CultureTalk is produced by the Five College Center for the Study of World Languages and housed on the LangMedia Website. The project provides students of language and culture with samples of people talking about their lives in the languages they use everyday. The participants in CultureTalk interviews and discussions are of many different ages and walks of life. They are free to express themselves as they wish. The ideas and opinions presented here are those of the participants. Inclusion in CultureTalk does not represent endorsement of these ideas or opinions by the Five College Center for the Study of World Languages, Five Colleges, Incorporated, or any of its member institutions: Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith College and the University of Massachusetts at Amherst.
© 2003-2009 Five College Center for the Study of World Languages and Five Colleges, Incorporated


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə