Wybrane zagadnienia z metod poszukiwania I otrzymywania środków leczniczychYüklə 445 b.
tarix26.05.2018
ölçüsü445 b.
#46352 • Wybrane zagadnienia z metod poszukiwania i otrzymywania środków leczniczych pod redakcją Katarzyny Kieć- Kononowicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2006

 • Współczesna synteza organiczna. Wybór eksperymentów. Jacek Gawroński, Krystyna Gawrońska, Karol Kacprzak, Marcin Kwit. Wydawnictwo Naukowe PWN 2012

 • Krótkie wykłady - Chemia Leków. Graham Patrick. Wydawnictwo Naukowe PWN 2013

 • Stereochemia w syntezie organicznej. Jacek Gawroński, Krystyna Gawrońska. Wydawnictwo Naukowe PWN 1988 • Synteza asymetryczna

 • polega na wybiórczym otrzymywaniu jednego enancjomeru chiralnego produktu,

 • do jej przeprowadzenia niezbędna jest obecność asymetrycznych struktur, albo substancji wyjściowych albo dodawanych w trakcie reakcji odczynnikiówStereoizomeria (izomeria przestrzenna)

 • Stereoizomeria (izomeria przestrzenna)

 • występowanie związków o jednakowym składzie chemicznym, różniących się przestrzennym ułożeniem atomów w przestrzeni

 • Podział izomerii przestrzennej

 • izomeria geometryczna

 • izomeria optyczna

 • Chiralność (asymetria) i centra asymetrii

 • Cząsteczki chiralne są pozbawione wszelkich elementów symetrii – zawierają centrum asymetrii (centrum chiralnosci, centrum stereogeniczne) lub przemienną oś symetrii • Enancjomery - dwie lustrzane formy, jakie posiada cząsteczka chiralna, o takich samych właściwościach chemicznych (w stosunku do odczynników optycznie nieczynnych, z wyjątkiem racematów) i fizycznych z wyjątkiem kierunku kąta skręcania płaszczyzny światła spolaryzowanego i oddziaływania z innymi cząsteczkami chiralnymi • Oddziaływanie enancjomerów z innymi cząsteczkami chiralnymi na przykładzie wiązania kwasu mlekowego z dehydrogenazą mleczanową • Mieszanina racemiczna (racemat) – równomolowa mieszanina enancjomerów, nie wykazująca skręcalności optycznej

 • Racemizacja – proces przemiany czystego enancjomeru w równomolową mieszaninę obu enancjomerów pod wpływem czasu, temperatury, światła lub odczynników chemicznych

 • Diastereoizomery – izomery nie będące enancjomerami, nie będące wzajemnymi odbiciami lustrzanymi, różniące się skręcalnością, temperaturami wrzenia, topnienia, gęstością, rozpuszczalnością, współczynnikami absorpcji • Reakcja stereoselektywna – reakcja, w której preferowane jest powstanie z danego substratu i pod działaniem danego odczynnika jednego z dwóch lub większej liczby możliwych stereoizomerycznych produktów.

 • Reakcja chemoselektywna – reakcja, która zachodzi w sposób preferencyjny z jedną spośród dwóch lub większej liczby grup funkcyjnych w cząsteczce

 • Reakcja regioselektywna – reakcja zachodząca preferencyjnie po jednej ze stron grupy funkcyjnej

 • Reakcja stereospecyficzna – reakcja, której ulega jedna grupa funkcyjna w cząsteczce

 • Reakcja enancjoselektywna – reakcja, podczas której tworzy się jeden z enancjomerycznych produktów • Współczynnik eudysmiczny - miara stopnia stereowybiórczości

 • Współczynnik eudysmiczny = aktywność eutomeru/ aktywność dystomeru

 • Eutomer – enancjomer wykazujący większą aktywność

 • Dystomer – enancjomer wykazujący mniejszą aktywność

 • Im stosunek jest większy, tym silniejsza jest aktywność biologiczna jednego z izomerów optycznych.

 • Nadmiar enancjomeryczny- miara czystości optycznej związku, wyraża względny nadmiar jednego z enancjomerów w mieszaninie

 •   • Enancjomery nie różnią się rozpuszczalnością ani w środowisku wodnym, ani w lipidach

 •  

 • L-lewodopa charakteryzuje się aktywnym, szybkim transportem, jego izomer D jest powoli absorbowany na drodze dyfuzji biernej • Leki o charakterze kwaśnym wiążą się z albuminami surowicy, a leki zasadowe z α-kwaśną glikoproteiną

 • L-tryptofan wykazuje 100-krotnie większe powinowactwo do albuminy niż izomer D

 • S(-) propranolol jest w większym stopniu wiązany z glikoproteiną niż izomer R(+) • S(+) dizopyramid jest w większym stopniu wiązany z glikoproteiną niż izomer R(-)Różnice dotyczą szybkości lub kierunku reakcji. Lek może być metabolizowany do związków nieatywnych, częściowo lub całkowicie aktywnych biologicznie, a także do związków toksycznych

 • Różnice dotyczą szybkości lub kierunku reakcji. Lek może być metabolizowany do związków nieatywnych, częściowo lub całkowicie aktywnych biologicznie, a także do związków toksycznych

 • Izomer R mefenytoiny ulega N-demetylacji (metabolit wykazuje większą toksyczność) a izomer S ulega hydroksylacji do 5’-(4’-hydroksyfenylo)-pochodnej

 • Izomer S(+) ibuprofenu, który jest eutomerem wykazuje lepszą biodostępność. Distomer R(-) jest w różnym stopniu przemieniany w formę S(+) • Stereowybiórczość zaobserwowano w przypadku leków aktywnie wydalanych lub zwrotnie resorbowanych

 •  

 •  

 • R(-) tokainid jest szybciej wydalany niż izomer S(+) • Leki, których enancjomery wykazują podobne właściwości i jednakowy efekt biologiczny

 • antybiotyki β-laktamowe (kwas 6-aminopenicylanowy)

 • Leki, których tylko jeden enancjomer wykazuje aktywność farmakologiczną

 • spośród czterech izomerów chloramfenikolu tylko izomer(1R,2R) jest aktywny biologicznie • Leki, których izomery wykazują inne działanie

 •  

 • D(+)-propoksyfen wykazuje działanie przeciwbólowe a L(-)-propoksyfen przeciwkaszlowe

 •  

 •  

 • S(+)-propranolol jest β-blokerem a R(-)propranolol posiada własności antykoncepcyjne

 •  

 •  Leki, których izomery wykazują inne działanie

 • Leki, których izomery wykazują inne działanie

 • S(+)-ketamina wykazuje działanie znieczulające a izomer R(-) pobudzające OUN • Leki, w których jeden z izomerów wykazuje działanie terapeutyczne, a drugi działanie toksyczne

 • L-lewodopa wykazuje działanie przeciwparkinsonowe a izomer D powoduje granulocytopenię

 • Talidomid stosowany był w postaci racematu jako lek nasenny, uspokajający, przeciwwymiotny, przeciwbólowy, izomer R wykazuje działanie przeciwnowotworowe i nie działa teratogennie a izomer S wykazuje działanie teratogenne (zaburza embriogenezę)

 •  Leki, których enancjomery wykazują działanie przeciwstawne

 • Leki, których enancjomery wykazują działanie przeciwstawne

 •  

 •  

 • (-)- izomery barbituranów działaj depresyjnie na OUN a (+)-izomery wykazują działanie pobudzające

 • Należy stosować pojedyncze enancjomery.

 • Wyjątkiem jest Prozac, jego aktywny enancjomer działa mnie korzystnie niż mieszanina racemiczna. • surowce naturalne pochodzenia roślinnego i pochodzenia drobnoustrojowego w drodze fermentacji

 • rozdział racematu

 • synteza z zastosowaniem chiralnego syntonu jako wyjściowego bloku budulcowego

 • synteza asymetryczna z zastosowaniem odczynników z elementami asymetrii preferujących powstawanie jednego z enancjomerów chiralnego produktureagenty nie rozróżniają enancjomerów związków chiralnych, które różnią się aktywnością

 • reagenty nie rozróżniają enancjomerów związków chiralnych, które różnią się aktywnością

 • niewłaściwy enancjomer może w specyficzny sposób reagować lub oddziaływać z innymi substancjami optycznie czynnymi, wywoływać inne działanie farmakologiczne, wykazywać działanie niepożądane lub prowadzić do toksycznych efektów ubocznych

 • otrzymywanie równomolowej mieszaniny enancjomerów – racematu, którą należy rozdzielać na poszczególne enancjomery

 • większe nakłady finansowe na odczynniki chemiczne – połowa otrzymanego produktu jest nieaktywna • możliwość otrzymywania optycznie czynnych produktów z optycznie nieczynnych i czynnych substratów

 • selektywne otrzymywanie jednego z enancjomerów danego związku, a nie racematu (nadmiar enancjomeryczny powinien wyższy niż 98% )

 • stereoizomeryczne produkty syntezy asymetrycznej mogą być enancjomerami lub diastereoizomerami

 • jej podstawą jest zjawisko indukcji asymetrycznej polegające na tym, że jedno centrum asymetrii obecne w chiralnym substracie lub odczynniku, rozpuszczalniku, katalizatorze indukuje nowe centrum asymetrii w produkcie reakcji, które powinno tworzyć się jak najbliżej istniejącegowymaga unikania warunków sprzyjających racemizacji (intensywne ogrzewanie, obecność silnych zasad)

 • wymaga unikania warunków sprzyjających racemizacji (intensywne ogrzewanie, obecność silnych zasad)

 • stosowanie drogich odczynników w ilościach katalitycznych, możliwość ich odzyskania z dobrą wydajnością i w stanie wysokiej czystości, aby można było zastosować je ponownie

 • na rezultat syntezy asymetrycznej może wpływać temperatura, stężenia reagentów, ich stosunki stechiometryczne, polarność rozpuszczalnika, „starzenie się” chiralnego odczynnika

 • jej przeprowadzenie może być dłuższe i trudniejsze niż syntezy konwencjonalnej (rozgałęzienie w syntezie zwiększa wydajność) • z użyciem chiralnych substancji wyjściowych

 • z użyciem chiralnych reagentów (chiralnego katalizatora, chiralnego enancjomerycznie czystego pomocnika)Chiralność substancji wyjściowych wpływa na przebieg reakcji, prowadzących do otrzymywania kolejnych centrów stereogenicznych faworyzując jedną z konfiguracji produktu. Im bliżej istniejącego centrum asymetrii zachodzi reakcja, tym większą asymetrię osiąga się w całym procesie

 • Chiralność substancji wyjściowych wpływa na przebieg reakcji, prowadzących do otrzymywania kolejnych centrów stereogenicznych faworyzując jedną z konfiguracji produktu. Im bliżej istniejącego centrum asymetrii zachodzi reakcja, tym większą asymetrię osiąga się w całym procesie

 • Otrzymywanie etorfiny o działaniu uspokajającym w reakcji Grigniarda: • Synteza asymetryczna z użyciem chiralnych reagentów stosowana jest do otrzymywania :

 • czystych enancjomerów

 • separacji enancjomerów przez rozdział kinetyczny

 • Chiralne reagenty pozwalają przeprowadzić reakcje asymetryczne z udziałem cząstek achiralnych

 •  Synteza kwasu L-asparaginowego i kwasu (S)-jabłkowego katalizowana enzymami unieruchomionymi na nośniku (żel poliakrylamidowy)

 • Synteza kwasu L-asparaginowego i kwasu (S)-jabłkowego katalizowana enzymami unieruchomionymi na nośniku (żel poliakrylamidowy) • enzymatyczny rozdział kinetyczny polega na przeprowadzeniu reakcji, której ulega tylko jeden z enancjomerów

 • rozdział kinetyczny wykorzystuje się przy otrzymywaniu enancjomerycznie czystych substancji służących jako chiralne substraty w syntezie, dotyczy substancji, których racematy są łatwe do otrzymania na drodze syntezy, a które w enancjomerycznie czystej postaci nie są dostępne ze źródeł naturalnych lub występują w nich w ograniczonych ilościach

 • do związków tych należą α-aminokwasy, α-hydroksykwasy i trójwęglowe syntony. Można je rozdzielać za pomocą hydrolaz lub transferaz Synteza D-fenyloglicyny wykorzystywanej przy otrzymywaniu ampicyliny

 • Synteza D-fenyloglicyny wykorzystywanej przy otrzymywaniu ampicylinyOtrzymywanie enancjomerycznego alkoholu

 • Otrzymywanie enancjomerycznego alkoholu Otrzymywanie L- α-aminokwasów

 •  Otrzymywanie L- α-aminokwasów Synteza D-aminokwasów metodą hydantoinową

 •  Synteza D-aminokwasów metodą hydantoinową • Zastosowanie dwukleszczowego liganda chiralnego (DIOP) w reakcji wodorowania • Zastosowanie (+)-winianu dietylowego w procesie epoksydowania

 • Dwukleszczowy ligand i winian dietylowy nie ulegają żadnym reakcjom. Ich obecność ma za zadanie wyłącznie wprowadzenie potrzebnej asymetrii, substancje te nie ulegają podczas reakcji żadnym zmianom i dlatego nazywa się je chiralnymi związkami pomocniczymi.Przykłady katalizatorów chemicznych wykorzystywanych w syntezie asymetrycznej

 • Przykłady katalizatorów chemicznych wykorzystywanych w syntezie asymetrycznejRozdział kinetyczny z zastosowaniem katalizatora Sharplesa

 • Rozdział kinetyczny z zastosowaniem katalizatora Sharplesakowalencyjne związanie achiralnego substratu z chiralną cząsteczką posiłkową, która blokuje dostęp do reagującego fragmentu od jednej strony

 • kowalencyjne związanie achiralnego substratu z chiralną cząsteczką posiłkową, która blokuje dostęp do reagującego fragmentu od jednej strony

 • poddanie powstałego związku (już optycznie czynnego) reakcji z reagentem R (tworzą się w nierównych ilościach diastereoizomery)

 • odłączenie chiralnego pomocnika C* w stanie niezmienionym (powstają optyczne czynne produkty P i enP)

 •    

 • +R C* ― S-----R C* ― P

 • S → S―C* → ↔ → C* + P + enP

 • C*― (enS)-----R C* ― enP

 •  Synteza biotyny (witaminy H)

 • Synteza biotyny (witaminy H)Synteza związków chiralnych z użyciem achiralnych substratów

 • Synteza związków chiralnych z użyciem achiralnych substratów

 • i odczynników prowadzi do powstawania mieszaniny racemicznej

 • Wyodrębnianie poszczególnych enancjomerów :

 • 1. preferencyjna krystalizacja

 • 2. rozdział utworzonych diastereoizomerów

 • 3. metody chromatograficzne

 • 4. elektroforeza kapilarna

 • 5. rozdział kinetycznyRozdział racemicznego konglomeratu, który jest mieszaniną obu enancjomerów w stanie stałym

 • Rozdział racemicznego konglomeratu, który jest mieszaniną obu enancjomerów w stanie stałym

 • wykorzystany przy rozdzielaniu enancjomerów m. in. chloramfenikolu, metylodopy, mentolu, kwasu glutaminowegoRozdział związków racemicznych stanowiących homogeniczną fazę stałą, w której oba enancjomery występują w elementarnej komórce kryształu

 • Rozdział związków racemicznych stanowiących homogeniczną fazę stałą, w której oba enancjomery występują w elementarnej komórce kryształu

 • Rozdział diastereoizomerycznych soli stosowany jest przede wszystkim do otrzymywania enancjomerów kwasów karboksylowych i amin.

 • Używane chiralne kwasy: kwas (+)-winowy o konfiguracji (2R, 3R) i jego pochodne, kwas kamforowy, kwas migdałowyWykorzystywane chiralne zasady (głównie alkaloidy): efedryna, chinina, cynchonidyna, brucyna

 • Wykorzystywane chiralne zasady (głównie alkaloidy): efedryna, chinina, cynchonidyna, brucynaRozdział racematu kwasu poprzez diastereoizomery

 • Rozdział racematu kwasu poprzez diastereoizomery • Rozdział racematu alkoholu poprzez diastereoizomery • Rozdział polega na enancjoróżnicowaniu poprzez tworzenie diastereoizomerycznych połączeń lub kompleksów z chiralnym odczynnikiem kompleksującym tzw. chiralnym selektoremChiralne fazy stacjonarne

 • Chiralne fazy stacjonarne

 • fazy tworzące kompleksowe połączenia poprzez oddziaływania przyciągające (wiązania wodorowe, odziaływania π-π, dipol-dipol) lub na zasadzie wymiany ligandów.

 • fazy typu Pirkle’a:

 • fazy π-kwasowe, akceptory elektronów π, zawierają 3,5-dinitrobenzylofenyloglicynę i 3,5-dinitrobenzoiloleucynę , rozdzielana substancja powinna zawierać grupy będące donorami elektronów π np.: -OR, -NR2, -SR

 • fazy π-zasadowe, donory elektronów π, mogą zawierać 5-naftylohydantoiny, aryloaminoalkany, N-aryloaminoestry, aryloamidy, aryloaminokwasy, tlenki fosfin

 • fazy typu ligand exchange: tworzą chelatowe połączenia kompleksowe z enancjomerami, stanowią je aminokwasy (prolina, walina) zawierające atom metaluChiralne fazy stacjonarne

 • Chiralne fazy stacjonarne

 • fazy posiadające wiele centrów asymetrii, w których za mechanizm różnicowania odpowiedzialne są głównie zjawiska inkluzyjne

 • fazy cyklodekstrynowe: tworzą wewnętrzne kompleksy inkluzyjne z częścią hydrofobową chiralnej cząsteczki

 • fazy polisacharydowe: selektorem jest celuloza i jej pochodne, wykorzystywana jest różnica w penetracji przestrzeni wewnątrzcząsteczkowej przez enancjomery

 • fazy modyfikowane chiralnymi eterami koronowymi: selektywne kompleksowanie odpowiednich kationów np.: jon amoniowy, protonowane aminy pierwszorzędowe

 • fazy na bazie helikalnych polimerów białkowych: fazy tworzące kompleksy przez oddziaływanie polarne i hydrofobowe • Achiralne fazy stacjonarne i fazy ruchome z dodatkiem chiralnego selektora

 • Diastereoizomeryczne kompleksy tworzą się w fazie ruchomej i/lub stacjonarnej

 • Selektory:

 • odczynniki działające na zasadzie wymiany ligandów

 • cyklodekstryny

 • chiralne etery koronowe

 • odczynniki parujące jonyRóżnicowanie enancjomerów osiąga się przy zastosowaniu chiralnych faz stacjonarnych lub przez dodatek chiralnego selektora do fazy ruchomej

 • Różnicowanie enancjomerów osiąga się przy zastosowaniu chiralnych faz stacjonarnych lub przez dodatek chiralnego selektora do fazy ruchomej

 • Do cienkowarstwowych faz stacjonarnych stosuje się jonowo i kowalencyjnie związane fazy Prikle’a, fazy cyklodekstrynowe i fazy pokryte kompleksem miedzi(II) z aminokwasami

 • Jako chiralne selektory faz ruchomych wykorzystywane są cyklodekstryny

 • i odczynniki działające na zasadzie wymiany ligandów • Ogranicza się do rozdziału jonów w stałym polu elektrycznym,

 • polega na zastosowaniu naładowanych cyklodekstryn jako chiralnych selektorów

 • Mechanizm różnicowania enancjomerów polega na tworzeniu diastereoizomerycznych kompleksów inkluzyjnych, które wykazują różną ruchliwość w stałym polu elektrycznym • Związany jest z reakcjami przebiegającymi według alternatywnych, ale chemicznie równoważnych mechanizmów, z których mechanizm najbardziej korzystny energetycznie daje pożądany produkt • kataliza przeniesienia międzyfazowego (PTC)

 • reakcje prowadzone przy użyciu promieniowania mikrofalowego

 • reakcje typu domino (reakcje tandemowe, reakcje kaskadowe)

 • reakcje wieloskładnikoweKatalizatory przeniesienia międzyfazowego: sole amoniowe i fosfoniowe

 • Katalizatory przeniesienia międzyfazowego: sole amoniowe i fosfoniowe

 • oraz polietery, zwłaszcza makrocykliczne etery koronowe

 • Klasyczny mechanizm ekstrakcyjny w obecności soli -oniowej

 • Efekt katalityczny sprowadza się do ekstrakcji nukleofila w postaci pary jonowej Q+Nu- do fazy organicznej, w której zachodzi reakcja substytucjiKatalizatory reakcji stereoselektywnych

 • Katalizatory reakcji stereoselektywnych

 • N-benzylowe sole amoniowe alkaloidów kory chinowejSkrócenie czasu prowadzenia reakcji

 • Skrócenie czasu prowadzenia reakcji

 • reakcja kondensacji aminokwasów z bezwodnikiem ftalowym

 • synteza talidomidu • Prowadzenie syntez bez izolowania produktów pośrednich. Produkt jednego z etapów jest substratem dla następnego etapu, reakcja nie musi być dwuskładnikowa.

 • Interesujący jest mechanizm i następczość reakcji.

 • Podział ze względu na mechanizm pierwszego etapu:

 • kationowe

 • anionowe

 • rodnikowe

 • pericykliczne

 • katalizowane jonami metali przejściowychReakcje zachodzą kolejno między co najmniej trzema składnikami znajdującymi się jednocześnie w naczyniu reakcyjnym, kolejność reagowania zależy wyłącznie od powinowactwa chemicznego reagentów i tworzących się produktów pośrednich

 • Reakcje zachodzą kolejno między co najmniej trzema składnikami znajdującymi się jednocześnie w naczyniu reakcyjnym, kolejność reagowania zależy wyłącznie od powinowactwa chemicznego reagentów i tworzących się produktów pośrednich

 • Reakcja Ugi
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə