Yaşıl yarpaqlar [Mətn]: Sabir gecəsi münasibətilə: Azərbaycan şairiYüklə 4,8 Kb.

səhifə1/37
tarix08.07.2018
ölçüsü4,8 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


HƏYAT VƏ
YARADICILIĞI
HAQQINDA


Kitablar
1922
559.
Yaşıl yarpaqlar [Mətn]: Sabir gecəsi münasibətilə: Azərbaycan şairi
Sabirə ithaf [şeir].­ Bakı: [s.n.], 1922.­ 16 s.
Kitabda  Hüseyn  Cavid,  Ə.Cavad,  Əbdülvahab  Məhəmmədzadə,  Mirzəbala
Məmmədzadə,  Hüseyn  Sadiq  və  b.  müəlliflərin  şeirləri,  Sabir  haqqında  xatirələri
toplanmışdır.
1923
560.
Abbasov,  H.  Sabirin məhkəməsi  [Mətn]:  [pyes] /H.Abbasov.­  Bakı:
Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı Ali Siyasi Maarif şöbəsinin nəşriyyatı, 1923.­
30 s.­ Ərəb əlifbası ilə.
561.
Lukyanova, 
A. 
Sabir 
yaradıcılığının 
əsas 
nöqtələri 
[Mətn]
/A.Lukyanova;  müqəd.  Əhməd  Cövdət.­  Bakı:  Maarif  Komissarlığı,  Ali  Siyasi
Maarif Komitəsi, 1923.­ 39 s.
1924
562.
Azərbaycan  xalq  şairi  Sabir  [Mətn]:  məqalələr  məcmuəsi:
“Azərbaycan  Xalq  Sabir  kitabxanası”nın  beş  illiyi  dolayisilə  oxucular  şurası
tərəfindən tərtib edilən Sabir gecəsindən bir xatirə.­ Bakı: Azərnəşr, 1924.­ 48 s.:
portr.­ Ərəb əlifbası ilə.
1925
563.
Abbasov,  H.  Sabirin  məhkəməsi  [Mətn]:  [pyes].­  2­ci  çapı
/H.Abbasov.­ Bakı: Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı Ali Siyasi Maarif şöbəsinin
nəşriyyatı, 1925.­ 14 s.­ Ərəb əlifbası ilə.
564.
Setaroğlu,  M.  Sabirin  həyatı  [Mətn]:  bir  pərdə,  üç  şəkildən  ibarət
tarixi bir pyes /Mürşüd Setaroğlu; Ali Siyasi Maarif İdarəsi.­ Bakı: Ali Siyasi Maarif
İdarəsi, 1925.­ 30 s.: şək.
565.
Abbasov,  H.  Sabirin  məhkəməsi  [Mətn]:  [pyes].­  3­cü  çapı  /H.
Abbasov.­ Bakı: Savadsızlıqla mübarizə edici cəmiyyətin nəşriyyatı, 1926.­ 29 s.­
Ərəb əlifbası ilə.
1936
566.
 Şamilov, S. Ələkbər Tahirzadə Sabir [Mətn]: [ədəbi­tənqidi oçerklər]
/S.Şamilov, H.Araslı.­ Bakı: Azərbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqı nəşriyyatı, 1936.­
42 s.


567.
Sabir 
güzgüsü 
[Açıqçalar]: 
şəkillər 
“Hophopnamə”dən
götürülmüşdür.­  Bakı:  Azərbaycan  Sovet  Yazıçıları  İttifaqı  nəşriyyatı,  1936.­  40
ədəd.
1937
568.
M.Ə.  Sabirin  həyat,  yaradıcılığı  və  əsərlərinə  aid  şəkillər
[Mətn].­ Bakı, 1937.­ 56 ədəd.
1940
569.
Xəndan,  C.  Sabir  [Mətn]:  Həyat  və  yaradıcılığı  /Cəfər  Xəndan;  SSRİ
EA Azf Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil İnstitutu.­ Bakı: EA. Azf nəşriyyatı, 1940.­ 168
s.
Kitabın  içindəkilər:  I.Giriş;  II.  Sabirin  dövrü;  III.  Sabirin  həyatı;  IV.
Yaradıcılığı: 
Qəzəlləri; 
Revolyusion 
satirik 
şeirləri
İran 
revolyusiyasına
münasibəti;  Türkiyə  revolyusiyasına  mü­nasibəti;  Dinə  baxışı;  Qadın  azadlığı
uğrunda;  Xalq  yaradı­cılığından  istifadə;  Uşaq  şeirləri;  Bədii  dili.  M.Ə.Sabirin
Azərbaycan Ədəbiyyatında yeri. Biblioqrafiya.
1942
570.
 Şərif, Ə. Sabir bu gun [Mətn] /Ə. Şərif,­ Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1942.­
24 s.
1945
571.
Şərif, Ə. “Molla Nəsrəddin” (Cəlil Məmmədquluzadə) [Mətn] /Ə.Şərif,­
Bakı: Azərnəşr.­ 1945.­ 56 s.
Kitabçada Sabirdən də bəhs olunur.
1949
572.
Mehdi,  H.  Hophop  [Mətn]  /Hüseyn  Mehdi.­  Bakı:  Uşaqgəncnəşr,
1949.­ 27 s.
1950
573.
  Arif,  M.  Müasir  ədəbiyyat  (XX  əsr  və  Sovet  dövrü)  [Mətn]:  orta
məktəbin  10­cu  sinfi  üçün  /M.Arif,  C.Xəndan.­  Bakı:  Azərnəşr,  1950.­  384  səh.:
portr.
Kitabın içindəkindən: Mirzə Ələkbər Sabir: Sabirin yaradıcılığı; Sabir ­ inqilabi
satirik; Sabirin ictimai görüşləri; Sabirin uşaq şeirləri; Sabirin dili [S.57­75].
1957
574.
  Mir  Cəlal.  Yolumuz  hayanadır  [Mətn]:  [M.Ə.Sabir  haqqında  roman]
/Mir Cəlal.­ Bakı: Uşaqgəncnəşr.­ 1957.­224 s.


1958
575.
Axundov,  N.  M.Ə.Sabir  [Mətn]:  (biblioqrafiya)  /M.F.Axundov  adına
Respublika kitabxanası.­ Bakı, 1958.­ 110 s.
576.
 Mir­Əhmədov, Ə. Sabir [Mətn] /Əziz Mir­Əhmədov /Azərb.SSR EA.­
Bakı, 1958.­ 440 s.
Kitabın içindəkilər: I fəsil: Sabirin həyatı. II fəsil: Sabir realizminin ideya­bədii
mənbələri  və  tarixi  kökləri.  III  fəsil:  Sabir  və  XX  əsr  Azərbaycan  ədəbiyyatında
satiranın  bəzi  mə­sələləri.  IV  fəsil:  Sabir  və  1905­ci  il  inqilabı;  Şairin
yaradıcılığında  xalq  mövzusu.  Fəhlə  hərəkatına  və  kəndli  həyatına  həsr  edilmiş
əsərlər. V fəsil: Çarizmi və bujua­mülkədar quruluşunu ifşa edən əsərlər. VI fəsil:
Sabirin  mədəni  həyat  uğrunda  mübarizədə  dini  fanatizm  əleyhinə  satiraları.  VII
fəsil:  Beynəlxalq  iticaya  qarşı  mübarizə  mövzusu;  İran  və  Türkiyə  inqilabları
haqqında  şeirlər.  VIII  fəsil:  Sabir  satirasında  müsbət  ideal  və  inqilabi  pafos.  IX
fəsil: Sabir şeirinin həyata və ədəbiyyata təsiri; Müxtəsər kitabiyyat.
577.        Xəndan,  C.  Sabirin  həyatı  /Cəfər  Xəndan;  red.  K.Talıbzadə;  rəs.
K.Kazımzadə.­ Bakı: Azərb. Uşaq və Gənclər ədəb. nəşriyyatı, 1961.­ 98 s.
Kitabın  içindəkilər:  Mollaxanada;  Seyid  Əzim  Şirvaninin  məktəbində:  Gənclik
illəri;  Şairin  qələm  təcrübələri;  Səyahət;  Ailə  başçısı;  Sabun  tiyanı  dibindən
şikayətlər;  Yaxın  dostların  məsləhəti;  Beynəlmiləl;  Lampa  işığında  “Molla
Nəsrəddin”; Yeni şeirlər; Oyanan Şərqin inqilabçı şairi; Ölüm qorxusu; Dostlar və
düşmənlər;  Odlu  şeirlər;  “Başladı  şişməyə  indi  üzü  qarə  ciyərim”;  Ayrılıq;  Axan
səmalar;  Kədərli  məktublar;  Açılmayan  “portmanet”;  Son  günlər;  Yanan  ürək;
Ölməz sənətkar.
1962
578.
 Ağamirov, M. M.Ə.Sabirin dünyagörüşü [Mətn] /Midhəd Ağamirov.­
Bakı: Azərbaycan SSR EA nəşriyyatı, 1962. ­ 170 s.
Kitabın  içindəkilər:  I  fəsil:  Sabirin  sosioloji  və  ictimai­siyasi  baxışları;  İctimai
həyatda  yeniliklə  köhnəliyin  mübarizəsi  haqqında;  Şair  və  1905­1907­ci  illər
inqilabı;  İran  və  Türkiyə  inqilablarına  münasibət;  Milli  məsələ  haqqında.  II  fəsil:
Sabirin  dinə  münasibəti.  III  fəsil:  Sabirin  əxlaqi  görüşləri;  İslam  dini  Əxlaqın
tənqidi; Hakim siniflərin əxlaqının tənqidi; Şairin əxlaqi
görüşlərinin 
bəzi
cəhətləri. IV fəsil: Sabirin estetik görüşlərinə dair.
579.
  Hacıyev,  C.  Sabir  yaradıcılığının  sənətkarlıq  xüsusiyyətləri  [Mətn]
/C.Hacıyev; red F.Qasımzadə; rəssamı H.Kazımzadə.­Bakı: Azərnəşr,1962.­436 s.
Kitabın  içindəkilər:  Müəllifdən;  I  fəsil:  Sabirin  poetikası;  II  fəsil:  Sabir
yaradıcılığında tendesiya və ifşa üsulları. III fəsil: Şeir və şair haqqında; IV fəsil:
Sabirin  romantikası;  V  fəsil:  Sabir  yaradıcılığında  folklordan  və  canlı  xalq
ifadələrindən istifadə yolları.
580.
  İbrahimov,  M.  Böyük  şairimiz  Sabir  [Mətn]:  [həyat  və  yaradıcılığı
haqqında] /Mirzə İbrahimov; red. M.Arif. ­ Bakı: Azərb.SSR EA nəşriyyatı, 1962. ­
38 s.
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə