Yazıçı, filosof, publisist və tarixçi Əlisa Nicatın anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuşYüklə 51,97 Kb.

tarix07.08.2018
ölçüsü51,97 Kb.
növüYazı


   Azərbaycan Respublikası   

Mədəniyyət  və Turizm Nazirliyi

 

Yazıçı, filosof, publisist və tarixçi 

Əlisa Nicatın anadan olmasının  80 illiyinə həsr olunmuş 

tövsiyə ədəbiyyat siyahısı 

Bakı-2016 


 

  

Həyat və yaradıcılığı 

 

 

Əlisa  Nicat  1936-cı  il  avqustun  10-da  Lerik  rayonunun  Zuvand  mahalının Yuxarı  Gədik  kəndində  doğulub.  1955-ci  ildə  Lənkəran  şəhərinin  3  saylı  orta 

məktə-bini  bitirib.  1957-ci  ildə  Azərbaycan  Dövlət  Universitetinin  filologiya 

fakültə-sinin  kitabxanaşünaslıq  şöbəsinə  daxil  olub,  1963-cü  ildə  oranı 

tamamlayıb. 1955-ci ildə "Ədəbiyyat və incəsənət" qəzetində "Bircə söz" adlı ilk 

şeiri  çap  olunub.  1959-cu  ildə  yazmağa  başladığı  "Qızılbaşlar"  romanını  dövrün 

yaratdığı əngəllər ucbatından yalnız 1983-cü ildə "Yazıçı" nəşriyyatında çap etdirə 

bilib.  1961-ci  ildə  "Gecəniz  xeyrə  qalsın,  ulduzlar"  adlı  ilk  hekayəsi,  1964-də  ilk 

şeirlər  kitabı  olan  "Yay  axşamı",  1970-ci  ildə  isə  "Bir  qız,  üç  çinar"  adlı  ilk 

hekayələr  kitabı  nəşr  edilib.  1967-1969-cu  illərdə  Azərbaycan  radiosunun 

"Gənclik"  və  "İncəsənət"  redaksiyalarında,  ardınca  "Ekran"  telefilm  birliyində 

fəaliyyət göstərib. 1973-1983-cü illərdə "Elm və həyat" jurnalında redaktor və şöbə 

müdiri vəzifə-sində çalışıb. 1983-1990-cı illərdə Lənkəranda yaşayıb və bu dövrdə 

"Zərdüşt",  "Əsarət  bayramı",  "Gərəksiz"  povestlərini  qələmə  alıb,  Plutarxın 

"Makedoniyalı  İskəndər"  (1982),  Məhəmməd  Tahirin  "Şeyx  Şamil"  (1983) 

kitablarını  tərcümə  edib.  1987-ci  ildə  povest  və  hekayələrin  toplandığı  "Qəbilə 

başçısı"  kitabı,  1990-cı  ildə  "Gəncəli  müdrik"  romanı  çap  edilib.  SSRİ-nin 

süqutundan və müstəqilliyn əldə edilməsindən sonra 1993-1994-cü illərdə "Turan" 

jurnalını  nəşr  etdirib.  Müstəqillik  dövründə  "Nağıllara  dönən  tarix"  (1993), 

"Ruhların  söhbəti"  (1994),  "Dünya  sərkərdələri"  (1995),  "Dünya  filosofları" 

(1995),  "Kədər  şərabı"  (1997),  "Dünya  tarixçiləri"  (1998),  "Yüz  böyük 

Azərbaycanlı"  (1999),  "Karvan"  (2000),  "Tarixin  qürubu"  (2009)  kitabları  çap 

edilib. Eyni zamanda bu dövr ərzində ölkənin tanınmış mətbu orqanlarında çalışıb. 

1999-cu  il  aprelin  28-də  AMEA-nın  Bəhmənyar  adına  Fəlsəfə  və  Hüquq 

institutunun  elmi  şurasının  qərarı  ilə  Əlisa  Nicata  səmərəli  elmi  və  elmi-maarif 

fəaliyyətinə görə fəlsəfə elmləri üzrə fəxri doktor adı verilib. 

 

80 yaşını haqlayan dəyərli ustad bu gün özünün yazdığı şeirdə qeyd etdiyi kimi  qocalığın  çiçəklənən  sahilindədir.  Müdriklər  ən  dəyərli  əsərlərini  məhz  bu 

çağlarda yaradır. Gənclik dövründə yaşadığı dönəmin təlatümləri səbəbindən Əlisa 

Nicatın yaradıcılığının ən parlaq dövrü son onilliklərə məxsusdur. 

 

 O,  Azərbaycan  yaşadıqca  heç  bir  zaman  qüruba  enməyəcək  bir  dahidir.  O, 

gəncliyimizin  sevimli  tarixi  romançısı,  cavanlığımızın  publisisti,  şairi,  müdriklik 

çağımızın  isə  filosofudur.  Tarixin  hər  bir  dönəmi  üçün  onun  yaradıcılığı, 

düşüncələri  aktualdır.  O,  Azərbaycan  fəlsəfə  tarixinin  parlaq  bir  günəşidir.  Ən 

əsası o, hər bir oxucuya xitab etməyi bacaran Əlisa Nicatdır. 

 

  

 

Azərbaycan  ədəbiyyatının  görkəmli  nümayəndəsi  ,  yazıçı,  publisist,  filosof 

alim  Əlisa  Nicatın  bu  ilin  avqust  ayında  80  yaşı  tamam  olur.  Ona  yeni-yeni 

uğurlar,  cansağlığı,  yorulmadan,  usanmadan  yazmağı,  yeni-yeni  şedevrlər 

yaratmağı, zamanın fövqündə dayanmağı arzu edirik!      

 C.Cabbarlı  adına  Respublika  Gənclər  Kitabxanasının  İnformasiya-resurs 

şöbəsi yazıçının yubileyi münasibətilə onun ədəbi irsini təbliğ məqsəd ilə aşağıdakı 

tövsiyə ədəbiyyat siyahısını tərtib edib. 

Əlisa Nicatın əsərləri. 

1.

 Aforizmlər və müdrik nəsihətlər / Toplayıb tərt. ed. Əlisa Nicat.- Bakı: 

Azərnəşr, 1991.- 72 s. 

2.

 

Bir qız üç çinar : hekayələr / Ə. Nicat. - Bakı : Gənclik, 1973. - 92 s.  3.

 

Bülbül və gül : povest / Ə. Nicat. - Bakı : 2003. - 87 s.  4.

 

Çənlibel : şeirlər və poemalar / Ə. Nicat. - Bakı : Gənclik, 1971. - 71 s. .

 

5. 

Dahilər / Ə. Nicat.- Bakı: Qanun, 2001.- 210 s. 

6.

 

Dünya fəlsəfi irsindən yarpaqlar / Ə. Nicat. - Bakı : Azərnəşr, 1991. - 167 s.  7.

 

Dünya filosofları / Ə. Nicat.- Bakı: Sabah, 1995.- 552 s. MK 

 

8. 

Dünya sərkərdələri / Ə. Nicat.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 220 s. 

9.

 

Dünya sərkərdələri / Ə. Nicat. - Bakı : Çıraq, 2006. - 314 s. 10.

 

 Dünya tarixçiləri: Biblioqrafik lüğət / Ə. Nicat.- Bakı: Qanun, 1998.- 376 s. 11.

 

 Əsərləri. 24 cilddə. I cild : şeirlər / Ə. Nicat.– Bakı: Adiloğlu, 2009.– 394 s.  12.

 

 Əsərləri. 24 cilddə. IV cild : roman və povestlər / Ə. Nicat. - Bakı : Adiloğlu, 2010. - 320 s.  

13.


 

 Əsərləri. 26 cilddə. II cild : hekayələr / Ə. Nicat.- Bakı: Adiloğlu, 2010.- 

439 s. 

14.


 

 Əsərləri. 44 cilddə. C. 17 : publisistika.- Bakı, Adiloğlu, 2013.- 477 s. 

15.

 

 Əsərləri. 47 cilddə. C. 12 : xatirələr, povest və məktublar.- Bakı, Adiloğlu, 2013.- 339 s. 

16.


 

 Əsərləri. 47 cilddə. C. 14 : publisistika.- Bakı, Adiloğlu, 2013.- 335 s. 

17.

 

 Əsərləri. 47 cilddə . C.15 : publisistika / Ə. Nicat.- Bakı: Adiloğlu, 2014.- 394 s. 

18.


 

 Əsərləri. 47 cilddə. C.16 : publisistika / Ə. Nicat.- Bakı: Adiloğlu,  

 2014.- 394 s.  

19.


 

 Əsərləri. 50 cilddə. C.18 : publisistika / Ə. Nicat.- Bakı, Adiloğlu, 2015.- 

382 s. 

20.


 

 Əsərləri. 50 cilddə. C. 23 / Ə. Nicat.- Bakı, Adiloğlu, 2015.- 380 s. 

21.

 

 Əsərləri. 51 cilddə. C.19 : publisistika / Ə. Nicat.- Bakı, Adiloğlu, 2015.- 343 s. 

22.


 

 Gəncəli müdrik / Ə. Nicat. - Bakı : Yazıçı, 1990. - 262 s.  

23.

 

 Xatirələr şırıltısı: Sonetlər / Ə. Nicat.- Bakı: Qanun, 1998.- 62 s.                 24.

 

 Karvan. Seçilmiş əsərlər / Ə. Nicat.- Bakı: Qanun, 2000.- 760 s. 25.

 

 Kədər şərabı / Ə. Nicat.- Bakı: Mütərcin, 1997.- 120 s.  
 

26. 

Kiril qrafikası ilə Aforizmlər və müdrik nəsihətlər / Ə. Nicat.- Bakı :     

Azərnəşr, 1991.- 72 s. 

27.


 

 Qəbilə başçısı : povest və hekayələr / Ə. Nicat.- Bakı : Yazıçı,  

 1987. – 294s.  

28.


 

 Qırmızı buludlar : hekayələr və povest / Ə. Nicat.- Bakı : Gənclik,  

 1977. - 82 s. 

29.


 

 Qızılbaşlar : roman / Ə. Nicat- Bakı : Azərnəşr, 1993. - 232 s.                                            

30.

 

 Qızılbaşlar : roman / Ə. Nicat.- Bakı: Yazıçı, 1983.- 255 s. 31.

 

 Qızıl fəlsəfə : Dünyanın 100 ən dərin aforizmi və onların şərhi  

/ Ə. Nicat.- Bakı: Adiloğlu, 2003.- 202 s. 

32.

 

 Leytenant rütbəsində General / Ə. Nicat.- Bakı : Adiloğlu, 2012. - 120 s. 33.

 

 Mələklər və iblislər : tarixi, siyasi roman: 1918-1920-ci illər / Ə. Nicat.- Bakı: Adiloğlu, 2007.-306 

34.


 

 Mirzə Şəfi : iki hissəli bioqrafik roman / Ə. Nicat.- Bakı : Gənclik,  

 1984. - 24 276 s.  

35.


 

 Müdriklik məbədi : bioqrafik məlumat / Ə. Nicat.- Bakı : Nərgiz, 2005. -          

1108 s.  

36.


 

 Nağıllara dönən tarix / Ə. Nicat. - Bakı : Azərnəşr, 1993. - 160 s.  

37.

 

 Nəğməyə dönmüş ömür : roman və hekayələr / Ə. Nicat.- Bakı : Yazıçı, 1980.- 185 s. 

38.


 

 Ruhların söhbəti / Ə. Nicat.- Bakı: Azərnışr, 1994.- 128 s. 

39.

 

 Sarsılmaz Mir Cəfər : roman və povest / Ə. Nicat. - Bakı : Çıraq, 2009. - 272 s.   

40.


 

 Şah İsmayıl Xətai: Orta və yuxarı yaşlı məktəblilər üçün / Ə. Nicat.- Bakı :   

Gənclik, 1994. - 16 s.  

41.


 

 Tarixin qürubu : publisistika / Ə. Nicat. - Bakı : Adiloğlu, 2009. - 656 s.  

42.

 

 Tarixin sübh çağı : məqalələr məcmuəsi / Ə. Nicat. - Bakı : Gənclik, 1982. - 118 s. 

43.


 

 Tiranlar və kölələr : poeziya / Ə. Nicat. - Bakı : Nərgiz, 2004. - 356 s. 

44.

 

 Yay axşamı: şeirlər / Ə. Nicat.- Bakı: Azərnəşr, 1964.- 41s. 

45.


 

 Yüz böyük azərbaycanlı / Ə. Nicat.- Bakı: Qanun, 1999.- 105 s.

 

 

Tərcümələri: 1. Balzak, Onere de. Top-top oynayan pişik: povest / O. Balzak; tərc ed. Əlisa 

Nicat // Hürriyyət.- 2013.- 5-7 aprel.- S. 14. 

2. Camus, Albert. Yad / A. Camus ; tərc. ed. Əlisa Micat.- Bakı : Qanun, 2011.- 

135 s.  

3.  Coys,  Ceyma.  Dublinlilər  :  hekayələr  /  Ceyma  Coys  ;  tərcüməçilər  :  Əlisa Nicat (ön söz), R. Abbaslı.- Bakı : Qanun , 2011.- 310 s.   

4. Engelqart M. Svilizasiya qəddarlığın təkamülü kimi / M. Engelqart; tərc.ed.: 

Əlisa Nicat.- Bakı, 2008.- 259 s. 

5. Joli, A. Böyük adamların təbiəti: Tərəqqi qəddarlığın təkamülü kimi / A. Joli: 

Rus dilindən çevirən və ön söz. Y. Rəhimoğlu ; Əlisa Nicat.- Bakı: Zəkioğlu, 

2008.- 208 s.                       

6. Kamü, Alber. Yad: povest / A.Kamü ; ruscadan tərc. Əlisa Nicat.- Bakı: 

Qanun, 2013.-135 s.  

7. Nitsşe, Fridrx. Zərdüşt belə deyirdi: hamı və heç kim üçün / F. Nitsşe; tərc 

ed. A. Abbasova, Ə. Nicat.- Bakı: Qanun, 201.- 415 s. 

8. Nitsşe , Fridrix. Külliyyatından qızıl seçmələr: doktor Əlisa Nicatın seçimi, 

tərcüməsi və şərhləri ilə / F. Nitsşe.- Bakı: Adiloğlu, 2014.- 287s.  

9. Plutarx. İsgəndər Zülqərneyn / Plutarx ; təc. ed. Əlisa Nicat.- Bakı: Qanun, 

2014.-120 s. 

10.  Tahir,  Məhəmməd.  Şeyx  Şamil  /  M.  Tahir  ;  tərc.  ed.  Əlisa  Nicat.-  Bakı: 

Azərnəşr, 1992.- 112 s.; Qələm, 2016.- 160 s.  

11. Suvorov, V. Sonuncu Respublika: Sovet İttifaqı İkinci Dünya Müharibəsini 

niyə uduzdu /V. Suvorov ; tərc.ed Əlisa Nicat .- Bakı: Qanun, 2010.- 189 s.

 

Əlisa Nicatın həyat və yaradıcılığı haqqında 

Kitablarda: 

1.

 Əhmədov, Teymur. Əlisa Nicat./ T. Əhmədov. Azərbaycan yazıçıları: XX-XXI 

yüzillikdə.- Bakı: Nurlar Nəşriyyat Poliqrafiya, S.289-290. 

2.

 

Əlisa Nicat - 80 : yazılar, müsahibələr, fikirlər / tərt. və red. D. Əhməd ; kitabın ideya müəl. M. Mütəllimli.- Bakı: Adiloğlu, 2016.- 318 s. 

3.

 Hüseynova , Cəmilə. Əlisa Nicatın bədii nəsri: fəls. d-ru. al. dər. a. üçün təq. ol. dis-

nın avtoreferatı:  10.01.01  /  C.  Hüseynova;  Azərb.  Resp.  Təhsil  Nazirliyi;  BDU.- 

Bakı, 2009.- 25 s. 

4.

 Hüseynova , Cəmilə. Əlisa Nicatın bədii nəsri: fəls. d-ru. al. dər. a. üçün təq. ol. dis.: 

10.01.01 / C. Hüseynova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; BDU.- Bakı, 2009.- 135 s. 

5.

 

Hüseynov, Tofiq. Nəsrimizdə yeni hadisə / Ə. Nicat. Mələklər və iblislər.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- S.3-5. 

6.

 Sultanov,  Vaqif.  Nasir-  mütəfəkkir  /  Ə.  Nicat.  Tarixin  qürubu.-  Bakı:  Adiloğlu, 

2009.-S.3-5. 
 

  

 

Tərtibçi

:         İnformasiya-resurs şöbəsinin böyük kitabxanaçısı  

             Məmmədova Tamella 

 

 

 

 

 

Ünvan: 

Az 1065, Yasamal rayonu, Bakı şəhəri N.Nərimanov küç., 203 

Е-mail: ryl.az@mail.ru       

 

URL: www.ryl.az 

 

 Əlaqə telefonları: 

(+994 012) 538 02 47 

                    538 54 57  

                    538 93 54  

 

 

  

  

 

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə