Yazilisi tarih: …/…/ adi soyadi: nu: puanYüklə 76,14 Kb.
tarix23.01.2018
ölçüsü76,14 Kb.
növüYazi

COĞRAFYA DERSİ 12. SINIF 2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI (5) (TEST)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 12/… SINIFICOĞRAFYA DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1. Almanya, su yollarından en fazla yararlanan ülkelerin başında gelir. Su yolu ulaşımının temelini Ren ve Elbe akarsuları oluşturur. Wesser, Ems ve tuna ırmakları ulaşıma elverişlidir. Ayrıca bu ırmaklar karmaşık kanal sistemleri ile birbirine bağlıdır.Almanya daki akarsulardan ulaşımda yararlanılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha az olmuştur.

a) akış hızlarının az olması

b) akımlarının yeterli olması

c) rejimlerinin düzenli olması

d) uzunluklarının fazla olması

e) yatak eğimlerinin az olması

 

2. Günümüzde çevre alanındaki temel sorunların başında küresel ısınma ve buna bağlı olarak ortaya çıkan olumsuz etkiler gelmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi, küresel ısınma ve iklim değişikliklerine bağlı olarak dünyada meydana gelebilecek felaketler arasında sayılamaz?

a) yer altı su seviyesinin yükselmesi

b)buzulların erimesi

c)kıtlık


d)aşırı buharlaşma ve kuraklık

e)salgın hastalıkların gelişmesi

 

3.

I – Tibet platosu

II – Kap eyaleti

III – Sibirya ovası

IV – Mançurya ovası

V – Ems nehriYukarıdakilerin hangileri, Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içinde yer alır?

a) I ve II                                         b) I ve IV                               c) II ve III

d) II ve IV                                      e) IV ve V

 

4. İnsanlar bazen, doğal çevrenin uygun koşullar sunmadığı yerlerde sahip oldukları teknolojiler sayesinde çözümler bulmaktadırlar.Aşağıdakilerden hangisi, doğal çevreye müdahale ederek sağlanan çözümler arasında sayılamaz?

a) dağlık alanlardan yol geçirmek için tünel ve köprü yapmak

b)soğuk bölgede yüksek sıcaklık isteyen tarım ürünleri için sera yapmak

c)kurak bölgelerde su biriktirmek için baraj yapmak

d)eğimli arazilerde tarım alanı açmak için taraçalama yapmak

e)sıcak bölgelerde ince kıyafetler tercih etmek

 

5. Aşağıdakilerden hangisi, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Akdeniz ikliminin görüldüğünün kesin kanıtıdır?

A) Ormanlık alanların az olması

B) Yağış rejiminin düzensiz olması

C) Maki bitki örtüsünün görülmesi

D) Mevsim özelliklerinin belirgin olarak görülmesi

E) Yağışların büyük bölümünün yağmur olması

 

6. Aşağıdakilerden hangisi, Birleşmiş Milletlere üye olmayan ülkelerden biridir?

a) Almanya                                  b) İngiltere                            c) Fransa

d)İsviçre                                       e)Çin

 

7. Çin Halk Cumhuriyetinde enerji tüketiminin artması, aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

a) sanayinin gelişmesine

b) yüz ölçümünün geniş olmasına

c) iklim çeşitliliğinin fazla olmasına

d) nüfus dağılışının düzensiz olmasına

e) doğal kaynaklar yönüyle zengin olmasına

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin doğrudan ilgilendiği sorunlardan biridir?

a) Filistin Sorunu

b) Makedonya Sorunu

d) Kosova Sorunu

d) Bosna Hersek Sorunu

e) Ege Denizi Kıta Sahanlığı Sorunu

 

9. Dünya toplam altın üretiminin yarısından fazlasına sahip olan Afrika ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) fas                                            b) Tunus                               c) Cezayir

d) Nijerya                                     e) güney Afrika cumhuriyeti

 

10.

I –   Dünya petrol rezervlerinin büyük kısmına sahip olması

II –  Çöl alanlarının geniş yer kaplaması

III – Kutsal mekânların bulunması

IV – İlk tarım, ticaret ve şehirlerin ortaya çıktığı alanları barındırması

Yukarıdakilerden hangileri, Orta Doğunun günümüzde sıcak çatışma bölgeleri arasında yer almasında daha fazla etkiye sahiptir?

a) I ve II                                         b) I ve III                                c) II ve III

d) II ve IV                                      e) III ve IV

 

11. Aşağıdakilerden hangisi, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Rusya’ya karşı ABD’nin desteğini alarak Avrupa’nın güvenliğini (bilgi yelpazesi.net) sağlamak amacıyla kurulmuş siyasi ve askeri bir örgüttür?

A) NATO                                       B) Greenpeace                   C) Varşova Paktı

D) Dünya Bankası                      E) Birleşmiş Milletler

 

12. Aşağıdaki doğal gaz ve petrol boru hatlarından hangisi proje aşamasındadır?

A) Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı

B) Mavi akım boru hattı

C) Bakü-Tiflis-Erzurum-Ankara doğal gaz boru hattı

D) Atirau- Şamara boru hattı

E) Tengiz- Navorossik petrol boru hattı

 

13. Çin Halk Cumhuriyetinde,nüfusun büyük bir bölümünün ülkenin doğu ve güney kıyılarında toplanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yüzey şekillerinin sade olması

B)Ulaşım olanaklarının fazla olması

C)Turizm etkinliklerinin yoğun olması

D)Yer altı kaynakları yönüyle zengin olması

E)Tarım ve sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olması

 

14. Aşağıdakilerden hangisi, Rusya Federasyonu nun genel özellikleri arasında gösterilemez?

A) dünya petrol üretiminde önemli bir yerinin olması

B)Nükleer ve hidroelektrik üretiminin fazla olması

C)Asya ve Avrupa kıtalarında topraklarının bulunması

D)İhracatında tarım ve hayvancılık gelirlerinin fazla olması

E)Sanayinin gelişimini büyük oranda maden kaynaklarının sağlamış olması

 

15. Herhangi bir ülkenin dünya üzerinde bulunduğu alanın askerî, siyasi, kültürel, ekonomik bakımdan önemi jeopolitik konumunu ifade eder.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin jeopolitik önemini artıran etkenler arasında gösterilemez?

A) Hazar ve Orta Doğu petrol bölgelerine yakın olması

B) Ortalama yükseltisinin fazla olması

C) İklim çeşitliliğinin fazla olması

D) Farklı denizlere kıyısı olması

E) Orta kuşakta yer alması

 

16. Almanya’nın nüfus özellikleriyle ilgili, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Nüfus artış hızı düşüktür

B)Nüfus yoğunluğu fazladır

C)Genç nüfus oranı olgun ve yaşlı nüfus oranından fazladır

D)Ülke nüfusunun %9 ‘unu yabancı işçiler ve işçi aileleri oluşturur.

E)Nüfusun büyük bölümü sanayi ve hizmet sektöründe çalışmaktadır.

 

17. Tuna Nehri, aşağıdaki ülkelerden hangisinin akarsu taşımacılığında olumlu etki yapar?

a) Almanya                                  b) İtalya                                 c) İngiltere

d) Hollanda                                 e) Fransa

 

18. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de erozyon sonucunda ortaya çıkan olumsuz sonuçlar arasında sayılamaz?

a) kıyılara delta ovaları bulunur

b)topraklardaki verimli üst kısım kayba uğrar

c) önemli miktarda su kaybı görülür

d) akarsular üzerinde barajların ömrü kısalır

e) ülke yüzeyinden her yıl önemli miktarda toprak kaybedilir

 

19. Dünyada barış ve güvenliğin koruması, ülkeler arası dostluğun geliştirilmesi ile toplumsal ve kültürel sorunların çözümünde uluslar arası işbirliği sağlanması amacıyla oluşturulan kuruluş,Aşağıdakilerden hangisidir.

a)Birleşmiş Milletler

b)Avrupa Birliği

c) NATO


d) Avrupa Konseyi

e)Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı

 

20. Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika Kıtası’nın sanayileşmiş tek ülkesidir.

Bu durum üzerinde;

I –    zengin yer altı kaynaklarına sahip olması

II –   yabancı yatırımcıların fazla olması

III –  ulaşım koşullarının gelişmiş olması

IV – dış ticaret hacminin fazla olması

Gibi özelliklerinden hangilerinin etkileri daha fazladır?

a) I ve II                                         b) I ve III                                c) II ve III

d) II ve IV                                      e) III ve IV

 

21. Gaz atıklar insanların çeşitli aktiviteleri sonucunda ortaya çıkar. Bu gazlar atmosfere yoğunlaşarak sıcaklık değerlerinin artmasına neden olur.Aşağıdakilerden hangisi, gaz atıkların oluşmasına neden olan faktörler arasında sayılamaz?

a)taşıtlar

b)çöp depolama alanları

c) orman yangınları   d)güneş enerji santralleri

e)fosil yakıt kullanımı

 

22. Aşağıdaki  bölgelerden  hangisi  dünyada   sıcak  çatışmanın  yaşandığı  bölgelerden  birisi  değildir?

A)Orta Doğu                                B)Kafkasya                          C)Orta  Asya

D)Orta  Afrika                              E)Orta Avrupa

 

23.

I. Iran


II. Kuveyt

III. Kanada

IV Fransa

Yukarıdaki ülkelerden hangileri, OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü)e üye ülkelerdendir?

A) I ve II                                        B) I ve III                                C) II ve III

D) II ve IV                                     E) III ve IV

 

24. Türkiye aşağıdaki küresel veya bölgesel örgütlerden hangisine üye değildir?

a) NATO (Kuzey Atlantik Savunma Birliği)

b) AB ( Avrupa Birliği)

c) KEİ ( Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı)

d) IMF ( Uluslar arası Para Fonu)

e) İKÖ ( İslam Konferansı Örgütü)

 

25. Rusya federasyonu, aşağıda verilen doğal kaynaklar bakımından zengin potansiyele sahip değildir?

a) petrol                                        b) doğal gaz                        c) kömür

d) orman                                      e) jeotermal enerji

 

26. Rusya federasyonunda tundra kuşağının alt kesiminde Baltık Denizinden büyük okyanusuna kadar geniş bir kuşakta (bilgi yelpazesi.net) kozalaklı ağaçlardan oluşan tayga ormanları yer alır. Tayga ormanları dünyadaki ormanların yaklaşık 1/3 ünü oluşturur.

Rusya federasyonunun orman bakımından zengin olması, aşağıdakilerden hangisi üzerinde daha etkilidir?

a) kağıt üretiminde

b) hidroelektrik üretiminde

c) kişi başına düşen milli gelirde

d) tarımsal üretimin az olmasında

e) nüfus yoğunluğunun seyrek olmasında

 

27. Nijerya Orta Afrika’da yer alan, ekvatoral ve subekvatoral iklim özelliklerinin hakim olduğu ve temel geçim kaynakları tarım ve petrol olan az gelişmiş ülkelerden biridir.

Yukarıdaki bilgilere dayanarak, Nijerya’nın aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisini ihraç etmesini bekleyemeyiz?

a) Kakao                                      b)  Yerfıstığı                          c) Buğday

d) Kauçuk                                    e) Şeker kamışı

 

28.

I –   Kişi başına düşen milli gelir fazladır.

II –  Tarımsal faaliyetlerde iklime bağımlılık fazladır.

III – Nüfusa yapılan yatırımlar fazladır.

IV – Okur-yazar oranı düşüktür.

V –  Sanayide çalışan nüfus oranı yüksektir.

Yukarıda verilen özelliklerden hangisi veya hangileri gelişmiş ülkelere ait değildir?

a) II, III ve IV                                 b) I,II ve III                             c) III,IV ve V

d) I ve IV                                       e) III ve V

 

29. Nijerya’nın ekonomik gelişimini tamamlayamamış olmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

a) alt yapının yetersiz olması

b) enerji üretiminin yetersiz olması

c) tüketici gelirlerinin düşük olması

d) hammadde kaynaklarının yetersiz olması

e) sanayi ürünlerindeki kapasite kullanımının düşük olması

 

30. Orta Doğu da ortak su kullanımından kaynaklanan su sorunu, aşağıdaki ülkelerden hangisini ilgilendirmemektedir?

a) Suriye                                      b) Türkiye                             c) ırak

d) Ürdün                                       e) Suudi Arabistan

 

31. Türkiye’de, aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip yerler için bölgesel kalkınma projeleri hazırlanmakta ve uygulanmaktadır?

A) Yüzey şekilleri sade olan

B) Nüfus yoğunluğu fazla olan

C) Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu

D) Yer altı kaynakları yönüyle zengin olan

E) Ekonomik açıdan yeterince gelişmemiş

 

32. Türkiye’nin ihraç ürünleri arasında, aşağıdaki madenlerden hangisi yer almaz?

a-bakır                                          b-krom                                  c- boksit

d-bor                                             e-mermer

 

33.

Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfus artışını yükselten politikalar uygulanmış ancak 1940 - 1945 yılları arasında nüfus artış hızının düştüğü görülmüştür.

Bu durum ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yurt dışından göçmen kabulünün yasaklanması

B) Sıtma ve tifüs gibi hastalıkların etkisinde kalması

C) Türkiye'nin savaşa girmesi

D) Seferberlik nedeniyle genç erkek nüfusun silâhaltına alınması

E) Doğal afetlerin yaşanması 

Başarılar Dilerim…


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə