1 Gipokrat haqidagi javoblarni aniqlang qadimgi yunon shifokori aorta tushunchasiniYüklə 11,76 Kb.
tarix05.02.2022
ölçüsü11,76 Kb.
#83463
8 testt


1)Gipokrat haqidagi javoblarni aniqlang.

1.qadimgi yunon shifokori 2.aorta tushunchasini

fanga kiritgan 3.bemorga va uni davolashga

hususiy yondashuv g’oyasini taklif etgan 4.rim

shifokori 5.klinik tibbiyot asoschisi 6.odam o’z

aql-idroki bilan hayvonlardan faqr qilishini

aytgan7.”Odam tanasi qismlari” asarini yozgan

8.tabiatni asosiy pog’anari haqidagi g’oyalarni

ilgari surgan 9.Tibbiyotga hayvonlar ustida

tajribalarni kiritgan 10.asarlari 14 asr davomida

foydalanilgan

A)1,3,5 B) 2,6,8 C) 4,7,9,10 D)1,5,2

2)Aristotel haqidagi javoblarni aniqlang .

1.qadimgi yunon shifokori 2.aorta tushunchasini

fanga kiritgan 3.bemorga va uni davolashga

hususiy yondashuv g’oyasini taklif etgan 4.rim

shifokori 5.klinik tibbiyot asoschisi 6.odam o’z

aql-idroki bilan hayvonlardan faqr qilishini

aytgan7.”Odam tanasi qismlari” asarini yozgan

8.tabiatni asosiy pog’anari haqidagi g’oyalarni

ilgari surgan 9.Tibbiyotga hayvonlar ustida

tajribalarni kiritgan 10.asarlari 14 asr davomida

foydalanilgan

A)1,3,5 B) 2,6,8 C) 4,7,9,10 D)1,5,2

3)Yadro atrofida qaysi arganoid joylashgan?

A)lizosoma B)goldji majmuasi C)mitoxodriya

D)endoplazmatik to’r

4)Qaysi organoidda organoid joylashgan?

A)lizosoma B)goldji majmuasi C)mitoxodriya

D)endoplazmatik to’r

5)Qaysi organoidlar pufakchalar hisoblanadi?

A)lizosoma,goldji B)lizosoma,vakuola

C)vakuola,ribosoma D)goldji,ribosoma

6)Necha xil suyuqli organizmni ichki muhitini

hosil qiladi?

A)2 xil B)3 xil C)4 xil D)5 xil

7) Tuzilishi va funksiyasiga kora bezlarning

turlari{a} va sekreti faqat ichki organlar

boshligiga quyiladigan bezlar{b} berilgan qatorni

toping.

A) a-ichki,tashqi,aralash; b-gipofiz,timozin

garmonini ishlab chiqaradigan bez,tosh

suyagining orqasidagi bez

B) a- ichki,tashqi ; b-epifiz,insulin ishlab

chiqaradigan bez

C) a- orta,ichki,tashqi; b-gulukogon ishlab

chiqariladigan bez,shilliq qavatdagi bezlar

D) a-ichki,tashqi,aralash; b-pilorik qismi

boladigan azoni ostida joylashgan

bez,harakatlanadigan hujayra ishlab chiqaradigan bez

8)Sekret chiqarish yolib olmaydigan bez {a} ,va

unga xos bolgan kasallik {b} bilan juftlab yozing.

A) a-qalqonsimon; b-miksidema

B) a-qalqonoldi; b-kretinizm

C) a-oshqozonosti; b- pankreatit

D) a-timus; b-akromegaliya

9).Yoppasiga emalash qaysi kasalliklarni

tugatilishi va ularni tarqalishini oldini olindi?

A) O’lat Chechak Polimiyelit Qizamiq

B) O’lat Chechak Miyelit Qizamiq

C) Vabo Chechak Miyelit Qizilcha

D) Vabo Chechak Polimiyelit Qizamiq

10)Gumoral (1) va gormon (2) so'zlari qaysi tildan

olingan, qanday ma'noni bildiradi?

A) 1- yunoncha “gumor” — suyuqlik; 2 - yunoncha

“hormao”


qo'zg'ataman, harakatga keltiraman

B) 1- lotincha “gumor” — suyuqlik; 2 -

yunoncha “hormao” — qo'zg'ataman,

harakatga keltiraman

C) 1- lotincha “gumor” — suyuqlik; 2 - lotincha

“hormao” — qo'zg'ataman, harakatga keltiraman

D) 1- yunoncha “gumor” — suyuqlik; 2 - lotincha

“hormao”


qo'zg'ataman, harakatga keltiraman

11)Gavda skeletini qaysi suyaklar tashkil etadi.

A) umurtqa pog’onasi, o’mrov

B) o’mrov, kurak

C) umurtqa, pog’onasi, ko’krak qafasi

D) tanadagi barcha suyaklar

12)Odamning bo’yiga o’sishi (a) ,suyaklarning

yo’g’onlashuvi (b) nimalarga bog’liq.

A) a-Tog’aylarning o’sishi, b- suyak usti parda

B) a-Naysimon suyalarni osishi , b- periosti

C) a-Periosti ,b-Tog’ay

D) TJY


13).Naysimon suyalarning kovagi …… (a)

,ko’midagi g’ovak moddasi …… (b) bilan to’lgan.

A) a-qon tomir , b- nerv tolasi

B) a-sariq ilik , b- qizil ilik

C) a-qizil ilik , b- sariq ilik

D) a-yogsimon modda, b-tigiz modda

14)O‘rtasi ikki tomondan yupqalashgan disk

shaklidagi qizil rangli yadrosiz hujayralar.

A) eritrosit B) trombosit C) leykosit D) limfosit

15)Yarimoysimon klapanlar qaerda joylashgan?

A) chap qorincha bilan aorta qon tomiri o‘rtasida;

B) o‘ng qorincha bilan o‘pka arteriyasi o‘rtasida;

C) chap qorincha va chap bo‘lmachasi o‘rtasida;

D) chap qorincha bilan aorta qon tomiri

o‘rtasida hamda o‘ng qorincha bilan o‘pka

arteriyasi o‘rtasida

16) Trombotsitlar (I), eritrotsitlar (II), leykotsitlar

(III) ga xos belgilarni aniqlang. 1) yadroli; 2)

yadrosiz; 3) 120 kun yashaydi; 4) 120 soat

yashaydi; 5) 2-5 kun yashaydi; 6) qon ivishini

ta'minlaydi; 7) himoya vazifasini bajaradi; 8)

gazlami tashiydi; 9) suyak ko'migida hosil bo'ladi;

10) taloqda hosil bo'ladi

A) I- 2, 5, 6, 9, 10; II- 2, 3, 8, 9; III- 1, 5, 7, 9, 10

B) I-1, 5, 6, 9, 10; II-2, 4, 8, 9, 10; III- 1, 5, 7, 9

C) I-2, 3, 8, 9; II-2, 5, 6, 9, 10; III- 1, 5, 7, 10

D) I- 2, 4, 6, 10; II-2, 3, 8, 9; III- 1, 5, 7, 9

17) Qon aylanish sistemasiga … kiradi ?

A) yurak, arteriya vena kapillyar jigar, limfa,

B) taloq, yurak, arteriya, vena kapillyar, limfa,

C) qizil ilik, yurak aorta, arteriya vena,

D) yurak, aorta, arteriya ,vena, kapillyar, va

limfa tomirlari kiradi

18) Yurakning qaysi qismida uch tavaqali klapan

joylashgan bo‘ladi?

A) chap bo‘lmacha bilan chap qorincha o‘rtasida

B) chap bo‘lmacha bilan o‘ng qorincha o‘rtasida

C) chap bo‘lmacha bilan o‘ng bo‘lmacha

D) o‘ng bo‘lmacha bilan o‘ng qorincha o‘rtasida

19) Katta qon aylanish doirasi qaysi javobda to‘g‘ri

ko‘rsatilgan?

A) o‘ng yurak qorinchasi- aorta - artеryanlar,

organlar - vеna - chap yurak bo‘lmasi

B) o‘ng yurak qorinchasi- aorta artеriyallar -

organlar - vеna –o‘ng yurak bo‘lmasi

C) chap yurak qorinchasi-opka artеriyasi –o‘pka,

o‘pka vеnasi- chap yurak bo‘lmasi

D) chap yurak qorinchasi- aorta - qon tomir

artеriyalar - organlar vеna qon tomir – o‘ng

yurak bo‘lmasi

20).Quyidagi bezlar va ular tomonidan ajratiladigan

gormonlarning ovqa hazm qilish sistemasiga ta’sri

qaysi javobda to’g’ri keltirilgan?

A)Qalqonsimon bezidan ajraladigan tiroksin

gormonlar ovqat hazm qilish bezlari ishini

kuchaytiradi, gipofiz bezlaridan ajraladigan ba’zi

gormonlar bezlar ishini susaytiradi

B)Gipofiz bezidan ajraladigan tiroksin gormoni

ovqat hazm qilish bezlari ishini kuchaytiradi,

qalqonsimon bezining somatatrop gormoni bezlar

ishini susaytiradi

C)Gipofiz bezidan ajraladigan ba’zi gormonlar

ovqat hazm qilish bezlari ishini susaytiradi,

qalqonsimon bezining tiroksin gormoni bezlar ishini

kuchaytiradi

D)Gipofiz bezidan ajraladigan ba’zi gormonlar

ovqat hazm qilish bezlari ishini kuchaytiradi,

qalqonsimon bezining tiroksin gormoni bezlar

ishini susaytiradi

21 )Insulin (a) va glukagonning ta’siri qaysi javobda

tog’ri ko’rsatilgan?

A)a-qonda qandning miqdorini kamaytiradi; bqonda qandning miqdorini ko’paytiradi

B)q-qonda oqsil miqdorini kamaytiradi; b-qonda

qandning miqdorini ko’paytiradi

C)a-qonda qand miqdorini ko’paytiradi; b-qonda

qand miqdorini kamaytiradi

D)a-qonda uglevod miqdorini ko’paytiradi; b-qonda

oqsil miqdorini kamaytiradi

22)Derma qavatida……… joylashgan?

a.qon tomiri. b. limfa tomirlari. c. nerv tolalari. d.

ter bezlari e. soch ildizlari. f. tirnoqlar ildizi.

A. a,c,e,f

B. a,b,c,d,e,f

C. b,c,e,f

D. b,c,d,e

23) Genle halqasi qayerda joylashgan ?

A. mag’iz qavatida

B. po’st qavatida

C. buyrak jomida

D. buyrak kapsulasida

24.) Buyrak yallig’lanishi (a) , qovuq yallig’lanishi

(b) , siydik chiqarish yo’lini yallig’lanishi (c)

qanday ataladi?

A. a- nefrit, b- sistit, c- uretit

B. a-sistit, b- nefrit, c-uretit

C. a-uretit, b- sistit, c- nefrit

D. a-prostatit, b- nefrit, c-sistit

25)Shartli reflekslari markazi qayerda joylashgan?

A.Orqa miyada

B.Bosh miya katta yarimsharlarini põstloğida

C.Bosh miya katta yarimsharlarning ostki qismida

D.Oraliq miyada

26) Qorachiq orqasida ikki tomonlama qavariq shaffof

linza ……. turadi.

A) qorachiq B) oqsil parda C) gavhar D) shishasimon tana

27)Eshitish analizatori qanday qismlardan iborat.

A) sezuvchi harakatlantiruvchi

B) analiz qiluvchi tasirlanuvchi

C) sezuvchi va eshituvchi

D) periferik, o'tkazuvchi va markaziy

28)Ona qornida murtakning rivojlanishi to’g’ri ketma

ketlikda joylashtiring?

1-murtakning pufak ichidagi suyuqlikda suzib yurishi

2-murtak hujayrasi hisobiga murtak pardasining hosil

bo’lishi 3-murtak pardasi sirtida qon tomirlar bilan

taminlangan vorsinkalarning paydo bo’lishi 4-

murtakning ona organizmidan vorsinkalar orqali oziq

moddani olib turishi 5-vorsinka pardasi ichida yana

bitta pardoning paydo bo’lishi 6-pufak murtakni

shikastlanishdan himoya qilishi

A)2,3,4,5,1,6 B)2,1,3,4,6,5 C)3,2,4,5,6,1

D)2,3,4,6,5,129)Tilning oldingi qismi asosida joylashgan so'rg'ichlar

(a) , orqa qismi – (b), ikki yoni – (c), oldingi uchi – (d)

ta’mdan qo‘zg‘aladi

A) a- shirin b- achchiq c- nordon d- sho‘r

B) b- shirin a- achchiq c- nordon d- sho‘r

C) a- shirin b- achchiq d- nordon c- sho‘r

D) a- shirin c- achchiq b- nordon d- sho‘r

30) …….. -muvozanat toshchalari bo'ladi.

A) Otolitlar B) Orbitallar C) chig`anoq D) kanalcha

1-A. 16-A

2-B. 17-D

3-B. 18-D

4-D. 19-D

5-A. 20-D

6-B. 21-A

7-A. 22-B

8-A. 23-A

9-A. 24-A

10-B. 25-B

11-C. 26-C

12-A. 27-D

13-B. 28-A

14-A. 29-A15-D. 30-A

Yüklə 11,76 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə