1. I dərəcəli kapital (Əsas kapital) (Məcmu kapitalın 50 faizdən az olmamalıdır)Yüklə 433,8 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix20.09.2018
ölçüsü433,8 Kb.
#69479


 

Növü


Adi adlı səhm

Dövlət qeydiyyatı

AZ1011006629

Sayı


10,000

Nominal dəyəri (AZN)

33,300

(m in m anatla)

1. I dərəcəli kapital (Əsas kapital) (Məcmu kapitalın 50 faizdən  az 

olmamalıdır)

                          402,826 

a) Adi səhmlər (tam ödənilmiş paylar)

                          333,000 

b) Qeyri-kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər

                                    -   

c) Səhmlərin emissiyasından əmələ gələn  əlavə vəsait 

                                    -   

d)   Bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərəri), cəmi  

                            69,826 

d1) əvvəlki illərin mənfəəti (zərəri)

                            69,826 

d2) (çıx) cari ilin zərəri

                                    -   

d3) kapital ehtiyatları (fondları)

                                    -   

e) digər

                                    -   2. I dərəcəli kapitaldan  tutulmalar

                            15,335 

a) Qeyri-maddi aktivlər

                            15,335 b) Təxirə salınmış vergi aktivləri

                                    -   3. Tutulmalardan  sonra I dərəcəli kapitalı (I—2)

                          387,491 4. II dərəcəli  kapital (I dərəcəli  kapitalın  məbləğindən çox olmamalıdır)                             26,766 

a) Cari ilin mənfəəti

                              6,532 

b) Ümumi ehtiyatlar (aktivlər üzrə yaradılmış adi ehtiyatlardan çox olmamaqla)                            20,471 

c) Kapitalın digər vəsaitələri

                                    -   

c1) kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər

                                    -   

c2) subordinasiya borc öhdəlikləri 

                                    -   

    d) Digər vəsaitlər

                               (237)5. Məcmu kapital (3+4)

                          414,257 6. Məcmu kapitaldan tutulmalar :

                          149,237 

a)         Birləşməmiş (konsolidasiyə olunmamış) törəmə banka və digər maliyyə idarələrinin kapitalına və bütün qeyri-bank müəssisələrinə kapital investisiyaları, o cümlədən qarşılıqlı investisiyalar (xalis)

                          148,987 

b)    Bütün digər investisiyalar (xalis)

                                 250 7. Tutulmalardan  sonra məcmu kapital (5-6)

                          265,021 8. Risk dərəcəsi üzrə ölçülmuş  yekun aktivlər (V1-Ğ cədvəlindən)

                       1,637,693 FAKT

9. I dərəcəli  kapitalın  adekvatlıq əmsalı (3:8) x 100

21.4%


10. Məcmu kapitalın  adekvatlıq  əmsalı (7:8) x 100

13.7%


Bütün məlumatlar 31 Mart 2018-ci il tarixinədir

Bankın buraxdığı səhmlər barədə məlumat

KAPİTAL VƏSAİTLƏRİ


 

 

  

 

  

 

 Məbləğ__Kredit_portfelində_xüsusi_çəkisi'>Məbləğ

Kredit portfelində xüsusi çəkisi

Vaxtı keçmiş kreditlər

182,720

                         17.5%

Qeyri-standart kreditlər cəmı:

122,914

                         11.7%

Qeyri-qənaətbəxş

57,190

                           5.5%

Təhlükəli

12,629

                           1.2%

Ümidsiz


53,095

                           

5.1%

Kreditlər üzrə yaradılmış ehtiyyatlar, cəmi:75,766

                           

7.2%

adi


11,934

                           

1.1%

məqsədli


63,832

                           

6.1%

KREDİT RİSKİ BARƏDƏ MƏLUMATLAR 

 

MəbləğKredit portfelində xüsusi çəkisi

Vaxtı keçmiş kreditlər

182,720

                         17.5%

Qeyri-standart kreditlər cəmı:

122,914

                         11.7%

Qeyri-qənaətbəxş

57,190

                           5.5%

Təhlükəli

12,629

                           1.2%

Ümidsiz


53,095

                           

5.1%

Kreditlər üzrə yaradılmış ehtiyyatlar, cəmi:75,766

                           

7.2%

adi


11,934

                           

1.1%

məqsədli


63,832

                           

6.1%

Məbləğ

Məcmu kapitala nisbəti

Əlaqədar şəxslərlə bağlanmış əqdlərin məbləği 

-

                                 0.0%

Məbləğ

Kredit portfelində xüsusi çəkisi

İri kredit tələblərinin cəmi:

600,316

                         57.4%

Sərbəst dönərli valyuta üzrə məcmu açıq valyuta mövqeyi

maks. 20%

6.4%


Qapalı valyuta üzrə məcmu açıq valyua mövqeyi

maks. 15%

-0.6%

Öhdəliklər

Cəmi

1. Kredit alətləri, cəmi

131,319

a) Kredit öhdəlikləri61,382

b) İstifadə olunmamış kredit xətləri

69,937

2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, cəmi239,534

a) Qarantiyalar

239,534

3. Akkreditivlər, cəmi4,488

a) "Standby" akkreditivlər

0

b) Sənədli akkreditivlər4,488

 4. Xarici valyuta müqavilələri üzrə təəhhüdlər, cəmi 

520,318

 a) Spot müqavilələri əsasında  0

 b) Forvard və fyuçers müqavilələri əsasında  

33,880

 c) Svop müqavilələri əsasında 0

 d) Digər müqavilələr əsasında 

486,437

5.    Digər balansarxası öhdəliklər0

KREDİT RİSKİ BARƏDƏ MƏLUMATLAR

ƏLAQƏDAR ŞƏXSLƏRLƏ BAĞLANMIŞ ƏQDLƏR

BANKIN İRİ KREDİT TƏLƏBLƏRİ 

BANKIN VALYUTA MÖVQEYİ BARƏDƏ MƏLUMAT

 BALANSDANKƏNAR ÖHDƏLİKLƏR


 

 

  

 

  

 

  

(m in m anatla)

1,637,693

                          

Kreditlər

 o cümlədən vaxtı keçmiş 

Bakı şəhəri

1,013,286

              

174,197

                             Gəncə şəhəri

17,217


                   

8,476


                                 

Zaqatala


16,185

                   

47

                                      CƏMİ

1,046,688

            

182,720

                           

Kreditlər

 o cümlədən vaxtı keçmiş 

Mədən çıxarma sənayesi

86,644

                   3,473

                                 

Emal sənayesi

101,040


                 

25,115


                               

Elektrik enerjisi və Qazın istehsalı 

3

                            -

                                     

Sənayenin digər sahələri

10,349


                   

3,149


                                 

Kənd təsərrüfatı

90,627

                   5,781

                                 

Tikinti sahəsi

62,478


                   

5,667


                                 

Nəqliyyat 

15,092

                   3,500

                                 

İnformasiya və Rabitə

5,909


                     

-

                                     Ticarət sahəsi

184,890


                 

13,535


                               

Digər qeyri-istehsal və xidmət sahələri 

281,286

                 90,070

                               

Mərkəzi idarəetmə orqanları

-

                         -

                                     

Bələdiyyələr

-

                         -

                                     

İctimai təşkilatlar

6,348


                     

-

                                     Fiziki şəxslər (istehlak və ipoteka)

138,283


                 

1,222


                                 

Digər sahələr

18,309

                   1,016

                                 CƏMİ

1,001,258

            

152,528

                           

Bütün məlumatlar 31 Mart 2018-ci il tarixinədir

RISK DƏRƏCƏSI ÜZRƏ ÖLÇÜLMÜŞ AKTIVLƏR

Risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlərin həcmiKREDITLƏRIN, O CÜMLƏDƏN VAXTI KEÇMIŞ KREDITLƏRIN REGIONLAR ÜZRƏ COĞRAFI BÖLGÜSÜ

KREDITLƏRIN, O CÜMLƏDƏN VAXTI KEÇMIŞ KREDITLƏRIN IQTISADI SEKTORLAR ÜZRƏ BÖLGÜSÜ


 

 

  

 

  

 

  

Aktivlər

 sabit faizlə 

 dəyişkən faizlə 

 faizsiz 

Nağd vəsaitlər (seyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)

                           -                                            -                103,612 

AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)

                           -                                            -                766,840 

“Nostro" hesabları 

                           -                                            -                115,334 

Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək 

olanlar)

                      4,220                                          -                           -   

Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi 

               1,184,392                                          -                           -   

Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar

                  306,291 

4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara 

kreditlər

                    21,600 

4-cü sətir üzrə qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına 

kreditlər

                    17,008 

Müştərilərə verilən kreditlər

               1,029,680 

Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil 

olmaqla)


               21,428 

İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı 

             149,237 

Qeyri-maddi aktivlər

               15,335 

Digər aktivlər

               74,166 

(çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar

-              78,364 

CƏMİ

2,563,190

            

-

                                    

1,167,587

       

                       -   

Öhdəliklər

sabit faizlə

dəyişkən faizlə

faizsiz

Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi

               1,504,188                                          -             1,370,370 

AMB-nın kreditləri

                           -                                            -                           -   

“Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)

                           -                                            -                    7,903 

Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri

                  108,321                                          -                           -   

Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)

                           -                                   36,629                         -   

Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər

173,903

                 -

                                     

-

                    Digər passivlər 

                           -                                            -                  93,820 Kapital

                           -                                            -                435,642 CƏMİ

1,786,412

            

36,629

                              

1,907,736

       

SABIT VƏ DƏYIŞKƏN FAIZI OLAN AKTIV VƏ ÖHDƏLIKLƏRIN TƏSNIFATI

Yüklə 433,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə