1399-cu ildə Əbdül Əziz Şərəfəddin oğlunun bürüncdən hazırladığı bu məmulat Ermitaj muzeyində saxlanılır. BuYüklə 237,76 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix27.06.2018
ölçüsü237,76 Kb.
#51949


1

1399-cu ildə Əbdül Əziz Şərəfəddin oğlunun bürüncdən 

hazırladığı bu məmulat Ermitaj muzeyində saxlanılır. Bu 

sənət nümunəsi hansıdır? A) Satıl B) Sərnic C) Manqal 

D) Kuzə E) Tiyan

2

Nazik qızıl və gümüş məftildən hazırlanan zərgərlik əşyalarının hazırlandığı texnika necə adlanır? A)  

qəlibkarlıq B) minasazlıq C) şəbəkəçilik D) qarasavat E) 

oymaçılıq 

3

XVI-XVII əsrdə təsviri sənətin ən geniş yayılmış növü hansı idi? A)Qrafika B)Xəttatlıq C)Kitab miniatürü 

D)Boyakarlıq E)Dekorativ Tətbiqi sənət

4

Aşağıdakılardan hansı parça növü deyil?                1.Zərli                                                            2.Təkəlduz                                                              3.Ali                                                                  

4.Qurama                                                               5.Mahud                                                                    

6.Tirmə                                                                                 

A)1,2   B)2,4   C)2,3   D)3,4,5   E)1,4,6

5

Gəncədə "Nizami"abidəsi, Bakıda "Nizami" heykəlinin müəllifi? A)F.Əbdürrəhmanov B)M.Mirqasımov 

C)C.Qaryağdı D)F.Nəcəfov E)M.Hüseynov

6

"Aydan" əsərinin müəllifi? A)B.Mirzəzadə B)S.Bəhlulzadə C)M.Abdullayev D) M.Rəhmanzadə 

E)T.Salahov

7

"Su üstündə dava", "Köhnə ailədə qadının taleyi", "İnnabı rəng bizə məxsusdur" əsərlərinin müəllifi kimdir? 

A)İ.Axundov B)R.Babayev C)O.Sadıqzadə 

D)K.Xanlarov E)Ə.Əzimzadə 

8

Xovsuz xalçaları seçin?                                                 1.Sumax                                                                          

2.Vərni                                                                           

3.Xalı                                                                      

4.Güləbətin                                                                        

5.Təkəlduz                                                                                  

6.Zilli                                                                                       

A)1,2,6    B)1,2,4    C)1,3,6     D)2,4,5    E)2,3,6

9

Qrafik təsvirin çapdan sonra bərpası necə adlanır? A)Dizayn B)Eklektik C)Retuş D)İonik E)Obelisk


10

"Yelən"nədir?A)Tikmə növü B)Xovsuz xalça C) 

Xalçaların  kənar bəzəkləri D)Tikmənin ara sahəsi 

E)Daraq aləti

11

Səhv variantı seçin?A)"Zərli" parça növüdür B)Kilim xovlu xalçadır C)Haşiyə-Xalçanın yan bəzəklərinə deyilir 

D)Xrisoelefantin-haykəltaraşlıq texnikasıdır E)Çəpkən-

geyim növüdür

12

"Natürmort" sözünün mənası? A)Cansız təbiət B)Canlı təbiət C)Ölü heyan D)Rəngsiz əşya E)Rəngsiz təbiət

13

"Sərt Üslub"un görkəmli nümayəndəsi?A)İ.Axundov B)Ə.Əzimzadə C)T.Salahov D)B.Mirzəzadə

14

Kompleksin əsas binası XIII əsrdə tikilmiş Pir Hüseyn məqbərəsidir.Türbənin içərisindəki kaşılar olduqca 

qiymətli sənət əsərləridir.Tikilinin XIII əsr tarixli 

minarəsi Şirvan memarlığındakı minarə tikintisinin 

inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır.Söhbət hansı tikilidən 

gedir? A)Şirvanşahlar türbəsi B)Göy məscid C)Gülüstan 

türbəsi D)Pirsaatçay xanəgahı E)Möminəxatun türbəsi

15

H.Cavid abidəsinin müəllifi? A)Ö.Eldarov B)T.MəmmədovC)F.ƏbdürrəhmanovD)M.MirqasımovE)

F.Xəlilov

16

Azəri-türklərinə məxsus olan ilk xalça nümunəsi harada aşkar  olunmuşdur? A) arxeoloji qazıntılar zamanı İçəri 

Şəhərdə B) Üçtəpə kurqanından C) Şahtaxtıda D)Şabran 

qədim yaşayış məskənində E) Altayda Pazırık 

kurqanından

17

"Firdovsi və saray şairləri" miniatüründə süfrə arxasında əyləşərək söhbət edən 3 nəfər və onların önündə əlindəki 

əsasına söykənərək dayanmış bir kişi təsvir olunub. Bu 

əsərin müəllifi kimdir? A)Mir Seyid Əli B)Müzəffər Əli 

C)Soltan Məhəmməd D)Kəmaləddin Behzad E)Mir 

Möhsün Əli

18

Karikatura janrında işləməyən rəssam hansıdır?A)İ.Axundov B)Ə.Əzimzadə 

C)F.ƏbdürrəhmanovD)N.İsmayılov E)O.Şmerling

19

Görkəmli xalçaçı rəssamlar?                                                                1.L.Kərimov                                                                                   

2.E.Mikayılov                                                                                   

3.N.İsmayılov                                                                                                 

4.K.Xanlarov                                                                                           

A)1,2       B)2       C)1,4       D)3,4       E)1,420

Hindistanda olarkən yaratdığı ilk görkəmli əsəri 

"Teymurun sarayı" adlı kompozisiyasına görə rəssama 

"Nadir ül-mülk" adı verilir.Söhbət hansı rəssamdan 

gedir? A)Mir Seyidəli B)K.Behzad C)Müzəffər Əli 

D)Soltan Məhəmməd E)Mir Müsəvvir 

21

Bunlardan hansı təsviri sənətin növü deyil?A) Bataliya B)Boyakarlıq C)Dekorativ tətbiqi sənət D) Qrafika 

E)Heykəltaraşlıq

22

Barelyef nədir?A)Heykəltaraşlığın növü B)Rəngkarlığın növü C)Divarda dini təsvir D)İllüstrasiyanın növü 

E)Xalça növü

23

Sadiqi Bəy Əfşar hansı miniatür məktəbinin nümayəndəsi idi? A)Təbriz B)Qəzvin C)Yəzd D)İsfahan E)Herat

24

Soltan Məhəmmədin yaradıcılığının çiçəklənmə dövrü hansı əsrə təsadüf edir? a)XVI əsrin ortaları b)XV əsrin 

sonu c)XVI əsrin sonları d)XVII əsrin əvvəlləri e)XV 

əsrin əvvəli

25

İpək üzərində akril boyalarla rəsm sənəti necə adlanır?A)İnkrustasiya B)Qravürovka C)Xatəmkarlıq 

D)Monatipya E)Batika

26

Aşağıdakılardan hansı Azərbaycanda "qotika" üslubunda binadır? A)Hökumət evinin binası B)Kirxa binası 

C)Elmlər Akademiyas Rəyasət heyətinin  binası 

D)Flarmoniya binası E)Nizami adına ədəbiyyat müzeyi

27

E.Ə VIII-VII əsrə aid olan qızıl sinəbəndi Ziviyyədə kim aşkar etmişdir? A) Tom Luis B) Robert Dayson C)Atrur Evans 

D)Şampalyon E)Ceyms Lokk

28

Terma nədir? A)İsti çay B)Qədim bəzək əşyası C)İsti suyu olan hamam D)Qədim qadın geyim növü E) Orta 

əsrlərdə Azərbaycanda mebel növü

29

Bunlardan biri bəzək əşyasıdır? A)Çətən B)Çütgü C)Çəçik D)Barelyef E)Qazı-qazı

30

"Azad qadın"heykəlinin müəllifi? A)F.Əbdürrəhmanov B)F.Salayev C)T.Məmmədov D)C.Qaryağdı 

E)M.Rzayeva

31

"Cami ət-təvarix"əlyazmasının müəllifi? A)Mir Müsəvvir B)Məhəmmədi C)Mir Seyidəli D)Rza Abbasi 

E)Rəşidəddin
32

Qorelyef nədir? A)Təsvirin yarıdan az qabarıq olması 

B)Təsvirin yan görüntüsü C)Təsvirin çökəkdə olması 

D)Təsvirin beldən yuxarı olan hissəsi E)Təsvirin 

həcminin yarıdan çox hissəsinin səthdən qabarıq olması 

33

Xalça naxışlarının fonu necə adlanır? A)Yelən B)Haşiyə C)Yerlik D)Qərənfil E)Buta

34

Azərbaycanda kaşıların ən gözəl nümunəsinə harada rast gəlinir?A)Şamaxıda Diribaba türbəsi üzərində B) Bakida 

Divanxana üzərində C) Şirvançahlar sarayında tarixi 

hamam üzərində D)Pir Hüseyin xanəgahı üzərində E) 

Təbrizdə Qırmızı gümbəzdə

35

Aşağıdakılardan hansında rəngli şüşələrdən istifadə olunur? A)Freska B)İkona C)Keramika D)Vitraj E)Kaşı

36

Bunlardan hansı mavzoley deyil? A)Bakıda Seyid Yəhya Bakuvi abidəsi B) Cənubi Azərbaycanda Olcaytu xanın 

abidəsi C)Naxçıvanda Gülüstan türbəsi D)Şəkinin Kiş 

kəndində abidə E) Naxçıvanda Qarabağlar abidəsi

37

Daşın bədii emalı necə adlanır? A)Qliptika B)Minasazlıq C)Oford D)Linoqravüra E)Qarasavat

38

Aşağıdakılardan hansı mənzərəçi rəssamdır?A)R.Babayev B)S.Bəhlulzadə C)C.Mircavadov D)T.Ağababayev E)T.Salahov

39

Bunlardan biri metal işləmə sənətinin texnikasıdır?A)Həkkaklıq B)Anqob C)Şirələmə D)Petroqlif E)Kaylanoqlif

40

İlmə sayının sxlığına görə Azərbaycanın hansı xalçası dünyada birinci yerdə durur? A)İlin dörd fəsli xalçası B)Ovçuluq xalçası 

C)Şeyx Səfi xalçası D)Çələbi xalçası E)Faxralı xalçası

41

"Təxt-i Cəmşid sarayı harada yerləşır? A)Albaniya B)Şimali Azərbaycanda C)Cənubi Azərbaycanda D)Gəncədə E)Şamaxıda

42

Bunlardan biri dini abidə deyil? A)Suraxanıdakı atəşgah B)Şirvanşahlar sarayında divanxana C)Diribaba türbəsi 

D)Pirhüseyn Xanəgahı E)Babadərviş

43

"Məhəmməd Peyğəmbərim meracı"miniatürünün müəllifi kimdir? A)Soltan Məhəmməd B)Mİr Müsəvvir C)Rza Abbasi D)Sadiq bəy 

Əfşar E)Müzəffər Əli

44

Azərbaycan xəttatlığında belə bir xətt yoxdur? A)Kufi B)Süls C)Reği D)Nəstəliq E)Gülüstan

45

Təbrizdə yerləşən abidəni seçin?A)Göy məscid B)Atəşgah C)Olcaytu xudabəndə D)Süleymaniyyə məscidi E)Qarabağlar 

türbəsi


46

"Nehru"  mükafatına hansı rəssam layiq görülmüşdür? 

A)Ə.Əzimzadə B)M.Abdullayev C)T.Salahov D)T.Nərimanbəyov 

E)İ.Axundov

47

İbtidai əmək alətlərinin əksəriyyətini bu materialdan düzəldirdilər A)Absediant B)Yaqut C)Əhəng daşı D)Qranit E)Bazalt


48

"Qız qalası" hansı materialdan düzəldilmişdir? A)çiy kərpic B)Çay 

daşı C)Dəvəgözü D)Qranit E)Əhəngdaşı

49

"Qrifon" nədir? A)İnsan başlı-şir bədənli heykəl  B)Qartal başlı-şir bədənli qanadlı heykəl C)İnsan başlı-şir bədənli qanadlı heykəl 

D)İlan başlı-şir bədənli heykəl E)Qartal başlı-şir bədənli qanadsız 

heykəl

50

Xalçanın ən ibtidai növlərindən biri hansıdır? A)Kilim B)Palaz C)Vərni D)Həsir E)  Cecim

51

Ərk qalası harada yerləşir? A)Təbrizdə B)Marağada C)Şamaxı D)Gəncə E)Naxçıvan

52

Bu əsərlərdən hansı "Şərti dekorativ" üslubda işlənmişdir? A)B.Kəngərli"Qaçqınlar 

B)T.Salahov"Təmirçilər"C)S.Bəhlulzadə"Kəpəzin göz yaşları" 

D)Q.Xalıqov"Qadınlar şöbəsi" E)H.Əliyev "Nurayın oyuncağı"

53

Naxçıvan memarlıq məktəbində əsas tikinti materialı hansıdır? A)Kərpic-gəc B)Çay daşı-əhəngdaşı C)Kərpic-əhəngdaşı D)Qranit-

kərpic E)Kərpic-çay daşı

54

"İslimi" nədir? A)Naxış növü B)Xalça növü C)Bəzək əşyaşı D)Keramika sənəti E)Xalça toxuma aləti

55

Metal üzərində qravür necə adlanır? A)Linoqravür B)Estamp C)Litoqrafiya D)Ofort E)Ksiloqrafiya

56

"Qaçqınlar"  silsiləsinin müəllifi? A)B.Kəngərli  B)T.Salahov C)M.Abdullayev  D)T.Nərimanbəyov E)E.Rzaquliyev

57

Bu abidələrdən hansında ikiqat gümbəz mövcuddur? A)Möminə xatun B)Gülüstan türbəsi C)Qarabağlar türbəsi D)Bərdə türbəsi 

E)Yüsif ibn Küseyr türbəsi

58

Azərbaycan dekorativ tətbiqi sənətində "Əjdaha"elementinin mənası A)Odun mühafizəsi B)Suyun mühafizəçisi C)Havanın 

mühafizəsi D)Torpağın mühafizəçisi E)Təbiətin mühafizəsi

59

"Sitayiş edən fiqur" necə adlanırdı? A)Atlant B)Absediant C)Adorant D)Alabastr E)Kareatid

60

"Skriptoriya"nədir? A)Əlyazmaların üzünün köçürüldüyü emalatxana B)Əmək alətlərinin düzəldildiyi emalatxana 

C)Dulusçuluq emalatxanası D)Zərgərlik emalatxanası 

E)Miniatürlərin gümüşlə işləndiyi emalatxana

61

Azərbaycanda yerləşən türbələrin əsas hissələrini göstərin                                  1.Gümbəz                            5.  Portal                                                                      

2.minarə                                                                                                               

3.gövdə                                                                                                           

4.kürsülük                                                                                                                          

A)2,3,4      B)2,4,5       C)3,4,5       D)1,2,4     E)1,3,4

62

Qobustan qaya rəsmlərinin hansı süjetli təsvirləri əksəriyyət təşkil edir?  A) İbadət süjetləri   B) Məişət süjetləri  C)  Döyüş süjetləri  

D)Ovçuluq  süjetləri E) Tarixi süjetlər 
63

Göstərilən əsər hansı üslubda işlənmişdir?                                        

A)Qacar üslubunda                                                                                                    

B)Sərt üslubda                                                                                

C)Ornamental üslubda                                                                                

D)Avanqard üslubda                                                                                         

E)Orfizm üslubunda

64

S.Bəhlulzadə əsasən hansı janrda işləmişdir? A)Mənzərə B)Portret C)Heykəltaraşlıq D)Qrafika E)Dekorativ sənət 

65

H.Zeynalabdin Tağıyevin evi hal-hazırda hansı müzeydir? A)Azərbaycan Dövlət Tarix müzeyi B)Azərbaycan Dövlət 

ədəbiyyat müzeyi C)Dövlət İncəsənət muzeyi D)Miniatür Kitab 

muzeyi E)Dövlət Xalça muzeyi

66

"Araqçın"nədir? A)Əmək aləti B)Zərgərlik aləti C)Ayaq geyimi D)Papaq növü  E)Örpək növü

67

Azərbaycanı Gürcüstanla birləşdirən körpü hansıdır? A)Qırmızı körpü B)Qazançı körpüsü C)Bist körpüsü D)Xudafərin körpüsü 

E)Qara körpü

68

"Ağlayan mələk" əsərinin müəllifi? A)R.Babayev B)T.Salahov C)F.Əbdürrəhmanov D)T.Nərimanbəyov E)K.Xanlarov

69

"Qulabı" nədir? A)Baş örpəyi B)Kişi geyimi C)Qadınların saç bağı D)Ayaqqabı dövü E)Qadın zinət əşyası

70

"Portal" nədir?A)Sərdabənin aşağı hissəsi B)gümbəz forması C)Səkkizguşəli gövdə D)Dekorativ giriş qapısı E)Kürsülük

71

Səfəvilər növündə "Çinixana"nəyə deyilirdi?A)Saxsı qablar və kitablar saxlanılan yer B)Miniatürlərin üzünün köçürüldüyü yer 

C)Səfəvilərin iqamətgahı D)Silah-sursat saxlanılan yer E)Dini 

məqbərə

72

Naxçıvanda "C.Məmmədquluzadə" heykəlinin müəllifi? A)T.Məmmədov B)M.Mirqasımov C)F.Əbdürrəhmanov 

D)C.Qaryağdı E)B.Kəngərli

73

Ştixel bunlardan hansında istifadə olunan alətdir? A)Linoqravür B)Ofort C)Dəniz mənzərəsində D)Litoqrafiyada E)Ksiloqrafiyada

74

Hansı rəssamın linoqravür silsiləsi var? A)T.Salahov B)M.Rəhmanzadə C)V.Səmədova D)M.Abdullayev 

E)S.Bəhlulzadə

75

Azərbaycanda üzərində fantastik heyvanlar təsvir olunan,bürünc kəmərlərin ən gözəl nümunələrinə harada rast 

gəlinmişdir?A)Xocalı,Gədəbəy,Qazax B)Xocalı-Şamaxı C)Şamaxı-

Gədəbəy D)Şəki-Xocalı E)Qazax-Şamaxı-Xocalı76

F.Salayevin müəllifi olduğu "Atlı heykəl"in materialı nədir? 

A)Qranit B)Mərmər C)Əhəng daşı D)Gips E)Tunc

77

"M.Ə.Sabir"heykəlinin müəllifi? A)F.Əbdürrəhmanov B)Ö.Eldarov C)C.Qaryağdı D)M.Mirqasımov E)T.Məmmədov

78

B.Kəngərli "Nuhun qəbri"əsərlərini hansı texnikada işləmişdir? A)Qara qələm-yağlı boya B)Sulu boya-yağlı boya C)Yağlı boya- 

D)Qara qələm-Sulu boya E)Sulu boya

79

E.Ə II-I minilliyə aid bürünc Quş formalı asma fiqurlar hansı funksiyanı daşıyırdı? A)Bədxah ruhları evdən uzaqlaşdırması və 

əcdadların ruhunun sığınacağı B)Xeyir-bərəkət simvolu idi 

C)Bədnəzərdən qorunma funksiyasını yerinə yetirirdi D)Sadəcə 

bəzək əşyası hesab edilirdi E)Bədxah ruhların sığınacağı idi

80

Göstərilən əsər hansı rəssama məxsusdur?               A)E.Şahtaxtinskaya                                                                    

B)V.Səmədova                                                                                 

C)T.Salahov                                                                                 

D)M.Rəhmanzadə                                                                         

E)S.Salamzadə

81

Hansı rəssam əsərlərində daha çox idmançıların təsvirinə üstünlük vermişdir? A)X.Səfərova B)M.Rəhmanzadə C)V.Səmədova 

D)M.Abdullayev E)İ.Axundov

82

Moğol miniatür məktəbinin inkişafında hansı Azərbaycan rəssamının rolu olmuşdur?A)Kəmaləddin Behzad B)Möhsün Əli 

C)Müzəffər Əli D)Soltan Məhəmməd Təbrizi E)Mirseyid Əli 

Təbrizi

83

Heykəltaraş Z.Əhmədov daha çox heykəltaraşlığın hansı növündə işləmişdir? A)Monumental B)Monumental-dekorativ C)Kiçik 

ölçülü plastika D)Böyük ölçülü plastika E)Büst

84

Mülki tikilini göstərin? A)Babadərviş B)İçəri şəhərdə karvansaray C)Mərdəkan qalası D)Göy məscid  E)Ramana qalası

85

Qəbələ rayonunun Həzrə kəndində yerləşən məqbərə hansıdır? A)"Şıxbabalı"B)"Yüsif ibn küseyir"C)"Seyid Yəhya 

Bakuvi"D)"Şeyx Bədrəddin" E)"Babadərviş"

86

Bu müəllif əsərlərində daha çox nar elementinə üstünlük vermişdir A)Nadir Əbdürrəhmanov B)S.Bəhlulzadə C)T.Nərimanbəyov 

D)T.Salahov E)E.Rzaquliyev
87

Minəvvər Rzayevanın əsərini göstərin?A)"Füzuli heykəli" B)"Ayna 

Sultanova heykəli" C)"Hüseyn Cavid heykəli"D)"Nizami heykəli" 

E)"Azad qadın heykəli"

88

Azərbaycan təsviri sənətində bolluq məhsuldarlıq simvoludur.  A) tovuzquşu  B) od  C) nar  D) qaval  E) göyərçin

89

Daş üzərində ucu iti alətlə döymə üsulu necə adlanır? A)Petroqlif B)Ksiloqrafiya C)Linoqravüra D)Sikloptik E)Absediant

90

Bunlardan biri xalça ornamenti deyil? A)Göl B)Bulud C)Vağı-vağı D)Şəlalə E)Tağ

91

Azərbaycan incəsənətində "vəhşi heyvanın buynuzlu heyvanı parçalaması" səhnəsi nəyi simvolizə edirdi? A)Qışın gəlişini 

B)Şərin xeyirə qalib gəlməsini C)Baharın gəlişini D)Əkinçılıyin 

inkişafını E)Maldarlığın inkişafını

92

"Tərsanədə gəmi təmiri","Bağdad sahilləri","Çində balıqçı qayıqları"əsərlərinin müəllifi kimdir? A)N.Əbdürrəhmanov 

B)T.Məmmədov C)M.Rəhmanzadə D)T.Nərimanbəyov 

E)S.Bəhlulzadə

93

Siyasi satira sahəsində işləyən rəssamları göstərin?                                1.Ö.Eldarov                                                                                      

2.Q.Xalıqov                                                                                               

3.E.Rzaquliyev                                                                                 

4.İ.Axundov                                                                                   

5.S.Şərifzadə                                                                                                              

A)1,2      B)1,3,5     C)2,4,5      D)3,4,5       E)1,4,5

94

Bunlardan hansı geyim növü deyil?A)Çəpkən B)Kürdü C)Küləcə D)Çuxa E)Qarasavad

95

Külah nədir?A)Qalın parçadan tikilmiş papaq B)Ayaq geyimi C)Səfəvilər dövründə ayaqqabı növü D)Su içilən qab E)Zərgərlik 

texnikası

96

M.Abdullayevin "Axşam"əsəri hansı janrda işlənmışdir? A)Məişət B)Portret C)Bataliya D)Marina E)Dekorativ

97

Bunlardan biri heykəltaraş deyil? A)F.Salayev B)F.Əbdürrəhmanov C)Ö.Eldarov D)M.Rzayeva E)İ.Axundov

98

Azərbaycan təsviri sənətinə akvarel-monotipyanı gətirən rəssam kim olmuşdur? A)T.Salahov B)Q.Qarayev C)H.Əliyev 

D)C.Müfitzadə E)B.Hacızadə

99

"Yeddi gümbəz"məqbərəsi harada yerləşir? A)Şamaxıda B)Gəncədə C)Naxçıvanda D)Cənubi Azərbaycanda E)Bərdədə

100


Bu adda memarlıq məktəbi yoxdur? A)Mingəçevir B)Şirvan 

C)Abşeron D)Naxçıvan E)Aran

101

Fuad Əbdürrəhmanovun yaradıcılığına aid olan heykəli hansıdır?A) "Azad qadın"  B)"Koroğlu" C) "C.Məmmədquluzadə" D) " 

Əjdahanı öldürən Bəhramgur" E) "Ayna Sultanova"

102

Azəri-türklərinə məxsus olan ilk xalça nümunəsi harada aşkar  olunmuşdur? A) arxeoloji qazıntılar zamanı İçəri Şəhərdə B)Üçtəpə 

kurqanından C) arxeoloji qazıntılar zamanı Şahtaxtıda D)Şabran 

qədim yaşayış məskənində E) Altayda Pazırık kurqanından103

Mirzə Ələkbər Sabirin "Hophopnamə"sinə hansı rəssam 

illüstrasiyalar çəkmişdir?  A) İsmayıl Axundov  B) Fərhad Xəlilov 

C) Əmir Hacıyev D) Əzim Əzimzadə E) Ələkbər Rzaquliyev

104

Ofortun üsullarını göstərin  1. litoqrafiya  2. lavis  3. akveduk  4. metsatinto 5. aşılanmış xətt  6. tempera  7.  akvatinta  8. rezervaj     

A) 1.4.5.7.8   B) 2.3.4.6.7   C) 1.3.5.6.8   D) 2.4.5.7.8  E) 3.4.5.6.8

105

Azərbaycan təsviri sənətində bolluq məhsuldarlıq simvoludur.  A) tovuzquşu  B) od  C) nar  D) qaval  E) göyərçin 

106


Bu abidələrdən hansının üzərində Alban yazıları mövcuddur?  A) 

Qız Qalası  B) Mingəçevirdən tapılmış sütun başlığı  C) Gülüstan 

türbəsi  D)  Qızqapan türbəsi E) Gəncəsər məbədi

107


Yaradıcılığında divlərin təsvirinə tez-tez rast gəlinən hansı 

rəssamdır? A) Tağı Tağıyev B) Toğrul Nərimanbəyov C) Rasim 

Babayev D) Mir Möhsün Nəvvab E) Oqtay Sadıqzadə

108


Bu Azərbaycan miniatürlərindən hansı Hülakülər dövrünə aiddir? 

A) İsgəndərlə çobanın söhbəti  B) Aldanmış oğru  C) Zəhhəkin 

edamı  D) İki alimin bəhsi  E)  Dişi və erkək şirin təsviri 

109


Şah Təhmasibin miniatür-portretinin müəllifi kimdir? A) Soltan 

Məhəmməd B) Mirzə Əli C) Məhəmmədi D) Əhməd Musa E) 

Müzəffər Əli

110


E.ə I minillikdə Ziviyyədə aşkar olunmuş kahin fiquru hansı 

texnikada işlənmişdir? A) döymə B) həkk etmə C) minasazlıq D) 

xrizo-elefantin E) yapma

111


Bu abidələrdən hansı Xaçıntürbətli adı ilə tanınır?  A) Seyid Yəhya 

Bakuvi türbəsi B) Yusif Küseyir  oğlu türbəsi C)Musa oğlu 

Kutlunun türbəsi  D) Kırna kəndindəki məbəd E) Diribaba türbəsi

112


Avers və revers nədir? A) qədim türk mifologiyasında göy və yer 

tanrıları B) daş üzərində qabarıq və çökük relyef  C) memarlıq 

elementi D) məqbərələrin daxilıi və zahiri tərəfləri   E) metal 

pulların üz və arxa tərəfləri

113

Sadiq bəy Əfşarın təsviri incəsənət haqqında risaləsi necə adlanır? A) "Rəm çəkmək bacarığı haqqında"  B) "Qanun-üs-Sövər"  C) 

"Rəssamlıq haqqında risalə" D) "Aləmi Arayi Abbasi" E) "Gülşəni 

ruz" 

114


Azərbaycanın ilk ali ixtisas təhsilli qadın rəssamı kim olmuşdur? 

A) Elmira Şahtaxtinskaya B) Gövsər Kaşıyeva C) Maral 

Rəhmanzadə D) Bəyim Hacıyeva E) Vəcihə Səmədova

115


Abidələrdən hansı XV əsrə aiddir? A) Şirvanşahlar sarayı B) 

Suraxanıda atəşgah C) Gülüstan məqbərəsi D)Qız qalası E)Bərdə 

türbəsi

116


Torevtika nədir?  A) Ağac üzərində oyma B)daşın bədii emalı C) 

metalın bədii emalı D) xovsuz xalça toxunulması E) bədii tikmə 

növü

117


Böyük Demott Şahnaməsində "İsgəəndərin ölümü" miniatürü hansı 

üslubda çəkilmişdir? A)Teymurilər üslubu B) Qacarlar üslubu C) 

Səfəvilər üslubu D) Çin-Uyğur uslubu E) Ərəb-Mesopotam

118


Gəncənin məşhur qala qapılarının müəllifi kimdir? A) Əbubəkr 

oğlu Məhəmməd B) Məsud Davud oğlu C) Cəmaləddin D) Osman 

oğlu İbrahim E) Əbu-Rəşid oğlu Zeyn əd-Din119

"Şahnamə" üçün çəkilmiş "Ərdəşir və Gülnar" miniatürünün 

müəllifi kimdir? A)Mir Seyidəli B) Məhəmmədi C) Mir Müsəvvir 

D) Ağa Mirək E) Müzəffər Əli

120

Azərbaycanın ən məşhur impressionist rəssamı kim olmuşdur? A) Bəhruz Kəngərli B) Səttar Bəhlulzadə C) Böyükağa Mirzəzadə D) 

Rasim Babayev  E) Telman Abdinov

121

Bizim dövrə gəlib çatmış ən qədim Azərbaycan ekslibrisidir. A) "Mənafül-əl -heyvan" əlyazma kitabındakı ekslibris B)Vərqa və 

Gülşa" əlyazma kitabındakı ekslibris C) "Xosrov və Şirin" əsərinin 

üzü köçürülmüş nüsxəsindəki ekslibris D)"Gülüstan"əsərinin üzü 

köçürülmüş nüsxəsindəki ekslibris E)Bəhmən Mirzənin 

kitabxanasına aid ekslibris

122


Akvarel hansı incəsənət növünün texnikasıdır? A) qrafika B) 

boyakarlıq C) dekorativ-tətbiqi sənət D) ebru sənəti E) 

heykəltaraşlıq

123


Nəleyin nədir? A) çiyin geyimidir B) ətək növüdür C) ayaq 

geyimidir D) baş geyimidir E) üst geyimidir

124

Heydər Əliyevin və Zərifə Əliyevanın qəbirüstü heykəllərinin müəllifi kimdir? A) Cəlal Qaryağdı B) Toqay Məmmədov C) Fuad   

Salayev  D Minəvvər Rzayeva  E) Ömər Eldarov 

125

R.Mustafayev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyinin yaradılma tarixini göstərin. A) 1963  B)1936  C) 1901 D)1933    

E)1960


126

Şəki xan sarayının divar rəsmləri hansı texnikada işlənmişdir? A) 

freska B) kaşı C)  panno D) rospis E) mozayka

127


Bu abidələrdən hansı xalq arasında "çoban daşı" adlandırılır? A) 

kromlex B) dolmen C) xaçdaş D) mengir E) kurqan

128

Bu rəssamlardan hansı XIX əsrin görkəmli  realist rəssamı kim olmuşdur? A) Mirzə Qədim İrəvani  B) Əbdül -Bağı Bakuvi  C) 

Mir Seyid Əli  D)  Məhəmmədi  E)Sadiq bəy Əfşar

129

"Pirəbədil"  xalçası hansı xalça mərkəzinin məhsuludur?  A)  Gəncəsər-Qazax, B) Qarabağ, C) Quba-Şirvan D) Ərdəbil E) Təbriz

130


Daşın bədii emalı necə adlanır?  A) kapitel B) bazilika C) 

minasazlıq  D) qliptika E) vedutta

131

Adətən qarğıdan,qamışdan, nazik çubuqlardan hörülən bu məmulat xovsuz xalça növünə aid edilir A) çətən B) zili C) verni D) kilim E) 

cecim


132

Qədim dövr Azərbaycan dulusçuluğu naxışları, materialı, bişirilmə 

texnologiyasına görə hansı qruplara bölünür? A) qırmızı gil 

keramika və cilalanmış qara keramika B) ağ vğ qara keramika  C)  

qara və şirli keramika D) anqoblu  və boz keramika E) şirli və şirsiz 

keramika


133

Xurşidbanu Natəvanın mənzərələri üçün hansı üslub xarakterik idi? 

A) realistik üslub B) abstrakt  üslub C) şərti mənzərə D) lirik üslub 

E) dekorativ mənzərə

134

Marağada Qırmızı gümbəz hansı memarlıq məktəbinə aiddir?  A) Şirvan-Abşeron B)Yaloylutəpə   C) Gədəbəy   D)  Naxçıvan  E) 

Aran   135

"Neft", "Bizim Xəzərdə", "Doğma Azərbaycan", "Bakı", "Mənim 

vətənim, ""Üç gül" və başqa avtolitoqrafiya və linoqravür silsilələri 

kimə məxsusdur?  A) Sadıq Şərifzadə  B) Altay Hacıyev C) Maral 

Rəhmanzadə D) Elmira Şahtaxtinskaya E) Cəmil Müfidzadə

136


Naxçıvana məxsus milli geyim növünü göstərin  A) küləcə B) çütgü 

C) meyzər D) toqa E) xiton

137

Gədəbəydən tapılmış tunc kəmərin ( e.ə I minillik) təsvirləri hansı texnikada icra olunmuşlar?  A) boyakarlıq B) xatəmkarlıq C) 

minasazlıq D) anqoblama E) şəbəkəçilik

138

Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı nə vaxt yaradılmışdır? A) 1958    B) 1941   C) 1939    D) 1947   E)  1933

139


Bunlardan hansı şərti- dekorativ üslubda işlənmişdir?  A) Səttar 

Bəhlulzadə " Kəpəzin göz yaşı"  B) Ələkbər Rzaquliyev 

"Azərbaycan qadını" C) Hüseynqulu Əliyev "İlanlı dağ" D) Nadir 

Əbdürrəhmanov "Sevimli naxışlar" E) Mikayıl Abdullayev "Səadət 

Qurucuları"

140


Kəlbəcər petroqliflərində hansı mövzu aparıcıdır? A) əkinçilik B) 

ovçuluq C) sənətkarlıq D) maldarlıq E) döyüş mövzusu

141

Dəfn ayini ilə bağlı abidələri göstərin  1. mengir 2. absedian 3. dolmen  4. kurqan  5. timpan  6. fronton  A) 1,5,6  B) 1,2,5 C) 3,4,6  

D) 1,3,4  E) 2,4,5

142

Azərbaycan incəsənətində ilk divarəli mina üsulunun tətbiqinə harada rast gəlinir? A)Xocalıda tapılmış tunc kəmər üzərində B) 

Şirvanda tapılmış bürünc lüləyin üzərində C) Ziviyədən tapılmış 

xəncərbaşlığı üzərində D) Bakıda tapılmış bürünc şamdan üzərində  

E) Cənubi Azərbaycandan tapılmış qızıl qolbaq üzərində

143

Naxçıvan Nuxtar Respublikasında yerləşən Gəmiqaya qayaüstü rəsmləri hansı dövrə aiddir? A) tunc dövrü  B) paleolit C) mezolit 

D) neolit E) eneolit

144

Naxçıvanda Oğlanqala hansı tikili tipinə məxsusdur? A) memorial-xatirə tipi  B) saray tipi  C) gözətçi qala tipi D) məbəd tipi E) 

müdafiə tipi 

145

Albaniyanın monumental daş heykəlləri kimi təsvir edirdilər? A) tarixi şəxsləri B) qəhrəmanları C) ana-ilahələri D) əcdadları  E) 

tanrıları

146

Ekslibris nədir?  A) ofortun üsullarından biridir  B) heykəltaraşlıq əsərlərinin özülüdür  C) kitab nişanıdır  D) incəsənətdə mövcud 

olmuş cərəyandır E) memarlıqda elementdir

147

Xrizo-elefantin nədir? A) ağacoyma sənətidir  B) taxta və ya qurğuşun çərçivəyə rəngli şüşələrin keçirilməsi texnikasıdır  C) 

qızıl, fil sümüyü və taxta lövhələrlə işlənən texnikadır  D) müasir 

incəsənət cərəyanıdır  E) kitab tərtibatıdır

148


"Nəsxtəliq" xəttinin yaradıcısı kim olmuşdur? A) Şəms Təbrizi B) 

Soltan Məhəmməd Təbrizi C) Mir Əli Təbrizi D) Məhəmməd 

Zaman Təbrizi E) Müzəffər Əli

149


Abidələrdən hansı Abaka xanın (1265-1282) həyat yoldaşı Qoday 

Xatının şərəfinə ucaldılmışdır? A) Gülüstan məqbərəsi B) Sınıqqala 

minarəsi  C) Qarabağlar məqbərəsi  D) Gumbad-e Surx məqbərəsi 

E) Olcaytu Xudabəndə məqbərəsi
150

Azərbaycanın görkəmli rəssamı Səttar Bəhlulzadə ən çox hansı janrda işləmişdir? A) portret  B) mənzərə  C) məişət D) tarixi E) 

batal

Kataloq: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Incesenet
Incesenet -> Hansı xəlifənin dövründə Ərəbistanda islam dini sabitləşdi və geniş yayıldı? a Xəlifə Ömər b. Xəlifə
Incesenet -> "Fantastik" simfoniyasının müəllifi kimdir? a H. Berlioz b C. Verdi c A. Dvorjak d F. List
Incesenet -> Musiqi mədəniyyəti qədim dövrdə hansı ölkədə inkişaf etmişdir? a Misir,İran,Ərəbistan b Çin,İran,Azərbaycan
Incesenet -> Azərbaycan musiqisində xor a capellasının inkişafında hansı bəstəkar böyük rol oynamışdır?A Ü. Hacıbəyov
Incesenet -> 1 İ. F. Stravinski neçənci ildə anadan olmuşdur? a 1882 b 1888 c 1885 d 1880 e 1887
Incesenet -> İlk kompüter sayılır
Incesenet -> Asağıdakı bəndlərdən hansında kompyuterin tərkib hissələri düzgun verilmisdir? A monitor, Skaner, cd-rom b printer
Incesenet -> E Şəkidə 2 "Siyasətnamə" əsərinin müəllifi kimdir?
Incesenet -> Mir Seyid Əliyə "Nadir-ül-mülk" adı hansı ölkədə və nə üçün verilmişdir ? a "Xəmsə" əsərinə çəkdiyi

Yüklə 237,76 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə