2. uporaba glavne uporabeYüklə 25,47 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix03.05.2018
ölçüsü25,47 Kb.
#41365


2. UPORABA 

 

GLAVNE UPORABE: 

 

Sredstvo  BIOTIP  FLORAL  se  uporablja  kot  kontaktni  insekticid  na  trti  za  pridelavo  vinskega  in namiznega grozdja za zmanjševanje številčnosti križastega grozdnega sukača (Lobesia botranain 

pasastega  grozdnega  sukača  (Eupoecilia  ambiguella)  v  odmerku  16  mL  na  10  L  vode  na  100  m

2

  oziroma  v  0,16  %  koncentraciji.  Sredstvo  se  uporabi  ob  pojavu  škodljivih  žuželk  (v  času  izleganja 

prvih  ličink)  oz.  po  napovedi  opazovalno  napovedovalne  službe  za  varstvo  rastlin.  V  primeru 

močnejšega napada se tretiranje čez 7 – 15 dni ponovi. 

 

FITOTOKISČNOST: Če se sredstvo uporablja na predpisan način, ni fitotoksično.  

 

MANJŠE UPORABE:   

Spodaj  navedene  manjše  uporabe  se  navedejo  na  ločenem  delu  etikete  z  navodilom  za  uporabo,  pri 

č

emer  se  na  etiketo  navede  opozorilo:  »Učinkovitost  in  fitotoksičnost  fitofarmacevtskega  sredstva BIOTIP FLORAL   pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v 

zvezi  z  uporabo  fitofarmacevtskega  sredstva  BIOTIP  FLORAL    na  navedenih  gojenih  rastlinah 

prevzame uporabnik.«.  

 

Sredstvo  BIOTIP  FLORAL  se  uporablja  kot  kontaktni  insekticid  na  trti  za  pridelavo  vinskega  in namiznega  grozdja  za    zmanjševanje  številčnosti  ameriškega  škržatka  (Scaphoideus  titanus)  

odmerku 16 mL na 10 L vode na 100 m

2

  oziroma v 0,16 % koncentraciji. Sredstvo se prvič uporabi proti ličinkam takoj po končanem cvetenju trte oz. po napovedi opazovalno napovedovalne službe za 

varstvo rastlin. V primeru močnejšega napada ali ugotovljene navzočnosti škodljivca se tretiranje čez 

7 – 15 dni ponovi. 

  

 OPOZORILA: Rastline je treba s sredstvom dobro omočiti, tudi spodnjo stran listov. Priporoča 

se  uporabo  v  večernih  urah  in  pri  nižjih  temperaturah  zraka.  Sredstva  se  ne  sme  uporabljati  v 

vročini in na neposredni sončni svetlobi. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ tri krat 

v eni rastni sezoni. 

MEŠANJE: Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se ne priporoča. 

KARENCA: Karenca za trto je 3 dni. 

MEJNA  VREDNOST  OSTANKOV:  Mejne  vrednosti  ostankov  v  oziroma  na  živilih  in  kmetijskih 

pridelkih  za aktivno snov piretrini so v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na 

živilih in kmetijskih pridelkih.  

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 

Sredstvo BIOTIP FLORAL se razvršča in označi  kot:   

 Piktogrami GHS:   

      

 GHS09


 

 Opozorilne besede:        Pozor 

 Stavki o nevarnosti: 

H410 


Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 


Kategorija: 

Akut. in kron. za vod. okolje 1, 

H400, H410 

Dodatne informacije o 

nevarnosti:  

 EUH401 


Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. 

 Previdnostni stavki - preprečevanje:  

 P102   

Hraniti zunaj dosega otrok. 

 P270   

Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Previdnostni stavki - odziv: 

 

 P391   


Prestreči razlito tekočino. 

 Previdnostni stavki - shranjevanje: / 

  Previdnostni stavki - odstranjevanje: 

 P501 


Odstraniti 

vsebino/posodo 

pri 

pooblaščenem zbiralcu 

ali 


odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. 

Dodatni stavki: 

SP1  


 

S  sredstvom  ali  njegovo  embalažo  ne  onesnaževati  vode.  Naprav  za  nanašanje  ne 

č

istiti  ali  izplakovati  v  bližini  površinskih  voda.  Preprečiti  onesnaženje  preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah. 

SPe3    


Zaradi zaščite vodnih organizmov upoštevati varnostni pas ….m do vodne površine. 

Spe8 


     Nevarno  za  čebele.  Zaradi  zaščite  čebel  in  drugih  žuželk  opraševalcev  ne  tretirati 

rastlin  med  cvetenjem.  Ne  tretirati  v  času  paše  čebel.  Ne  tretirati  v  prisotnosti 

cvetočega plevela. Odstraniti plevel pred cvetenjem. 

 

Dodatni simboli: 

Nevarno za čebele  

 

Imetnik  registracije  oziroma  zastopnik  je  dolžan,  da  nevarnost  in  sestavo  sredstva  vidno  označi  na etiketi  in  v  navodilu  za  uporabo.  Oznake  za  nevarnost  sredstva  na  etiketi  mora  proizvajalec  oziroma 

zastopnik  uskladiti  z  vsakokratnimi  spremembami  v  zakonodaji,  odločitvami  pristojnih  organov 

Evropske unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te 

odločbe.  Imetnik  registracije  oziroma  zastopnik  mora  o  spremembi  obvestiti  Upravo  RS  za  varno 

hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 

 

OPOZORILA:  Pri  tretiranju  je  treba  preprečiti  onesnaženje  vodotokov,  vodnjakov,    jezer  in  izvirov  tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri 

tretiranju  upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.  

 

VARSTVO PRI DELU: / DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih 

rastlinah popolnoma posuši.  

PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro 

prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino in se ji zagotovi osnovne življenjske 

funkcije. Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo 

sredstva. 

Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi.  
Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. V 

primeru  draženja  kože  se  takoj  poišče  zdravniško  pomoč.  Pred  ponovno  uporabo  je  treba  delovno 

obleko oprati. 

Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in oči temeljito spere s čisto vodo. 

Č

e draženje ne preneha, se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.  Pri  zaužitju:  Usta  se  temeljito  spere  z  vodo,  prizadeti  naj  popije  do  2  dl  vode.  Takoj  se  pokliče 

zdravnika.  Ne  izziva  se  bruhanja.  Nezavestnemu  se  ne  daje  piti  ničesar.  Če  je  možno  zdravniku 

predložimo navodila za uporabo.  

Napotki  za  zdravnika:  Zagotoviti  in  vzdrževati  je  treba  osnovne  življenjske  funkcije.    Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je simptomatično.  

 

Yüklə 25,47 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə