9. BİRzolaq modulyasiyali radioveriCİYüklə 109,5 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü109,5 Kb.
#80837

9. BİRZOLAQ MODULYASİYALI RADİOVERİCİ
Modulyasiyaedici prosesin amplitud-tezlik və faza-tez­­lik xarakteristikaları haq­qında məlumat AM siqnalın yan zolaqla­rının hər birində mövcuddur. Ona görə də qəbul­edicidə bir yan zolaq və daşıyıcı tezlik məlum olarsa, mo­dul­ya­si­yaedici prosesi bərpa etmək mümkün olar. Amplitud mo­dul­yasiyasının bu nö­vünə birzolaqlı modulyasiya1 (BZM) deyilir.

Birzolaqlı modulyator, əsasən amplitud modulyatorunun və, yalnız bir yan zolağı buraxan zolaq süzgəcinin kombinasiyası kimi qurulur.

BZM siqnal xarici xarakteristikalarına nəzərən adi AM – siqnalı xatırladır. Birzo­laqlı tonal modulyasiyalı siqnalın riyazi modeli belədir:

. (9.1)

Sonuncu ifadədən görünür ki, birtonlu modulyasiya halın­da BZM siqnalın spektri tezlikli, amp­litudalı daşıyıcı təşkiledicidən və tezlikli, ampli­tudalı yan təşkiledicidən ibarətdir.

Birzolaqlı modulyasiya halında radioverici yalnız zolaqlar­dan birini və daşıyıcı tezlik haqqında məlumat da­şı­yan siqnal şüalandırır. Bu siqnala ”pilot” siqnal de­yi­lir. Pilot siqnal kimi, adətən, zəiflədilmiş daşıyıcının qa­­lı­­ğından istifadə olunur. Qəbul­edicidə, pilot siqnala əsa­sən, daşıyıcı təşkiledici bərpa olunur. Qəbuledici qur­ğu­nun mürəkkəb olması birzolaqlı mo­dulyasiyanın geniş tət­bi­qini çətinləşdirir.

Birzolaq modulyasiyalı vericilərin struktur sxemlərinin qurulması digərləri, məsə­lən, AM vericilər ilə müqayisədə bir sıra xüsusiyyətlərə malikdir. Bir yan zolaqlı rəqsin formalaşdırılması üçün tətbiq olunan yarımkeçirici diodlar üzərində yığılmış balans mo­dulyatorları və darzolaqlı zolaq süzgəcləri modulyatorun gücünü bir-neçə mVt ilə məh­dudlayır, onun diapazonluğunu mümkünsüz edirlər. Sonuncu zəruri göstəricilərə malik operativ köklənən süzgəclərin hazırlanmasının qeyri-mümkünlüyü və birzolaqlı modul­yasiyanın həyata keçirildiyi alt daşıyıcının elektromexaniki zolaq süzgəclərinin para­metr­lərinin optimal olduğu 100-150 kHs intervalında seçilmə zəruriliyi nəticəsində yaranır.

Bu məhdudiyyətlər daxilində BZM vericilərin struktur sxemləri elə qurulur ki, birzolaqlı modulyatorda alınmış BZM, məsələn 128 kHs tezlikli rəqs bir və ya bir-neçə tezlik çeviricisinin köməyi ilə işçi tezliyə keçirilsin və sonra xətti gücləndiricilər vasitəsi ilə zəruri gücə qədər gücləndirilsin.

BZM vericinin ümumiləşdirilmiş struktur sxemi şək. 9.1 –də verilir. Bu sxemdə göstərilmişdir: birzolaqlı modulyator 1; BZM rəqs tezlik çeviricisi 2; zəruri altdaşıyıcı rəqslər mənbəyi – sintezator 3; çevirmə nəticəsində yaranan yan məhsulların zəiflədil­məsi üçün süzgəc 4; BZM rəqslər üçün diapazon güc gücləndiricisi 5; diapazon güc gücləndiricisinin çıxış pilləsinin rəqs sistemi 6 və televiziya diapazonuna düşən yüksək tezlikli təşkiledicilərin zəiflədilməsi üçün süzgəc - televiziya süzgəci 7. Aşağı tezlikli siqnallar birzolaqlı modulyatora giriş qurğusu 8 vasitəsi ilə ötürülür.

Müasir güclü vericilərdə birzolaqlı modulyatorlar 1, adətən süzgəc üsulu ilə quru­lurlar. Bəzi hallarda aşağı tələb qoyulan az güclü vericilərdə bu məqsəd üçün faza-süz­gəc üsulundan istifadə olunur. Bu halda BZM işçi tezlikdə həyata keçirilir və ona görə də struktur sxemin 2 və 4 elementləri lazım olmur.

Verilmiş sxemdə altdaşıyıcı , tezlikli rəqslər mənbəyi kimi tezlik sinteza­torundan istifadə olunur. Sintezatorun çıxışlarından birində sabit tezlikli altdaşıyıcı siq­nal, digərində isə müəyyən diapazonda seçilmək imkanı olan siqnal alınır. Məhz bu tez­liyin köməyi ilə vericinin çıxışında siqnalların işçi tezliyi qərarlaşdırılır. Müasir birzo­laqlı vericilərin sintezatorları mürəkkəb yüksəktezlikli qurğular olub, kiçik qeyri-stabil­liyə () malik sabit və dəyişən altdaşıyıcı tezliklərin alınmasını təmin edirlər.

Azgüclü və ya köhnə buraxılış vericilərdə tezlik sintezatorunun əvəzinə iki –üç asılı olmayan generatordan istifadə oluna bilər. Bu generatorlardan biri və ya ikisi sabit tezlikdə işləyir. Sonuncu generatorun tezliyi isə köklənən kontur və ya dəyişdirilən kvars rezonatorları vasitəsi ilə tənzimlənə bilir.

BZM rabitə sistemlərində heterodin tezliyi aşağı stabilliyə malik köhnə qəbuledi­cilər­dən istifadə olunduqda birzolaqlı vericilərdə zəruri səviyyəyə malik pilot siqnalın formalaşdırılması nəzərdə tutulur. Pilot siqnalın tezliyi vericinin nominal işçi tezliyinə bərabər olur. Pilot siqnalın formalaşdırılması üçün birinci alt daşıyıcı siqnalı kalibrə olunmuş atenyuator 9 vasitəsi ilə birzolaqlı modulyatordan kənar ötürürlər. Bir zolaqlı modulyatorda 1 formalaşdırılmış tezlikli BZM siqnal tezlik çeviricisinin 2 və süzgəc­lərin 4 köməyi ilə işçi tezliyə keçirilir.

Sonra işçi tezlikli birzolaqlı siqnal güc gücləndiricisinin 5 girişinə ötürülür. Çıxış gücündən asılı olaraq güc gücləndiricisinin pillələrinin sayı 2-4 arasında seçilir. Verici­nin köklənməsini sadələşdirmək məqsədi ilə ilk bir-iki pillə geniş zolaqlı köklənməyən gücləndirici kimi hazırlanır. Son bir-iki pillə isə, adətən rezonans gücləndiricisi olur. Orta və kiçik güclü () vericilərdə sonuncu pillə adətən lampa və ya tran­zistor üzərində yığılmış geniş zolaqlı gücləndirici olur.

Çıxış pilləsinin rəqs sistemi 6 harmonikalarda şüalanmanı zəiflətmək və müqavi­mətləri razılaşdırmaq üçün istifadə olunur. Müasir birzolaqlı vericilərdə rəqs sistemi bir və ya iki П- şəkilli rabitəli konturlar formasında hazırlanırlar. Vericinin optimal yüklən­məsini təmin etmək üçün bir П- şəkilli konturdan sonra və ya birinci və ikinci kontur arasında dəyişən rabitə elementi qoşulur.

Güc gücləndiricilərində birtaktlı və ikitaktlı sxemlərdən istifadə olunur. İki taktlı sxemə nəzərən bir taktlı sxemin hazırlanması daha sadədir. Lakin bir taktlı sxemin sim­metrik qısadalğalı antena ilə razılaşması mürəkkəbdir. Gücü həddində olan vericilər üçün ferrit içliyə malik simmetrikləşdirici transformatorlar, gücü -dan böyük olan vericilər üçün isə içliyi olmayan simmetrikləşdirici transformatorlar işlən­mişdir. Gücü -dan böyük olan köhnə növ vericilərin çıxış pilləsində ikitaktlı sxemlərdən istifadə olunur.

Qeyd edək ki, orta və böyük güclü vericilərdə () struktur sxemdə ki 1-4, 8 və 9 elementləri uyğun qida mənbələrinə malik asılı olmayan bir qurğu – birzolaqlı oyadıcı kimi hazırlanır. Öz növbəsində birzolaqlı oyadıcını iki hissəyə bölmək olar: sintezator 3 və birzolaqlı siqnal formalaşdıran qurğu (8,1,9,2,4 elementləri).

Vericinin, tərkibinə 5,6,7 elementləri daxil olan ikinci hissəsini adətən xətti güc­ləndirici adlandırırlar. Oyadıcının çıxışında siqnalın səviyyəsi kiçik olduğu üçün () hətta gücü olan vericilərdə xətti gücləndiricinin güclənmə əmsalı çox böyük (50 dB - dən çox) olur.

Müasir oyadıcılar tranzistor və mikrosxemlər əsasında hazırlanırlar. Az və orta güclü xətti gücləndiricilərdə ekranlı lampalar və ya pentodlar tranzistorlara nisbətən daha geniş tətbiq olunurlar. Böyük güclü xətti gücləndiricilərin bütün pillələrində adətən ekranlı lampalar istifadə olunur.

1 Rus: однополосная модуляция; İng: single-sideband modulation.
Kataloq: D BAK radio -> RP RPer ante
RP RPer ante -> Ргг тя’йини, тяркиб щиссяляри
RP RPer ante -> Antenalarin təYİNİ, İSTİfadə MƏQSƏDİ VƏ TƏSNİfati
RP RPer ante -> 1 Tək simmetrik vibrator azad fəzada
RP RPer ante -> Возбудители радиопередающих устройств
RP RPer ante -> RadiomaneəLƏr və onlarin zəİFLƏDİLMƏSİ Üsullari
RP RPer ante -> FəSİl antena qəFƏSLƏRİ
RP RPer ante -> Ргг тя’йини, тяркиб щиссяляри вя тяснифаты
RP RPer ante -> 1 Radiodalğaların qəbulu nəzəriyyəsi. Qəbuledici antenaların ekvivalent sxemləri və parametrləri
RP RPer ante -> Kənardan həYƏcanlanan generatorlarin enerji GÖSTƏRİCİLƏRİ khg-nin çıxış dövrəsinin enerji göstəriciləri
RP RPer ante -> Эцзэц антенналары

Yüklə 109,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə