axtarış: фясил

XXVIII фясил
- Xxix фясил Ibtidai пилляdə Инэилис дили пргорамынын мязмуну Сявиййя 01, 02 (D01, d 02) Тювсийя едилян мязмун
II фясил. DAVRANIŞ VƏ DÜŞÜNCƏLƏRİN DETERMİNASİYA MEXANİZMİ BARƏDƏ
- Caббaр Mяммядов
Xxix фясил Ibtidai пилляdə Инэилис дили пргорамынын мязмуну Сявиййя 01, 02 (D01, d 02) Тювсийя едилян мязмунXxix фясил Ibtidai пилляdə Инэилис дили пргорамынын мязмуну Сявиййя 01, 02 (D01, d 02) Тювсийя едилян мязмун
Siyahı ня мцфяссял, ня дя иcбари ола билмяз. О, tövsiyə характериni дашыйыр. Siyahını дяйишмяк, явяз етмяк, артырыб azaltmaq olar. Öйряниляси дил матерiалыны вя мядяни тематиканы сеçяркян ашаьыдакы шяртлярi нязяря almaq lazımdır. Quick göstəricisi
6,47 Mb. 39
oxumaq

  1


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə