Ahıl vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi dövlət proqramının əsasYüklə 50,73 Kb.

tarix28.08.2018
ölçüsü50,73 Kb.


1

Ahıl vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi dövlət proqramının əsas 

vəzifələrindən biri səhvdir?   A) qeyri-qanuni miqrasiyanın qarşısının alınması     B) 

ahıl vətəndaşlarının sosial təminat sahəsində hüquqlarının artırılması   C) ahıl 

vətəndaşların sosial-mədəni tələblərinin ödənilməsi sahəsində tədbirlərin həyata 

keçirilməsi  D) ahıl vətəndaşların cəmiyyətin sosial-iqtisadi və siyasi həyatında 

iştirakının təmin edilməsi   E) ahıl vətəndaşların sağlamlığının qorunması

2

Dövlət proqramlaşdırılması ilk dəfə harada meydana gəlmişdir?    A) ABŞ          B) Fransa    C) Almaniya       D) Rusiya     E) Hollandiya

3

Mütəxəssislər yaşlı adamları müxtəlif qruplara bölürlər.Biri səhvdir?                      A) fiziki saölam olanlar  B) xəstə olmayanlar  C) ailədə yaşayanlar                        D) 

tənhalar    E) əmək tədaüdünə çıxağa razı olanlar

4

Xarici ölkələrin sosial iş təcrübəsində göstərilir ki, din yaşlıların həyatında xüsusi rol oynayır.Bunun səbəblərindən biri səhvdir?     A) Mədəniyyətin inkişafı dinlə 

qırılmaz sürətdə bağlıdır   B) Bir çox ölkələrdə əhalinin böyük hissəsi inanclıdır     

C) Yaşlı adamlar daha çox ölümdən sonra nə olacaq sualını verirlər   D) Bir çox 

yaşlılar üçün din özünəməxsus dayaqdır   E) Bir çox yaşlılar üçün din o qədər də 

əhəmiyyət kəsb etmir

5

Sosial-məsləhət yardıma aşağıdakıların biri aid deyil?   A) qohumlarından və ya qanuni nümayəndələrindən ayrı yaşayan və sosial-məsləhət yardımına ehtiyacı 

olan tək ahılların, ahıl ər-arvadların müəyyənləşdirilməsi   B) Müxtəlif xarakterli 

sosial-psixoloji pozuntuların profilaktikası   C) ahılların yaşadığı ailələrlə əlaqə 

yaradılması   D) ahılların problemlərinin həllində dövlət,bələdiyyə orqanları və 

ictimai birliklərin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi    E) sosial-xidmət üzrə məsləhət 

verilməməsi

6

Evdə sosial xidmətə daxil deyil? A)hüquqi məsləhət alınmasına kömək göstərilməməsi B)dərman vasitələrini, zəruri ərzaq və əsas tələbat mallarını 

almağa kömək göstərilməsi; C)istirahətin təşkil olunmasında, qida qəbul 

edilməsində və digər məişət xidmətlərinin göstərilməsində kömək edilməsi; 

D)tibbi yardım almaqda kömək göstərilməsi və ahılın tibb müəssisəsinə müşayiət 

olunması E)yaşayış şəraitinin sanitariya-gigiyena tələblərinə uyğunlaşdırılması;

7

Sosial-məsləhət yardıma aşağıdakılar  biri aid deyil? A)qohumlarından və ya qanuni nümayəndələrindən ayrı yaşayan və sosial-məsləhət yardımına ehtiyacı 

olan tək ahılların, ahıl ər-arvadların müəyyənləşdirilməsi; B)müxtəlif xarakterli 

sosial-psixoloji pozuntuların profilaktikası; C) ahılların yaşadığı ailələrlə əlaqə 

yaradılması D) ahılların problemlərinin həllində dövlət, bələdiyyə orqanlarının və 

ictimai birliklərin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi E)sosial-xidmət üzrə 

məsləhətlərin verilməməsi

8

Evdə sosial xidmətin göstərilməsini kim tərəfindən təşkil olunmalıdır? A)İctimai birliklər B)QHT C)Dövlət, qeyri-dövlət sektoru D)QHT, dövlət E)Dövlət


9

Sosial xidmət sahəsinə könüllü fəaliyyətin iştirakçılarının cəlb edilməsi hansı 

qanun ilə tənzimlənir? A)Könüllülər haqda qanunla; B)Sosial xidmət haqda 

qanunla; C)Könüllü fəaliyyət haqda qanunla; D)Könüllülərin işə qəbulu haqda 

qanunla; E)bunlardan heç biri.

10

Yetkinlik yaşına  çatmayanların, inkişafındakı geriliklərin və davranışdakı pozuntuların profilaktikasına yönəlmiş sosial xidmət növü hansıdır? A)Sosial-

psixoloji xidmət; B)Tibbi-sosial xidmət; C)Sosial-pedoqoji xidmət; D)Palliativ 

xidmət; E)Sosial-iqtisadi xidmət.

11

Sosial xidmətin formaları hansılardır? A)Evdə sosial xidmət B)Yarımstasionar sosial  xidmət C)Stasionar sosial xidmət D)Sosial-məsləhət yardımı E)Hamısı

12

AR-də sosial xidmət müəssisələri dairəsinə nələr aiddir? 1)psixonevroloji  internat; 2) insan alveri qurbanları üçün yardım mərkəzləri; 3) herontoloji mərkəzlər; 4) 

palliativ yardım mərkəzləri; 5) sosial mağazalar A) 1,3,4,5  B) 1,2,3,5  C) 2,4,5  D) 

2,3,4,5  E)1,2,4,5

13

” Ahıllara  sosial xidmət haqqında “ AR qanunu nə vaxt qəbul olunub?  A)2001 24 iyun; B)2000 28 dekabr;  C)2005 24 may; D)2005 28 iyun; E)2007 31 may. 

14

Sosial xidmətin formaları hansılardır? A)Evdə sosial xidmət B)Yarımstasionar sosial  xidmət C)Stasionar sosial xidmət D)Sosial-məsləhət yardımı E)Hamısı

15

Hansı sosial xidmətə aid deyil? A) Sağlamlıq; B) Təhlükəsizlik; C) İctimai rifah; D) İş vaxtından səmərəli istifadə; E) Əməyin qorunması.

16

Fövqəladə  vəziyyətlərdə və  yaxud  sosial sığortanın əhatə  etmədiyi  yoxsul vətəndaşlara  və ailələrə kömək etmək üçün təşkil edilmiş fəaliyyət növü necə 

adlanır? A)Sosial müavinət; B)Sosial sığorta; C)Sosial xidmət; D)Sosial təzminat; 

E)Sosial iş.

17

Sosial xidmət göstərilməsi ilə əlaqədar sosial işçilərin vəzifələrinə aid deyil?   A)sosial xidmətlərin göstərilməsi sahəsində qanunvericiliyə və peşə etikası 

normalarına əməl etmək; B)xidmət göstərdikləri şəxslərin hüquqlarına, şərəf və 

ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq; C)sosial xidmətin göstərilməsi üzrə standartların 

tələblərinə uyğun olmasını təmin etmək; D)sosial xidmət göstərdikləri şəxslərə 

münasibətdə ayrı-seçkiliyə, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftara yol 

vermək; E)öz vəzifələrini yerinə yetirərkən əldə etdikləri məlumatların 

konfidensiallığını təmin etmək

18

Sosial xidmətin formalarından biri yalnışdır; A)ümumi sosial xidmət;   B)yarımstasionar sosial xidmət; C)stasionar sosial xidmət D)fərdi qaydada peşəkar 

sosial xidmət E)evdə sosial xidmət.

19

Evdə sosial xidmət nədir? (tam əhatə olunmuş cavabı göstərin) A)ahıl ər-arvadlara evdə sosial xidmət göstərilir; B)yalnız qadınlara evdə sosial xidmət göstərilir; 

C)Əmək qabiliyyətli qohumları və ya qanuni nümayəndələri ilə eyni rayonda 

(şəhərdə) yaşamayan və sosial xidmətə ehtiyacı olan tək ahıllara, ahıl ər-arvadlara 

evdə sosial xidmət göstərilir; D)sosial xidmətə ehtiyacı olan tək ahıllara, ahıl ər-

arvadlara evdə sosial xidmət göstərilir; E)yaşayış şəraitinin sanitariya-gigiyena 

tələblərinə uyğunlaşdırılması.
20

Stasionar sosial xidmət müəssisəsi rəhbərliyinin vəzifələri: A)insan və vətəndaş 

hüquqlarına və azadlıqlarına riayət etmək; B)ahılların şəxsi toxunulmazlığını və 

təhlükəsizliyini təmin etmək; C)sosial xidmət müəssisəsində yaşayan ahılların 

hüquqları haqqında onlara məlumat vermək; D)ahılların şəxsi və qiymətli 

əşyalarının mühafizəsini təmin etmək E)hamısı.

21

Sosial xidmət göstərilməsi ilə əlaqədar sosial işçilərin vəzifələrindən biri səhvdir: A)çətin həyat şəraitində olan şəxsin (ailənin) problemlərinin həllinə və aradan 

qaldırılmasına yardım etmək; B)sosial xidmətə götürülən şəxsə (ailəyə) sosial 

xidmət göstərilməsinə dair fərdi planı tərtib etmək; C)sosial xidmətin 

göstərilməsini, sosial xidmətə olan tələbatın qiymətləndirilməsi və 

müəyyənləşdirilməsini həyata keçirmək; D)qəbul olunarkən işəgötürənin vəsaiti 

hesabına tibbi müayinədən keçmək; E)xidmət göstərdikləri şəxslərin hüquqlarına, 

şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq.

22

Sosial xidmətlərə tələbatın qiymətləndirilməsi və müəyyən edilməsi üçün meyarlar:

1.Sosial yadırğama (dezadaptasiya); 2.Sosial məhrumiyyət (deprivasiya);

3.Uğursuz sosial mühit; 4.Məişət zorakılığından zərər çəkməsi;

A)1,3    B)1,4   C)1,2,3    D)1,2,3,4    E)1,2.

23

Evdə sosial xidmətə hansı xidmətlər aiddir? Biri yalışdır A)tibbi yardım almaqda kömək göstərilməsi; B)hüquqi məsləhət alınmasına kömək göstərilməsi; 

C)istirahətin təşkil olunmasında yardım; D)yaşayış yerinin təmir olunması; E)digər 

məişət xidmətlərinin göstərilməsində kömək edilməsi.

24

Herontoqogika hansı problemləri araşdırır? A) Böyüklərin təlim və tərbiyəsinin nəzəri və praktik problemlərini əhatə edir B) 

gəncliyin təlim-tərbiyəsinin nəzəri və praktik problemlərini əhatə edir C) uşaqların 

tərbiyəsini öyrənir D) yeniyetmələrin təlim və təhsilini tədqiq edir E) ahıl, yaşlı 

insanlarla qarşlıqlı münasibətlərin nəzəri və praktik problemini əhatə edir 

25

Sosial işçi anlamı neçənci əsrdə meydana gəlib?   A) XVI     B) XVIII                   C) XVII-XIX əsrlər      D) XIX əsr       E) XIX-XX əsrlər

26

Sosial xidmət göstərilməsi ilə əlaqədar sosial işçilərin vəzifələrinə aid deyil?   A)sosial xidmətlərin göstərilməsi sahəsində qanunvericiliyə və peşə etikası 

normalarına əməl etmək; B)xidmət göstərdikləri şəxslərin hüquqlarına, şərəf və 

ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq; C)sosial xidmətin göstərilməsi üzrə standartların 

tələblərinə uyğun olmasını təmin etmək; D)sosial xidmət göstərdikləri şəxslərə 

münasibətdə ayrı-seçkiliyə, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftara yol 

vermək; E)öz vəzifələrini yerinə yetirərkən əldə etdikləri məlumatların 

konfidensiallığını təmin etmək27

Hansı qanun ahılların sosial müdafiəsinin əsas istiqamətlərindən biri olan sosial 

xidmət sahəsində yaranan münasibətləri tənzimləyir, onlar üçün sosial, iqtisadi və 

hüquqi təminatlar müəyyən edir? A)Ahıllara sosial xidmət haqqında AR qanunu; 

B)Əlillərin hüquqları haqqında konvensiya; C)BMT-nin əlillərin hüquqları haqqında 

Konvensiya; D)Əlil uşaqların sosial  müdafiəsi haqqında Qanun; E)Məşğulluq 

haqqında Qanun.

28

Ahıllara sosial xidmət haqqında AR qanununa əsasən ahıl kimə deyilir? A)yaşı 70-ə çatmamış şəxsə; B)yaşı 70-ə çatmış əcnəbilərə; C)yaşı 70-ə çatmış AR 

vətəndaşlarına; D)yaşı 70-ə çatmış  qadınlara; E)yaşı 70-ə çatmış AR 

vətəndaşlarına, habelə AR-da daimi yaşayan əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan 

şəxsə.


29

Sosial xidmət sahəsində ahılların hüquqları barəsində göstərilənlərdən biri 

səhvdir: A)sosial xidmət göstərilməsinə razılıq vermək və ya sosial xidmətdən 

imtina etmək; B)sosial xidmət müəssisələrində sanitariya-gigiyena tələblərinə 

cavab verən şəraitlə təmin olunmaq; C)sosial xidmət göstərilməsi qaydaları, 

habelə öz hüquq və vəzifələri barədə məlumat almaq; D)kütləvi informasiya 

vasitələri ilə təmin olunmaq; E)kütləvi informasiya vasitələri ilə təmin 

olunmamaq.

30

Sosial xidmətin formalarından biri yalnışdır; A)ümumi sosial xidmət;   B)yarımstasionar sosial xidmət; C)stasionar sosial xidmət D)fərdi qaydada peşəkar 

sosial xidmət E)evdə sosial xidmət.

31

Evdə sosial xidmət nədir? (tam əhatə olunmuş cavabı göstərin) A)ahıl ər-arvadlara evdə sosial xidmət göstərilir; B)yalnız qadınlara evdə sosial xidmət göstərilir; 

C)Əmək qabiliyyətli qohumları və ya qanuni nümayəndələri ilə eyni rayonda 

(şəhərdə) yaşamayan və sosial xidmətə ehtiyacı olan tək ahıllara, ahıl ər-arvadlara 

evdə sosial xidmət göstərilir; D)sosial xidmətə ehtiyacı olan tək ahıllara, ahıl ər-

arvadlara evdə sosial xidmət göstərilir; E)yaşayış şəraitinin sanitariya-gigiyena 

tələblərinə uyğunlaşdırılması.

32

Şəxsin əlil sayılması: A)şəxs tibbi-sosial ekspert komissiyası tərəfindən ekspert müayinəsindən keçirildikdən sonra müvafiq rəy çıxarılması yolu ilə əlil sayılır; 

B)şəxs hər hansı bir həkim müayinəsindən keçdikdən sonra əlil sayılır; C)şəxsin 

müraciətilə əlil sayılır; D)AR-da heç kim əlil sayılmır; E)yerli icra hakimləri 

tərəfindən təyin olunur.

33

Əlillərin sosial müdafiəsini təmin edən dövlət orqanları: A)Nazirlər Kabineti; B)Prezident Administrasiyası; C)Ali Məhkəmə; D)əlillərin sosial müdafiəsinin təmin 

olunması sahəsində dövlət idarəetməsini müvafiq icra hakimiyyəti orqanları 

həyata keçirirlər; E)Milli Məclis.34

Əlil: A)anadangəlmə, xəstəlikdən və ya xəsarətdən doğan əqli qüsurlar 

nəticəsində həyat fəaliyyəti məhdudlaşan, sosial yardıma və müdafiəyə ehtiyacı 

olan şəxsdir; B)anadangəlmə, xəstəlikdən və ya xəsarətdən doğan qüsurlar 

nəticəsində həyat fəaliyyəti məhdudlaşan, sosial yardıma və müdafiəyə ehtiyacı 

olmayan şəxsdir; C)sosial yardıma və müdafiəyə ehtiyacı olan şəxs; 

D)anadangəlmə, xəstəlikdən və ya xəsarətdən doğan əqli və ya fiziki qüsurlar 

nəticəsində həyat fəaliyyəti məhdudlaşan, sosial yardıma və müdafiəyə ehtiyacı 

olan şəxsdir; E)heç kim

35

"Əmək pensiyaları haqqında"7 fevral AR Qanununun neçənci maddəsində sağlamlıq imkanları məhdud uşağı olan anaların əmək pensiyası hüququ əldə 

etmələri üçün güzəştlər nəzərdə tutulmuşdur?     A)VI; B)VII; C)VIII; D)IX; E)X.

36

İnsan problemi ilə əlaqədar olaraq hansı anlayışları təhlil etmək zəruridir? A)insan, fərd, fərdiyyət, şəxsiyyət; B)əmək, sosial, insan, şəxsiyyət; C)fərd, fərdiyyət, 

cəmiyyət, tarix; D)subyekt, obyekt, insan, şəxsiyyət; E)sosial, bioloji, fərd, 

fərdiyyat.

37

İnsanın formalaşmasında hansı amillər vəhdət təşkil edir? A) ideoloji, sosial, siyasi; B) bioloji, psixoloji, sosial; C) bioloji, kimyəvi, sosial; D) mexaniki, fiziki, bioloji; E) 

ideoloji, siyasi, psixoloji.

38

İnsan sosial varlıq kimi nəyi yaradır? A) idatrəetmə mədəniyyətini; B) ailə mədəniyyətini; C) təsərrüfat mədəniyyətini; D) məişət mədəniyyətini; E) maddi və 

mənəvi mədəniyyəti.  

39

Sosial  xidmət hansı mənbələr hesabına  maliyyələşdirilir? Biri səhvdir. A)Dövlət büdcəsi; B)Ödənişli əsaslarla sosial xidmət göstərilməsindən əldə olunan vəsaitlər; 

C)Hüquqi və fiziki şəxslərin ianələri; D)Qrantlar E)Özəl şirkətlər hesabına.

40

AR-də sosial xidmət müəssisələri dairəsinə nələr aiddir? 1)psixonevroloji  internat; 2) insan alveri qurbanları üçün yardım mərkəzləri; 3) herontoloji mərkəzlər; 4) 

palliativ yardım mərkəzləri; 5) sosial mağazalar A) 1,3,4,5  B) 1,2,3,5  C) 2,4,5  D) 

2,3,4,5  E)1,2,4,5

41

Şəxslərin cəmiyyətə adaptasiyası məqsədilə psixoloji vəziyyətinin reabilitasiyasını nəzərdə tutan sosial xidmət növü hansıdır? A)Palliativ xidmət; B)Sosial-hüquqi 

xidmət; C)Sosial-məişət xidməti; D)Sosial-psixoloji xidmət; E)Sosial-iqtisadi 

xidmət.

42

Şəxslərin həyat səviyyəsinin qorunmasına və möhkəmlənməsinə yönəlmiş  sosial xidmət növü hansıdır?  A)Sosial-hüquqi xidmət; B)Sosial-iqtisadi xidmət; C)Tibbi-

sosial xidmət; D)Palliativ xidmət; E)Sosial-psixoloji xidmət.

43

Şəxslərin yaşayış vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına, xidmətlər göstərilməsinə dəstək və yardımlar edilməsinə yönəlmiş sosial xidmət növü hansıdır ? A)Sosial-iqtisadi 

xidmət; B)Tibbi-sosial xidmət; C)Palliativ xidmətlər; D)Sosial-psixoloji xidmət; 

E)Sosial-məişət xidməti.44

Hüquqi yardım göstərilməsinə şəxslərin hüquqlarının qorunmasına yönəlmiş 

sosial xidmət növü? A)Sosial-hüquqi xidmət; B)Palliativ xidmətlər; C)Sosial-

pedaqoji xidmət; D)Tibbi-sosial xidmət; E)Sosial-psixoloji xidmət.

45

Yetkinlik yaşına  çatmayanların, inkişafındakı geriliklərin və davranışdakı pozuntuların profilaktikasına yönəlmiş sosial xidmət növü hansıdır? A)Sosial-

psixoloji xidmət; B)Tibbi-sosial xidmət; C)Sosial-pedoqoji xidmət; D)Palliativ 

xidmət; E)Sosial-iqtisadi xidmət.

46

İnternat evlərində yaşayanları neçə qrupa ayırmaq olar?                                          A) 1      B) 2        C) 3      D)4     E) 5

47

Sosial xidmət baxımından qanunvericilikdə qüvvədə olan ahıl yaş dövrü hansıdır?A)60 B)70 C)80 D)90 E)100

48

Gerontologiya nədir? A)Ahıllar haqqında elm B)Küçə uşaqları haqqında elm C)Əqli problemli uşaqlar haqqında elm D)Cinayətkarlar haqqında elm E)Körpə uşaqlar 

haqqında elm

49

Androqogikanın  mahiyyətini izah edən bəndi seçin: A) Böyüklərin təlim və tərbiyəsinin nəzəri və praktik problemlərini əhatə edir B) 

gəncliyin təlim-tərbiyəsinin nəzəri və praktik problemlərini əhatə edir C) uşaqların 

tərbiyəsini öyrənir D) ahıl insanlarla qarşlıqlı münasibətlərin nəzəri və praktik E) 

yeniyetmələrin təlim və təhsilini tədqiq edir 

50

Herontoqogika hansı problemləri araşdırır? A) Böyüklərin təlim və tərbiyəsinin nəzəri və praktik problemlərini əhatə edir B) 

gəncliyin təlim-tərbiyəsinin nəzəri və praktik problemlərini əhatə edir C) uşaqların 

tərbiyəsini öyrənir D) yeniyetmələrin təlim və təhsilini tədqiq edir E) ahıl, yaşlı 

insanlarla qarşlıqlı münasibətlərin nəzəri və praktik problemini əhatə edir : public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Huquq -> III
Huquq -> Ekologiyanın bir elm kimi yaranması və təşəkkül tapması onun inkişaf tarixinin hansı mərhələsinə aid edilir ?
Huquq -> Müalicəvi palçığı ilə məşhur göllər: a böyük Şor və Masazır gölləri
III -> Hansı fənn əsrlər boyu multikulturalizmin meydana gəlməsinin
Huquq -> Bxh-la tənzimlənən münasibətlərini xarakterizə edən əlamətlərə
III -> 1 Pərakəndə alqı-satqı müqaviləsi hansı formada bağlanmalıdır? A şifahi formada b sadə yazılı formada c satıcının alıcıya kassa və ya əmtəə çeki, malın ödənildiyini təsdiq edən başqa sənədi verməsi ilə
Huquq -> Aşağıdakılardan hansı hüquq nəzəriyyəsi elmini düzgün ifadə edir?
Huquq -> Torpaqlar. D müsəlman dini idarələrinin ixtiyarında olan torpaqlar. E
Huquq -> Mövcud olan və potensial əmtəə alıcılarının məcmusu hansı anlayışda ifadə olunur?


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə