Amaç madde 1 – (1)Yüklə 123,15 Kb.
tarix08.04.2018
ölçüsü123,15 Kb.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 Amaç

 

MADDE 1 – (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde eğitim ve öğretimin tabi olacağı usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 – (1) Bu Uygulama Esasları Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere uygulanır, eğitim ve öğretim ile sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

 

 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu uygulama Esasları 12/08/2011 tarih ve 28023 sayılı Resmi Gazetedeki yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4 – (1) Bu uygulama esaslarında geçen;

 

a) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesib) Fakülte: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini

c) Dekan: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanını,

d) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,

e) Fakülte Kurulu: İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Kurulunu,

f) Yönetim Kurulu: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulunu,

g) Dekanlık: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığını

h) Yerel Kredi: Bir ders için teorik ders saati, uygulama, laboratuar veya diğer çalışmaların haftalık toplam ders yükü saatini,

ı) AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi): Öğrencinin öğrenme çıktılarına ulaşılabilmek için bir dersle ilgili olarak yaptığı tüm çalışmaların yıllık toplam iş yükü saatini

 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜMEğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

 

Akademik takvim ve öğretim yılı

 

MADDE 5 – (1) Fakültenin akademik takvimi, Fakültenin önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur ve her yarıyıl Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri hariç yetmiş eğitim-öğretim günüdür. Bu süre teorik ve uygulamalı ders ve diğer çalışmalar ile yarıyıl içi sınavlarını kapsar. Yarıyıl sonu ve bütünleme  sınavları bu sürenin dışındadır. Gerekli görüldüğü takdirde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile dersler ve bunların sınavları ile alan çalışmaları ve uygulamalar Cumartesi günleri de yapılabilir.

 (2) Fakülte gerektiğinde yaz okulu açabilir. Yaz okulu öğretimi, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

 

Eğitim-öğretim programları 

 

MADDE 6 – (1) Eğitim-öğretim programları, Bölüm Kurulunun önerileri üzerine Fakülte Kurulu ve Senato tarafından onaylanarak uygulamaya konulur.

 

(2) Fakülte öğrencilerinin öğrenimleri sırasında alacakları dersler, haftalık teorik ders ve var ise uygulama ve laboratuar saatleri ile birlikte, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilke ve esaslara uygun olarak, ilgili bölüm başkanlarının önerileri üzerine Fakülte Kurulu ve Senato tarafından onaylanan eğitim-öğretim programlarında gösterilir. Ayrıca, bu derslerden hangilerinin her öğrenci tarafından alınması gereken zorunlu dersler, hangilerinin öğrencilerin belirli ders grupları arasından seçerek alabileceği seçimlik dersler ve hangi derslerin hangi derslere önşart oldukları da eğitim-öğretim programlarında belirtilir.

 

Her programın diploma alarak mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikler (program çıktıları), öğretim planında yer alacak ders türleri (zorunlu-seçimlik), dersler, varsa derslerin ön şartları ve derslerin ön şart olduğu diğer dersler, derslerin öğrenme yöntemleri, uygulanacak ölçme değerlendirme yöntem ve kriterleri, her bir değerlendirme kriterinin başarı notuna katkısı, ders amaç ve öğrenme çıktıları, öğrencinin iş yükü dikkate alınarak hesaplanmış AKTS kredileri, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş ilke ve esaslara uygun olarak, ilgili Bölüm Başkanları’nın Üniversite tarafından belirlenmiş formatta önerileri üzerine Fakülte Kurulu ve Senato tarafından onaylanarak uygulamaya girer. 

Bir öğrencinin alabileceği haftalık ders ve uygulama saatlerinin üst sınırı, bulunduğu programın kaydını yenileyeceği yarıyıldaki ders yüküdür. Fakültede 1 AKTS 25 saatlik öğrenci iş yüküne karşılık gelir. Bir yarıyıl için normal ders yükü 30 AKTS’dir. Ders tekrarlama durumunda olan bir öğrenci, bu yüke ek olarak en fazla iki ders daha alabilir. Ancak son iki yarıyılda almaları gereken ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanıp ilgililere duyurulan haftalık ders programlarına göre alabilecekleri tespit edilen derslerin tümünü o yarıyılda başarmaları halinde öğrenimlerini tamamlayabilecek durumda olan öğrencilerin bu son iki yarıyılda daha fazla ders alabilmelerine Fakülte Yönetim Kurulu tarafından izin verilebilir.

 

(3) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Beden Eğitimi veya Güzel Sanatlar dersleri bu sınırların belirlenmesinde hesaba katılmaz. Fakülte bu derslere ilave dersler belirleyebilir.

          (4) Eğitim-öğretim programlarında belirtilen, bir derse ait önşart koşulları sağlanmadıkça o ders alınamaz. Önşart olan dersler için, bu Yönetmeliğin 20. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamak koşuluyla sonraki yarıyıllarda o derse bağlı ders veya dersler alınabilir.

Ancak, Fakülte Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nın 18. maddesinde belirtilen koşulların sağlanmış ve en az FD notu alınmış olması durumunda, daha sonraki yarıyıllarda o derse bağlı ders veya dersler alınabilir.

(5) İlk defa almış olduğu seçimlik bir dersi tekrarlamak durumunda kalan bir öğrenci, eğitim-öğretim programına göre, daha sonraki yarıyıllardan o derse eşdeğer başka bir seçimlik ders alabilir.

(6) Yabancı dilde verilen Erasmus (ERA kodlu) derslerinin seçilebilmesi için o yabancı dilden yeterli olmak şartı aranır.

Hazırlık eğitimi

MADDE 7 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitimi; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak  Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Öğrenim süresi

MADDE 8 – (1) Fakültede normal öğrenim süresi (hazırlık sınıfı hariç) dört öğretim yılı (sekiz yarıyıl) dır. Azami süre ise yedi yıldır.

(2) Bu sürenin sonunda mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma, staj ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

 

(3) Takip ettiği eğitim-öğretim programının bir tanesi hariç, diğer bütün derslerini başarmış olan öğrenciler için bu Uygulama Esaslarının 20. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamak koşuluyla başarısız oldukları dersten tek ders sınavı açılır. Ancak, başarısız olduğu dersten AA alması halinde bile genel not ortalaması 2.00’ın altında kalacağı anlaşılan öğrenciler tek ders sınavına giremezler. Tek ders sınavları ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.Sınıf veya ders geçme

 

MADDE 9 – (1) Fakültede ders geçme sistemine göre öğretim yapılır.

 

 (2) Buna göre; bir öğretim yılına ait eğitim-öğretim programında başarılmamış olan derslere bir sonraki öğretim yılında öncelikle kayıt yaptırılarak o dersler tekrarlanır. 

 (3) Fakültede bağıl değerlendirme sistemi uygulanır.

 

 (4) Bağıl değerlendirme sistemine göre; bir öğrencinin daha önce almadığı derslere kaydolabilmesi için, ikinci ve daha sonraki yarıyıllar sonu itibariyle genel not ortalamasının 4,00 tam not üzerinden en az 1,80 olması gerekir. Öğrenimini başarıyla tamamlayıp mezun olabilmesi için genel not ortalamasının 4,00 tam not üzerinden en az 2,00 olması gerekir. Ancak, bu şart ortak zorunlu derslerden olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Beden Eğitimi veya Güzel Sanatlar dersleri ile Fakülte tarafından belirtilen ilave derslerde uygulanmaz. 

 (5) Yarıyıl not ortalaması (YNO); öğrencinin ilgili yarıyılda kayıt olduğu derslerin kredilerinin bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının, o yarıyıldaki toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.

 

(6) Genel not ortalaması (GNO); öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, öğretiminin başladığı zamandan o güne kadar kayıt olduğu tüm derslerin kredilerinin bağıl değerlendirme sisteminde ise bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.

 

 (7) GNO ve YNO hesabında yalnız kayıt olunan dersler esas alınır, alt yarıyıllardan alınamayan dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için, o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır. Ortalamaların hesabında virgülden sonra iki basamak yürütülür. 

(8) Buna göre her yarıyılda FF ve FD notu alınan dersler, eğer ders açılıyor ise bir sonraki yarıyıl veya ders açılmıyorsa bir sonraki öğretim yılında öncelikle tekrarlanır. Ayrıca, 1.80 GNO barajını aşamamış öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmedikçe daha önce almadığı dersleri alamazlar. Bu öğrencilerin genel not ortalamalarını öngörülen değere yükseltmeleri için, öncelikle FF veya FD aldıkları dersleri tekrarlamaları gerekir.

 

(9) Yeniden alınan veya tekrarlanan derslerden alınan en son not, geçme notudur. Azami ders yüküne ek olarak iki dersi geçmemek üzere ders alınıp alınmayacağı ve koşulları Senato tarafından belirlenir.

 

Mali yükümlülükler

 

MADDE 10 – (1) Öğrenciler, öğrenimlerine başlayabilmek, devam edebilmek ve diploma alabilmek için, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili diğer mevzuatla belirlenen mali yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

 

(2) Bir öğretim yılının güz ve bahar yarıyılı başında, ilgili mevzuatla o öğretim yılı için tespit edilmiş olan cari hizmet maliyetine öğrenci katkı payını ve kredi başına ödenecek katkı payının tamamını ödememiş olan öğrencinin kaydı yenilenmez.

 

(3) Mali yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları nedeniyle, kayıtları yapılmamış veya yenilenmemiş olanlardan, her ne şekilde olursa olsun derslere veya sınavlara girenlerin devam durumları dikkate alınmaz, sınav evrakı değerlendirilmez ve sınav sonuçları geçersiz sayılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜMKayıt İşlemleri ve Dersler

 

Üniversiteye kayıt şartları ve gerekli belgeler

 

MADDE 11 – (1) Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ile Rektörlükçe belirlenen ilkeler ve ilan edilen süre içinde, istenilen belgelerle kesin kayıt yaptırılır. Süresi içinde kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

 

(2) Belgeleri eksik olan adayların kayıtları yapılmaz.

 

Yatay-dikey geçişler

 

MADDE 12 – (1) Üniversiteye yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenecek esaslara göre yapılır. 

 

(2) Dikey geçişlerde; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.  Öğrencilerin sınıf intibakları ve ders muafiyetleri ile ilgili esaslar Dekanlık tarafından belirlenir.

 

(3) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişlerinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Özel öğrenciler

 

MADDE 13 – (1) İlgili mevzuat hükümlerine göre açılan dersleri izlemeye yeterli görülen kimseler ile diğer üniversitelerin öğrencilerine, belirli konularda bilgilerini arttırmak amacıyla, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile özel statüde ders alma izni verilebilir. Bu öğrenciler, kayıtlandığı ders için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadır ve Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği katkı payını öderler. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kendilerine diploma verilmez, ancak, Fakülte tarafından durumlarını gösterir bir belge verilir. 

 

Anlaşmalı yurtiçi veya yurtdışı üniversiteler ile işbirliği

 

MADDE 14 – (1) Üniversite ile yurtiçindeki veya yurtdışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşma uyarınca, ortak program açılabilir.(2) Öğrenci mübadelesi çerçevesinde Üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl, yurtiçindeki veya yurtdışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir, yurtiçindeki veya yurtdışındaki bu üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir. Bu süre içinde, öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

 

(3) Öğrencinin, danışmanının onayı ile yurtiçindeki veya yurtdışındaki üniversitede aldığı dersler ve bunların başarı notuna nasıl yansıtılacağı, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.

 

Çift anadal/yandal programları

 

MADDE 15 – (1) Çift anadal/yandal programlarına ait hususlar, Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından belirlenir.Dönem/ders kaydı

 

MADDE 16 – (1) Öğrenciler öğrenimlerine başlayabilmek, devam edebilmek için, 2547 sayılı Kanunun 46. maddesi ve ilgili diğer mevzuatla belirlenen mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Dönem/ders kaydı, ders alma/bırakma ve mali yükümlülükleri yerine getirme tarihleri, ilgili yarıyıl dersleri başlamadan iki hafta önce ve dersler başladıktan bir hafta sonra olmak kaydıyla Fakülte Yönetim Kurulunda belirlenerek ilan edilir.

 

(2) Bu şartları yerine getirmeyen veya Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti olmadan dönem/ders kaydını yaptırmayan bir öğrenci, o yarıyılda veya yılda öğrenimine devam edemez.

 

(3) Dönem/ders kaydı ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

 

Stajlar

 

MADDE 17 – (1) Öğrencilerin staj yapma zorunluluğu söz konusu olduğunda,  bunların değerlendirilmesine ilişkin esaslar Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

 

Devam zorunluluğu ve devamın denetlenmesi

 

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin derslere ve diğer çalışmalara devamı zorunludur. Öğrencilerin devam durumlarının izlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili esaslar Dekanlık tarafından belirlenir.

Hangi sebeple olursa olsun, bir derste bu Uygulama Esaslarının 20. maddesinin a,b ve c bentlerinde belirtilen koşulları yerine getirmeyen bir öğrenci o dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına giremez ve bir sonraki öğretim yılında o dersi tekrarlamak zorundadır.

(2) Öğrenciler, sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde devamsız sayılır ve bu süre içinde hiçbir derse ve sınava giremezler. Bu süreler içinde ders veya sınavlara katılmış olan öğrencilerin, sınav sonuçları geçersiz sayılır ve bu öğrenciler açılacak olan mazeret sınav haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin rapor süresi bitmeden derslere ve sınavlara girebilmesi için, sağlık durumunun düzeldiğini yeni bir sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜMSınavlar ve Başarı Değerlendirmeleri

 

Sınavlar ve sınavların yapılışı

 

MADDE 19 – (1) Fakültede her ders için her yarıyılda bir ara sınavı yapılır ve tarihleri yarıyılının başlandığından itibaren bir ay içinde Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek öğrencilere duyurulur.

Öğretim elemanları sorumlu oldukları derslerde, uygun gördükleri takdirde ara sınavlarına ek olarak ders saatleri içinde kısa süreli bilgi yoklama sınavları yapabilirler.(2) Bir günde, ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl için öngördüğü derslerden en çok ikisinin ara sınavları yapılabilir.

 

(3) Öğrenciler her yarıyılda açılan ara sınavlara ve birlikte yapılması gereken diğer tüm yarıyıl içi çalışmalara katılmak zorundadırlar. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti olmadan herhangi bir ara sınavına, yarıyıl içi çalışmasına veya yarıyıl sonu/bütünleme sınavına katılmamış olan öğrenci, o sınavdan veya o çalışmadan sıfır not almış sayılır.

 

 

(4) Ara sınavlar Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanan akademik takvimde belirtilen tarihler arasında; her sınavın günü, yeri, saati ve ne şekilde (yazılı, sözlü, uygulamalı, yazılı ve sözlü, yazılı ve uygulamalı veya yazılı, sözlü ve uygulamalı) yapılacağı belirtilmek sureti ile, Dekanlık tarafından düzenlenerek Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve sınavların başlangıcından en az  bir  hafta önce önce öğrencilere duyurulan sınav programları uyarınca yapılır. 

 (5) Fakülte Yönetim Kurulunun onayı olmadan ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınav programlarında değişiklik yapılmaz.

 

 (6) Her yarıyıl sonunda yalnız o yarıyıl derslerinin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları açılır. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanan akademik takvimde belirtilen tarihler arasında; her sınavın günü, yeri, saati ve ne şekilde (yazılı, sözlü, uygulamalı, yazılı ve sözlü, yazılı ve uygulamalı veya yazılı, sözlü ve uygulamalı) yapılacağı belirtilmek sureti ile, Dekanlık tarafından düzenlenerek Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve sınavların başlangıcından en az bir hafta önce öğrencilere duyurulan sınav programları uyarınca yapılır.             (7) Bir dersin ara, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları, o dersi veren öğretim elemanı tarafından, bulunmaması halinde, ilgili bölüm başkanı tarafından belirlenen öğretim elemanının sorumluluğu altında yapılır.

Bir sınavda soruların ağırlıklı yüzde oranları, sınavın süresi, sınavda kitap veya diğer kaynaklardan yararlanılıp yararlanılmayacağı öğretim üyesi tarafından öğrencilere sınavdan önce bildirilir.

  Her öğrenci, sınav sırasında kimlik kartını yanında bulundurmak zorundadır. Sınav sorumluları kimlik kartını yanında bulundurmayan veya tanınmayan öğrenciyi ancak kendisine Dekanlıkça verilen sınav giriş belgesi ile sınava alabilir.

Sınava giren öğrenciler ile sınav sorumluları tarafından imzalanan bir liste sınavın sonunda yetkili öğretim elemanına diğer sınav evrakı ile birlikte verilir.

Sınav sırasında öğrenciler, sınav sorumlularının her türlü uyarılarına uymak zorundadırlar. Gerektiğinde sınav sorumluları öğrencilerin oturdukları yerleri değiştirebilirler.

 (8) Sözlü sınavlar, öğretim elemanlarına ve sınavı yapılan dersin öğrencilerine açık olarak yapılır.

 

(9) Sınavların nasıl yapılacağına ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

 

Bir ders ile uygulaması ayrı mütalaa edilebilir. Böyle hallerde, bu Uygulama Esaslarının sınavlara ve onların değerlendirilmesine ilişkin hükümleri o dersin uygulamasına ayrı ayrı uygulanabilir. 

Yarıyıl sonu ve Bütünleme  sınavına girebilme şartları

 

MADDE 20 – (1) Öğrencinin bir dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına girebilmesi için, aşağıdaki şartları birlikte yerine getirmesi gerekir:

 

a)     Teorik derslerin ve öğretim üyeleri veya elemanları tarafından sınıfta yapılan uygulamaların en az %70’ine katılmış olması,

Teorik derslere ve uygulamalara ve çalışmalarına katılma oranları her yarıyıl için eğitim-öğretim programlarında gösterilen ilgili toplam yarıyıl saat miktarları esas alınarak belirlenir.b)    Laboratuar, proje, atölye, sınıf dışında yapılan uygulamalar ve benzeri yarıyıl içi veya yıl içi çalışmalarının en az % 80’ine katılmış olması,

 

c) Dersi veren öğretim elemanı tarafından ders değerlendirme kriterlerinde başarı sınırının belirlenmesi koşuluyla o derse ilişkin uygulama, laboratuar, proje, atölye, staj, ev ödevi ve benzeri yarıyıl içi veya yıl içi çalışmalarının ve yapılan eğitim-öğretimin özelliklerinin gerektirdiği Fakülte tarafından uygun görülen diğer çalışmaları verilen süreler içinde ve başarılı olarak yapmış olması.

 

(2) Aldığı bir dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına girebilmesi için gereken, bu Uygulama Esaslarında  ve Senato tarafından belirlenen esaslarda öngörülen diğer şartların tümünü yerine getirmemiş olan bir öğrenci, o dersi tekrarlamak zorundadır.

Kabul edilebilir bir mazeret nedeni ile sınava girememe

 

MADDE 21 – (1) Bu Uygulama Esaslarında belirtilen ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti nedeni ile bir dersin ara sınavına girememiş olan öğrenciler için, bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının hangi tarihte, nerede ve ne şekilde yapılacağını Fakülte Yönetim Kurulu tespit ve ilan eder.

 

(2) Açılan bir mazeret sınavı için tekrar bir mazeret sınavı açılmaz.

 

(3) Bir dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girememiş olan bir öğrenci için mazeret sınavı açılmaz. 

Ancak, Türkiye’yi yurtdışında temsil eden milli sporcu öğrencilere, yarışmalar veya yarışmalara yönelik kamp sürelerinde katılamadıkları yarıyıl sonu ve bütünleme  sınavları için, Fakülte yönetim kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilebilir.

 

(4) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti olmadan bir dersin ara veya yarıyıl sonu /bütünleme sınavına girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır not almış sayılır.

 

Sınav düzeni

 

MADDE 22 – (1) Her türlü sınav, uygulama, laboratuar, atölye, ev ödevi, yarıyıl içi proje ve benzeri diğer çalışmalarda; kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan ve kopya çekilmesine yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinden kopya çektiği sonradan anlaşılan bir öğrenci, o sınav ya da çalışmadan sıfır not almış sayılır.

 

(2) Sınav sırasında her ne şekilde olursa olsun, sınavın genel düzenini bozan öğrenciler, sınav salonundan çıkarılır ve o sınavdan sıfır not almış sayılırlar.

 

(3) Yukarıda belirtilen hallerde ilgili öğrenciler hakkında, ayrıca 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

Sınav ve çalışma sonuçlarının duyurulması

 

MADDE 23 – (1) Bir ara sınavın, bilgi yoklama sınavının veya yarıyıl içi çalışmasının sonuçları, o sınavın, bilgi yoklama sınavının  yapıldığı veya öğrencilerin o yarıyıl içi çalışmasını ilgili öğretim elemanına teslim etmeleri gereken tarihten itibaren yirmi gün içinde olmak kaydı ile, en geç o yarıyılda derslerin kesildiği güne kadar öğrencilere duyurulur.

 

Dersin Öğretim elemanları tarafından ara sınava, bilgi yoklama sınavına giren veya dönem içi çalışmasına katılan öğrencilerin yarıyıl içi başarı durumları, sınav evrakı ile birlikte not çizelgeleri halinde en geç o yarıyılda derslerin kesildiği güne kadar Dekanlığa teslim edilir.Bir dersin yarıyıl sonu/bütünleme sınavına giren öğrencilerin başarı durumları, sınav evrakı ile birlikte not çizelgeleri halinde sınav tarihinden itibaren en geç on gün içinde Dekanlığa teslim edilir.

 (2) Bu şartlara uyulmak kaydı ile, uygulanan eğitim-öğretimin özelliklerine göre her türlü sınav, yarıyıl içi çalışmalarının değerlendirme sonuçlarının öğrencilere duyurulması Fakülte tarafından yapılır.

 

Sınav sonucuna itiraz

 

MADDE 24 – (1) Bir sınavın veya yarıyıl içi çalışmasının sonucuna öğrenciler, ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde ve sadece maddi hata yönünden itiraz edebilirler. İtiraz, Dekanlığa verilen bir dilekçe ile yapılır. Dekanlık tarafından sınav kağıtlarında, sınav cetvellerinde veya ilgili çalışma evrakında bir maddi hata tespit edilirse, bu hata ilgili öğretim elemanının da görüşü alındıktan sonra, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir.

 

(2) Öğrenciler, öğretim elemanının not takdirine ilişkin hata itirazında bulunamazlar.

 

Derste başarısızlık

 

MADDE 25 – (1) Bir derste başarısız olan öğrenci, o dersi bu Uygulama Esaslarının 20 nci maddesinde yer alan tüm yükümlülükleri yerine getirerek tekrarlamak zorundadır.

 

(2) Devam şartını sağladığı bir derste başarısız olan bir öğrenci, dersi tekrarlayacağı yarıyıl için kayıt yenileme sırasında bir dilekçe ile Dekanlığa bildirmesi kaydı ile ister ise o dersin teorik kısmından ve öğretim elemanı tarafından sınıfta yapılan uygulamalardan devam muafiyeti verilmesini isteyebilir. Devamdan muafiyet verilmesi durumunda, öğrenci o derse yeniden kaydolmak, ara sınavlarına katılmak ve bu Yönetmeliğin 20. maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerindeki şartları yeniden yerine getirmek zorundadır.

 

(3) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı yapılmayan uygulama ağırlıklı derslerde ve laboratuvar derslerinde başarısız olan öğrenciler, bu dersleri tümü ile tekrarlamak ve devam etmek zorundadır.

 

Ders notları ve başarı durumu

 

MADDE 26 – (1) Bağıl Değerlendirme Sistemine göre; bir öğrencinin bir dersten başarı notu, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi ve yarıyıl sonu ve/veya  bütünleme  sınavında aldığı not, birlikte değerlendirilerek sınıfın başarı düzeyine göre belirlenir. Söz konusu bağıl değerlendirme; dersi veren öğretim elemanı tarafından, notların istatistiksel dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak yapılır.

 

Bu değerlendirmede, 27. maddede belirtilen yarıyıl içi ve yarıyıl sonu ve/veya bütünleme  sınavı ağırlıklarına göre hesaplanmış ham başarı notu 15 ve altında olan öğrencilerin notları dikkate alınmaz ve bu öğrenciler bu dersten FF almış sayılır. Ayrıca, ham başarı notu 49 ve altında olduğunda, bu not sınıf ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınır, ancak bu öğrenciler de bu dersten başarısız sayılırlar. 

Bağıl değerlendirme sonunda her öğrenciye, dersi veren öğretim elemanı tarafından, başarı derecesini belirten harflerle ifade edilen başarı notu takdir olunarak verilir. Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

Puan

Yarıyıl Ders Notu

Katsayı

90-100

AA

4.00

85-89

BA

3.50

80-84

BB

3.00

75-79

CB

2.50

70-74

CC

2.00

65-69

DC

1.50

60-64

DD

1.00

50-59

FD

0.50

49 ve altı

FF

0.00

Ortalamaya Katılmayan Notlar

Y- Yetersiz

B-  Başarılı

Geçici Notlar

D- Devamsız

E-  Eksik

 

(2)  Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD notlarından birisini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.

(3) Ayrıca; Y (Yetersiz), B (Başarılı), M (Muaf) notları ortalamaya katılmayan notlar ve D (Devamsız), E (Eksik) notları geçici notlar olup, bunlardan;

a) D notu, derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için, sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir ve not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür.

b) B notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

c) Y notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğrencilere verilir.

ç) E notu, yarıyıl içinde başarılı olduğu halde, ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten E notu aldığı takdirde notların ilgili fakülte dekanlığı veya yüksekokul müdürlüğüne teslimi tarihinden itibaren, bir ay içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde, E notu FF notu haline dönüşür.

d) M notu, öğrencinin daha önce almış oldukları ve denklikleri kabul edilerek en az ders yüküne sayılan dersler için, Dekanlığın önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile muaf olunan dersler için verilir.

 

Başarı notu ve başarı düzeyinin değerlendirilmesi

 

MADDE 27 – (1) Öğrencinin bir derste sağladığı başarı notu o dersi başarmış olup olmadığının tespitinde ve diploma derecesinin belirlenmesinde esas alınacak nottur.

 

Öğrencilerin ara, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarında ve her türlü uygulama, ödev, staj ve benzeri çalışmalarındaki notları sayısal olarak tam not 100 (yüz) üzerinden değerlendirilir. Başarı notu ve başarı düzeyinin değerlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:

 

a) Derslere devam zorunlu olup, bir dersin başarı notu; o dersin yarıyıl içi notunun % 40 (yüzde kırk)ının yarıyıl sonu ve/veya bütünleme  sınavında aldığı notun % 60 (yüzde altmış)ına eklenmesi ve elde edilen sayının en yakın tam sayıya çevrilmesi sureti ile belirlenir.

 

b) Bir dersin yarıyıl sonu/ bütünleme sınavına girebilme koşullarını yerine getirmeyen öğrencilerin listesi yarıyılın son haftası içerisinde Dekanlık tarafından ilan edilir. Bu öğrenciler o dersten FF almış sayılır.

 

c) Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinde ara sınavları yapılmaz. Öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi, bu Uygulama Esaslarının 20. maddesinde belirtilen şartları yerine getirmesi koşuluyla yarıyıl içi çalışmalarında gösterdikleri başarı düzeyleri göz önüne alınarak, B veya Y notu olarak değerlendirilir. Y notu olarak değerlendirilmiş olan öğrenciler, bu dersleri tümü ile tekrarlamak ve devam etmek zorundadırlar.

 

ç) Sayısal olmayan değerlendirme şekillerinden biri ile değerlendirilecek diğer çalışmalar ve öğrencilerin bu çalışmalardaki başarı düzeyinin değerlendirilmesine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

 

d) Bu Uygulama Esaslarının 8. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sorumlu olduğu tek dersin sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerden sorumlu olduğu tek dersi en az bir kez almış ve bu Yönetmeliğin 20. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları yerine getirmiş olan bir öğrenci, o derste sağladığı yarıyıl içi notuna bakılmadan genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olmak kaydıyla, tek ders sınavından en az DD notu alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜMÇeşitli ve Son Hükümler

 

Sınav evrakının saklanması

 

MADDE 28 – (1) Sınav kağıtları, ödevler, projeler, laboratuar ve staj raporları gibi belgeler Fakülte Yönetim Kurulunca daha uzun süre ile saklanmasına karar verilmiş olmadıkça, son işlem gördükleri tarihten itibaren iki yıl süre ile saklanır ve bu sürenin sonunda normal usuller uyarınca imha edilir.

 

Her ders için tüm sınavlar, uygulama ve ödevler ile ilgili; varsa yanıt anahtarı ile birlikte, en başarılı, vasat ve en başarısız olarak değerlendirilmiş belgelerin bir kopyası ayrıca saklanır. 

Giyim ve genel görünüş

 

MADDE 29 – (1) Öğrenciler giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

 

Öğrencinin genel görünüş ve giyinişi bu konularda yetkili organlarca alınan tüm kararlara uygun olmalıdır. Bu kararlara uymayanlar hakkında Yükseköğretim kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile Üniversitenin yönerge ve uygulama esaslarının ilgili hükümleri uygulanır. 

Tebligat

 

MADDE 30 – (1) Öğrencilere tebligat, kayıt sırasında bildirdikleri adrese posta ile gönderilmek veya ilgili birim tarafından ilan edilmek suretiyle yapılır. Öğrenciler posta adreslerinde meydana gelen değişiklikleri, en geç bir hafta içinde ilgili öğrenci bürosuna yazılı olarak bildirmek zorundadır. Adreslerindeki değişiklikleri bildirmemiş veya yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrencilerin, dosyalarında mevcut en son adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

 

Öğrenime ara verme izni

 

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen ve ilgili  birim yönetim kurulu  tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti nedeni ile öğrenimine ara vermek zorunda kalan bir öğrenciye, kendisine izin verilmesine dair bir dilekçe ile başvurması ve mazeretini belgelendirmesi kaydı ile ilgili birim yönetim kurulu tarafından bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl süre için öğrenime ara verme izni verilebilir. Öğrencinin öğrenimine ara verdiği süre, o öğrenci için bu Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen öğrenim süresine eklenir. Süre ekleme nedeni ve eklenecek süre, ilgili birim yönetim kurulu kararında belirtilir.

 

(2) Öğrenci, izinli olduğu süre içinde öğrenimine devam edemez ve her türlü öğrencilik hakları dondurulur. Bir yarıyıl süreli ara verme izni, izin verildiği yarıyılın başlangıcından takip eden yarıyılın derslerinin başladığı tarihe kadar olan süreyi kapsayacak şekilde verilir.

Haklı ve geçerli mazeretler

 

MADDE 32 – (1) İlgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş olmak kaydı ile öğrenciye, mazeret sınavları açılabilir ve aşağıdaki hallerde öğrenime ara verme izni verilebilir:

 

a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından alınacak bir rapor ile belgelendirilmek kaydıyla sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması,

b) Öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar sebebi ile öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,

d) Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerin gözaltı ve tutukluluk halinin takipsizlikle sonuçlanması ya da üzerine atılı suç nedeniyle beraat etmeleri,

e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması sureti ile askere alınması,

f) İlgili birim yönetim kurulu tarafından mazeret olarak kabul edilebilecek diğer hallerin ortaya çıkması,

(2) Öğrencinin mazeretinin varlığını kanıtlayan belgeleri, mazeretinin sona ermesinden itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili fakülte dekanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne sunması gerekir. Aksi halde, bu husustaki başvurusu dikkate alınmaz.

 

Ağırlıklı ortalama ve diploma derecesi

 

MADDE 33 – (1) Bir dersin yerel kredisi, o ders için haftalık teorik ders saati miktarına, o derse ilişkin olarak yapılan uygulama, laboratuar veya diğer çalışmaların haftalık saat miktarlarının yarısı eklenmek sureti ile belirlenir.

 

Dersin AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredisi ise öğrencinin her ders ile ilgili işyükünün Fakülte için 25 olarak belirlenen katsayıya bölünmesi ile belirlenir.(2) Beden Eğitimi veya Güzel Sanatlar derslerinden alınan notlar ile bu Yönetmeliğin 26. maddesinde ortalamaya katılmayacağı belirtilen notlar ağırlıklı ortalamaların hesaplanmasında dikkate alınmaz.

 

(3) Bir öğrencinin, öğretimini başarı ile bitirerek diploma alabilmesi için, genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. İzledikleri programdan mezun olmak için, gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezun olmak için gerekli 2.00 genel not ortalamasını sağlayamayan son sınıf öğrencilerine, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere öğretim planında yer alan son  dört yarıyıl derslerinden 2.00 genel not ortalaması şartını sağlayabilecek ise tek ders sınav hakkı tanınır. 2.00 genel not ortalaması şartını tek ders sınavı ile sağlayamayanlara ise son dört yarıyıl derslerinden yarıyıl içi  ve yarıyıl sonu ve bütünleme sınav hakkı tanınır. Öğrenciler bu sınav haklarını derslerin açıldığı yarıyıldaki sınav döneminde kullanır. Bu sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler, hangi derslerden sınava gireceklerini yarıyıl başında kayıt yenileme işlemi sırasında bildirirler.

 

(4) Genel not ortalaması bağıl değerlendirme sisteminde 3.00 ile 3.49 arası not almış olan öğrencilere onur, 3.50 ile 4.00 arası not almış olan öğrencilere yüksek onur listesine geçtiklerini belirten belge verilir. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler bu haktan yararlanamazlar.

 

(5) Öğrencilerin diploma dereceleri, notlara ait öğrenci bürosunda saklanan orijinal belgelerden yararlanılarak belirlenir.

Fakülteye yatay ve dikey geçiş veya ÖSS yoluyla kayıtlanan öğrencilerin geldikleri kurumda aldıkları notlar intibak komisyonunun teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bu Uygulama Esaslarında belirtilen değerlere dönüştürülerek diploma derecesinin belirlenmesinde değerlendirilir.

Diploma

MADDE 34 – (1) İlgili birimler tarafından verilecek diplomalar, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde düzenlenir.

 

(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere bir geçici mezuniyet belgesi verilir.

 

(3) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin verilebilmesi için ilgili mevzuatla belirlenen mali yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması gerekir.

 

Ön lisans diploması

 

MADDE 35 – (1) Lisans düzeyinde öğrenim gören bir öğrenciye, ilk dört yarıyılın bütün derslerini başarı ile tamamlamış olmak kaydı ile ve istekleri halinde Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ön lisans diploması verilir.

 

Kayıt silme

 

MADDE 36 – (1) İlgili mevzuat hükümlerine göre kayıt silmeyi gerektiren hallerde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin kaydı silinir.

 

Hüküm bulunmayan haller

 

MADDE 37 – (1) Bu Uygulama Esaslarında hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

 

Yürürlük 

MADDE 38 – (1) Bu Uygulama Esasları 2011-2012 öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

 

MADDE 39 – (1) Bu Uygulama Esasları hükümlerini İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı yürütür.


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə