Amaliy matematikaYüklə 206,5 Kb.
səhifə1/2
tarix05.04.2023
ölçüsü206,5 Kb.
#104447
  1   2
Mustaqil ish mavzu Iqtisodiy indekslar Topshirdi 921-20 guruh


O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

MIRZO ULUG’BEK NOMIDAGI O’ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI JIZZAX FILIALI

“AMALIY MATEMATIKA” FAKULTETI
“IQTISODIYOT KAFEDRASI”
“STATISTIKA”
FANIDAN
MUSTAQIL ISH
MAVZU:
Iqtisodiy indekslar

Topshirdi: 921-20 guruh talabasi Abdurashidov J


Qabul qildi: Xudoyorov R


Reja:  1. Iqtisodiy indekslarning mohiyati va ahamiyati.

  2. Iqtisodiy indekslarni tasniflari.

  3. Guruhiy indekslar va ularni iqtisodiyot samaradorligi ko`rsatkichlarini tahlil qilishda qo`llash

  4. O`zaro bog`langan indekslar

  5. Sanoat mahsuloti indekslari

Indeks so’zi lotincha "indeks" atamasidan olingan bo’lib, belgi, ko’rsatkich degan ma’nolarni bildiradi. Statistikada indekslar deganda mahsus iqtisodiy ko’rsatkichlar tushuniladi. Ular iqtisodiy hodisa va jarayonlarni o’rganishda muhim ahamiyatga ega.
Iqtisodiy indekslar bevosita umum o’lchovga ega bo’lmagan murakkab iqtisodiy hodisa va jarayonlarni o’rganishda muhim ahamiyatga ega.
Iqtisodiy indekslar bevosita umum o’lchovga ega bo’lmagan murakkab iqtisodiy hodisa va jarayonlarning vaqt bo’yicha o’rtacha o’zgarishini ob’ektlararo yoki hududlararo taqqoslash natijasini ifodalaydi. Indekslar yordamida shuningdek shu hodisa va jarayonlarning o’zgarishiga ta’sir etuvchi omillarning roli va hissasi ham baholanadi.
Indekslar murakkab hodisaning ayrim birliklari uchun ham va umuman murakkab hodisa uchun ham hisoblanish mumkin. Ular individual (alohida) va umumiy indekslarga bo’linadi.
To’plamning ayrim birliklari uchun hisoblangan indekslar individual, barcha to’plam uchun hisoblangan indekslar esa umumiy (agregat) indekslar deb ataladi.
Asosiy individual indekslar quyidagilardan iborat:
- ishlab chiqarilgan yoki sotilgan mahsulotning fizik hajmi indeksi;
- baho indeksi;
- tannarx indeksi;
- qiymat (tovar oboroti) indeksi;
- mehnat unumdorligi indeksi.
Umumiy indekslar quyidagilardan iborat:
- fizik hajm indeksi;
- baho indeksi;
- tannarx indeksi;
- qiymat indeksi;
- mehnat unumdorligi indeksi;

1 - Masala. Berilgan ma’lumotlar asosida individual va umumiy fizik hajmi, baho qiymati indekslarini hisoblang:


O’tgan davr

Joriy davr

Tovarlar qiymati, mln. so’m

Tovarlar turi

Bir birli-gining

Miqdo-ri, ming dona

Bir birli-gining

Miqdo-ri, ming dona

O’tgan davr

Joriy davr

SHartli

bahosi, so’m (Ro)

(q0)

bahosi, so’m (R1)

(q1)

R0q0

p1q1

p0q1

p1q0

A
B
B

300
700
1200

40
50
100

350
800
1150

45
52
106

12,0
35,0
120,1

15,75
41,60
121,00

13,5
36,4
127,2

14,0
40,0
115,0

Jami:

-

-

-

-

q 167
å R0q0

q
179,25
å R1q1

q
177,1
å R0q1

q
169,0
å R1q0

1. Individual indekslar (A tovar uchun) quyidagicha hisoblanadi:
Baho
Fizik hajmi
Qiymat
Demak, A tovar uchun joriy davrda o’tgan davrga nisbatan baho 16,6% ga, fizik hajm 12,5 % ga va qiymat 31,25 % ortgan.
2. Umumiy indekslar quyidagicha hisoblanadi:Demak, uchchala tovar bo’yicha joriy davrda o’tgan davrga nisbatan fizik hajm o’rtacha 6% ga, baholar 1,14% ga va qiymat esa 7,33% oshgan.
O’rtacha indekslar. Statistikada umumiy indekslardan tashqari o’rtacha indekslar ham keng qo’llaniladi. O’rtacha indeksni o’rtacha arifmetik yoki o’rtacha garmonik ko’rinishda tuzish mumkin. O’rtacha indeksni qaysi shaklda hisoblashdan qat’iy nazar agregat indeks bilan birdek natija beradi. O’rtacha indeks umumiy indeksdan keltirilib chiqarilishi kerak. Buning uchun umumiy indeksning sur’ati yoki mahrajidagi indekslashtirilayotgan ko’rsatkichni uning individual indeksidan keltirilib chiqarilgan ayniyat qiymati bilan almashtirish lozimdir:

Demak, mahsulot fizik hajmi o’rtacha arifmetik indeksi individual indekslarni bazis davrdagi mahsulot qiymatlari bilan tortib olib o’rtacha arifmetik miqdor formulasi bilan aniqlanadi:
2 - Masala. quyidagi ma’lumotlar berilgan:

Tovarlar

Bazis davrdagi tovarooborot (mln.so’m)

Joriy davrda bazis davrga nisbatan mahsulot hajmining o’zgarish, %

q1
iq q -------
q0

A
B

100,0
30,0

+4
+10

1,04
1,10


Demak, joriy davrda o’tgan davrga nisbatan Ava V tovarlari uchun o’rtacha fizik hajmi 5,3% ga oshgan.
Agarda umumiy indeks mahrajidagi indekslashtirilayotgan miqdori (r0), ayniyatga asoslanib, uning teng qiymati bilan almashtirsak, u holda umumiy indeksimiz o’rtacha garmonik indeksga aylanadi:

3 - Masala. Savdo shahobchasi bo’yicha quyidagi ma’lumotlar berilgan.

Tovar guruhlariJoriy davr tovarooboroti, (mln. so’m)

Baholarning pasayishi, % da

Individual, baho indeksi,
ir qr1/r0

Gazmollar
Tayyor kiyimlar
Galantereya

350
800
60

1
4
6

0,99
0,96
0,94

Ipq350+800+60/((350/0,99)+(800+0,96)+(60/0,94))q0,967 yoki 96,7 %
Demak, uchchala tovar guruhlari bo’yicha joriy davrda o’tgan davrga nisbatan baholar o’rtacha 3,3 % ga pasaygan (100 - 96,7 q3,3)
O’rtacha ko’rsatkichlar dinamikasini faqat o’rtalashtirilayotgan belgining o’zgarishini ko’rsatish bilan cheklanmay ushbu to’plam tarkibi o’zgarishini ifodalashni ham taqozo qiladi. Buni o’rganish uchun o’zgaruvchan, o’zgarmas tarkibli va tuzilma siljish indekslaridan foydalanamiz:
a) o’zgarmas tarkibli baho indeksi:

b) o’zgaruvchan tarkibli baho indeksi:

v) Struktura siljish baho indeksi:

Indeks, umumlashtirish funktsiyasi, analitik funktsiya, hududiy indekslar, individual indekslar, umumiy indekslar, zanjirsimon indekslar, o’zgaruvchan asosli indekslar, o’zgarmas asosli indekslar, o’rtacha indekslar, agregat indekslar, arifmetik o’rtacha indekslar, garmonik o’rtacha indekslar, geometrik o’rtacha indekslar, vazn, indeks vazni, vaznsiz umumiy indekslar, joriy vaznli Paashe indekslari bazis vaznli Laspeyres indekslari, fisher indeksi, o’zgarmas tarkibli indekslar, ko’p omilli indeks tahlili.


Indeks ko’p qirrali tushunchadir. U turli sohalarda qo’llanib, ma’lum maqsad uchun xizmat qiladi. Statistikada bu atama murakkab solishtirma iqtisodiy ko’rsatkich ma’nosida ishlatiladi. Indeks umumiy ko’rinishda o’rganilayotgan iqtisodiy hodisalarni ikki holatda olib, ularni maxsus yo’l bilan o’lchashdan hosil bo’lgan ko’rsatkichlarni taqqoslash hosilasidir. Bu natija solishtirma ko’rsatkich bo’lib, turli shakllarda: nisbiy, o’rtacha va mutlaq miqdorlar va ularning yagonaviyligida namoyon bo’ladi.


Hodisalarning ikki holati orasida iqtisodiy jarayon kechadi, rivojlanish yuz beradi. Indekslar ana shu rivojlanish jarayonining me’yori bo’lib xizmat qiladi, ular hodisalarning nisbiy, o’rtacha va mutlaq o’zgarishlarini bir butunlikda ifodalaydi. qiyoslash uchun hodisalar holatlarini turli jihatdan olib qarash mumkin va natijada rivojlanish jarayonining har xil qirralari oydinlashadi, jumladan ularning vaqt bo’yicha o’zgarishi, ob’ektlar va hududlararo yoki halqaro nisbatlari, reja, shartnoma yoki iqtisodiy normativlarni bajarish darajalari, iqtisodiy tuzilmalardagi ichki siljishlar namoyon bo’ladi. Bu esa indekslarni dinamik, hududiy, halqaro, reja yoki shartnomani bajarish, tuzilmaviy o’zgarishlar indeksi kabi turlarga tasniflash uchun nazariy- uslubiy zamin yaratadi. SHu bilan birga ular boshqa belgilar, masalan, to’plam birliklarini qamrab olish, tuzilish shakli, hisoblash uslubi va hokazolarga qarab ham tasniflanadi. Natijada indekslarning murakkab, ko’p pog’onali turkumlarining oilasi vujudga keladi.
Indekslar iqtisodiy mazmun va talqinga ega bo’lishi uchun ularning asosida yotadigan ko’rsatkichlar predmetlik, moddiylik xarakteriga ega bo’lishi kerak. Aks holda ular mavhum, absolyut son bo’lib qoladi, xolos. Ammo bu asosiy talabni tor chegarada ko’rsatkichlarning bir o’lchamligini yuzaki ta’minlash ma’nosida talqin etish noto’g’ridir. Indekslar real hodisalar o’zgarishini ma’lum sharoitda va jihatdan kerakli aniqlik darajasida ifodalasa, demak ular iqtisodiy mazmunga ega va asosiy talabga javob beradi. Ushbu bobda ko’rib chiqilgan barcha indekslar bu talab - shartni qoniqtiradi.
Individual, vaznsiz va o’zgarmas vaznli umumiy indekslar shaklan nisbiy miqdorlarga ko’proq yaqinlashsa ham, ammo mazmunan ulardan farq qiladi, chunki ular ham nisbiy o’zgarish bilan birgalikda o’rtacha va mutlaq o’zgarishlarni aniqlash imkonini beradi, predmetlik, moddiylik talabiga asoslanadi. SHu bilan birga bu indekslar o’ziga xos xususiyatlarga ega. Vaqt bo’yicha teskarilanish, omillar teskarilanishi, doiraviy aylanma bo’yicha teskarilanish, o’lchov usuliga nisbatan barqarorlik kabi xislatlari bilan ular boshqa indekslar toifasidan ajralib turadi.
Bu xususiyatlar o’zgaruvchan bazis yoki joriy vaznli (Laspeyres va Paashe usuli) umumiy indekslar uchun xos emas. SHu sababli indekslarning test nazariyasi vujudga kelib, unga binoan yuqorida ko’rsatilgan xossalar ideal indekslarni tuzishda asosiy mezonlar sifatida qabul qilinishi kerak. Bunday indekslar ushbu nazariya asoschisi Ivring Fisher nomi bilan Fisher indekslari deb ataladi. Ular Laspeyres va Paashe usulida tuzilgan agregat indekslardan hisoblangan geometrik o’rtacha indekslar bo’lib, yuqoridagi xossalarga ega bo’lgan indekslar turkumini to’ldiradi.
Umumiy indekslarning asosiy shakli agregat indekslarni hisoblash, sifat ko’rsatkichlar uchun ularni Paashe usulida, ya’ni joriy vazn bilan, miqdoriy ko’rsatkichlar uchun esa Laspeyres usulida(bazis vazn bilan) tuzish haqidagi statistikaga oid darslik va qo’llanmalarda xanuzgacha keng targ’ib etib kelinayotgan metodologik yechim - tavsiya na nazariy va na amaliy jihatdan asosga ega. Har qanday agregat indeks surati yoki maxrajidagi ko’rsatkichlardan biri real, hayotda mavjud bo’lgan iqtisodiy voqeani o’lchovchi ko’rsatkich emas, u ma’lum shart bilan hisoblab topilgan shartli ko’rsatkichdir. Demak, uning predmetligi, moddiyligi, iqtisodiy realligi bu holda shartli tushunchadir. Indeksning iqtisodiy mazmuni qaysi davr ko’rsatkichi vazn qilib olinishi bilan belgilanmaydi. Balki u qanday sharoitda va bog’lanishda, rivojlanish jarayonining qaysi jihatini oydinlashtirishi, o’lchashi bilan indeksning iqtisodiy mohiyati aniqlanadi. Ana shu jihatdan har bir indeks hodisa o’zgarishining asosiy me’yori bo’lib, uning nisbiy, o’rtacha mutlaq miqdorini aniqlash imkonini beradi. SHu bilan birga har bir indeks nazariy va amaliy jihatdan ijobiy tomonlarga ham, kamchiliklarga ham ega. Ideal indekslar yo’q, bo’lishi ham mumkin emas.
Guruhiy indekslar va ularni iqtisodiyot samaradorligi ko`rsatkichlarini tahlil qilishda qo`llash
O`rganilayotgan hodisalar to`plami muhim iste`mol va boshqa xususiyatlari jihatidan bir jinsli bo`lgan har xil turlardan iborat bo`lsa, ularning sifat ko`rsatkichlarini indekslashtirish ikki usulda amalga oshirilishi mumkin: biri joriy – va bazis davrlar uchun o`rtacha ko`rsatkichlarni hisoblab taqqoslash, ikkinchisi - o`zgarmas bir holatda qotgan vaznli agregat ko`rsatkichlar tuzib, ularni solishtirish. Bu usullar odatda bir-biridan farq qiladigan natijalar beradi. Birinchi usulda tuzilgan indekslar o`zgaruvchan tarkibli indekslar deb ataladi, chunki ular asosida yotgan o`rtacha ko`rsatkichlar to`plamning tuzilishiga ham bog`liq, u esa joriy va bazis davrlarda turlicha bo`lishi mumkin. Masalan, o`zgaruvchan tarkibli baho indeksini olsak, u quyidagi shaklga ega:
(12.38)
Agar ayrim mahsulotlar turlarining umumiy to`plamdagi hissasini joriy davrda va bazis davrda belgilasak, u holda (12.38) formula yangicha shakl oladi:
(13.38a).

Demak, o`zgaruvchan tarkibli indeks nafaqat baho(yoki boshqa sifat ko`rsatkich) o`zgarishiga bog`liq, balki shu bilan birga unga joriy davrda to`plam tuzilishida ro`y bergan o`zgarishlar ham ta`sir qiladi. Agar yolg`iz baholar o`zgarishini aniqlamoqchi bo`lsak, u holda indeksda vazn ko`rsatkichlarni o`zgarmas, bir davr holatida qotgan holda olishimiz kerak:


Paashe usulida: (12.39)
Laspeyres usulida: (12.40)
O`rtacha baho (yoki boshqa sifat ko`rsatkich) o`zgarishiga ikkinchi omil-to`plam tuzilishidagi o`zgarishlar ta`sirini aniqlash uchun tuzilishdagi siljishlar ta`siri indeksini hisoblashimiz lozim:
Paashe usulida: (12.41)
Laspeyres usulida: (12.42)
Baholar va to`plam tuzilishidagi siljishlarni alohida-alohida, yolg`iz holda qarayotganda Laspeyres usulida tuzilgan indekslar ahamiyatliroqdir. Ammo ularni bog`langan tizim doirasida qaraganda baholar indeksini Paashe usulida, tarkibiy siljishlar indeksini esa Laspeyres usulida tuzish maqulroqdir.
12.1 jadval ma`lumotlariga asosan go`sht mahsulotlari uchun:

O`zaro bog`langan indekslar
Iqtisodiy hodisalar o`zaro bog`langan. Bunday bog`lanishlar indekslar orasida mavjuddir. Agarda baho indeksini sotilgan fizik hajm indeksiga ko`paytirsak, tovar aylanmasi (sotilgan mahsulot) qiymati indeksini olamiz.

Misol uchun tovarlar bahosi o`rtacha 5% pasaygan, sotilgan mahsulotlar hajmi esa 20% ortgan bo`lsa, tovar aylanmasi 14% ko`paygan, chunki 0,95*1,201,14 yoki 114%.


Tannarx indeksining mahsulotning fizik hajmi indeksiga ko`paytmasi ishlab chiqarilish xarajatlari indeksiga tengdir:

(12.46)
Agarda ishlab chiqarish xarajatlari 12%, yaratilgan mahsulot hajmi 22% ko`paygan bo`lsa, u holda tannarx 8% pasaygan, chunki l, l2: 1,220,92 yoki 92%.
Mehnat unumdorligi indeksini sarf qilingan mehnat miqdori indeksiga ko`paytirsak, ishlab chiqarishning fizik hajmi indeksi hosil bo`ladi:
(12.47)
Baho indeksining teskari qiymati pul (so`m ) qudrati indeksiga teng. Aytaylik, baholar o`rtacha 20% pasaygan, u holda 1 so`mning xarid qudrati 25% oshgan (1:0,81,25). Shunday qilib, o`zaro bog`langan hodisalar indekslari orasida ham tegishli tartibdagi bog`lanishlar mavjuddir. Indekslarning ushbu xususiyatiga asoslanib u yoki bu iqtisodiy hodisa o`zgarishi qanday omillar hisobiga sodir bo`lganini aniqlash mumkin.
Indeks yordamida natijaviy belgiga ta`sir qiluvchi bir necha omillarning ta`sir kuchini ham aniqlash mumkin.
Ma`lumki, hodisalar orasidagi bog`lanishlar multiplikativ va additiv shakllarga ega. Birinchi holda ular ketma-ket bir-biri bilan bog`langan bo`lib, natija bilan omillar o`rtasidagi aloqalar tegishli ko`rsatkichlarining ko`paytmasi ko`rinishida namoyon bo`ladi. Ikkinchi holda esa hodisalar bir-birini ustiga qo`shilib boradi va natijada yakuniy ko`rsatkich omil (tarkibiy element) ko`rsatkichlari yig`indisidan tarkib topadi. Indeks tahlili multiplikativ shakldagi bog`lanishlarga asoslanadi. Bu usul yordamida additiv shakldagi bog`lanishlarni tahlil qilish uchun dastlab ularni multiplikativ shaklga aylantirish zarur.
Bu masalani quyidagi tartibda yechish mumkin. Agarda abs bo`lsa, u holda ba*ba yoki s(a- a*ba)  a(1-db) bu yerda dbba
Demak, absadba(1-db) a Shu bilan birga b(a-a*sa)a( l-ds) bu holda sa*sa)ads . Demak, absadsa(l-ds) a.
Endi umumiy foyda indeksi bilan foydaga ta`sir etuvchi omillar indekslarini tuzish tartibini ko`rib chiqamiz. Ma`lumki, yalpi foyda ishlab chiqarilgan mahsulot hajmiga, baho darajasiga va tannarxga bog`liq. Ff*qpq-sq
Bu yerda F-yalpi foyda miqdori.
f-mahsulot birligidan olinadigan o`rtacha foyda darajasi f/q
q-ishlab chiqarilgan va realizatsiya qilingan mahsulot hajmi
r-mahsulot birligining narxi
s-mahsulot birligining tannarxi
Bu holda umumiy foyda miqdori indeksi
(12.48)
Bu yerda d1 va d0 joriy va bazis davrlar narxida tannarx ulushi (umumiy tushumda ishlab chiqarish va davr xarajatlari yig`indisining salmog`i). Bu (12.48) indeksni quyidagi omillar indeksiga ajratish mumkin:
(12.49)
Bu indeks mahsulot hajmi o`zgarishi ta`siri ostida yalpi foyda o`zgarishini aniqlaydi.
(12.50)
Bu indeks narxlar o`zgarishi ta`siri ostida yalpi foyda o`zgarishini o`lchaydi.
va nihoyat, (12.51)
Bu indeks yalpi foyda o`zgarishiga tannarx o`zgarishining ta`siri ni belgilaydi. Yuqorida keltirilgan indekslar bir tizim bunyod etadi, chunki IFIq*Ip*Id.

Sanoat mahsuloti indekslari


1991 yilgacha sobiq sovet tuzumi vaqtida sanoat mahsulotining jismoniy hajmi indeksi taqqoslama(o`zgarmas) baholarda hisoblangan yalpi sanoat mahsulotiga asosan hisoblanilgan edi.
O`zbekiston mustaqillikka erishgandan beri sanoat yalpi (tovar) mahsuloti joriy bozor baholarida hisoblanadi. Bundan tashqari joriy yil boshiga bo`lgan bozor baholarida ham aniqlanadi. Birinchi ko`rsatkichni ikkinchisiga bo`lib, baho indekslari aniqlanadi. Joriy baholarda hisoblangan yalpi bozor mahsuloti (korxonalar to`plami ko`rsatkichi) indeksini bu baho indeksi asosida deflyatsiyalash yo`li bilan sanoat mahsuloti jismoniy hajmi indekslari hisoblanadi. Ammo bu indekslar katta kamchiliklarga ega, chunki ularga mahsulot tarkibi, uning yangi ishlab chiqarilayotgan turlari, mahsulotlarning material talabchanligi, ishlab chiqarish boshlang`ich nuqtasining o`zgarishi va h.k. salbiy ta`sir etadi.
Shu sababli halqaro standart va talablarga asosan, sanoat mahsuloti indekslari markazlashgan holda respublika va viloyatlar davlat statistika tashkilotlari tomonida boshqa usulda ham tuziladi.
Bu usulga ko`ra sanoat ishlab chiqarishi indeksi hisobi, tovarlar—vakillar to`plami bo`yicha keyinchalik bosqichma –bosqich tarmoqlar va umum sanoat indekslariga bo`linadi, ular esa sanoatning natura — ashyoviy ko`rsatkichlari dinamikasi ma`lumotlariga asoslanadi. Hisoblash uchun butun sanoat tarmoqlarga, har bir tarmoq esa elementar tarmoqlarga (tarmoq ostilariga) bo`linadi.
Har bir tarmoq osti uchun profil bo`yicha tovar — vakil savati shakllantiriladi. Hisoblash 3 bosqichda o`tkaziladi.

  1. Tarmoq ostilar (sof oddiy tarmoqchalar) uchun indekslarni shakllantirish;

  2. Hosil bo`lgan ma`lumotlarni tarmoqlar indekslariga agregatsiyalash (umumlashtirish);

  3. Tarmoq indekslarini umumsanoat indekslariga agregatsiyalash (umumlashtirish) .

Birinchi bosqichda sanoat ishlab chiqarish indeksi hisobot davrining t vaqtidagi mahsulot qiymati oldingi t-1 davrga nisbatan har bir tarmoqosti uchun quyidagi formula yordamida hisoblanadi:
(12.52)
Bu yerda itt-1 – berilgan tarmoqosti bo`yicha ishlab chiqarish indeksi, foizda; Qt, Qt-1 – mos ravishda hisobot va bazis davrlarda ishlab chiqarilgan mahsulot vakillarning natural miqdorlari.
Pb – bazis davrda mahsulot birligining o`rtacha yillik bahosi;
n –tarmoqosti indekslarni hisoblashda qatnashadigan tovar – vakillar soni.
Ikkinchi bosqichda ayrim yiriklashtirilgan sanoat tarmoqlari bo`yicha umumlashtirilgan indekslar olish maqsadida ularga qarashli barcha tarmoqosti indekslari agregatlashtiriladi. Buning uchun tarmoqosti indekslari har bir tarmoqostida yaratilgan qo`shimcha qiymat miqdori bilan tortib olinadi, vazn sifatida esa bazis yilning qo`shimcha qiymati olinadi. Umumlashgan indeksni tuzish quyidagi formula yordamida amalga oshiriladi:
(12.53)
Bu yerda Itt-1 – sanoat tarmog`ining ishlab chiqarish indeksi.
D – tegishli sanoat tarmog`iga mansub tarmoqostilarda bazis davrda yaratilgan qo`shimcha qiymat. m – tarmoqostilar soni.
Uchinchi bosqichda umumiy sanoat ishlab chiqarish indeksi tuziladi. Buning uchun yiriklashtirilgan tarmoqlar bo`yicha hisoblangan indekslar bazis davrda yaratilgan qo`shimcha qiymatlar bilan totib olinadi:
(12.54)
bu yerda Iumtt-1 t- hisobot davri uchun t-1 davriga nisbatan hisoblangan umumsanoat ishlab chiqarish indeksi.
Itt-1 – ikkinchi bosqichda sanoat tarmoqlari bo`yicha olingan indekslar.
Dtar – bazis yilda yiriklashtirilgan sanoat tarmoqlarida yaratilgan qo`shimcha qiymat.
k - yiriklashtirilgan sanoat tarmoqlarining soni.
12.54 – formula bo`yicha olingan indeks qiymati sanoat xarakteriga ega xizmatlar va harbiy mahsulotlar ishlab chiqarish dinamikasini hisobga olmaydi, shuning uchun ham unga tegishli tuzatishlar kiritish zarur. Bundan tashqari, indeksni tuzishda tovar –vakillar haqidagi ma`lumotlar yirik va o`rta sanoat korxonalari bo`yicha olingan bo`lsa, u holda kichik korxonalar, nosanoat korxonalar qoshidagi sanoat bo`linmalari, yuridik shaxs tuzmay faoliyat ko`rsatayotgan tadbirkorlar va uy ho`jaliklarida ishlab chiqarish dinamikasini hisobga olib ham tuzatish kiritish kerak. Pirovard natijada umumsanoat mahsuloti indeksi quyidagi formula orqali aniqlanadi:
(12.55)
bu yerda Ium.sanoattuzatilgan – tovar–vakillar hisobida qamrab olinmagan ishlab chiqarish dinamikasining hisobga olib tuzatish kiritilgan umumsanoat ishlab chiqarish indeksi;
Ium – (12.54) formula yordamida tovar – vakillar ishlab chiqarish haqidagi ma`lumotlarga asoslanib hisoblangan sanoat ishlab chiqarish indeksi;
Wi – sanoat mahsuloti umumiy hajmida Ium – tuzishda hisobga olingan mahsulotlar salmog`i;
Ii – tovar-vakillarni ishlab chiqarish indeksini tuzishda mahsulotlar turlari yoki guruhlari bo`yicha sanoat ishlab chiqarish indeksi;
l – tovar-vakillar hisobida qamrab olinmagan ishlab chiqaruvchilar va mahsulot turlari yoki guruhlari soni.
Ii indekslar ko`pincha haqiqiy baholarda hisoblangan mahsulotlar qiymati o`zgarish sur`atini deflyatorlash yoki ekspert baholashlar yo`li bilan aniqlanadi.


Xulosa
Indeks ko`p qirrali tushunchadir. U turli sohalarda qo`llanib, ma`lum maqsad uchun xizmat qiladi. Statistikada bu atama murakkab solishtirma iqtisodiy ko`rsatkich ma`nosida ishlatiladi. Indeks umumiy ko`rinishda o`rganilayotgan iqtisodiy hodisalarni ikki holatda olib, ularni maxsus yo`l bilan o`lchashdan hosil bo`lgan ko`rsatkichlarni taqqoslash hosilasidir.
Indekslar iqtisodiy mazmun va talqinga ega bo`lishi uchun ularning asosida yotadigan ko`rsatkichlar predmetlik, moddiylik xarakteriga ega bo`lishi kerak. Aks holda ular mavhum, arifmetik son bo`lib qoladi, xolos. Ammo bu asosiy talabni tor chegarada ko`rsatkichlarning bir o`lchamligini yuzaki ta`minlash ma`nosida talqin etish noto`g`ridir. Indekslar real hodisalar o`zgarishini ma`lum sharoitda va jihatdan kerakli aniqlik darajasida ifodalasa, demak ular iqtisodiy mazmunga ega va asosiy talabga javob beradi. Ushbu bobda ko`rib chiqilgan barcha indekslar bu talab - shartni qoniqtiradi.
Guruhiy indekslar tabiati jihatidan yakka va umumiy indekslar o`rtasida oraliq o`rinni egallaydi. Ayrim bir jinsli tarkibiy unsurlarning o`zgarishini ifodalovchi yakka indekslarga nisbatan ular umumiy indeks xarakteriga ega. Bu holda gurhiy indekslar ushbu unsurlarning o`rtacha o`zgarishini o`lchaydi va ikki shaklda: o`zgaruvchan va o`zgarmas tarkibli indekslar ko`rinishida tuziladi.
Umumiy to`plam chegarasida muayyan bir jinsli unsurlar o`zgarishini ifodalovchi indeks sifatida ular yakka indekslar xususiyatiga ega. Bu holda guruhiy indekslar o`rtacha darajalarni bevosita taqqoslashga asoslanadi.

Yüklə 206,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə