Asağıdakı bəndlərdən hansında kompyuterin tərkib hissələri düzgun verilmisdir? A monitor, Skaner, cd-rom b printerYüklə 139,23 Kb.

tarix01.08.2018
ölçüsü139,23 Kb.


1

Asağıdakı bəndlərdən hansında kompyuterin tərkib hissələri 

düzgun verilmisdir?  A)Monitor, Skaner, CD-ROM  B)Printer, 

Klaviatura, maus  C)Monitor, klaviatura, sistem bloku, maus  

D)Sistem bloku, strimmer  E)Maus, sistem bloku, plotter

2

Fərdi kompyuterlərdə bir simvolun kodlasdırılması ücün nə qədər yer lazımdır?  A)2 bayt  B)8 bit  C)3bayt  D)10 bit   E)4 

bit


3

 Müasir kompyuterlərin arxitekturasını kim təklif etmisdir?  

A)Con Fon Neyman  B)Corc Bul  C)Ada Lavleys  D)Norbeil 

Viner  E)Vilhelm Leybnis

4

Verilmis bəndlərdən hansında istifadəçi interfeysi verilmisdir?A)Insanin aparat va proqram təminatini təmin edir B)Insanla

informasiya sistemi arasinda əlaqə metodudur

C)Insanın

aparat və proqram vasitələrilə qarsiliqli əlaqə metodları və

vasitələridir D)İnsanla kompyuter arasinda əlaqələrin idarə

edilməsidir   E)İnsanla proqram arasinda əlaqə yaradir 

5

Save as əmrinin funksiyası nədir?  A) faylı adlandırmaq üçün B) faylın adını, tipini və saxlanma yerini dəyişərək yaxud təyin 

edərək yadda saxlamağa imkan verir  C) faylın yerini dəyişir 

D) faylın kopyasını alır E) faylı yenidən yaradır

6

Mətn redaktoru proqramında hansı genişlənmələrdən istifadəolunur A)RTF,DOT,CPP B)DOC, PAS, XLS C)DOT, PPS,

BAT D)BMP, RTF, PAS E)DOC, TXT

7

Unicode standartı üzrə hər simvol 16 bit yer tutur. 20simvoidan ibarət mətnin həcmini tapin: A)320bayt B)40bayt

C)160bayt    D)20bayt  E) 80 bayt

8

Prt Sc (print screen) düyməsi (Windows) muhitində hansıfunksiyanı yerinə yetirir A)Printerdən çapa verir B)Ekranda

olan təsvirin qrafiki surəti əmələ gəlir C)Esc-düyməsi ilə

eynidir

D)Kompyuteri söndürmək üçündürE)Funksiyanal

klavişdir

9

 Informasiyanin ən kicik ölcii vahidi hansıdır?  A)Sektor  B)Bit  C)Bayt   D)Kbayt  E)Bod

10

Alqoritmin diskretlik xassəsi nəyi bildirir? A)Bir addım başaçatmamiş

növbəti


addıma

keçid


almayan

addimlar


ardicilliğindan

ibarətdir

B)Məsələnin

həllini


göstərir

C)Alqoritmin elə xassəsi yoxdur D)Məsələdən çıxışı bildirir

E)Alqoritmin baslanqic və sonunu bildirir

11

Avtomatika sözündə neçə bit informasiya vardir? A)11 bitB)10  bit  C)80 bit  D)8 bit  E)12 bit

12

Kompyuterdə istifadəsi pulsuz olan proqram təminatı necəadlanır A)hardware B)brainware C)netware

D)freeware

E)software13

Fərdi kompyuterlərdə bir simvolun kodlasdırılması ücün nə

qədər yer lazımdır? A)2 bayt B)8 bit C)3bayt D)10 bit E)4

bit


14

Cut əmri nə üçün istifadə edilir?  A) seçili obyekti silir B) 

seçili obyekti köçürərək buferə yazır  C) Obyektə daxil olur D) 

seçili obyekti silərək buferə yazır  E) Seçili obyekti yadda 

saxlayır

15

Paste əmri nə edir? A) buferin məzmunu silir B) buferinməzmununu yadda saxlayır C) buferin məzmununu icra

olunduğu yerə yazır D) seçili fraqmenti buferə yazır E) seçili

fraqmenti buferdən silir

16

İnformasiya ölçü vahidləri hansılardır? A) kl, amper, kg, metr  B) bayt, KB, MB, GB, TB C) vatt, kilovatt, volt, kulon D) 

dina, nyuton, kulon, tesla E) coul, paskal, amper, sm

17

Excel proqramında hansı işarənin yerinə yetirdiyi əməliyyat yanlışdır  A)(/) bölmə  B)(*) qüvvətə yüksəltmə  C)(-)çıxma 

D)(%)faiz  E)(+) toplama

18

Alqoritmin bir məsələ üçün deyil bütün məsələlər sinfinə aidolmasi alqoritmin hansı xassəsinə aid edilir? A)Sadəlik,

müəyyənlik

В)Kütləvilik

C)Nəticəvilik

D)Aydınlıq

E)Kütləvilik, fərdilik

19

BİOS-un əsas funksiyası nədir? A) kompyuter qurğularınınişinin sazlığını yoxlamaq və əməliyyat sistemini hard diskdən

əməli yaddaşa yükləmək B) Kompyuterlə istifadəçi arasında

əlaqə yaratmaq C) əməliyyat sistemini yaddaşa yükləmək D)

səhvləri təhlil etmək  E) kompyuteri sazlamaq

20

Word mətn redaktorunda yeni sənədin yaradılması   A) ctrl+c   B) ctrl+n   C) Alt+end   D) Alt+home  E) Shift+end

21

Ill nəsil  kompyuterlərin əsasını hansı marka təskil edir: A)IBM 360 və 370 B)ENIAC  C)Minsk-2   D)Ural  E)Heç biri

22

Verilənlər bazasının idarəetmə sistemində  verilənlər bazasının yaradılmasının emal və tətbiqi üçün istifadə olunan proqram 

hansıdır  A)ms word  B)ms excel  C)pover point  D)ms access 

E)paint

23

Sistem proqramlarına hansilar aiddir.A)proqramlaşdırma

vasitələri, mətn redaktorları B)əməliyyat sistemləri, servis

proqramları

C)interpretator, ms excel

D)VBİS, qrafiki

redaktorları   E)Translyator, mətn redaktorları 

24

Maqnit diskdə informasiya hansı formada saxlanılır   A)fayl şəklində  B)cədvəl şəklində   C)şəkil formasında   D)mətn 

şəklində   E)heç bir şəkildə

25

Qovluqda neçə fayl saxlamaq olar A)1 fayl B)4 fayl C)65 fayl D)255 fayl E)ixtiyari sayda


26

Word mətn redaktorunda mətnin sürətini çıxarır və bufer 

yaddaşa göndərir   A) ctrl+c   B) ctrl+a   C) Alt+end   D) 

Alt+home  E) Shift+end

27

Böyük inteqral və çox boyük inteqral sxemlər  istifadə edilirdi:  A)I nəsil  kompyuterlərdə  B)II nəsil kompyuterlərdə  С)IV 

nəsil kompyuterlərdə D)III nəsil kompyuterlərdə  E)V nəsil 

kompyuterlərdə

28

Ms DOS-da fayl adı kimi maksimum neçə simvoldan istifadəolunur A) 8  B) 16  C) 256  D) 32   E) 64

29

Aşağıdakılardan hansılar Ms Office proqram paketinə daxil deyil  A)C++  B)Ms Access  C)Ms Excel  D)Ms Power Point  

E)Ms Word

30

Prosessor harada yerləşir?  A) Ana kart üzərində yerləşir B) RAM- da yerləşir C) BİOS -da yerləşir D) Hard diskdə yerləşir 

E) Qida blokunda yerləşir

31

Aşağıdakılardanhansıla

icra


olunan

proqram


fayl

genişlənmələridir A)COM, BMP B)BAT, DOC C)PSD, XLS

D)COM, EXE  E)GİF, JPG

32

 Monitorda göruntünün parlaqlıği və daha canlı gorünusü kompyuterin hansı hissəsindən asılıdır. A)Əməli yaddas  

B)Kes yaddas  C)Prosessor  D)Video –card   E)Audio -card

33

İşçi stolun əsas obyektləri hansılardır? A) My computer, My documents, Recycle Bin, internet explorer obyektləri  B) Start 

düyməsi, şəkillər, rənglər  C) işçi stolda olan sənədlər, proqram 

nişanları, yarliklar D) Kompyuterin yaddaş qurğuları, proqram 

nişanları və sənədlər E) klaviatura, maus və printer

34

Aşağıdakılardan hansı utilit adlanır A)Tətbiqi proqram paketi  B)Texniki xidmət proqram paketi  C)Xidməti proqram paketi  

D)PPT  E)Нес biri

35

Caps Lock klavişinin vəzifəsi nədir A)seçilmiş əmri ləğv etmək B)böyük hərflə yazma rejiminə keçmək C)simvolları 

əvəzetmə rejiminə keçmək D)simvolları kiçik edir E)seçilmiş 

əmri daxil etmək

36

Delete düyməsi  hansı əməliyyatı yerinə yetirir? A) Kursordan sağ tərəfdə yerləşən işarəni silir B) Sətirlər arası məsafəni təyin 

edir C) Kursordan sol tərəfdə yerləşən işarəni silir D) Kursoru 

sətrin əvvəlinə gətirir E) Cavabların hamısı yalnışdır

37

 2 Mb + 128 kb =?  A)2048 Kb  B)2128 Kb  C)2176 Kb  D)1152 Kb  E)2218 Kb

38

Yalnız mətn tipli faylların genişlənənmələrini tapın   1-txt   2-doc   3-xls   4-psd   5-cdr  6-md  A)1 və 2 B)1 və 6 C)3 və 5 

D)5 və 6  E)1 və 4

39

10 bayt və 12 bit-lik fayl birlikdə yaddasda necə bit yer tutur?A)88 bit  B)80 bit  C)92 bit  D)20 bit 

40 İP ünvanı neçə baytla ifadə edilir A)36 B)24 C)2 D)4  E1)
41

Aşağıdakılardan hansılar həm giriş həm də çıxış qurğusu hesab

edilir A)səs platası B)səs platası, veb kamera C)modem

D)skaner  E)Нес biri

42

1 Mbayt nəyə bərabərdir? A)1000 bayt B)1024 bayt C)1024kbayt  D)1444 kbayt   E)1024 bit

43

.mildomeni aşağıdakılardan hansına uyğundur A)dövlət

B)təhsil  C)hərbi qurumlar  D)incəsənət  E)provayder

44

1 mb (meqabayt) necə baytdir? A) 224

В) 2


32

С) 2


20

D)2


60  

E) 2


64

45

Windows-da fayl adı kimi maksimum neçə simvoldan istifadəolunur A) 8  B) 16  C) 256  D) 32   E) 64

46

Word mətn redakturunda sənədin sonuna keçmək üçünklaviaturada hansı düymələrdən istifadə olunur A) ctrl+home

B) ctrl+end   C) Alt+end   D) Alt+home  E) Shift+end

47

1 dyüm bərabərdir... A) 1m  B) 1,54sm C) 2,53 sm D) 2,54sm E) 1,54 mm

48

Aralı məsafədə yerləşdirilmiş kompyuterdə işləmək üçünaşağıdakılardan hansı istifadə edilə bilər A)USENET B)FTR

C)E-mail   D)TELNET   E)www.

49

Ekrandakı hər bir nöqtə nə adlanır? A) Bit B) Bayt C) Piksel D) Heç nə E) Hərf

50

Windows ilə istifadə olunan əsas fayl sistemi hansilardir?A)FAT və DOS B)COM və DOS C)FAT və NTFS D)EXE

və COM   E)NT və OS/2 

51

Elektron cədvəlin sütunları A)latin əlifbasının hərfləri ilə ifadəolunur və ya sıra ilə nömrələnir B)istifadəçi tərəfındən sərbəst

şəkildə adlandirılır

C)yalnız rəqəmlərlə nömrələnir D)rus

əlifbasının hərfləri ilə ifadə olunur E)müxtəlif isarələrlə ifadə

olunur

52

Bu xidmət vasitəsilə bir şəbəkə kompyuteri ilə digəri arasındafayllar mübadiləsi aparılır A)TCP

B)İP C)FTR D)İRC

E)HTTP

53

İnterpretatorlaraiddir:

A)Tətbiqi

proqram

təminatınaB)Texniki xidmət proqramlarına

C)Əməliyyat sistemlərinə

D)Proqramlaşdırma sistemlərinə  E)Heç birinə

54

İlk elektron hesablama maşını necə adlanırdı.A) BESM  B) MARK-1  C)ENIAC  D) EDSAC E)MESM

55

Kompyuterdə  proqram təminatı necə adlanır    A)hardware B)brainware   C)netware    D) freeware   E)software

56

Translyator hansı işi yerinə yetirir? A)Alqoritmik proqramımaşın dilinə çevirir B)Əmrləri icra edir C)Proqramı yerinə

yetirir D)İnterpretasiya edir E)Kodlaşdırır 

57

 Bütün alqoritmlərdə iki funksiyanı yerinə yetirən blok: A)Çevrə və ya ellips B)Xətt C)Düzbucaqlı D)Romb    E)Heç 

biri58

İnformasiyanın tamlıq xassəsi aşağıdakıdır A)informasiya

obyektiv gercəkliyə uyğun olmalıdır B)informasiya mövcud

zaman anına uyğun olmalıdır C)informasiya onu qəbul edən

tərəfindən tam anlaşılmalı, başa düşlməlidir D)tədqiq olunan

obyekt və ya proses haqqında toplanmış informasiyanın

miqdarı ilə ölçülür E)hesablama sistemlərinin emaletmə və

ötürmə obyektidir

59

Windows əməliyyat sisteminin Proqrams alt menyusununfunksiyası nədən ibaratdir A)proqramlar arasında əlaqə yaradır

B)kompyuterin işini idarə edir C)proqram qruplarını saxlayan

bölmələr də daxil olmaqla müxtəlif proqramların adları daxil

olan bir menyudur D)yalnız standart proqramlar yerləşir

E)qrafik işlərini yerinə yetirilməsi üçündür

60

Kompyuterdə aparat təminatı necə adlanırA)hardware

B)brainware  C)netware  D)freeware  E)software

61

Verilənlərdən hansı daimi yaddas qurgusudur? A)RAM vəROM yaddas B)Keş yaddas C)ROM D)BIOS və Keş yaddas

E)BIOS və RAM

62

Necənci nəsil kompyuterlərdə tranzistorlardan istifadə olunur-du? A)I nəsil kompyuterlərdə В)II nəsil kompyuterlərdə C)III

nəsil kompyuterlərdə D)IV nəsil kompyuterlərdə E)V nəsil

kompyuterlərdə

63

Klaviaturada təsdiq etmə düyməsi hansıdır?  A)CTRL  B)ALT C)ENTER  D)SHiFT  E)END

64

Verilənləri müvəqqəti yadda saxlayanqurgu

hansıdır?

A)prosessor  B)BİOS  C)ROM  D)BİOS və RAM  E)RAM

65

Qiqahers

dedikdə kompyuterin nəyi nəzərdə tutulur?

A)prosessorun

növü


B)əməli

yaddasın


tutumu

C)prosessorun mərtəbəliliyi D) keş yaddaşın tutumu E) takt

tezliyi 

66

Yerinə yetirildiyi müddətdə informasiya kompyuterdə harda saxlanılır?  A)Əməli yaddas va fiziki yaddasda  B)BiOS-da  

C)ROM-da  D)RAM-da   E)CMOS-da

67

Takt tezliyi nəyə deyilir?   A)Prosessorun sürətinə  B)Əməli yaddasin tutumu  C)Daimi yaddasın tutumu  D)BiOS-un sürəti   

E)Monitorun gorüntü effekti

68

Prosessor özündə hansı funksiyanı birləşdirir? A)Hesab-məntiqvə idarəetmə qurğusudur B)Müvəqqəti yaddaş qurğusudur

C)Cıxış qurğusudur D)Operativ yaddaşdır E)Xarici yaddas

qurgusudur

69

 Aşağıdakılardan hansı məlumat daşıyıcısı deyil?  A)Fləş kart  B)DVD  C)CD   D)Audi plata   E)Disket

70

Alqoritmdə təkrarlanmaların olması hansı alqoritmə aiddir? A)Budaqlanan B)Dövrü C)Xətti D)Xətti və dövrü E)Heç biri

71

Hansı periferiya qurgusu deyil? A)Maus B)BİOS C)KlaviaturaD) Printer   E)Modem


72

 Prosessor informasiyanı hansı formada emal edir? A)16-lıq 

kodda B)2-lik kodda C)8-lik kodda  D)10- luq kodda  E)hec bir 

kodda


73

Kompyuterin yaranma tarixi hansı maşınla başlanır? A)İBM 

360 B)URAL-22 C)MiNSK-2 D)ENİAC E)NOTEBOOK

74

Periferiya qurğuları nə üçün istifadə olunur? A)İnformasiyanindaxil və xaric edilməsini təmin edir B)Əməliyyat sistemini

yükləmək üçün istifadə olunur C)Xarici yaddaş qurğusudur

D)Kompyuterdə saatı və tarixi yadda saxlayır E)Monitorda

vizual görüntü yaradir

75

Yaddaşda


saxlanılan

proqramı


yerinə

yetirmək


üçün

cagnldiqda

....

düşür və .... tərəfindən emal olunur?A)Prosessor, Kes yaddas B)Əməli yaddas, prosessor C)BiOS,

HDD D)Əməli yaddas, HDD E)BiOS, SMOS

76

Hansı topologiyada bütün kompyuterlər bir mərkəzi qovşaqlabirləşdirir  A)şin B)qarişıq C)ağacvari D)halqavari  E)ulduz

77

Birincisəviyyəli keş yaddaş harada yerləsir? A)Əməli

yaddasda B)BiOS-da C)Mikroprosessorun daxilində D)VGA -

nın daxilində  E)CMOS-da

78

İkinci səviyyəli keş yaddaş harada yerləşir? A)Prosessorundaxilində B) Ana plata üzərində olan prosessor və RAM

arasında yerləşir C)Monitorun daxilində D)BİOS-da E)Xarici

yaddaşda

79

Asağıdakılardan hansı prosessorun əsas parametrlərindənsayılır? A)İstifadə olunan yaddaşin tutumudur B)Bir saniyədə

icra olunan əməliyyatların sayı

C)İstifadə olunan yaddas

D)Xarici yaddaş qurğuları E)Kes yaddaşın işini zəiflədir

80 İP ünvanının uzunluğu neçə bitdir A)4  B)24 C)32 D)16  E)8

81

CMOS əsas funksiyasınədən ibarətdir? A)Kompyuterin

konfuqurasiyasın, zamanı və tarixi yadda saxlayır B)Ədədlərin

mikroprosessora ötürülməsini təmin edir C)Əməli yaddaşa

aiddir D)Fərdi kompyuterlərdə gərginliyin tənzimlənməsi

funksiyasi  E)Fizki yaddaş funksiyası

82

İnformasiyanın aktuallıq xassəsi aşağıdakıdır A)informasiyaobyektiv gercəkliyə uyğun olmalıdır B)informasiya mövcud

zaman anına uyğun olmalıdır C)informasiya onu qəbul edən

tərəfindən tam anlaşılmalı, başa düşlməlidir D)tədqiq olunan

obyekt və ya proses haqqında toplanmış informasiyanın

miqdarı ilə ölçülür E)hesablama sistemlərinin emaletmə və

ötürmə obyektidir

83

Kompyuterə qosulan qurğular nəyin köməyilə sistemləəlaqələn-dirilir?

A)HDD


B)RAM

C)FDD


D)VGA

E)DRiVER84

Aşağıda verilənlərdən hansi BiOS-a aid edilirA)Fiziki yaddas

B)Sabit

yaddaş C)Əməli yaddaş D)Video yaddaş E)Keşyaddaş

85

CPU nə deməkdir? A)Fiziki yaddaş  B)Əməli yaddas  C)Keş yaddaş  D)Video yaddaş   E)Mikroprosessor

86

Hansı kombinasiya yadda saxlama funksiyasını yerinə yetirir?  A)Shift+P B)Ctrl+D C)Alt+F  D)Ctrl+S   E)Shift+E

87

Alqoritmin ən yığcam təsvir vasitəsi hansıdır? A)Sözlə təsvirB)Sxemlə təsvir C)Hamısı D)Heç biri E)Alqoritmik dillə təsvir

88

Fayl asağıdakılardan hansında saxlanılır?  A)Əməli yaddasda  B)Xarici yaddasda  C)Video kartda  D)BiOS-da E)CMOS-da

89

Mətn sahəsində kursoru idarə etdirən düymələr hansıdır?A)Page Up, Home B)Caps Lock, Page Dn C)Shift, Enter

D)Ctrl, Shift  E) Delete, Num Lock

90

Hansılar İnternet xidməti deyil A)Paint  B)Gopher C)Telnet D)www  E)E-mail

91

Ana platadan prosessora gələn və gedən informasiyalara sürətlimüraciət üçün hansı yaddas qurğusundan istifadə olunur?

A)Video  B)Keş C)Disket  D)CMOS  E)CD

92

Alqoritm elə təsvir olunmalıdır ki,ondan hamı istifadə edəbilsin.Söhbət

alqoritmin

hansı

xassəsindəngedir?

A)Nəticəvilik B)Sonluluq C)Diskretlik D)Kütləvilik

E)

Müəyyənlik93

Aşağıdakı bəndlərin hansında alqoritmin növləri düzgün veril-

misdir? A)Müəyyənlik, dövrülük, budaqlanan B)Sadə, xətti,

budaqlanan

C)Budaqlanan,

murəkkəb,

ümumilik

D)Budaqlanan, dövri, xətti

E)Kütləvilik, determininantlıq,

xətti


94

Asağıdakılardan hansını alqoritmin xassələrinə aid etmək

olmaz? A)Müəyyənlik B)Diskretlik C)Kütləvilik

D)Xətti


E)Nəticəvilik

95

Verilənlədən hansını alqoritmin strukturuna aid etmək olar?A)Şəbəkə strukturu B)Şəbəkə və diaqram stukturu C)Dövrü

və xətti strukturu D)Budaqlanan və səbəkə strukturu E)Xətti,

şəbəkə va dövrü struktur

96

İnformasiyanın alınması, saxlanması, emalı, ötürülməsihansıdır

A)Nəzəri


informatika

B)Texniki

informatika

C)İnformasiya

prosesləri

D)Sosial


informatika

E)İnformatlaşdırma vasitələri  

97

Hansı


yaddaşa

göndərilən

informasiya

kompyuter

söndürüldükdən sonra silinir:

A) xarici yaddaşda B) əməli

yaddaşda C) müvəqqəti yaddaşda D) yuksək surətli yaddaşda

E) heç birində
98

Alqoritm kompyuterdə nə ilə icra olunur?

A)Əməliyyat

sistemi ilə B)Proqramlasdırma dili ilə C)Xidməti proqramla

D)Drayverlə  E)Strimmer ilə

99

Faylın adında hansı simvollardan istifadə etmək olmaz  A)/ | \ ? * " < >  B)??/ ( )!  C)*< > # @  D)% ? ^ ||   E)|| " < > *

100


Mövqeli say sistemləri hansılardır? A) ikilik, onluq, səkkizlik, 

onaltılıq  B) Roma rəqəmləri, ikilik, onluq         C) ikilik, 

Roma rəqəmləri, onluq, səkkizlik  D) onluq, Roma rəqəmləri, 

onaltılıq E) səkkizlik, onluq, Roma rəqəmləri

101

Windows əməliyyat sistemində explorer proqramının təyinatınədir A)proqramlar arasında əlaqə yaradır B)kompyuterin işini

idarə edir C)proqram qruplarını saxlayan bölmələr də daxil

olmaqla müxtəlif proqramların adları daxil olan bir menyudur

D)sadə klipləri yaratmaq üçün  E)şəkil çəkmək üçün 

102

Müasir kompyuterlərin arxitekturasını kim təklif etmisdir? A)ConFon Neyman

B)Corc Bul

C)Ada Lavleys

D)Norbeil Viner

E)Vilhelm Leybnis

103


Qarşıya qoyulmus konkret məsələlərin həlli ücün nəzərdə tutulmuş

proqramlar hansılardır A)Sistem proqramları B)Texniki xidməti

proqramlar C)Tətbiqi proqramlar  D)Servis proqramları E)Örtüklər

104


CMOS

əsas


funksiyası

nədən


ibarətdir?

A)Kompyuterin

konfuqurasiyasın, zamanı və tarixi yadda saxlayır B)Ədədlərin

mikroprosessora ötürülməsini təmin edir C)Əməli yaddaşa aiddir

D)Fərdi kompyuterlərdə gərginliyin tənzimlənməsi funksiyasi

E)Fizki yaddaş funksiyası

105

 Alqoritm asağıdakılardan hansı ilə təsvir olunmur A)Blok sxem ilə  B)Təbii dil ilə  C)Proqram ilə  D)Cədvəl ilə  E) 

Diaqram ilə

106

Alqoritmin blok sxemlə təsvirində müqayisə hansı fiqurla isarə olunur?   A)Ellips    B)İstiqamətlənmiş ox ilə  

C)Paraleloqramla  D)Romb ilə  E)Düzbucaqlı

107

ASCII kodlaşdirma sistemi nəyi kodlaşdırır?   A)Simvolları B)Latın hərflərini    C)Rəqəmləri    D)Milli əlifbanın hərflərin  

E)Latın hərfləri və simvollar

108

Aşağıdakılardan hansılar riyazi və məntiq əməliyyatların yerinə yetirilməsini təmin edir  A)HDD   B)BİOS  C)CPU   D)RAM 

E)VGA


109

Kompyuterdə həmişə böyük hərfləri yığmaq üçün klaviaturada 

hansı düymədən istifadə olunur    A) Caps Losk   B) Home  C) 

Del   D) Esc   E) Ctrl
110

Daxiletmə və xaricetmə qurğuları kompyuterdə hansı

əməliyyatı yerinə yetirir. A) informasiyanın kompyuterə daxil

və xaric edilməsini

B) informasiyanın silinməsini

C)

şəbəkədə məlumatların silinməsini D) qrafiki əməliyyatlarınyerinə

yetirilməsini

E)hesablama

prosesinin

yerinə

yetirilməsini111

Aşağıdakılardan hansılar verilənlər bazasının idarəetmə

sisteminə aid edilir 1.Avast 2.Mac ОС 3.Access 4.Oracle

5.FoxPro 6.Case 7.Proqress

A)1, 3, 4, 6

B)2, 3, 4, 5, 7

C)2, 3, 4, 7   D)3, 4, 5, 7  E)3, 4, 5, 6, 7

112


S=a

1

+ a2

cəminin hesablanması alqoritmin hansı növünə aid

edilir A)xətti

B)budaqlanan

C)dövrü D)xətti və dövrü

E)budaqlanan və xətti

113

Texniki xidmət proqramları proqram təminatının hansı növünəaid

edilir?


A)İxtisaslasdırılmış

proqramlara

B)Tətbiqi

proqram təmi-natina C)Sistem proqram təminatına D)Xüsusi

proqram təminatı  E)Proqramlaşdırma instrumentləri

114


İlk elektron hesablama maşını neçənci ildə yaradılıb?

A) 1955   B) 1946    C) 1949   D) 1947    E) 1948

115

Aşağıdakılardan hansı kompyuter şəbəkəsində düzgün yazılmış İP ünvanıdır A)100.171.256.124.35 B)100.171.123.25 

C)900.324.09-.1 D)28.258.123.001  E)11.355. 259.127

116

Kompyuter oyunları hansı proqramlara aid edilir A)Sistemproqramları B)Xidməti proqramlar C)Tətbiqi proqramlar

D)Antiviruslar  E)Viruslar

117

2 bayt neçə bitdir?  A) 8 bit   B) 16 bit   C) 24 bit  D) 32   E) 64 bit

118


Hansı qrafiki redaktorlara aiddir? A)Java B)Fortran C)Basic

D)Corel Drav    E)Object

119

Kompyuterin xaricetmə qurğuları hansılardır? A) mikrofon,web kamera, scaner B) printer, səs gücləndidriciləri, monitor

C) hard disk, ana kart, prosessor D) qida bloku, BİOS, hard

disk E) ana kart, prosessor     

120


Apple kompyuterlərində hansı əməliyyat sistemindən istifadə 

edilir? A)Linux  B)Windows C)Unix  D)Vista  E) Mac ОС

121

Asağıda verilənlərdən hansı əməliyyat sisteminə aiddir?A)Kompyuterin əsas qurgularının yığımıdır B)Aşağı səviyyəli

proqramlaşdırma sistemidir C)Kompyuterin bütun qurğularının

qarşılıqlı şəkildə isini təmin edən və istifadəçilərə bu

gurğularla işləmə imkanı yaradan proqramlar yığımıdır

D)Sənədlərlə əməliyyat aparmağa imkan verən proqramlar

yığımıdır E)Кompyuter viruslarının məhv edilməsi ücün

proqramdır122

Verilənlərdən

hansı

arxivləşdirməproqramı

adlanır:


A)Faylların sıxılmasını təmin edən B)Faylların rezerv surətinin

alınması C)Inerpretator D)Verilənlər bazasının idarəedilməsi

sistemi E)Translyator

123


Tətbiqi proqramlara aid olmayanı göstərin: A)Cədvəl

prosessorları B)Oyun proqramları C)Lüğət və tərcüməçi

proqramlar  D)Əməliyyat sistemləri   E)VBIS

124


Qarşıya qoyulmus konkret məsələlərin həlli ücün nəzərdə

tutulmuş


proqramlar

hansılardır

A)Sistem

proqramları

B)Texniki xidməti proqramlar C)Tətbiqi proqramlar D)Servis

proqramları E)Örtüklər

125

Notepad, WordPad, Paint, Calculator proqramlarını qoşmaqüçün hansı proqramlardan istifadə edilir A)Start/Proqrams-

/Accessories B)Start/Proqrams-/System Tools C)Start/StartUp

D)Start/ControlPanel E)Start-/Documents

126


Kompyuterin daxiletmə qurğuları hansı qurğulardır?

A)

printer, monitor, maus B) klaviatura, maus, scaner C) səsgücləndiriciləri, RAM, BİOS D) qida bloku, BİOS, hard disk

E) ana kart, prosessor

127

Yükləyici virusların fərqləndirici xüsusiyyətiA)Disklərin

yükləyici sektorlarını zədələyirlər B)Proqramların ilk işləmə

zamanı onları zədələyirlər C)Kompyuterin işə salınması

zamanı fəaliyyət göstərirlər D)Yoluxmus faylların bütün kod

sistemini

dəyişirlər

E)Həmisə

faylların

genislənməsini

dəyişirlər

128

Fayl viruslarının funksiyası nədir? A)Disklərin yükləyicisektorlarını zədələyirlər B)Həmişə yoluxmuş faylların kod

sistemini dəyisirlər C)Həmişə faylların uzunluğunu dəyişirlər

D)Həmisə faylın əvvəlini dəyisirlər

E)Həmişə faylların

genişlənməsini dəyişirlər 

129


RAM harada yerləşir? A) Hard diskdə yerləşir B) Qida

blokuna taxılır

C) Ana kart üzərində yerləşir

D) BİOS


üzərində yerləşir E) Prosessorda yerləşir

130


Qarşıya qoyulmus konkret məsələlərin həlli ücün nəzərdə tutulmuş

proqramlar hansılardır A)Sistem proqramları B)Texniki xidməti

proqramlar C)Tətbiqi proqramlar  D)Servis proqramları E)Örtüklər

131


Arxiv faylın cari fayldan asağıdakı fərqi vardır A)bu fayllara

giriş az vaxt aparır B)redaktə edilməsi rahatdır C)viruslardan

daha etibarlı müdafiə edilir D)diskdə nisbətən az yer tutur

E)Diskdə nisbətən çox yer tutur 

132

DOS, MAC, Linux üçün ortaq olanı secin A)Birməsələliəməliyyat sistemləridir B)Çoxməsələli əməliyyat sitlemləridir

C)Əməliyat sistemləridir D)Çoxistifadəçili əməliyyat siste-

midir E)Tətbiqi proqramlardır133

Servis


proqramlarının

tərkibinə

daxil

olanları


seçin

A)Utilitlər, əməliyyat sistemləri, örtüklər

B)Translyator,

utilitlər, antiviruslar C)Utilitlər, örtüklər, antivirus proqramları

D)İnterpretator, kompulyator, assembler E)Utilitlər, örtüklər,

ekspert sistemləri

134

ASCİİ standartı üzrə bir simvol neçə bit yer tutur. A) 8 bitB) 16 bit   C) 32 bit    D) 20 bit  E) 10 bit

135


Məlumat nədir A)hər hansı bir prosesin gedişatını göstərən

cihaz və ya insanlar tərəfindən qeyd olunan fakt əlamət

müşahidə və hadisədir B)texniki vasitələrdə saxlanması, emal

edilməsi və ötürülməsi üçün formal şəkildə saxlanılan

C)informasiyanın təsvir olunmuş formasıdır D)mücərrəd

varlıqdır E)ad, qiymət, tip və struktur xarakteristikalara

malikdir

136


Bütün......... proqramlar müəyən dərəcədə istifadəçi səhv-

lərindən mühafizəni təmin etməklə, faylların təsadüfi korlanma

ehtimalını azaldır A)tətbiqi

B)sistem


C)servis

D)örtük


E)antivirus

137


Asağıdakılardan hansı internet üçün proqramlaşdirma dilləri

sırasına daxildir?

A)C, С++

B)HTML, PHP

C)Basic,

Delphy  D)HTML   E)C,-Basic

138

Tətbiqi proqram hesab edilməyəni seçin   A)Mətn redaktoru  B)Qrafik prosessor  C)VBIS  D)Ekspert sistemi   E)Servis 

proqramları

139

Kompyuterin sistem blokuna hansılar aiddir? A) bütünperiferiya qurğuları; B) printer, monitor; C) LCD və CRT tipli

monitorlar; D) skaner, plotter, strimmer; E) Ana lövhə,

mikroprosessorlar,  yaddaşlar, sərt disk

140


Obyektləri zənbilə getmədən kompyuterdən silinməsi üçün nə

etmək lazımdır? A) shift+del düyməsini sıxmaqla B) enter

düyməsini sıxmaqla C) Open əmri ilə D) restore ilə E)Start

düyməsini sıxmaqla 

141

Translyator hansi növ proqram təminatına aid edilir A)Ümumitəyinatlı

tətbiqi


proqramlar

paketi


B)Ixtisaslaşdırlmış

proqramlar paketi

C)Texniki

xidmət proqram paketləri

D)İnteqrallaşdırılmış

tətbiqi


proqram

paketi


E)Proqramlaşdırma sistemləri

142


MS-DOS əməliyyat sistemi neçənci ildə yaradılmısdır  A)1982   

B)1981   C)1960   D)1942   E)1985

143

Neyrokompyuterlərin element bazası əsaslanır A)elektronlampalar B)tranzistorlar C)bio və opto elementlər D)inteqral

sxemlər E)BİSvə ÇBİS

144

Faylları bir qovluqdan digər qovluğa köçürmək üçün hansı əmrdən istifadə olunur: A) new B)send C) delete D) copy E) 

Insert145

İnformasiyanın anlaşıqlıq xassəsi aşağıdakıdır  A)informasiya 

obyektiv gercəkliyə uyğun olmalıdır B)informasiya mövcud 

zaman anına uyğun olmalıdır C)informasiya onu qəbul edən 

tərəfindən tam anlaşılmalı, başa düşlməlidir D)tədqiq olunan 

obyekt və ya proses haqqında toplanmış informasiyanın 

miqdarı ilə ölçülür  E)hesablama sistemlərinin emaletmə və 

ötürmə obyektidir

146

Ms Word proqramında bütün yazıları qeyd edən qısayol düyməsi hansıdir   A)Ctrl +B   B)Ctrl +A   C)Ctrl +S    D)Ctrl 

+N     E)Shift +F3  

147

Windows əməliyyat sisteminin işçi masasının əsas elementləri hansıdır  A)Computer, recycle bin, network  B)Computer, 

recycle bin, excel   C)Word, excel, pover point  D)Note pad, 

Word pad, paint  E)FAT ,NTFS

148


İlkin proqramı kompyuter koduna çevirən proqram hansıdır?

A)Basic


B)Translyator

C)Akselarator

D)Fortran

E)Akselarator və translyator

149

JPG ad genişlənməsində olan faylda nə yerləsir? A)MahnıB)Video  C)Şəkil   D)Yalnız səkil və video  E)Heç biri

150


Unicode standartı üzrə bir simvol neçə bit yer tutur. A) 8 bit

B) 16 bit   C) 32 bit    D) 20 bit  E) 10 bit

151

Hansı qurğu ana plata üzərində deyil? A)CMOS B)ROMC)RAM  D)HDD E)CPU

152


Klaviaturanın rəqəmli hissəsini aktivləşirmək üçün hansı

klavişdən istifadə olunur? A)SCROLL B)Enter C)NUMLOCK

D)WIN E)INSET

153


Qısayolun silinməsi nəyin silinməsinə gətirir? A)obyektin

özünün,ona istinadın və bu obyektin yerləşdiyi qovluğun

B)obyektin yerləşdiyi qovluğun C)obyektin istinadın D)özünün

E)heç biri

154

Aşağıdakılardan biri İP unvanı ola bilməz: A)104.254.18.195 B)192.261.1.2 C)192.168.1.1 D)172.216.10.10 

E)176.41.87.216

155

Kodlaşdırma ilə informasiyanın mühafizə edilməsi necəadlanır? A)ASCII B)Unicode C)Kriptoqrafiya D)Spamlamaq

E)Kraklamaq 

156

İnternetdə informasiya mübadiləsi,axtarışını təmin edənxidmətdir: A)WWW B)POP3 C)HUB D)SMTP E)UTP

157


İnformasiya ötürülməsi zamanı aşağıda verilən prosesdə iştirak

etmə ardıcıllığı üzrə düzün: 1.informasiya kanalı 2.informasiya

mənbəyi 3.informasiya qəbuledicisi A)1,2,3 B)2,1,3 C)1,3,2

D)3,2,1 E)3,1,2

158

Yeni obyekt yaratmaq üçün kontekst menyunun "......."əmrindən istifadə edilir A)New B)Delete C)Copy D)Edit

E)Properties
159

pen color əmri nə iş görür A) şriftin ölçüsünü təyin edir B)

qələmin rəngini təyin edir C) sətrlərarası məsafəni təyin edir

D) sətrləri nömrələyir  E) abzasları nömrələyir

160


Üçbucağın perimetrinin hesablanması alqoritmi hansı alqoritm

aiddir? A)xətti B)xəti-budaqlanan C)dövrü D)xətti dövrü

E)budaqlanan 

161


Exceldə yaradılmış sənəd necə adlanır? A)İş vərəqi B)İş kitabı

C)İş dəftəri D)İş xanası E)İş sahəsi 

162

ASCII-də kodlaşdırılmış 10101010110101111010101110101010 informasiyasında neçə 

eyni simvol var?   A)1  B)2  C)3  D)4  E)5

163

dpi nədir? A)bir düyüm uzunluq vahidinə düşən nöqtələrin sayıB)bir santimetr uzunluq vahidinə düşən nöqtələrin sayı C)bir

kv.santimetr sahə vahidinə düşən nöqtələrin sayı D)bir

millimetr uzunluq vahidinə düşən nöqtələrin sayı E)qrafik fayl

formatıdır

164

Aşağıdakılardan hansı rastr təsvirlərin yaradılması üçünproqram deyil? A)Adobe Photoshop B)Paint C)Corel photo

paint  D)Picture publisher  E)Excel

165

Relyasiya verilənlər bazasının əsas elementi nədir? A)SahəB)Forma C)Cədvəl D)Yazı E)Mahiyyət elementi 

166


İkilik say sistemində verilmiş 11111 ədədini onluq say 

sistemində göstərin. A)15 B)31 C)25 D)21 E)37

167

Rəqəmsal ötürmənin analoq ötürməyə görə əsas üstünlüyünədir? A)Daha çox məlumat ötürülə bilir B)Daha uzaq

məsafələrə ötürülə bilir C)Kompüter tərəfindən emal edilə bilir

D)heç bir üstünlüyü yoxdur E)Mühafizə edilməsi daha asandır

168


Exceli işçi səhifəsində sətir və sütunların kəsişməsi necə 

adlanır? A)Diapazon B)Ortaq hissə C)Xana D)Aktiv xana 

E)Deaktiv xana

169


Mətn fraqmenti nəyə deyilir? A) mətnin bir abzasına B)mətnin

seçilmiş hissəsinə C)mətnin formantlaşmış hissəsinə D)mətnin

surəti çıxarılmış hissəsinə E)mətnin kəsilmiş hissəsinə

170


MS Excel hansı firmanın məhsuludur? A)IBM B)Microsoft

C)Apple D)HP E)Google 

171

"=SUM(A1:B4)"düsturunun

icrasından

sonra

uyğun


diapozandakı

ədədlər......

A)Toplanacaq

B)Vurulacaq

C)Silinəcək D)Çıxılacaq E)Ən böyüyü tapılacaq 

172


Bazanın giriş çıxış sistemi olub fərdi kompüterin qurğularını

testləşdirir və əməliyyat sisteminin yüklənməsini təmin edir:

A)BİOS B)RAM C)HDD D)CMOS E)ALL

173


Alqoritmin icrası zamanı eyni əməliyyatlar təkrarən bir neçə

dəfə yerinə yetirilərsə,belə alqoritm hansı növə aiddir? A)xətti

B)budaqlanan C)dövri D)tam budaqlanan E)diskret174

Sözlər arasında boşluq buraxmaq üçün hansı düymədən 

istifadə olunur? A)Enter B)Delete C)Spacebar D)Esc E)End

175


Aşağıdakılardan hansı vektor təsvirlərin yaradılması üçün

proqram deyil? A)Adobe illustrator B)Freehand C)Corel draw

D)Corel trace  E)Word

176


Cari vaxtda istifadə olunan proqramları və aralıq nəticələri

yadda saxlamaq üçün istifadə olunur: A)ROM B)HDD

C)RAM D)FDD E)BİOS 

177


Alqoritm sözü hansı alimin adı ilə bağlıdır? A)Evklid

B)Aristotel C)Əl Biruni D)Əl Xarəzmi E)Arximed

178

Aşağıdakılardan hansı qrafiki faylların genişlənmələri deyilA)Gif  B)Psd  C)Bmp  D)Jpg  E)Doc

179


Obyekti birdəfəlik silmək üçün klaviaturadan hansı əmr

verilməlidir?

A)Delete

B)Alt+Delete

C)Shift+Alt

D)Ctrl+Delete E)Shift+Delete

180

Obyekti birdəfəlik silmək üçün klaviaturadan hansı əmrverilməlidir?

A)Delete


B)Alt+Delete

C)Shift+Alt

D)Ctrl+Delete E)Shift+Delete

181


Qısayolun silinməsi nəyin silinməsinə gətirir? A)obyektin

özünün,ona istinadın və bu obyektin yerləşdiyi qovluğun

B)obyektin yerləşdiyi qovluğun C)obyektin istinadın D)özünün

E)heç biri

182

2Kbayt neşə bitdir? A)4 B)16384 C)16 D)8 E)256183

Hansı qurğu ana plata üzərində deyil? A)CMOS B)ROM

C)RAM  D)HDD E)CPU

184


MACHINTOSH (MAcOS)........? A)alqoritm dilidir B)qrafik

redaktordur C)əməliyyat sistemidir D)elektron cədvəlir E)mətn

redaktorudur

185


Hansılar əməliyyat sistemləri deyil? 1.Opera 2.OSI 3.Linux 

4.windows A)1,2 B)2,3 C)3,4 D)1,4 E)2,4

186

Word


proqramında kəsilmiş mətn hissəni neçə dəfə

yapışdırmaq mümkündür? A)24 dəfə B)1 dəfə C)İstənilən

sayda D)Buferdən silinənə qədər istənilən saydaE)Əvvəlcədən

müəyyən olunmuş sayda 

187

Hansılar


xaricetmə

qurğularıdır?

1.monitor

2.plotter

3.klaviatura 4.siçan 5.printer A)1,2,3 B)1,3,5 C)3,4,5 D)1,2,5

E)1,2,4


188

Hansılar


xaricetmə

qurğularıdır?

1.monitor

2.plotter

3.klaviatura 4.siçan 5.printer A)1,2,3 B)1,3,5 C)3,4,5 D)1,2,5

E)1,2,4


189

Bu yaddaş enerjidən asılı yaddaş deyil və oraya informasiya

kompüter istehsal olunan zaman yazılır və adi hallarda

dəyişdirilə bilməz: A)Daimi yaddaş B)Əməli yaddaş C)Xarici

yaddaş D)Flash yaddaş E)Keş yaddaş190

ASCII ilə kodlaşdırılmış "Salam" sözü kompüterin yaddaşında

neçə bayt tutur? (dırnaq işarələri nəzərə alınmır) A)10 B)5

C)14 D)40 E)20

191

Keş yaddaş.......? A)daimi yaddaşdır B)xarici yaddaşdırC)böyük tutumlu yaddaşdır D)kiçik tutmlu surətli yaddaşdır

E)sərt diskin bir hissəsidir bu yaddaş 

192

Ctrl düyməsini basılı vəziyyətdə saxlayaraq mausla sözüzərində bir dəfə sıxılarsa nə baş verər? A)Söz seçiləcək

B)Sözün olduğu sətir seçiləcək C)Sözün kursorun sağına düşən

simvolu seçiləcək D)Sözün olduğu cümlə seçiləcək E)abzas

seçiləcək 

193

Seçilmiş diapazonu mausla sürüşdürən zaman Ctrl düyməsisıxılarsa ....................? A)Diapazon silinər B)Diapazon yerini

dəyişər C)Diapazonun surəti alınar D)Diapazon genişlənər

E)Bu zaman diapazon gizlədilər

194


MS Excel proqramının 2007 və 2010 versiyalarında yaradılmış

faylın genişlənməsi hansıdır? A).xls B).doc C).xlc D).xlsx

E)docx

195


MS Excel proqramında mübadilə buferində ən çox neçə obyekt

saxlanıla bilər? A)1 B)İstənilən sayda C)Əvvəlcədən müəyyən

olunmuş sayda D)24 ədəd E)Kompüterin yaddaşından asılıdır

196


"Apple" firmasının istehsalı olan kompüterlər hansı əməliyyat

sistemi ilə işləyir? A)Linux B)UNIX C)Windows D)MS DOS

E)Macintosh

197


Aşağıda verilənlərdən biri internetdə axtarış sistemlərinə aid

deyil : A)Google B)Yandex C)Yahoo D)Rambler E)Skype

198

Aşağıdakılardan biri internet brauzerləri deyil A)OperaB)Google Chrome C)İnternet Explorer D)Yahoo E)FireFox

199


Aşağıda verilən alt domen adlarından hansı beynəlxalq

təşkilatlara aiddir A).com B).net C).org D).int E).edu

200

Bu şəbəkə topologiyasında kompüterlər mərkəzi qovşaqtərəfindən əlaqələndirilir və hər bir kompüter birbaşa servisə

qoşulur:


A)Şin(BUS)topologiyası

B)Dairəvi-

(RING)topologiya

C)Ulduzvari(Star)topologiya D)Ağacvaritopologiya   E)Qarışıq topologiya

: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Incesenet -> III
III -> "Fantastik" simfoniyasının müəllifi kimdir? a H. Berlioz b C. Verdi c A. Dvorjak d F. List
Incesenet -> Musiqi mədəniyyəti qədim dövrdə hansı ölkədə inkişaf etmişdir? a Misir,İran,Ərəbistan b Çin,İran,Azərbaycan
Incesenet -> Azərbaycan musiqisində xor a capellasının inkişafında hansı bəstəkar böyük rol oynamışdır?A Ü. Hacıbəyov
Incesenet -> 1 İ. F. Stravinski neçənci ildə anadan olmuşdur? a 1882 b 1888 c 1885 d 1880 e 1887
Incesenet -> 1399-cu ildə Əbdül Əziz Şərəfəddin oğlunun bürüncdən hazırladığı bu məmulat Ermitaj muzeyində saxlanılır. Bu
Incesenet -> İlk kompüter sayılır
Incesenet -> E Şəkidə 2 "Siyasətnamə" əsərinin müəllifi kimdir?
Incesenet -> Mir Seyid Əliyə "Nadir-ül-mülk" adı hansı ölkədə və nə üçün verilmişdir ? a "Xəmsə" əsərinə çəkdiyi


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə