Azərbaycan respublikasininYüklə 1,99 Mb.
səhifə1/45
tarix29.10.2017
ölçüsü1,99 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

Azərbaycan Respublİkasının

Əmək Məcəlləsİ

MÜNDƏRICAT

(Fəslin başlanğıcına getmək üçün müvafiq fəslin adının üzərində sol düyməni basın)
BÖLMƏLƏR (Fəsillər)


 1. ÜMUMİ NORMALAR (1-2)

 2. KOLLEKTİV MÜQAVİLƏ VƏ SAZİŞ (3-6)

 3. ƏMƏK MÜQAVİLƏ (7-12)

 4. İŞ VAXTI (13-14)

 5. İSTİRAHƏT VAXTI VƏ İŞÇİLƏRİN MƏZUNİYYƏT HÜQUQLARI (15-23)

 6. ƏMƏK NORMALARI, ƏMƏYİN ÖDƏNİLMƏSİ NORMALARI, QAYDALARI VƏ TƏMİNATLARI (24-27)

 7. ƏMƏK VƏ İCRA İNTİZAMI (28-29)

 8. İŞƏGÖTÜRƏNİN VƏ İŞÇİNİN QARŞILIQLI MADDİ MƏSULİYYƏ (30-32)

 9. ƏMƏYİN MÜHAFİZƏ (33-36)

 10. QADINLARIN, YAŞI 18-DƏN AZ OLAN İŞÇİLƏRİN VƏ AQRAR SAHƏDƏ ƏMƏK MÜNASİBƏTLƏRİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİ XÜSUSİYYƏTLƏ (37-39)

 11. ƏMƏK MÜBAHİSƏLƏ (40-45)

 12. İŞÇİLƏRİN SOSİAL SORTASI (46)

 13. YEKUN NORMALAR (47-48)

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

FƏSİLLƏR (Maddələr)BÖLMƏLƏR (Fəsillər)

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

 1 fevral 1999-cu il 618-IQ nömrəli “Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 1999-cu il, № 4, maddə 213) ilə təsdiq edilmişdir.Ümumİ normalar

Əsas müddəalar

Əmək müqavİləsİnİn tərəflərİnİn əsas hüquqları, vəzİfələrİ və əmək münasİbətlərİnİn tənzİmlənməsİ sahəsİndə ümumİ hüquqİ təmİnatları

Kollektİv müqavİlə və sazİş

Kollektİv müqavİlə və sazİşİn bağlanmasının ümumİ qaydaları

Kollektİv danışıqlar

Kollektİv müqavİlə

28 dekabr 2012-ci il tarixli 540-IVQD Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 8 fevral 2013-cü il, № 29, “Azərbaycan” qəzeti 10 fevral 2013-cü il, № 31) ilə 31-ci maddənin 2-ci hissəsinin “j” bəndində “həmkarlar ittifaqlarının üzvlərinin əmək haqqından üzvlük haqqının tutulması” sözləri “həmkarlar ittifaqının üzvü olan işçilərin əmək haqqından həmkarlar ittifaqına üzvlük haqlarının işəgötürən tərəfindən mühasibatlıq vasitəsi ilə tutulmasının təmin edilməsi və 4 iş günü müddətində həmin müəssisənin həmkarlar ittifaqı təşkilatının xüsusi hesabına köçürülməsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.Kollektİv sazİş

Əmək müqavİləsİ

Əmək müqavİləsİnİn bağlanması əsasları və qaydası

21 dekabr 2010-cu il tarixli 38-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 71) ilə 47-ci maddənin “ç” bəndində “ordinatorluq, internatura, bakalavrlıq” sözləri “rezidentura” sözü ilə əvəz edilmişdir.Əmək şəraİtİ, əmək funksİyası və bunların tətbİqİnİ tənzİmləyən hüquq normaları

İşçİlərİn və İş yerlərİnİn attestasİyasının keçİrİlməsİnİ tənzİmləyən hüquq normaları

Əmək müqavİləsİnə xİtam verİlməsİnİn əsasları və qaydaları

Əmək müqavİlələrİnə xİtam verİlərkən İşçİlərİn təmİnatları

Əmək müqavİlələrİnİn bağlanması, şərtlərİnİn dəyİşdİrİlməsİ və xİtamının sənədləşdİrİlməsİ qaydaları

İş vaxtı

İş vaxtının növlərİ və tənzİmlənməsİ qaydaları

İş vaxtının rejİmİ və İş vaxtından artıq vaxtda İşİn tənzİmlənməsİ qaydaları

İstİrahət vaxtı və İşçİlərİn məzunİyyət hüquqları

İstİrahət vaxtı

Məzunİyyət hüququ və onun təmİn edİlməsİ

Əmək məzunİyyətlərİnİn müddətlərİ

21 dekabr 2010-cu il tarixli 38-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 71) ilə 114-cü maddənin üçüncü hissəsinin “c” bəndində “xüsusi rejimli tədris” sözləri “xüsusi təhsil” sözləri ilə, “tədris müəssisəsində” sözləri “təhsil müəssisəsində” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

21 dekabr 2010-cu il tarixli 38-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 71) ilə 114-cü maddənin üçüncü hissəsinin “ç” bəndində “tədris” sözü “təhsil” sözü ilə əvəz edilmişdir.

21 dekabr 2010-cu il tarixli 38-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 71) ilə 118-ci maddənin birinci hissənin “a” bəndində “tədris” sözü “təhsil” sözü ilə əvəz edilmişdir.

21 dekabr 2010-cu il tarixli 38-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 71) ilə 118-ci maddənin birinci hissənin “ç” bəndində “tədris müəssisələrinin tərbiyəçilərinə (məktəbyanı internat tərbiyəçilərindən başqa)” sözləri “təhsil müəssisələrinin tərbiyəçilərinə (ümumtəhsil internat məktəbləri, xüsusi məktəblər və xüsusi internat məktəblərinin tərbiyəçilərindən başqa)” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

21 dekabr 2010-cu il tarixli 38-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 71) ilə 118-ci maddənin birinci hissənin “e” bəndində “məktəblərin” sözü “təhsil müəssisələrinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

21 dekabr 2010-cu il tarixli 38-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 71) ilə 118-ci maddənin ikinci hissənin “c” bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

21 dekabr 2010-cu il tarixli 38-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 71) ilə 118-ci maddənin ikinci hissənin “e” bəndində “məktəblərin” sözü “təhsil müəssisələrinin” sözləri ilə, “elmlər namizədi” sözləri “fəlsəfə doktoru” sözləri ilə əvəz edilmişdir.Yaradıcılıq və təhsİl məzunİyyətlərİ

21 dekabr 2010-cu il tarixli 38-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 71) ilə 122-ci maddənin birinci hissədən “aspiranturada,” sözü çıxarılmışdır.

21 dekabr 2010-cu il tarixli 38-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 71) ilə 122-ci maddənin ikinci hissənin birinci cümləsində “Elmlər namizədi” sözləri “Fəlsəfə doktoru” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

21 dekabr 2010-cu il tarixli 38-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 71) ilə 122-ci maddənin üçüncü hissədə “doktoranturada, aspiranturada təhsil alan (o cümlədən aspiranturaya daxil olmaq üçün)” sözləri “doktoranturada təhsil alan (o cümlədən doktoranturaya daxil olmaq üçün)” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

21 dekabr 2010-cu il tarixli 38-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 71) ilə 124-cü maddənin birinci və ikinci hissələr çıxarılmışdır.

21 dekabr 2010-cu il tarixli 38-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 71) ilə 124-cü maddənin üçüncü hissədə “məktəblərin” sözü “təhsil müəssisələrinin” sözləri ilə, “məktəblərinin” sözü “təhsili müəssisələrinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

21 dekabr 2010-cu il tarixli 38-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 71) ilə 124-cü maddənin dördüncü hissədə “məktəblərinin axşam və” sözləri “təhsili müəssisələrinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

21 dekabr 2010-cu il tarixli 38-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 71) ilə 124-cü maddənin beşinci hissədə “məktəblərin axşam və” sözləri “təhsil müəssisələrinin” sözləri ilə, “məktəblərinin axşam və” sözləri “təhsili müəssisələrinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

21 dekabr 2010-cu il tarixli 38-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 71) ilə 124-cü maddənin yeddinci hissədə “Orta ümumtəhsil məktəblərinin nəzdində axşam siniflərində və” sözləri “Ümumtəhsil müəssisələrinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

Sosİal məzunİyyətlər

Ödənİşsİz məzunİyyətlər

21 dekabr 2010-cu il tarixli 38-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 71) ilə 130-cu maddənin birinci hissəsinin “f” bəndindən “, aspiranturada” sözü çıxarılmışdır, “g)” bəndində “məktəblərdə” sözü “təhsil müəssisələrində” sözləri ilə əvəz edilmişdir.Məzunİyyət hüququnun həyata keçİrİlməsİ qaydaları

Məzunİyyət vaxtı üçün əmək haqqının ödənİlməsİ qaydaları

Əmək münasİbətlərİnə xİtam verİlərkən məzunİyyət hüququnun tənzİmlənməsİ qaydası

Əmək normaları, əməyİn ödənİlməsİ normaları, qaydaları və təmİnatları

Əmək normaları və İşəmuzd qİymətlərİ

Əməyİn ödənİlməsİ normaları

Əmək haqqının ödənİlməsİnİn formaları, qaydaları və əmək haqqından tutulmalar

28 dekabr 2012-ci il tarixli 540-IVQD Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 8 fevral 2013-cü il, № 29, “Azərbaycan” qəzeti 10 fevral 2013-cü il, № 31) ilə 175-ci maddənin 2-ci hissəsinin “f” bəndinin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və hissəyə yeni məzmunda “g” bəndi əlavə edilmişdir.Orta əmək haqqı və onun saxlanılması üzrə təmİnatlar

21 dekabr 2010-cu il tarixli 38-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 71) ilə 179-cu maddənin ikinci hissəsinin “h” bəndində “ixtisasartırma kurslarına” sözləri “əlavə təhsil müəssisələrinə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.1 sentyabr 2005-ci il tarixli 980-IIQD nömrəli “Məhkəmə-Hüquq Şurası haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 10, maddə 874) ilə Məcəllənin 179-cu maddəsinin 2-ci hissəsinə "n", "o" və "ö" bəndləri əlavə edilmişdir.

Əmək və İcra İntİzamı

Əmək və İcra İntİzamının təmİn edİlməsİ qaydaları

Əmək və İcra İntİzamının pozulmasına görə İntİzam məsulİyyətİ və onun tətbİqİ qaydaları

İşəgötürənİn və İşçİnİn qarşılıqlı maddİ məsulİyyətİ

İşəgötürən və İşçİnİn qarşılıqlı maddİ məsulİyyətİnİ müəyyən edən hallar

İşəgötürənİn İşçİyə vurduğu zİyana görə maddİ məsulİyyətİ və onun həllİ qaydaları

İşçİnİn İşəgötürənə vurduğu zİyana görə maddİ məsulİyyətİ və onun həllİ qaydaları

Əməyİn mühafİzəsİ

Əməyİn mühafİzəsİ normaları, qaydaları və prİnsİplərİ

Əməyİn mühafİzəsİnİn hüquqİ, təşkİlatİ-texnİkİ və malİyyə təmİnatı

İşçİnİn əməyİn mühafİzəsİ hüququnun həyata keçİrİlməsİ üçün təmİnatlar

Əməyİn mühafİzəsİ normalarına və qaydalarına əməl olunmasına nəzarət və İşəgötürənlərİn məsulİyyətİ

Qadınların, yaşı 18-dən az olan İşçİlərİn və aqrar sahədə əmək münasİbətlərİnİn tənzİmlənməsİ xüsusİyyətlərİ

Qadınların əmək hüququ və onun həyata keçİrİlməsİndə təmİnatları

Yaşı 18-dən az olan İşçİlərİn əməyİndən İstİfadənİn xüsusİyyətlərİ

Maddə 247. Yaşi 18-dən az olan işçilərin əmək hüququ və onun xüsusiyyətləri

Kənd təsərrüfatı müəssİsələrİndə İşçİlərİn və aİlə kəndlİ təsərrüfatı üzvlərİnİn əmək münasİbətlərİnİn tənzİmlənməsİ xüsusİyyətlərİ

Əmək mübahİsələrİ

Kollektİv əmək mübahİsələrİ

Kollektİv tələblərİn İrəlİ sürülməsİ və onlara baxılması

Kollektİv əmək mübahİsələrİ həllİnİn barışdırıcı üsulları

Kollektİv əmək mübahİsələrİnİn həllİ məqsədİ İlə

tətİl hüququnun həyata keçİrİlməsİ

Fərdİ əmək mübahİsələrİ, onların tərəflərİ və predmetİ

Fərdİ əmək mübahİsələrİnİn həllİ qaydaları

İşçİlərİn sosİal sığortası

İşçİlərİn sosİal sığorta olunmasının tənzİmlənməsİ

Yekun normalar

Bu Məcəllənİn tələblərİnə əməl olunmasına nəzarət. Əmək qanunverİcİlİyİnİn pozulmasına görə məsulİyyət

Azərbaycan Respublİkasının Əmək Məcəlləsİnİn tətbİqİ İlə bağlı hüquqİ tənzİmləmə məsələlərİ

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

1 fevral 1999-cu il 618-IQ nömrəli “Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 1999-cu il, № 4, maddə 213) ilə təsdiq edilmişdir.

1.20 fevral 2001-ci il tarixli 88-IIQD nömrəli "Yoluxucu xəstəliklərin immunoprofilaktikası haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 3, maddə 143)

2.27 mart 2001-ci il tarixli 107-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Mülki-Prosessual Məcəlləsinin tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 6, maddə 362)

3.5 oktyabr 2001-ci il tarixli 178-IIQD nömrəli "Məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 11, maddə 672)

4.5 oktyabr 2001-ci il tarixli 186-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 77-ci maddəsinin 5-ci hissəsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 11, maddə 679)

5.12 oktyabr 2001-ci il tarixli 195-IIQD nömrəli "Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, № 1, maddə 2)

6.15 noyabr 2001-ci il tarixli 214-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 12, maddə 731)

7.23 aprel 2002-ci il tarixli 311-IIQD nömrəli "Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun və bu Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi və bəzi qanunvericilik aktlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 241)

12.30 dekabr 2003-cü il tarixli 569-IIQD nömrəli "Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinin tətbiq edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi və Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004-cü il, № 1, maddə 10)

13.5 mart 2004-cü il tarixli 598-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin tətbiq edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004-cü il, № 3, maddə 133)

14.30 aprel 2004-cü il tarixli 643-IIQD nömrəli “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi və bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004-cü il, № 7, maddə 505)

15.21 may 2004-cü il tarixli 675-IIQD nömrəli "Şəkərli diabet xəstəliyinə tutulmuş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 79-cu maddəsində dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004-cü il, № 6, maddə 413)

16.1 sentyabr 2004-cü il tarixli 729-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə bəzi əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004-cü il, № 9, maddə 672)

17.3 dekabr 2004-cü il tarixli 795-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004-cü il, № 12, maddə 981)

18.4 mart 2005-ci il tarixli 848-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 120-ci maddəsinə əlavə edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 3, maddə 151)

19.4 mart 2005-ci il tarixli 856-IIQD nömrəli “Fövqəladə vəziyyət haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi və bəzi qanunvericilik aktlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 4, maddə 278)

20.15 aprel 2005-ci il tarixli 888-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əlavə edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 560)

21.1 sentyabr 2005-ci il tarixli 980-IIQD nömrəli “Məhkəmə-Hüquq Şurası haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 25 oktyabr 2005-ci il)

22.30 sentyabr 2005-ci il tarixli 1023-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 11, maddə 1001)

23.30 dekabr 2005-ci il tarixli 44-IIIQD“Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 6 yanvar 2006-cı il)

24.03 mart 2006-cı il tarixli 73-IIIQD nömrəli "Azərbaycan Respublikasının Hərbi nəqliyyat vəzifəsi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2006-cı il, № 05, maddə 385)

25.10 oktyabr 2006-cı il tarixli 155-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 11, maddə 923)

26.10 oktyabr 2006-cı il tarixli 152-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1004)

27.8 dekabr 2006-cı il tarixli 194-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1025)

28.19 dekabr 2006-cı il tarixli 204-IIIQD nömrəli Qanun (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1030)

29.6 mart 2007-ci il tarixli 260-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 5, maddə 401)

30.17 aprel 2007-ci il tarixli 316-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 5, maddə 437)

31.17 aprel 2007-ci il tarixli 313-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 6, maddə 560)

32.16 iyun 2007-ci il tarixli 389-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 8, maddə 756)

33.1 oktyabr 2007-ci il tarixli 424-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1049)

34.9 oktyabr 2007-ci il tarixli 430-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1053)

35.1 fevral 2008-ci il tarixli 540-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2008-ci il, № 3, maddə 156)

36.16 may 2008-ci il tarixli 608-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 600)

37.13 iyun 2008-ci il tarixli 648-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 602)

38.2 oktyabr 2008-ci il tarixli 697-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 30 oktyabr 2008-ci il, № 242, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2008-ci il, № 10, maddə 887)

39.2 oktyabr 2008-ci il tarixli 699-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 16 noyabr 2008-ci il, № 257, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 11, maddə 960)

40.16 dekabr 2008-ci il tarixli 743-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 15 fevral 2009-cu il, № 36, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 48)

41.24 fevral 2009-cu il tarixli 771-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 17 may 2009-cu il, № 105, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 05, maddə 294)

42.28 aprel 2009-cu il tarixli 807-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 26 iyun 2009-cu il, № 137, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 06, maddə 399)

43.4 dekabr 2009-cu il tarixli 927-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 24 dekabr 2009-cu il, № 286)

44.20 oktyabr 2009-cu il tarixli 891-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 25 dekabr 2009-cu il, № 287)

45.4 dekabr 2009-cu il tarixli 924-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 13 fevral 2010-cu il, № 34)

46.01 fevral 2010-cu il tarixli 950-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 24 fevral 2010-cu il, № 43, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №2, maddə 75)

47.5 mart 2010-cu il tarixli 971-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 aprel 2010-cu il, № 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 04, maddə 275)

48.21 dekabr 2010-cu il tarixli 36-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti 23 yanvar 2011-ci il, № 16, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 1, maddə 11)

49.21 dekabr 2010-cu il tarixli 37-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 19 fevral 2011-ci il, № 39, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 70)

50.21 dekabr 2010-cu il tarixli 38-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 02, maddə 71)

52.10 iyun 2011-ci il tarixli 140-IVQD Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 5 iyul 2011-ci il, № 143, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 07, maddə 598)

53.16 oktyabr 2012-ci il tarixli 446-IVQD Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 01 dekabr 2012-ci il, № 268, “Azərbaycan” qəzeti, 02 dekabr 2012-ci il, № 269)

54.21 dekabr 2012-ci il tarixli 525-IVQD Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 6 fevral 2013-cü il, № 27, “Azərbaycan” qəzeti 10 fevral 2013-cü il, № 31)

55.28 dekabr 2012-ci il tarixli 540-IVQD Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” qəzeti, 8 fevral 2013-cü il, № 29, “Azərbaycan” qəzeti 10 fevral 2013-cü il, № 31)

: mecelleler -> doc
doc -> Azərbaycan respublikasinin
doc -> Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında
doc -> Ticarət gəMİÇİLİYİ MƏCƏLLƏSİ
doc -> Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında
doc -> Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında
doc -> Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi
doc -> Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında
doc -> Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
doc -> Azərbayjan respublikasinin torpaq məJƏLLƏSİ
doc -> Azərbaycan respublikasinin meşƏ MƏCƏLLƏSI


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə