«Азярбайжан Республикасынын яразисиндя ашкар олунмайан вя йа мящдуд даирядя йайылан зийанверижилярин, битки хястяликляри тюрядижиляринин вя алаг отларынын (карантин обйектляринин) Сийащысы»нын тясдиг едилмяси щаггындаYüklə 17,04 Kb.
tarix12.10.2018
ölçüsü17,04 Kb.
növüQaydalar


«Azərbaycan Respublikası Dövlət Dəniz Administrasiyasının, dənizçilik tədris müəssisələrinin, gəmiçilik sahəsində fəaliyyət göstərən və donanmaya malik olan müəssisə, təşkilat və şirkətlərin işçilərinin və Azərbaycan Respublikası bayrağı altında üzən mülki gəmilərin heyət üzvlərinin xidməti geyim formalarının və fərqlənmə nişanlarının təsviri və onların təchizatına dair Qaydalar»a

1 nömrəli əlavə

Azərbaycan Respublikası Dövlət Dəniz Administrasiyasının, dənizçilik tədris müəssisələrinin, gəmiçilik sahəsində fəaliyyət göstərən və donanmaya malik olan müəssisə, təşkilat və şirkətlərin işçilərinin və Azərbaycan Respublikası bayrağı altında üzən mülki gəmilərin heyət üzvlərinin xidməti geyim formalarının və döş nişanlarının təsviri
1. Kişilər üçün palto 2. Qadınlar üçün palto


3. Kişilər üçün plaş 4. Qadınlar üçün plaş


5. Kişilər üçün qış parad-çıxış xidməti geyim forması
6. Qadınlar üçün qış parad-çıxış xidməti geyim forması


7. Kişilər üçün yay parad-çıxış xidməti geyim forması8. Qadınlar üçün yay parad-çıxış xidməti geyim forması


9. Kişilər üçün qış gündəlik xidməti geyim forması
10. Qadınlar üçün qış gündəlik xidməti geyim forması


11. Kişilər üçün yay gündəlik xidməti geyim forması12. Qadınlar üçün yay gündəlik xidməti geyim forması


13. Kişilər və qadınlar üçün baş örtükləriQIS FURAJKASI YAY FURAJKASI ŞLYAPA
ALИ KOMANDA HEYƏTİNİN BAŞ KOMANDA HEYƏTİNİN KOMANDA HEYƏTİNİN
FURAJKA GÜNLÜYÜ FURAJKA GÜNLÜYÜ FURAJKA GÜNLÜYÜ
SIRAVİ HEYƏTİ

FURAJKA GÜNLÜYÜ BEYSBOLKA


BERET KOKARDA

14. Döş nişanları və düymələrUZAQ SƏFƏRLƏR KAPİTANI 1-Cİ DƏRƏCƏLİ MEXANİKDƏNİZ MÜFƏTTİŞLİYİNİN FƏXRİ DƏNİZÇİ NİŞANI

DÖŞ NİŞANI


SALPA DÜYMƏLƏR
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə