B axiş Testlər /1215#01#Y15#01#500qiyabi/Baxış t est : 1215#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 0,6 Mb.

səhifə24/24
tarix18.04.2018
ölçüsü0,6 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Sual: Azərbaycan Respublikasında Abşeron yarımadasından başqa neftlə çirklənmiş rayonları hansılardır? 

(Çəki: 1)

Lənkəran, Astara, Yardımlı, Bəhramtəpə

Şirvan, Neftçala, Siyəzən, Muradxanlı

Ordubad, Şərur, Şahbuz, Babək

Naftalan, Daşkəsən, Kəlbəcər, Laçın

Zəngilan, Şabran, Xızı, Siyəzən

Sual: Azərbaycan ərazisində ən çox kimyəvi gübrələrdən, pestisidlərdən və defoliantlardan hansı ərazilərdə 

istifadə edilir? (Çəki: 1)

Kür-Araz ovalığında

Samur-Dəvəçi ovalığında

Naxçıvan MR-da

Lənkəran düzənliyində

Qarabağ maili düzənliyində

Sual: Atmosfer havasına və torpaq sahələrinə atılan tullantıların həcminə və xüsusi çəkisinə görə fərqlənən 

şəhərlər hansılardır? (Çəki: 1)

Lənkəran, İmişli, Gədəbəy, Sumqayıt

Gəncə, Şəki, Qusar, Xaçmaz, Ağdaş

Bakı, Naxçıvan, Daşkəsən, Ağcabədi

Mingəçevir, Yevlax, Zaqatala, Şabran 

Bakı, Sumqayıt, Şirvan, Gəncə, Mingəçevir 

Sual: Respublika torpaqlarının ən çox alüminium oksidləri ilə çirklənmə prosesi hansı sənaye şəhəri ətrafında 

müşahidə olunur? (Çəki: 1)

Bakı şəhəri

Sumqayıt şəhəri

Mingəçevir şəhəri 

Gəncə şəhəri 

Naxçıvan şəhəri

Sual: Sənaye şəhərlərinin pozulmuş landşaftların torpaqlarının rekultivasiyası hansı mərhələlərlə aparılır? 

(Çəki: 1)

aqrotexniki və fiziki

fitomeliorativ və kimyəvi

texniki və bioloji 

gübrələmə və yumuşaltma

hidromeliorativ və texniki

Sual: Təsərrüfatın müxtəlif sahələrində pozulmuş təbii landşaftların bərpası üçün tətbiq edilən tədbirlər 

kompleksi necə adlanır? (Çəki: 1)

akkumlyativ tədbirlər

rekultativ tədbirlər

meliorativ tədbirlər

aqrotexniki tədbirlər

fitomeliorativ tədbirlər B

ÖLMƏ

: 22 02 

Ad

22 02 Suallardan

14

Maksimal faiz14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Стр. 73 из 79

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={CC24D5AF-1...
Sual: Şirvan şəhərində ətraf ərazilərin çirklənməsini sürətləndirən və kənd təsərrüfatına ciddi ziyan vuran əsas 

sənaye sahəsi hansıdır ? (Çəki: 1)

«Şirvanneft» neft-qazçıxarma idarəsi 

Kükürdlü mazut yanacağından istifadə edilən DRES

inşaat materialları kombinatı

mineral gübrələr istehsalı

qara və əlvan metallurgiya

Sual: Nəqliyyat vasitələrindən təbiətə atılan və ən çox sinir-əsəb, qan-damar, əqli çatmamazlıqlar kimi 

xəstəliklərin yaranmasına şərait yaradan kimyəvi maddələr hansılardır? (Çəki: 1)

maqnezium, hidrogen-subfid, karbon qazı

dəm qazı, azot oksidləri, qurğuşun

helium qazı, dəmir oksidləri və natrium-xlor

karbon oksidləri, benzol, təsirsiz qazlar

hidrogen xlorid, metallik nikel, sulfat turşusu 

Sual: Akkumlyativ dağ-mədən formalarının yayıldığı rayonlarda hansı təbii proseslər yaranır? (Çəki: 1)

süruşmə sel və daşqınlar

yeni tektonik proseslərin aktivləşməsi

defilyasiya, abraziya və aşınma

denudasiya, yuyulma və eroziya 

müxtəlif bitki formasiyalarının yaranması 

Sual: Rekultivasiya üçün təcrübədən keçirilmiş və sınanmış etibarlı metodlardan ən əlverişlisi hansıdır? (Çəki: 

1)

fenoloji analogiya metodu bioloji- texnogen metod

texniki metod

coğrafi indikasiya metodu

landşaft-ekoloji metod 

Sual: Abşeron yarımadasında ən az radioaktivlik müşahidə olunan ərazilər hansılardır? (Çəki: 1)

Ramana, Balaxanı

Nardaran, Mərdəkan

Suraxanı, Bilgəh

Binəqədi, Bibiheybət

Qala, Sabunçu 

Sual: Neft istismarı qurtardıqdan sonra ərazidən buruqların, beton əsasların təmizlənməsi hansı rekultivasiya 

üsulu ilə yerinə yetirilir? (Çəki: 1)

meliorativ

kimyəvi


bioloji

aqrotexniki

texniki 

Sual: Ümumiyyətlə respublika ərazisində nə qədər ərazi neft məhsulları ilə çirklənmişdirr? (Çəki: 1)

52,3 min ha 

35 min ha

17 min ha

28,8 min.ha 

45,5 min ha

Стр. 74 из 79

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={CC24D5AF-1...Sual: Hal-hazırda neft məhsulları ilə çirklənmiş torpaqlarında rekultivasiya aparılmış ərazilər hansılardır? 

(Çəki: 1)

Siyəzən, Şabran, Xızı

Bülbülə, Ramana, Qaradağ

Mərdəkan, Zirə, Pirəküşkül

İmişli, Muradxanlı, Carlı

Naftalan, Zəyəm, Mehmana

Sual: Abşeron torpaqların çirklənməsində neft məhsulları ilə yanaşı hansı tullantılar iştirak edir? (Çəki: 1)

metallurgiya, elektrotexnika və başqa sənaye tullantıları

kənd təsərrüfatı məhsullarının tullantıları

fermer (heyvandarlıq) təsərrüfatının tullantıları

kimyəvi və mineral gübrələrin vasitəsi ilə

məişət və bərk tullantılar vasitəsi ilə

Sual: Bioloji rekultivasiyada ilkin mərhələ olaraq hansı tədbirlər görülür? (Çəki: 1)

sahələr suvarılmalıdır

dənli bitkilər əkinməlidir

morfoloji diaqnostika edilməlidir

mineral və yerli gübrələr verilməlidir 

tullantı qalıqlarından təmizlənməlidir

Sual: Çirklənmiş torpaqlarda rekultivasiya işləri aparılan zaman ilk görülən tədbirlər hansılardır? (Çəki: 1)

əraziyə ağac və kol bitkilərinin əkilməsi

əraziyə kimyəvi və mineral gübrələrin verilməsi

torpağın üst qatının təzyiqli su vasitəsi ilə yuyulması

ərazinin metal qurğu və tullantılardan təmizlənməsi 

 neftlə çirklənmiş sahələrə başqa ərazilərdən gətirilmiş torpağın tökülməsi

Sual: Dağ-mədən işləri aparılan ərazilərdə hansı texnogen relyef formaları yaranır? (Çəki: 1)

denidasyon frmalar və karyer çuxurları

meliorativ formalar və tikinti qalıqları

yeni yaranmış formalar və akkumlyativ formalar 

metal qırıntıları və aşınm materialları

qədim süxur qatları və torpaq tərəcikləri 

Sual: Dağ-mədən işləri sahəsində yeni yaranmış formalar hansılardır? (Çəki: 1)

karyerlərdən çıxarılan materialların yayılması, müxtəlif tipli fasiyalar

əkin sahələri, böyük fermer təsərrüfatları

süni göl çuxurları, otarılma sahələri və yeni salınmış yollar

karyerlər, şaxtalar, çökəkliklər, tikinti ilə əlaqədar planlaşma işləri 

sürüşmə və uçqun sahələri, çay yatağının istiqamətinin dəyişdirilməsi

Sual: Neft və neft tullantıları ilə çirklənmiş torpaqların rekultivasiyası hansı üsullarla həyata keçirilir? (Çəki: 1)

kimyəvi və bioloji 

meliorativ və texniki

texniki və bioloji 

 irriqasiya

aqrotexniki

B

ÖLMƏ

: 23 01

Ad

23 01Suallardan

6

Maksimal faiz6

Sualları qarışdırmaq

Стр. 75 из 79

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={CC24D5AF-1...
Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Dağlıq ərazilərdə ot bitkilərinin qruplaşması, torpağın qalınlığı və biotik komponentlərin məhsuldarlığı 

hansı amillərdən asılıdır? (Çəki: 1)

kənd təsərrüfatı sahələrinin düzgün yerləşdirilməsindən

qar örtüyünün qalın olması və buzlaqlaşmasından

ərazinin relyef və mikroiqlim xüsusiyyətlərindən 

buzlaq ekzarasiyası və akkumlyasiyasının intensivliyindən 

yamacları təşkil edən süxurların litoloji tərkibindən

Sual: Azərbaycanın torpaq ehtiyatlarının kənd təsərrüfatı çirklənməsi ilə eyni zamanda hansı tullantılarla 

həddinindən çox çirklənmişdir? (Çəki: 1)

məişət tullantıları ilə

nəqliyyat tullantıları ilə

azot və fosfor gübrələri ilə

toksik maddələr və metallarla 

məişət sularının axıdılması ilə 

Sual: Kimyəvi gübrələrdən və pestisidlərdən istifadə torpaq sahələrinin çirklənməsi ilə yanaşı, başqa hansı 

problemlər yaradır? (Çəki: 1)

bitkilərin məhsuldarlığını və inkişafını zəiflədir

gübrəli bitkilərlə qidalanan heyvanların məhvinə səbəb olur

insanlarda bir sıra xəstəliklərin və bədxassəli şişlərin yaranmasına səbəb olur 

torpağın üst məhsuldar hissəsini aşındırır və şorlaşmaya səbəb olur

torpağın üst hissəsində buxarlanmanı azaldır və ziyanvericilərin sayı artır 

Sual: Torpaqların çirklənməməsinə qarşı sənaye tullantılarının tənzimlənməsi üçün hansı qaydalar tətbiq 

olunur? (Çəki: 1)

zavodlar bağlanır

istehsalat azaldılır

dövlət standartları tətbiq olunur 

yerli müşahidələr aparılır

yalnız monitorinq olunur

Sual: Səhra, yarımsəhra və digər quraqlığa davamlı ərazilərin torpaqlarının şorlaşmasının və 

bataqlıqlaşmasının səbəbləri nədir? (Çəki: 1)

dəmyə əkinçiliyi

suvarma əkinçiliyi

otarılma təsərrüfatı

dağ-mədən sənayesi 

biçənəklərin istifadəsi

Sual: Dağlıq ərazilərdə meşə altındakı torpaqların struturunun subnival və nival ərazilərlə müqayisədə daha 

möhkəm olmasının səbəbləri aşağıdakılardan hansıdır ? (Çəki: 1)

yamaclar meşə bitkilərinin kökləri ilə yaxşı bərkiyir 

meşə sahəsində rütubətin daha çox olması

meşə komplekslərinə antropogen təsirlər daha intensivdir

meşə torpaqlarında aşınma və denudasiya prosesləri daha güclüdür

burada taksonomik dərəcəli bir sıra fiziki-coğrafi komplekslər vardır B

ÖLMƏ

: 23 02

Ad

23 02Suallardan

19

Maksimal faiz19

Sualları qarışdırmaq

Стр. 76 из 79

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={CC24D5AF-1...
Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Ən nazik nə zəif strukturlu torpaq qatı hansı lanşaft qurşağını əhatə edir? (Çəki: 1)

dağ-meşə 

yarımsəhra

çöl-çəmən

meşə-çöl

dağ-çəmən 

Sual: Şiddətli yuyulmuş torpaqların yayıldığı ərazilərin gələcəkdə yarğan və dərələrlə daha çox 

parçalanmasının qarşısını almaq üçün hansı tədbirlər həyata keçirilir? (Çəki: 1)

fasiləsiz əkinçilik tədbirləri

kanallar vasitəsi ilə suvarma

kimyəvi və üzvi gübrələrin verilməsi

rekultivasiya və meliorasiya tədbirləri 

texniki, terraslaşdırma və meşəsalma 

Sual: Dağlıq ərazilərdə torpaqların korlanlasına insanın təsərrüfat fəaliyyəti ilə yanaşı hansı təbii hadisələrdə 

səbəb olur? (Çəki: 1)

süruşmə, uçqun, sel hadisələri 

yeraltı suların təsiri ilə şorlaşma

neft quyularının fontan vurması 

heyvandarlıq təsərrüfatının inkişafı

radioaktiv elementlərin şüalanması

Sual: Azərbaycanda torpaqların külək eroziyasından zərər çəkdiyi sahələr hansılardır? (Çəki: 1)

Xəzəryanı zona və Kür-Araz ovalığı

Talış dağları və Lənkəran düzənliyi

Qərbi Azərbaycan və Xəzəryanı zona 

Naxçıvanın yüksəkdaqlığı və Arazboyu düzənliklər

Böyük Qafqazın şimal-Şərqi və Gəncə-Qazax düzü

Sual: Azərbaycanda kollektor-drenaj şəbəkəsinin əsas əhəmiyyəti nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

suvarma və meliorasiya işlərinin həyata keçirilməsi 

rekultivasiya proseslərinin tətbiqi üçün

növbəli əkinçiliyin inkişaf etdirilməsi

torpaqlarda külək eroziyasının qarşısının alınması

əhalinin içməli su ilə təminatı üçün

Sual: Müxtəlif kimyəvi gübrələrlə, pestisidlərlə, defoliantlarla çirklənən torpaqlar əsasən hansı ərazilərdə 

yayılmışdır? (Çəki: 1)

Kür-Araz ovalığında 

Lənkəranın dənizsahili düzənliyində

Arazboyu düzənliklərdə

Qarabağ maili düzənliyində

Samur-Dəvəçi ovalığında

Sual: Pambıqçılıq və üzümçülük rayonlarında torpaqlarda konsentrasiyanın artmasına səbəb nədir? (Çəki: 1)

torpaqların təkrar şorlaşmaya məruz qalması

DDT və defoliantlardan hər il fəsiləsiz istifadə edilməsi

növbəli əkinçiliyin tətbiq olunması

fasiləsiz əkinçiliyin tətbiqi və mineral gübrələrin verilməsi

irriqasiya sistemlərinin yalnız kollektor-drenaj sistemindən ibarət olması

Стр. 77 из 79

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={CC24D5AF-1...Sual: Kür çayının geniş subasarlarında su altında qalmış münbit torpaqların təsərrüfat dövriyyəsindən 

çıxarılmasına səbəb nədir? (Çəki: 1)

su kanalları

kollektorlar

su anbarları 

su kəmərləri

bataqlıqlar

Sual: Neolit dövründə əkinçiliyin və heyvandarlığın başlandığı vaxtda Azərbaycan ərazisində neçə faiz meşə 

ilə örtülü ərazi olmuşdur? (Çəki: 1)

11 %


25 %

30 %


9 %

60 % 


Sual: Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu ərazisinin toraq sahələrinin çirklənməsinə səbəb olan sənaye müəsisəsi 

hansıdır? (Çəki: 1)

Alüminium zavodu

Maşınqayırma zavodu

Elektron avadanlıqları zavodu

Pambıqtəmizləmə zavodu

Kabel istehsalı zavodu

Sual: Azərbaycan ərazisində son 20 ildə ən çox antropogen təsirə məruz qalan meşə sahəsi hansıdır? (Çəki: 

1)

Sultanbud meşəsiPirqulu meşəsi

Hirkan meşəsi

Tuqay meşəsi

İlisu meşəsi 

Sual: Orta dağ-meşə qurşağında meşəsizləşdirilmiş ərazilərdə intensiv əkinçiliyin inkişaf etdirilməsi hansı 

prosesi gücləndirir? (Çəki: 1)

defilyasiya

eroziya


abraziya

akkumlyasiya

 korroziya

Sual: Bioloji rekultivasiyada ilkin mərhələ olaraq hansı tədbirlər görülür? (Çəki: 1)

sahələr suvarılmalıdır

dənli bitkilər əkilməlidir

mineral və yerli gübrələr verilməlidir 

morfoloji diaqnostika edilməlidir

neft tullantı qalıqlarından təmizlənməlidir 

Sual: Abşeron yarımadasının hansı hissəsinin torpaqları daha çox çirklənməyə məruz qalmışdır? (Çəki: 1)

şimal hissəsi

şimal-qərb hissəsi

şimal-şərq hissəsi

bütün sahil zolağı

cənub hissəsi 

Sual: Ağac, kol və ot bitkilərindən istifadə etməklə kompleksin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması hansı meliorativ 

metod vasitəsi ilə aparılır? (Çəki: 1)

fitomeliorativ

Стр. 78 из 79

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={CC24D5AF-1...
kimyəvi meliorasiya

hidrotexniki

bioloji meliorasiya

texniki meliorasiya 

Sual: Kimyəvi meliorasiya zamanı hansı tədbirlər görülür? (Çəki: 1)

ot bitkilərindən istifadə etməklə yaxşılaşdırma

mühəndis işlərinin tətbiqi

rekreasiya tədbirlərinin görülməsi

torpaqlara əhəngin və gübrələrin verilməsi 

torpaqların yenidən bərpa olunması 

Sual: Respublika ərazisində aqroirriqasiya tədbirləri aparılan torpaq sahələrində ən çox hansı landşaft növləri 

yaranır ? (Çəki: 1)

dağlıq landşaftı

meşə landşaftı

yarımsəhra landşaftı

alp çəmənlikləri

çəmən-bataqlıq landşaftı

Sual: Abşeron yarımadasının bərk tullantılarla çirklənməsinə səbəb olan əsas sənaye müəsisələri hansılardır? 

(Çəki: 1)

H.Əliyev adına Neft emalı zavodu

Abşeron DRES-i və Qaradağ daş karxanası

Qaz emalı zavodu və Keşlə maşınqayırma zavodu

Qaradağ sement zavodu və Bakı Gips məmulatı zavodu 

Azərneftyağ istehsalat birliyi və Azərsun şirkətlər qrupu

Sual: Respublikanın sənaye şəhərlərində müəsisələrin atdıqları tullantıların qarşısını almaq üçün hansı 

tədbirlər görulür? (Çəki: 1)

müəsisələrin daxilində xüsusi ölçmə cihazları yerləşdirilir

xüsusi dövlət müəsisələri tərəfindən monitorinqlər aparılır

şəhərdən kənar ərazilərə yığılaraq yandırılır

Xəzər dənizinin dərinliklərinə atılır

müəsisələr istədikləri qədər tullantı atmağa qadirdirlər

Стр. 79 из 79

Prometeus

31.03.2015http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={CC24D5AF-1...Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə