B axiş Testlər /1215#01#Y15#01#500qiyabi/Baxış t est : 1215#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 0,6 Mb.

səhifə2/24
tarix18.04.2018
ölçüsü0,6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

stratosferdən

mezosferdən

trosferin aşağı hissəsində

termosferdən

Sual: Canlı və cansız maddələrin qarşılıqlı təsiri zamanı yaranan sistemlər hansılardır? (Çəki: 1)

sadə coğrafi sistemlər

geosistemlər

akval sistemlər

struktur sistemlər

mürəkkəb sistemlər

Sual: Coğrafi təbəqənin qalınlığı litosferdə nə qədər götürülür.? (Çəki: 1)

17-18 km


20-25 km

4-5 km


10-12 km

30-32 km


Sual: Ekosistem terminini ilk dəfə elmə gətirən alim kimdir? (Çəki: 1)

 V.Dokuçayev

Ç.Darvin

İ.Gerasimov

C.Xarper

A.Tensli


Sual: Hansı fikir düzdür? (Çəki: 1)

coğrafi təbəqənin qalınlığı bir neçə metrdir

landşaft sferası təbəqələrin bütün hissələrini əhatə edir

landşaf sferasının qalınlığı bir neçə 100 m-lə ölçülür

coğrafi təbəqə ilə landşft sferası terminləri eyni məna verir

heç biri düzgün deyil

Sual: Hansı coğrafi sfera bütünlüklə coğrafı təbəqəyə daxil olur? (Çəki: 1)

atmosfer


litosfer 

mezosper


ekzosfer

hidrosfer B

ÖLMƏ

: 02 02

Ad

02 02Suallardan

10

Maksimal faiz10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Yer kürəsində zonal əlamətlərə malik və ekvatordan qütblərə doğru dəyişən təbii komponentlər 

hansılardır? (Çəki: 1)

torpaq, bitki örtüyü,canlı orqanizmlər

dağlıq ərazilər,çaylar, göllər

dənizlər və səhralar, çöllər

bitki örtüyü,yarğanlar, qobular

meşələr, düzənliklər, göllər

Стр. 4 из 79

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={CC24D5AF-1...Sual: Coğrafi mühit anlayışın ilk dəfə elmə kim gətirmişdir ? (Çəki: 1)

1866-ci ildə S.V.Kalesnik

1920-ci ildə D.L.Armand

1856-cı ildə F.N.Milkov

1860-cı ildə E.Reklyu

1880-ci ildə R.K.Markov

Sual: Landşaft sferası nədir? (Çəki: 1)

atmosferdə müşahidə edilən komplekslər

quruda və okeanda müşahidə olunan komplekslər

litosfer və atmosferdə olan komplekslər

yalnız okeanlarda olan kompleks

biosferdə müşahidə edilən kompleks

Sual: Landşaft tiplərinin formalaşmasında əsas rol oynayan amillər hansılardır? (Çəki: 1)

relyef və iqlim

iqlim

dağlıq ərazilərdüzənlik ərazilər

 torpaq


Sual: Coğrafi mühitə ekvivalent qötürülən termin hansıdır? (Çəki: 1)

landşaft sferası

landşaft tipi

coğrafi enlik

coğrafi təbəqə 

coğrafi uzunluq.

Sual: Həyatın əmələ gəldiyi ən nazik təbəqə hansıdır ? (Çəki: 1)

su səthi 

hava səthi 

quru səthi

təbii ərazi kompleksləri

coğrafi təbəqə 

Sual: Torpaq, bitki örtüyü və canlı orqanizmlər Yer kürəsində yerləşməsinə görə hansı əlamətlərə malikdir ? 

(Çəki: 1)

 azonal

 intrazonalzonal

üfiqi


şaquli

Sual: Fasiya nədir ? (Çəki: 1)

mikrokomplekslərin birləşməsindən yaranan sahələr

mürəkkəb mezokompleklərin birləşməsidir

ekoloji rejimlə şəciyyələnməyən kompleksdir

cografi təbəqənin yuxarı sərhəddidir

ərazinin özünəməxsus eynicinsli sahəsidir

Sual: P.İ. Brounovun ilk dəfə təbəqələr haqqında söylədiyi fikir hansı olmuşdur ? (Çəki: 1)

cografi təbəqə dörd sferadan təşkil olunmuşdur

atmosfer təbəqəsinin konkret sərhəddi yoxdur]

litosferdə radioaktiv elementlərin enerjisi çoxddur 

hidrosfer bütün təbəqələrlə əlaqədədir

biosfer populyasiyalardan təşkil olunmuşdur

Стр. 5 из 79

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={CC24D5AF-1...Sual: Sadə cografi sistemlər necə yaranır ? (Çəki: 1)

atmosferdə müşahidə edilən qazlardan

canlı və cansız maddələrin qarşılıqlı təsirindən

yalnız okeanlarda olan canlıların cəmindən

stratosferdəki ozon təbəqəsinin mövcudluğundan

meşə komplekslərindəki komponentlərin vəhdətindənB

ÖLMƏ

: 03 01

Ad

03 01Suallardan

9

Maksimal faiz9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Bakteriyaların konsetrasiyasının çox olduğu dərinlik hansıdır? (Çəki: 1)

1 – 100 m

800 m

600 m 


1500 m

2500 m 


Sual: Təbii kompenentlər sistemi arasında yaranan əlaqə neçə adlanır? (Çəki: 1)

erigeosfera 

geosistem

təbii ərazi kompleksi

landşaft sperası

coğrafi mühit

Sual: Ətraf mühitlə azad surətdə maddə və enerji mübadiləsi aparan açıq tipli bütov təbii varlıq hansıdır ? 

(Çəki: 1)

üfiqi struktur

şaquli struktur

təbii ərazi kompleksləri

coğrafi mühit

landşaft sperası

Sual: Materik yamacı (batial) zonası hansı dərinliyədək davam edir? (Çəki: 1)

2500-3000 m

6000-6500 m

6000-dən dərin

200-1000 m

1000-2500 m.

Sual: Bioloji həyatın ən zəngin olduğu okean mərtəbəsi hansıdır? (Çəki: 1)

ultraabissal zona

batial zona

materik ətəyi zona

abissal zona

şelf zonası

Sual: Hidrosfer və atmosferin kontakt təbəqəsinin aşağı qurtaracağı hansı dərinlikdə yerləşir? (Çəki: 1)

50-100 m

150-200 m

Стр. 6 из 79

Prometeus

31.03.2015

http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={CC24D5AF-1...


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə