B axiş Testlər /3506#01#Y15#01#500/Baxış t est : 3506#01#Y15#01#500Yüklə 0,53 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/20
tarix03.05.2018
ölçüsü0,53 Mb.
#41189
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

5

2

Sual: Suyun çirklənmə meyarı kimi Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən “icazə verilən qarışığın son həddi” (İVKSH) normativinin sayı (Çəki: 1)

500


90

120


200

600


Sual: Orqanizmin birbaşa və dolayı yolla əlaqədə olduğu (hadisə və əşyalar) təbii şərait necə 

adlanır (Çəki: 1)

mühit

kainat


günəş sistemi

su və oksigendən ibarət

yerin relyefi

Sual: Orqanizmin “yaşadığı mühit” terminindən başqa hansı terminlərdən istifadə olunur (Çəki: 

1)

ətraf təbii mühit, ekoloji mühit, yaşadığı yer, ətraf mühitekoloji mühit

yaşadığı yer

ətraf mühit

ətraf mühit, ekoloji mühit, yaşadığı yer

Sual: İnsanı əhatə edən mühit adətən dord (4) komponentdən ibarətdir. Bunlar hansılardır? 

(Çəki: 1)

ilkin təbii mühit, insan tərəfindən yaradılmış mühit, sosial mühit 

insan tərəfindən yaradılmış mühit

sosial mühit

təbii fəlakətin yaratdığı mühit

fəlakət verici silahla yaranmış mühit

Sual: Ekoloji amillər bir neçə qrupa bölünür . Bu qrupları sadalayın. (Çəki: 1)

canlı təbii (biotik) amillər, qeyri-canlı təbii amillər(biotik və ya fiziki-kimyəvi), insan fəaliyyəti 

ilə əlaqədar (antropogen) amillər

canlı təbii (biotik) amillər

qeyri-canlı təbii amillər(biotik və ya fiziki-kimyəvi)

insan fəaliyyəti ilə əlaqədar (antropogen) amillər

yem sahələrinin məhvi amili

Sual: İqtisadiyyatın inkişafına təsir edən təbii proseslərdən ibarət amillərə daxildir (Çəki: 1)

torpaq sürüşməsi , zəlzələlər 

zəlzələlər

sel və su basmaları

ildirim vurma

eroziya və səhralaşma
Sual: Ölkə ərazisinin neçə %-i 8-9 ballıq zəlzələ ehtimallı zonadır (Çəki: 1)

30%


15%

25%


35%

40%


Sual: Azərbaycanda daşqınlar Kür və Araz çaylarının hansı axarlarında baş verir (Çəki: 1)

aşağı axarlarında

yuxarı axarlarında

orta axarlarında

dəzniz vadisində]

dağ ətəyi zonalarda

Sual: Ətraf təbii mühitə dağıdıcı zərbə vuran ekstremal amillərə aid olan antropogen amillər 

hansılardır (Çəki: 1)

hərbi və təbii fəlakətlər , qəzalar, 16-dan 2000 hertsədək tezlikdən çox və Qs –dən az olan 

infrasəslər

hərbi və təbii fəlakətlər

qəzalar


16-dan 2000 hertsədək tezlikdən çox və Qs –dən az olan infrasəslər

təbii səslər

Sual: 130 dB-dən yüksək olan səs-küy insanın hansı üzvünə dağıdıcı təsir göstərir (Çəki: 1)

eşitmə orqanlarına

ürək –damar çatışmamazlığına 

baş gicəllənməsinə

əsəb gərginliyinə

qulaq batmasına

Sual: 180 dB-dən yüksək olan səs-küy hansı cismin çatlamasına (parçalanmasına) səbəb olur 

(Çəki: 1)

metalın

ağacın


daşın

torpaq qatının

oksigenin

Sual: Işığın fotosintetik udulması, ətraf mühitin tullantı udma qabiliyyəti necə adlanır: (Çəki: 1)

Abiotik

AbsorbasiyaAdsorbasiya

Aerazol


Aerob

B

ÖLMƏ

: 02#01

Ad

02#01Suallardan

13

Maksimal faiz13


Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %

Sual: Su ehtiyatları və istifadəsi statistikasının göstəricilər sisteminə daxildir (Çəki: 1)su ehtiyatları və istifadəsi, atılan çirkab sularının həcmi və təmizlənməsi, su ehtiyatlarına 

və səmərəli istifadəsinə yönəldilən xərclərin və onun səmərəliliyi

su ehtiyatları və istifadəsi

[yeniatılan çirkab sularının həcmi və təmizlənməsi 

sudan səmərəsiz istifadə olunması

su ehtiyatlarına və səmərəli istifadəsinə yönəldilən xərclərin və onun səmərəliliyi

Sual: Su ehtiyatı statistikasının müşahidə obyekti (Çəki: 1)

su götürən və su istifadə edicilərdir

su götürənlərdir

su istifadəçiləridir

su ehtiyatı axtaranlardır

su ambarlarını ucaldanlardır

Sual: Statistika müşahidəsinin vahidi içməli və çirkab suları qəbul edəcək (Çəki: 1)

müəssisə və təşkilatlardır

insanlardır

heyvanlardır

quşlardır

canlı aləmdir

Sual: Azərbaycanda mineral su mənbələri üç ( 3) kateqoriyaya bölünür. Hansılardır? (Çəki: 1)

karbon turşulu, karbohidrogenli , kükürdlü hidrogenli 

karbohidrogenli

kükürdlü hidrogenli

karbon oksidli

kükürdlü və karbon turşulu

Sual: Yer kürəsində su balansını belə bərabərlik şəklində vermək olar (Çəki: 1)

Ob + Гb = Oj + Гj

Ob - Qb = Oj + Qj

Ob + Qb = Oj - Qj

Ob × Qb = Oj × Qj

Oj + Qj = Ob - Qj

Sual: Suyun hava ilə zənginləşdirilməsi necə adlanır (Çəki: 1)

ağır metallar

aerazol

aerob


anaerobik

aerasiyaSual: Normadan artıq suyu yararsız edən xırdalanmış üzvi və qeyri-üzvi maddələrin suda 

mövcudluğu necə adlanır (Çəki: 1)

bərk hissəciklər

bentos


bioloji etalon

bakterialar

bərk qalıq

Sual: Səthi axınların təsiri ilə yamaclardan nazik torpaq təbəqələrinin yuyulub aparılması 

adlanır : (Çəki: 1)

səthi eroziya 

şırnaqlı eroziya 

yarqanlı eroziya 

su axını 

sürüşmə 


Sual: Humus suyu nədir ? (Çəki: 1)

bitki mənşəli turşularla zəngin su 

ağır metallarla zəngin su 

duzlu su 

bataqlıq suyu 

yataq suyu 

Sual: Suyun toprağı yuyub dağıtması necə adlanır: (Çəki: 1)

Suyun eroziyası

Suyun keyfiyyəti 

Suyun çirklənməsi

Suyun dövriyyəsi

Sürüşmə


Sual: Ölkə ərazisindəki bütün su tutarlarında olan suyun ümumi miqdarını uçota almaqla hansı 

göstərici hesablanır? (Çəki: 1)

Su ehtiyatlarının həcmi

 Su istehlakı

Çirkab suların həcmi

Təmizlənmiş çirkab suların həcmi

 Sudan istifadə əmsalı

Sual: Yerin üstünə çıxarmaq üçün əlverişli şəraiti olan sulu layın bir hissəsi necə adlanır? (Çəki: 

1)

Yeraltı su hövzələriYeraltı su yataqları

Yeraltı su axarları

Yeraltı su resursları

Yeraltı su obyektləri

Sual: Yeraltı su hövzələri dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)

Bir geoloji struktur daxilində olan qatlarda, boşluqlarda və sulu laylarda olan sular

Yerin üstünə çıxarmaq üçün əlverişli şəraiti olan layın bir hissəsi

Təzyiq altında bulaq və ya süzülmüş su şəklində çayın məcrasına axan yeraltı sular
Yüklə 0,53 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə