B axiş Testlər /3506#01#Y15#01#500/Baxış t est : 3506#01#Y15#01#500Yüklə 0,53 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə20/20
tarix03.05.2018
ölçüsü0,53 Mb.
#41189
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

ekologiya

ekologiya iqtisadiyyatı

ekologiya maliyyəsi

ekologiya auditi

ekologiya statistikası

Sual: İnsanlarının sağlamlığına və ətraf mühitə birbaşa vurulan zərərin dəyəri hansı xərcləri 

əhatə edir (Çəki: 1)

təbiətin qorunması xərcləri

atmosferin qorunma xərcləri

yerin mühafizəsi xərcləri

kainatın tədqiqi xərcləri

vurulan zərərlə bağlı xərclər

Sual: Ətraf mühitin sağlamlıq üçün əlverişli olması göstəriciləri ətraf mühitin bir və ya bir neçə 

təhlükəli axını göstəricisi (Çəki: 1)

zədələrin say nisbətidir

sağlamlığı itir mə dərəcəsi

ətraf mühitdən asılılıq

düzəltmə tədbirləri

sağlamlığa təsirin nəticələri

Sual: Ətraf mühitin sağlamlıq üçün əlverişli olması göstəriciləri (Çəki: 1)

ətraf mühitdən asılılıq

sağlamlığın bərpası

sağlamlığın vəziyyəti 

sağlamlıq dərəcəsi

ətraf mühitdən asılılıq, sağlamlığın vəziyyəti

Sual: Ətraf mühitin çirkləndirilməsinə görə vergi hansı subyektlərdən tutulur (Çəki: 1)

zərərin qarşəsını alandan

meşə zolağı salandan

su bəndi çəkənlərdən 

dənizi dərinləşdirənlərdən

ekoloji zərər vurandan

Sual: Ekoloji uçot sistemində xalis qiymətin müəyyənləşdirilməsi zamanı istifadə olunan 

göstərici (Çəki: 1)

renta haqqı

kökü üstə qağacın dəyəri

daş kömürün dəyəri

torfun dəyəri

çürümüş peyinin dəyəri

Sual: Kapitaldan əldə edilən ortaq gəlir daxil edilməklə, son istismar xərclərini çıxmaqla təbii 

ehtiyatlardan hazırlanmış son məhsulun bazar qiyməti kimi hesablanan göstərici (Çəki: 1)

cari qiymət

sabit qiymət

qəti qiymət

müqavilə qiyməti
bəyannamə qiyməti

Sual: Genetik amilləri dəyişdirə bilən amilin adı (Çəki: 1)

gen

metiz


mutagen

deltagen


mikrogen

Sual: Valideynlərdən keçməyən , lakin fərdi özunə məxsus öz gələcək törəmələrinə ötürülə 

biləcək xüsusiyyətə verilən ad (Çəki: 1)

gen


metis

mutasiya


mikrogen

deltagen


Sual: Riskin azalması üzrə alternativ inzibati və başqa tədbirlərin qiymətləndirilməsi prosesi və 

digər amillər nəzərə almamaqla müvafiq üsulların seçilmiş adı (Çəki: 1)

ani risk uçotu

dövri risk uçotu

illik risk uçotu

risk amillərinin uçotu

pərakəndə uçot

Sual: Bərk tullantıların ilkin həcminin sıxışdırılmasından sonrakı həcminə olan nisbəti göstəricisi 

(Çəki: 1)

sıxışdırma anı

sıxışdırma dərəcəsi

sıxışdırma üsulu

sıxışdırma əmsalı

presslənmə əmsalı 

Sual: Cari ildə əsas kapitalın ortaillik tam dəyəri 30 mln. man., məhsul buraxılışının həcminin 18 

mln. man olduğunu bilərək kapitalveriminin səviyyəsini hesablayın (Çəki: 1)

0.3 man

0.60 man


0.70 man

0.30 man


0.45 man

Sual: 2013-cü ildə əsas kapitalın yararlılıq əmsalının 70.8% olduğunu bilərək, onun köhnəlmə 

əmsalını hesablayın (Çəki: 1)

29.2%


28.2%

27.8%


29.1%

32.4%Sual: Müəssisədə məhsul istehsalının həcmi əsas dövrə nisbətən hesabat dövründə 36% 

artmış, əsas kapitalın ortaillik həcmi isə 12% çoxalmışdır. Əsas kapitaldan istifadənin necə 

dəyişdiyini tapın (Çəki: 1)

1.70


1.36

1.60


1.50

1.21


Sual: Cari ildə müəssisədə işə salınan əsas kapitalın dəyərinin 1,3 mln. man., ilin əvvəlində 

onların tam dəyərinin 5,0 mln. man., ilin axırında isə 5.8 mln. man. Olduğunu bilərək, 

təzələnmə əmsalını hesablayın (Çəki: 1)

25.9%


22.4%

20.0%


24.1%

23.6%


B

ÖLMƏ

: 09#03

Ad

09#03Suallardan

21

Maksimal faiz21

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Ekoloji təyinatlı əsaslı vəsait qoyuluşunun ümumi (mütləq) səmərəliliyi nəyə əsaslanır 

(Çəki: 1)

məsrəflə maya dəyərinə 

nəticə ilə ziyanın məbləğinə

məsrəflə gəlirin fərqinə

məsrəflə nəticənin müqayisəsinə

nəticə ilə mənfəətin müqayisəsinə

Sual: Əsaslı vəsait qoyuluşunun ümumi səmərəlilik göstəricisi əldə edilən səmərənin ekoloji 

təyinatlı əsaslı vəsait qoyuluşunun ümumi məbləğinə olan nisbətinin hesablanma düsturu 

(Çəki: 1)
Sual: Ekoloji təyinatlı əsaslı vəsait qoyuluşunun ümumi iqtisadi səmərəliliyi ixtisar edilmiş 

itkilərin ümumi məbləği ilə ekologiya aid vəsaitə çəkilən ………. əsasən hesablanır. (Çəki: 1)

maya dəyərin fərqi həcmini

mənfəət həcminə

rentabelliliyə

cari xərclərin fərqinə

ÜDM-n həcminə

Sual: Əsaslı vəsaut qoyuluşunun ekoloji səmərəliliyinin mütləq göstəricisi = (Çəki: 1)

K= Kxüs - ∆B

∆B= K / Kxüs

Kxüs= ∆B / K

Kxüs = K / ∆B

K= Kxüs × ∆B

Sual: Balığın çoxaldılmasına yönəldilən əsaslı vəsait qoyuluşu nəticəsində əldə edilən 

mənfəətin əlavə (nisbi) artımı göstəricisi= (Çəki: 1)

Sual: Balığın keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması nəticəsində əldə olunan səmərə Ek = (Çəki: 1)
K1 – K2 Г2 /Г1

K2 - K1 Г1 /Г2 

Г1 = K1 – K2 Г2

K1 Г1 - K2 Г2 

Г2 + K2 Г2

Sual: [Yeni sual]Çirkləndirmədən əmək qabiliyyətini itirənlərə sığorta fondundan ödəmənin 

məbləğinin ixtisarından əldə edilən səmərə = (Çəki: 1)

Sual: Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirənlərə ödənilən yardımın hər xəstəlik …….. (Çəki: 1)

saatına düşən həcmi

ilinə düşən həcmi

3 aya düşən həcmi

gününə düşən həcmi

6 aya düşən həcmi

Sual: Təbiəti mühafizə tədbirlərinin həyata keçirdikdən əvvəl (T1) və sonra (T2) bir nəfər işçiyə 

düşən ………. göstərir (Çəki: 1)

iş saatlarının saatların sayını

iş saatlarının saatların sayını

boş növbələrin sayını

iş günlərinin sayını

faydalı iş əmsalını

Sual: Səhiyyədə mühitlə bağlı xəstəliyin ixtisarına çəkilən məsrəfin azaldılmasına çəkilən 

xərclərdən əldə edilən səmərənin düsuru (Çəki: 1)
Sual: İnqrediyentin zərərlilik əmsalı (Əj ) hansıdır (Çəki: 1)

Əj = B0j – B1y

Əj= B1 –K

Əj = Z0 – B1

Əj = B0j +B1y

Əj = B1 +K

Sual: Ətraf mühitin keyfiyyətinin qorunub saxlanmasına çəkilən xərclərin ailə büdcəsinə və 

müəssisələr sisteminə daxil edilən maliyyə stimulları necə adlanır (Çəki: 1)

iqtisadi amillər

təbii amillər

coğrafi amillər

fiziki amillər

insan amilləri

Sual: Ziyanvericilərin sayının iqtisadi cəhətdən tənzimlənməsi baxımından nisbi sayının 

səviyyəsi göstərici (Çəki: 1)

iqtisadi zərərin səviyyəsi

insanın inkişaf indeksi

istehlak dəyəri

istehlak indeksi

iqtisadi amillər

Sual: Xəstəliyə, adətən müəyyən bir xəstəliyə və ya onun törədicilərinə həssaslıq necə adlanır 

(Çəki: 1)

immunitet

antit etik

izobara

izoterma


inversiya

Sual: Üç əsas göstəriciyə əsasən hesablanmış həyat səviyyəsinin ümumiləşdirici göstəricisi 

(Çəki: 1)

insanın inkişaf indeksi

istehlak dəyəri

iqtisadi amillər

nominal gəlirlər

renta


Sual: Orta uzunluq yaş müddəti, təhsil ocaqlarına qəbulolma əmsalı və adam başına ÜDM-a 

görə hesablanan göstəricinin adı (Çəki: 1)

insanın inkişaf indeksi

istehlak dəyəri

yaşamaq əmsalı

savadlılıq əmsalı

ÜDM-da pay göstəricisiSual: Ehtiyatların mövcud olduğu müddətdə istehlak qiymətinə əlavəyə transformasiya edilən 

xalis məhsul kimi qəbul edilən gəlirin qalığı göstəricisi (Çəki: 1)

iqtisadi amillər

istehlak dəyəri

insanların inkişaf indeksi

insanların inkişafı

fondverimi

Sual: Tullantılarda olan çirkləndirici maddələrin kütləsinin istifadə olunan xammal kütləsinə 

nisbəti göstəricisinin adı (Çəki: 1)

istehlak dəyəri

istehsalın zərərlik əmsalı

fondverimi

fondtutumu

istehsal xərcləri

Sual: Atmosferdən yağmış yağıntının miqdarını dövr ərzində buxarlanmış suyun miqdarına 

bölməklə hesablanan göstərici (Çəki: 1)

buxarlanma

kristallaşma

buzlaşma

rütübətlilik əmsalı

çöküntü əmsalı

Sual: Elektromaqnit dalğalarının buraxılması və yayılması necə adlanır (Çəki: 1)

torralaşdırma

maqnit dalğası

toz örtüyü

şüalanma


yüklənmə

Sual: Orqanizimlərin ətraf mühitdə sabit harmonik olaraq birlikdə yaşaması üçün nə lazımdır 

(Çəki: 1)

oksigen


karbon qazı

toksiklik

təbii tarazlıq 

təbii sərvətB

ÖLMƏ

: 10#01

Ad

10#01Suallardan

23

Maksimal faiz23

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %Sual: Ətraf mühitin qorunması məsələsi BMT-də ilk dəfə kompleks şəkildə hansı ildə 

baxılmışdır (Çəki: 1)

1940

1950


1992

1968


2002

Sual: BMT Baş Asambleyası tərəfindən “Təbiətin Büynəlxalq Xartiyası (TBX) hansı ildə qəbul 

olunmuşdur (Çəki: 1)

1952-ci ildə

1962-ci ildə

1972-ci ildə

1982-ci ildə

1992-ci ildə

Sual: Ətraf mühitin qorunması obyektləri necə bölünür (Çəki: 1)

lokal bölgü

ərazi və rayon bölgüsü

kəndə və qəsəbə üzrə bölgü

milli və beynəlxalq

ümumdünya və rayon üzrə

Sual: Ətraf mühitin qorunması ilə bağlı monitorinq hansı alt sistemə bölünür (Çəki: 1)

isti və soyuğun təsiri

kainat və səma

atmosfer, hava və su

fiziki, kimyəvi və bioloji

fiziki, azon və biosfera

Sual: Ətraf mühitin qorunmasının Dövlətin hüquq diksiyasından kənar beynəlxalq obyektlərə 

aiddir (Çəki: 1)

kosmos

dünya okeanıatmosfer havası

antraktida , kosmos , dünya okeanı , atmosfer havası 

avrasiya

Sual: Ətraf mühitin qorunmasının Dövlətin hüquq diksasiyasına daxil olan beynəlxalq 

obyektlərə aiddir (Çəki: 1)

nadir təbii obyektlər

bölünən təbii ehtiyatlar

nadir bitki və heyvanlar

nadir təbii obyektlər , bölünən təbii ehtiyatlar,nadir bitki və heyvanlar

nadir canlılar

Sual: Yer kürəsinin hansı qitəsi sülh və əməkdaşlıq materiki adlanır (Çəki: 1)

Buzlu şimal

Avropa

AsiyaAntraktida

Afrika


Sual: Ətraf mühit statistikasının göstəricilər sistemi hansı məqsədlərə əsaslanır (Çəki: 1)

dünyəvi


lokal

qısa müddətli

uzun və qısa müddətli

qeyri-müəyyən sorğular

Sual: Statistika elminin ətraf mühitlə bağlı sahəsi hansı ildə yaranmış və formalaşmışdır (Çəki: 

1)

1700-ci ilin 70 illərində1800-ci ilin 70 illərində

2000-ci ilin 70 illərində

1900-cü ilin 70 illərində

2010-cu ilin 70 illərində

Sual: ABŞ-da ətraf mühitə dair statistika informasiya sistemini kordinasiya edən təşkilatın adı 

(Çəki: 1)

Milli Baş İdarə

Milli Geofizik Mərkəz

Daxili İşlər Nazirliyi

Agentlik (EPA)

Statistika Agentliyi

Sual: ABŞ-da ətraf mühitin mühafizəsinə edilən əsaslı vəsait qoyuluşunu kim maliyyələşdirir 

(Çəki: 1)

Dövlət büdcəsindən

Federal hökümətin vəsaiti

Statların vəsaiti

Federal hökümətin vəsaiti , Ştatların vəsaiti , Bələdiyyələrin vəsaiti ola bilərmi

Bələdiyyələrin vəsaiti

Sual: Ətraf mühitin kompleks göstəriciləri hesablanarkən standartların pozulması dərəcəsinə 

uyğun qiymətlər götürülür. Hansılardır: (Çəki: 1)

01 və 2

5

0 və 30 və 1

3

Sual: ABŞ-da kompleks göstəricilərin mütləq qiymətinin hesablanması düsturunun adı (Çəki: 1)OPAQİ 

V

AQİEVİ

OPASual: Ətraf mühit komponentlərinin kompleks göstəricilərinin mütləq qiymətinin hesablanması 

göstəricisinin adı (Çəki: 1)

OPA

AQİ


V

EVİ


OPAQİ

Sual: Ətraf mühitin çirkləndirilməsinin qarşısının alınması üçün xərclərin beynəlləşdirilməsi 

göstəricisin adı (Çəki: 1)

renta haqqı

karbon tullantısına görə vergi

əmlak vergisi

israfçılığa görə vergi

həyatılıq vergisi

Sual: Tullantıda olan çirkləndirici maddələrin kütləsinin hazır məhsulun həcminə olan nisbəti 

göstəricisinin adı (Çəki: 1)

istehlak dəyəri

istehsalın zərərlik əmsalı

istehsalın dəyəri

fiziki həcm indeksi

hasilat norması 

Sual: Təklif edilən qiyməti qeyri-elastik istehsal amilindən və aktivlərdən istifadəyə görə icarə 

(renta) haqqı göstəricisi (Çəki: 1)

istehsalın zərərlik əmsalı

icarə haqqı

istehlakın dəyəri

tədavül xərcləri

istehsal xərcləri

Sual: Yanacağın tərkibində karbonun nisbi mövcudluğu nəzərə olunmaqla yanacaq xammal 

istehlakçılarından alınan aksiz vergisi necə adlanır (Çəki: 1)

renta haqqı

karbon tullantısına görə vergi

əmlak vergi

icbari sığorta

kommunal xidməti israfçılığa görə vergi 

Sual: İstehsalın və istehlakın alternativ modelinə keçid zamanı çirkləndirmənin qarşısını almaq 

üçün çəkilən həqiqi və ya müvəqqəti xərclər (Çəki: 1)

renta haqqı

keçid xərcləri

istehlak xərcləri

istehsal xərcləri

tədavül xərcləri

Sual: Mühitə zərərli olan fəaliyyət növlərini dayandırdıqda təbiətin korlanmasına qarşı çəkilən 

həqiqi və ya müvəqqəti xərclər göstəricisi (Çəki: 1)
renta haqqı

keçid xərcləri

tədavül xərcləri

istehlak xərcləri

istehsal xərcləri

Sual: Torpaq ehtiyatları statistikasının göstəriciləri sistemi neçə bölmədən ibarətdir (Çəki: 1)

9

3

72

5

Sual: Azərbaycan respublikasının torpaq fondunun təxminən neçə % - i kənd təsərrüfatı üçün yararlıdır ? (Çəki: 1)

10 % 


20 %

30 % 


39 %

49 % 


Sual: Ətraf mühitin qorunmasının beynəlxalq obyekti deyil (Çəki: 1)

Kosmos


Dünya okeanı

Atmosfer havası

Antraktida

 Yerin təkiB

ÖLMƏ

: 10#02

Ad

10#02Suallardan

8

Maksimal faiz8

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: ABŞ-da havanın çirklənmə dərəcəsini müəyyən etmək üçün istifadə olunan göstərici: 

OPAQİ= (Çəki: 1)
Sual: OPAQİ =10 olması atmosfer havasında çirklənmənin ……….göstərir (Çəki: 1)

yüksək həddə olmasını

cüzi olmasını

qatılığın zəif olmasını

olmamasını

olmasını


Sual: OPAQİ =100 olması uçota alınan bütün çirkləndirici qatışıqların milli standartların 

səviyyəsinə ………göstərir (Çəki: 1)

çatmamasını

yaxınlaşmasını

uzaqlaşma həddini

çatmasını

normanın zəif olmasını

Sual: İl ərzində suların çirkləndiyi rüblərin sayına görə müəyyən edilən göstəricinin adı (Çəki: 1)

çirklənmənin həddi

çirklənmənin mütləq qiyməti

çirklənmənin dərəcisini

çirklənmənin müddəti

uçota alınma tarixini

Sual: ABŞ-da çirklənmənin müddəti hesablanarkən ildəki rüblər hansı əmsalla çəkiləşdirilir 

(Çəki: 1)

I rüb 0,6 –a bərabər

II rüb 0,8 -ə bərabər

III rüb 0,4-ə bərabər

0,4 ; 0,6 ; 0,8 ; 1,0 müqabilində

0,1 ; 0,8 ; 0,6 ; 1,0; 0,4 müqabilində

Sual: ABŞ-da zonadakı suyun çirklənmə dərəcəsini əks etdirən müxtəlif təyinatlı zərərlərin 

qiymətlərinin cəmi kimi hesablanan göstəricinin adı (Çəki: 1)

ekstensiv göstəricisi

inteqral göstəricisi

güc göstəricisi

intensevlik göstəricisi

dinamiklik göstəricisi

Sual: BMT – nin 1991 – ci ildə Braziliyada dünya ölkələri hökumət başçılarının iştirakı ilə 

keçirdiyi "Ətraf mühit və inkişaf " adlı konfransda qarşıya qoyulan əsas məsələ nədən ibarət 

olmuşdur ? (Çəki: 1)

Atmosferin çirklənməsinin qarşısının alınması 

Müasir su təmizləyici qurğuların yaradılması 

Hər bir dövlətin öz ölkə əhalisini təmizlənmiş içməli su ilə təmin etmə öhdəçiliyinin qəbul 

edilməsi 

Litosferin çirklənməsinin qarşısının alınması Çirkab sulardan istifadənin qadağan olunması 

Sual: Biosferin coğrafi vəziyyəti və ətraf mühitin ümumi vəziyyətinin qiymətləndirilməsi dedikdə 

nə başa düşülür ? (Çəki: 1)

Bioloji monitorinq 

Kimyəvi montorinq 

Fiziki monitorinq 

Təbii monitorinq 

Biomonitorinq B

ÖLMƏ

: 10#03

Ad

10#03Suallardan

7

Maksimal faiz7

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Çirklənmədən dəyən zərərin qiymətlərinə 0-la 1 arasında qiymət ala bilən çəkilər 

verməklə hesablanan zərərlər hansılardır (Çəki: 1)

etiketik və utilatar zərər

estetik zərər

ulitar və estetik zərər

estetik və utilitar zərər

utilitar zərər

Sual: Əgər 0,1-su vizual görkəminə görə və 0,2-su xoşagəlməz rəngə və iyə malik olduqda 

hansı zərər göstəricisi hesablanır (Çəki: 1)

utilitar


etiketik

utilator-intensiv

estetik

intensivlikSual: ABŞ-da estetik göstəri ilə yanaşı bazis ərazi vahidi üzrə hesablanan suyun keyfiyyəti 

göstəricisinin düsturu (Çəki: 1)

V=PDİ / EVİ

V= M/PDİ


V=PDİ / OPAQİ

V=PDİ / M

V= EL / İL

Sual: Hər bir istehsal sahəsinin yükü hər bir çirkləndiricinin təhlükə dərəcəsi nəzərə alınmaqla 

hər bir maddənin .......... hesablanır (Çəki: 1)

çirkləndirilmiş miqdarı nisbəti

çirkləndirilmiş suyun səviyyəsi

çirkləndirilmiş suyun miqdarının hasili kimi

çirkləndirilmiş suyun miqdarının vurulub çıxılması yolu iləçirklənmiş suyun miqdarını cəmləməklə

Sual: Hər bir çirkləndiricinin təhlükə dərəcəsi nəzərə alınmaqla hər bir istehsal sahəsinin yükü 

bu düsturla hesablanır (Çəki: 1)

İL=EL-W1 P1 +…

EL=IL+ W2 P2 +…

V= PDI / M+...

İL=EL1 /EL2 P2 +…

EL= W1 P1 + W2 P2 +…

Sual: Bütün fəaliyyət sahələrinin çirkləndiricilərlə yüklənmə göstəricisinin dinamikası düsturu 

(Çəki: 1)

EL= W1 P1 + W2 P2

İL=EL1 +EL2

EL= W1 P1 - W2 P2

V=PDİ/M


İL=EL1 +EL2 / EL1b +EL2b

Sual: Çirkab sularının axıdılmasının nəticəsini qiymətləndirmək üçün İL düsturunun aşağıdakı 

hissəsindən istifadə edilir (Çəki: 1)

İL1 = EL1 / EL1b

İL2 = EL1b / EL2

İL2 = EL1b / EL2b 

İL0 = EL1 / EL2b 

İL = EL2 / EL2b Yüklə 0,53 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə