Bilimingizni sinab ko`ring. 1-mavzu yizasidan savollarYüklə 43,43 Kb.
tarix03.05.2018
ölçüsü43,43 Kb.
#41270

BILIMINGIZNI SINAB KO`RING.
1-MAVZU YIZASIDAN SAVOLLAR.
1. Biologiya so`zining ma`nosi nima?

2. Biologiya atamasini fanga kim kiritgan?

3. Biologiya fanining sohalarini ayting?

4. Bioloiya fanining vazifasi nima?

5. Biologiya fanining maqsadi nimadan iborat?

6. Biologiya fanining ahamiyatini ayting?

7. Tirik organizmlar deganda nimani tushunasiz?

8. Tirik organizmlarga nima kiradi?

9. Morfologiya fani nimani o`rganadi?

10 Anatomiya fani nimani o`rganadi?

11. Fiziologiya fani nimani o`rganadi?

12 Sistematika deganda nimani tushunasiz?

13. O`simlik geografiyasi deganda nimani tushunasiz?

14. Hayot so`zini izoxlang?

15. Tirik organizmlar tashqi muhitsiz yashay oladimi?Nimaga?

16 Organizmlar bilan muhit o`rtasida qanday o`zgarishlar yuz berib

turadi?

17. Biosenoz nima?

18 Biologiya f anining tadqiqot usullarini ayting?

19. Biologiya fanining muammosi nima?

20. Biologiya fanining tabiatni muxofaza qilishdagi va tibbiyotdagi

ahamiyati niimada?

21. Biogeosenozga misollar keltiing?

22. Organ nima?

23.Organizm nima?

24. Populyasiyaga misollar ayting?

25. To`qimalar necha xil bo`ladi? Qaysilar?

26. Biogeosenoz nima?

27. Hujayra nima?

28. Populyatsiyaga ta`rif bring?

29.Eng kichik molekula ?

30. Biosfera deganda nimani tushunasiz?

31. Eng kichik birlik nima?

33. Qaysi tadqiqot usuli Ch. Darvin nomi bilan bog`liq?


2-MAVZU YUZASIDAN SAVOLLAR.
1. Hujayra nma?

22. Hujayra termini kim tomonidan fanga kiritilgan?

23. Hujayra o`ladimi?

24. O`lgan hujayraga misol ayting?

25. Hujayrasiz hayot bormi?

26. Hujayrasiz organizmlarga nima kiradi?

27. Tirik organizm darajalarini ketma-ketlikda sanang?

28. Viruslarda hujayra bo`lmaydi , nimaga ular tirik?

29. Viruslar erkin xolda uchraydimi?

30. Odam organizmida hujayralar soni nechtagacha bo`ladi?

31. Bosh miya yarim sharlarining po`stloq qismidagi hujayralar soni

nechta?


32. Birinchi mikroskop kim tomonidan nechanchi yilda yaratilgan?

33. Elektron mikroskoplar nechanchi yilda kashf qilingan?


34. Oddiy mikroskopning electron mikroskoplardan farqi nima?

35. Hujayra organoidlariga nimalar kiradi?

36. Hujayrada nechta organoid bo`lsa , hammasini funksiyasini ayting?

37. Nuklein kislotalar necha xil bo`ladi?

38. Nuklein kislotalar bir-biridan nimasi bilan farq qiladi?

39. Oqsil nima?

40. Oqsilning funksiyalarini ayting?

41. Oqsilning ikkinchi nomi nima va u qanday ma`noni anglatadi?

42. Oqsil nimalardan tashkil topgan?

43. Qanday aminokislotalarni bilasiz?

44. Oqsil tarkibida necha xil aminokislotalar bo`ladi?

45. O`simlik va hayvon hujayrasini farqi nima?

46. Gen nima?

47. Genetika fani nimani o`rganadi?

48. Genetikaning asosiy tushunchalariga nima kiradi?

49. Irsiyat deb nimaga aytiladi?

50. O`zgaruvchanlik deb nimaga aytiladi?

51. Jinsiy ko`payishda belgilarning nasldan-naslga o`tish qonuniyatlarini

kim yaratgan?

52. Genetika faniga qachon asos solingan?

53. Mendelning birinchi qonunini ayting?

54. Dominant va resessiv nima?

55. Gomozigota va geterozigota organizm deganda nimani tushunasiz?

56. Mendelning ikkinchi qonuni nima deb ataladi?

57. Mendelning 3 chi qonunini ayting?

58. Diduragay va poliduragay deganda nimani tushunasiz?

59 Genlarning komplimentar , polimer , epistaz ta`siri deb nimaga

aytiladi?

60. Fenotib va genotib nima?

61. Pleyotropiya deb nimaga aytiladi?

62. Gameta nima?

63. Allel gen deb nimaga aytiladi?

64. Genetik tushunchalarning qaysi biri bir xillikni saqlab qoladiyu ,

qaysi biri turni har-xil qilib qo`yadi?

65. Genlar yig`indisi nima deb ataladi?

66. Fenoib nima ? Fenotipik o`zgariishga misol keltiring?

67. Irsiy o`zgaruvchanlik deb nimaga aytiladi ? Unga misol keltiring?

68. Mutatsiya nima?

69. Mutatsiyalar qanday yuzaga keladi?
70. Nimalar ta`sirida mutatsiyalar ro`y beradi?

71. Mutatsiyaga misollar ayting?

72. Fenotipik o`zgarish nasldan naslga o`tadimi?

73. Odam quyosh yorug`ligiga chiqganda qorayadi . Bunga sabab nima?

74. Odamning quyosh yorug`ligida qorayishi qanday o`zgarishga misol

bo`ladi?


75. Mutatsiya so`zi dastlab kim tomonidan , nechanchi yilda fanga

kiritilgan?

76. Mutatsiya nazariyasi kim tomonidan yaratilan?

77. Misol tariqasida biron bir daraxtni olaylik uning barglarining

hammasi bir xil emas , har-xil kattaligida bo`ladi buning sababi

nima?


78. Kuz faslida daraxtlarning barglari har-xil bo`ladi, bunga sabab nima?

79. Nimaga bodring yashil , apelsin sariq rangda bo`ladi?

80. Poliploidiya nima? Misol keltiring?

81. Mutatsiya foydali yoki foydasiz ya`ni yomon oqibatlarga ham olib

kelishi mumkin bunda organizmda qanday xodisa yuz beradi?

82. Genlar oilasini nima tashkil qiladi?

83. Genetik injeneriya deb nimaga aytiladi?

84. Genetik injeneriya fani yaratilgandan so`ng , bizda qanday

imkoniyatlar paydo bo`ldi?

85. Irsiyatning moddiy asosi nima?

86. Genetik injeneriya fani qanday vujudga kelgan?

87. Genetik injeneriyaning tadqiqot ob`ektlariga nima kiradi?

88. Pepton nima?

89. Shtamm nima?

90. Klon deganda nimani tushunasiz?

91. Mutant nima?

92. Transformatsiya deb nimaga aytiladi?

93. Transformamatsiya jarayoni kim tomonidan kashf etilgan?

94. Griffit tajribasini aytib bering?

95. Transformatsiya jarayoni natijasida nima o`zgaradi?

96. Transduksiya jarayoni nechanchi yilda kim tomonidan kashf

qilingan?

97. Litik reaksiya deganda nimani tushunasiz?

98. Lizogen bakteriyalar nima?

99. Transduksiya deb nimaga aytiladi?

100. Ko`chib yuruvchi genetic elementlarga nimalar kiradi?

101. Genlarning genom bo`yicha ko`chib yurishi kimlar tomonidan

o`rganilgan?

102. Transpozon molekulasi qanday tuzilgan?

103. Plazmid nima u qanday organizmda bo`ladi?

104. Plazmidlar hujayraning asosiy xromosomasidan nimasi bilan farq

qiladi?


105. Plazmidlar necha xil bo`ladi?

106. Nasldan –naslga o`tuvchi plazmidlar nima deb ataladi?

106. Qaysi plazmid mustaqil ravishda o`z-o`zini boshqara oladi?

107. Qaysi plazmid asosiy xromosomaga birikib o`z mustaqilligini

yo`qotadi.

108. Plazmidlarning tarkibi nimadan iborat?

109. Restriksion endonukleazalar vazifasi nima ?

110. DNK molekulasini mayday bo`laklarga bo`luvchi fermentlar nima

deb ataladi?

111. DNK qo`sh zanjirini yopishqoq uchlar hosil qilib kesuvchi

restriktazalarni ayting?

112. Hozirgi kunda qancha restriktazalar ajratib olingan va o`rganilgan ?

113. Rekombinant so`zining ma`nosi nima?

114. Rekombinant DNK olish jarayonini tushuntiring?

115. Vektor konstruksiya deganda nimani tushunasiz?

116. Transgen hujayra nima?

117. Sun`iy ravishda genlarni klonlash ilk bor kim tomonidan

yaratilgan?

118. Genlarni klonlash deb nimaga aytiladi?

119. O`simlik irsiyatini o`zgartirish uchun nimalar qilinadi?

120. Biotexnologiya so`zining ma`nosi nima?

121. Biotexnologiya deb nimaga aytiladi?

122. O`zbekistonda Biotexnologiya fanining rivojlanishiga o`z

hissalarini qo`shgan olimlarni ayting?

123. Ozbekistonda Biotexnologiya fani rivojlangandan keyin qanday

yutuqlarga erishildi?

124. Insonlar qadim zamonlarda ham biologik jarayonlardan

foydalanganmi?

125. Biotexnologiyaning sodda ko`rinishi nima deb ataladi? Bunga

misollar keltiring.

126. Zamonaviy Biotexnologiya deganda nimani tushunasiz?

127. Yangi organlar yaratish texnologiyasi deganda nimani tushunasiz?


128. Kim tomonidan yangi organlar yaratish texnologiyasi kashf

qilingan?

129. Tabiat tuzilishi unda ro`y beradigan voqea va xodisalar qaysi

mamlakatlarda paydo bo`lgan?

130. Qadimgi Hindistonda yashovchi odamlarning tabiat haqidagi

fikrlarini ayting?

131. Miloddan oldingi 6-1 asrlarda yaratilgan tabiatga oid qo`llanmada

bolaning paydo bo`lishi haqida qanday fikrlar aytilgan?

132. Miloddan oldingi 9-7 asrlarda Xitoyda yozilgan asarlarda tabiat

haqidagi qarashlarini ayting?

133. Qadimgi Yunoniston va Rimliklarning tabiat haqidagi

tasavvurlarini ayting?

134. Yunon olimi Empdokl va Geraklitning tabiat haqidagi fikrlarini

ayting?


135. Hayvonlar kllassifikasiyasini yaratgan olim kim?

136. Aristotel hayvonlarni necha guruxga ajratgan?

137.Zoofit deganda nimani tushunasiz?

138. 400 dan ortiq o`simlik turini bilgan . Bir o`simlik boshqa o`simlik

turiga aylanishi mumkin degan fikrni quvvatlaganAristotelning

shogirdi kim?

139. Rus olimi Lukretsiyning tabiat haqidagi qarashlarini ayting?

140. Maymun va odamning o`xshashlik tomonlarini aytib o`tgan olim

kim?

141. Avesta kitobi qachon yaratilgan?142. Abu Nasr Forobiyning inson haqidagi fikrlarini ayting?

143. Tabiat haqidagi Beruniyning fikrlarini ayting?

144. Asalarilar o`simliklardan, qurtlar go`shtdan, chayonlar anjirdan

paydo bo`ladi. Bu kimning fikrlari?

145. Beruniy odamlarning rangi, quyofasi, tabiati, axloqi turlicha

bo`lishiga nima sababchi deb aytib o`tgan?

146. Abu Ali Ibn Sinoning tabiat haqidagi qarashlarini aytib bering?

147. O`simlik, hayvon va odamlar o`zaro o`xshash, chunki ularning

barchasi oziqlanadi, rivojlanadi ko`payadi degan olim kim?

148. Tib qonunlari nechta kitobdan iborat?Qaysilar?

149. Evolyutsiya so`zining ma`nosi nima?

150. 15 asrda Yevropa mamlakatlarida qanday o`zgarishlar yuz berdi?

151.O`simlik va hayvonlarni sistemaga slogan olim kim?

152. K. Linney o`simlik va hayvonlarni sistemaga solganda nimalarga

e`tibor bergan?

153. Fransuz olimi Jorj Kyuve qanday tadqiqotlar olib borgan?

154. Sut emizuvchilarda tuxum hujayrasini kim mashf qilgan?

155. Poleonologiya so`zining ma`nosi nima?

156. Poleontologiya fanining rivojlanishiga o`z hissasini qo`shgan ,

ayrim suyaklarga qarab butun hayvon qiyofasini tiklash metodini

yaratgan olim kim?
157. Hujayra nazariyasi kim tomonidan nechanchi yilda yaratilgan?
158. Organik dunyo evolyutsiyasi haqidagi nazariya kim tomonidan

yaratilgan?

159. Lamarkning organik dunyoning rivojlanishi haqidagi fikrlarini

aytib bering.

160. Ch. Darvin kim? Qachon qayerda tug`ilgan?

161. Ch. Darvin qayerlarda taxsil olgan?

162. Ch. Darvin sayohati davomida nimalarga guvoh bo`lgan?

163. Ch. Darvin qaysi kemada qayerlarga sayoxatga chiqgan?

164. Ch. Darvin sayohatidan so`ng qaysi asarni yozgan?

165. Yashash uchun kurash deganda nimani tushunasiz?

166. Tabiiy tanlanish deb nimaga aytiladi?

167. Organizmlarga tashqi muhitning ta`siri muayyan va nomuayyan

ko`rinishida bo`ladi. Muayyan va nomuayyan ko`rinishni

tushuntirib bering?

168. Ko`p organizmlar voyaga yetmasdan nobud bo`lib ketadi . Bunga

sabab nima deb o`ylaysiz?


169. Ch. Darvin yashash uchun kurashni necha qismga bo`lgan?

170. Har –xil turdagi organizmlar orasidagi kurashni tishuntirib bering?

171. Bir turga mansub organizmlar orasidagi kurashni tushuntirib

bering?


172. Organizmlarning anorganik tabiatning noqulay sharoitlariga qarshi

kurash haqida gapirib bering?


173. Sun`iy yo`l bilan o`rmon barpo etilayotganda , daraxtlarni o`sib

rivojlanishi uchun tuproqga qanday zamburug` kiritiladi?

174. Ovchilik bilan shug`ullanuvchilar hayvonlar biologiyasini bilishlari

shartmi?

175. Zamburug`dan qanday dori-darmonlar olinadi?

176. Madaniy va yovvoyi o`simliklarning yashovchanligi haqida gapirib

bering . Qaysi turi ko`p yashaydi?
177. Shaxsiy o`zgaruvchanlikni tushuntirib bering. Nechta turi bor?

178. Tabiiy tanlanishni insonlar boshqaradimi?

179. Tanlanishning qaysi turida inson o`z manaatlarini ko`zlaydi?

180. Stabillashtiruvchi tanlanishni tushuntirib bering?

181.Harakatlantiruvchi tanlanishni tushuntirib bering?

182. Dizruptiv tanlanishni tushuntirib bering?

183.Moslanish deb nimaga aytiladi?

184. Yashovchanlik deganda nimani tushunasiz?

185. Raqobatchilik nima?

186. Nasl qoldirish nimaga bog`liq?

187. Birinchi bo`lib moslanish muammosini hal qilib bergan olim kim?

189. Baliq, qush, toshbaqa qanday muhitda yashashga moslashgan?

190. Himoya rangi deganda nimani tushunasiz?

191.Maskirovka nima, misol ayting?

192.Ogohlantiruvchi rangdagi tirik organizmlarga misol ayting?

193. Mimikriya deb nimaga aytiladi. Misol aytinfg?

194. Kakku qushi nimaga tuxumini boshqa qushlar iniga qo`yib

ko`payadi?

195. Kakku qushi qaysi qushlar iniga o`z tuxumini qo`yadi?

196. Nasl qoldirishga aloqador moslanishni tushuntirib bering?

197. Nasl uchun qayg`urish bilan bog`liq moslanishga misol keltiring?

198. O`simliklar olamida ham tashqi muhit omillariga nisbatan

moslanishlar mavjudmi?

199. Qaysi o`simliklar qirg`oqchilik davrida bargini to`kish orqali o`z

hayotini saqlaydi?

200. Hashorotlar bilan changlanadigan o`simliklarga misol keltiring?

201.Shamol yordamida changlanadigan o`simliklarga misol keltiring?

202.Qanotsimon o`simtalar qaysi o`simlikda bo`ladi?

203. Urug`lari hayvon, odam, qushlar patiga yopishib, uzoq masofaga

tarqaladigan o`simliklar qaysilar?

204. Moslanish qaysi kapalak turida o`rganilgan.

205. Arilar bilan oziqlanuvchi qushlarni ayting?

206. Xamilyon o`z rangini qanday o`zgartiradi?

207.Tur nima?

208. Evolyutsiya nima?

209. Tirik organizmlar qanday usullarda ko`payadi?

210. Organizm turlarini bir biridan farqlash uchun nimadan

foydalaniladi?


211. Tur mezonlari deb nimaga aytiladi?

212. Morfologik mezonda nima ifodalanadi?

213. Qiyofadosh turlar deganda nimani tushunasiz?

214. Qiyofadosh turlarga misollar keltiring?

215. Har- xil turdagi organizmlar bir biri bilan chatishadimi?

216.Fiziologik mezon deganda nimani tushunasi?

217. Biokimyoviy mezon nima?

218. Har-xil turga kiruvchi organizmlar bir-biridan qaysi moddalari

bilan farqlanadi?

219. Geografik mezon deganda nimani tushunasiz?

220. Ekologik mezonni tushuntirib bering?

221. Genetik mezon deganda nimai tushunasiz?

222. Politipik nima?

223. Yashash uchun kurash oqibatida qanday o`zgarishlar sodir bo`ladi?

224. Darvin ta`limotiga binoan yangi tur qanday vujuga keladi?

225. Divergensiya xodisasini aytib bering?

226. Divergensiya xodisasi kim tomonidan yaratilgan?

227. Organizmning tashqi muhitga moslanishini nima ta`minlaydi?228. Allotropik yo`nalishni tushuntirib bering?

229. Simpatrik yo`nalish haqida gapirib bering?
Yüklə 43,43 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə