Biznes әlaqәlәri Bütün cavablar A



Yüklə 0,82 Mb.
səhifə4/9
tarix14.09.2018
ölçüsü0,82 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Konsedent nәdir vә ya kimdir?

 1. dövlәt, hakimiyyәt orqanı

 2. sahibkar, hüquqi şәxs

 3. sahibkar, fiziki şәxs

 4. özәl firma, müәssisә

 5. dövlәt, hakimiyyәt orqanı, sahibkar




 1. Konsessioner nәdir vә ya kimdir?

 1. özәl firma, müәssisә

 2. dövlәt, hakimiyyәt orqanı

 3. dövlәt, hakimiyyәt orqanı, sahibkar

 4. doğru cavab yoxdur

 5. dövlәt müәssisәsi




 1. Aşağıdakılardan hansı lisenziyanın, nou-hau nun, ticarәt nişanlarının vә s-nin istifadә hüququnun verilmәsi barәdә razılıqdır?

 1. Lisenziya sazişi

 2. Alqı-satqı üzrә beynәlxalq saziş

 3. Sәnaye әmәkdaşlığı üzrә beynәlxalq müqavilә

 4. Sәnaye obyektlәrinin layihәlәşdirilmәsi vә tikintisi üzrә beynәlxalq müqavilәlәr

 5. Elmi-texniki әmәkdaşlıq barәdә beynәlxalq müqavilә




 1. Lisenziya müqavilәlәri hansı әlamәtdәn asılı olaraq fәrqlәnirlәr?

 1. Bütün cavablar doğrudur

 2. Müqavilәlәr lisenziya mәhsullarının ixracına icazә verir, tamamilә istisna edir vә ya bir qәdәr mәhdudlaşır

 3. Texnologiyanın ötürülmәsi üsulları, yәni lisenziya müstәqil vә ya binanın tikilmәsi haqqında müqavilәnin bağlanması ilә eyni anda komplekt avadanlıqların çatdırılması vә injinirinq xidmәtlәrinin göstәrilmәsini tәmin edir

 4. Müqavilәlәrdә lisenziarın öhdәliklәrinin olması vә ya olmaması müqavilәnin qüvvәdә olduğu müddәtdә lisenziata lisenziya texnikasının yeni tәkmillәşdirilmәsi haqqında mәlumatlar verir

 5. Düzgün cavab yoxdur




 1. Lisenziya müqavilәsinin şәrtlәrinә aiddir:

 1. Bütün cavablar doğrudur

 2. Lisenziya obyektinin istifadә formaları

 3. Lisenziyanın fәaliyyәt göstәrmә әrazisi

 4. Kәmiyyәt göstәricisi ilә onun hәcmi

 5. Düzgün cavab yoxdur




 1. Lisenziya müqavilәsinin şәrtlәrinә aid deyil:

 1. Keyfiyyәt göstәricisi ilә onun hәcmi

 2. Lisenziya obyektinin istifadә formaları

 3. Lisenziyanın fәaliyyәt göstәrmә әrazisi

 4. Düzgün cavab yoxdur

 5. Tәtbiq olunma müddәti




 1. Lisenziya müqavilәsinin obyekti ixtiraya görә lisenziya, nou-hau, әmtәә nişanı ola bilәr. Bu, aşağıdakılardan hansına aiddir?

 1. Beynәlxalq lisenziya müqavilәlәrinә

 2. Alqı-satqı üzrә beynәlxalq sazişә

 3. Sәnaye әmәkdaşlığı üzrә beynәlxalq müqavilәlәrә

 4. Sәnaye obyektlәrinin layihәlәşdirilmәsi vә tikintisi üzrә beynәlxalq müqavilәlәrә

 5. Elmi-texniki әmәkdaşlıq barәdә beynәlxalq müqavilәlәrә




 1. Avadanlığın tәchizatı aşağıdakılardan hansına aiddir?

 1. Alqı-satqı üzrә beynәlxalq sazişә

 2. Sәnaye әmәkdaşlığı üzrә beynәlxalq müqavilәlәrә

 3. Sәnaye obyektlәrinin layihәlәşdirilmәsi vә tikintisi üzrә beynәlxalq müqavilәlәrinә

 4. Beynәlxalq lisenziya müqavilәlәrinә

 5. Elmi-texniki әmәkdaşlıq barәdә beynәlxalq müqavilәlәrә




 1. Beynәlxalq lisenziya müqavilәlәrinin mәzmununda hansı şәrtlәr әks oluna bilәr?

 1. Lisenziyanın növlәri

 2. Kәmiyyәt göstәricisi ilә onun hәcmi

 3. Lisenziya obyektinin istifadә formaları

 4. Lisenziyanın fәaliyyәt göstәrmә әrazisi

 5. Tәtbiq olunma müddәti




 1. Aşağıdakılardan hansı beynәlxalq lisenziya müqavilәlәrinin mәzmununda әks olunan şәrtlәrә aiddir?

 1. Bütün cavablar doğrudur

 2. Müqavilә predmeti

 3. Tәrәflәr

 4. Ödәmәlәr

 5. Preambula




 1. Lisenziya müqavilәsi üzrә lisenziarın vәzifә vә öhdәliklәri vә lisenziya müqavilәsi üzrә lisenziatın vәzifә vә öhdәliklәri bunlardan hansına aiddir?

 1. Beynәlxalq lisenziya müqavilәlәrinin mәzmununda әks olunan şәrtlәrә

 2. Müqavilәnin predmetinә

 3. Lisenziya müqavilәlәrinin asılı olduqları әlamәtlәrә

 4. Bütün cavablar doğrudur

 5. Düzgün cavab yoxdur




 1. Lisenziya müqavilәsindә neçә tәrәf çıxış edir?

 1. 2

 2. 4

 3. 3

 4. Düzgün cavab yoxdur

 5. 5




 1. Sahibkarlar birliyinin öz üzvlәri qarşısında müәyyәn öhdәliklәrinә aid deyil:

 1. sahibkarın hüquqlarını, әmlak vә digәr qanuni mәnafelәrini qorunmaması ölkә sahibkarlarına xaricdә daxildә tәrәfmüqabillәrin tapılmasında kömәklik göstәrmәk, onların informasiya tәminatında iştirak etmәk

 2. dövlәt proqramlarının istiqamәtlәrinә müvafiq olaraq, bazar infrastrukturunun daha da möhkәmlәnmәsinә vә sahibkarlığın inkişafına kömәk göstәrmәk

 3. sahibkarlığın inkişafı ilә bağlı vә sosialiqtisadi yönümlü qanun vә digәr normativhüquqi aktların

 4. layihәlәrinin işlәnib hazırlanmasını hәyata keçirmәk

 5. sahibkarlığın inkişafı sahәsindә dünya tәcrübәsinin öyrәnilmәsi vә onlarının әlverişli istiqamәtlәrdә tәtbiq etmәk üçün şәrait yaratmaq




 1. Ümumi sosial-psixoloji portreti tәşkil edәn monitorinq tәdqiqatlarının әsas istiqamәtlәri hansılardır?

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. sahibkarların bir-birinә münasibәti

 3. sahibkarların öz tәdris fәaliyyәtlәrini tәşkil etmәlәri

 4. sahibkarların konkret mühitә uyğunlaşması

 5. sahibkarların dәyәrlәr sistemi;




 1. Sosial tәrәfdaşlıq sisteminin yaradılması necә mümkün deyil? 1. işәgötürәnin dövlәt qeydiyyatına almadan 2. dövlәt orqanlarının razılığı olmadan 3. onun sosial oriyentasiyası dәyişilmәdәn 4. hәmkarlar ittifaqının zәruriliyini dәrk etmәdәn 5. maliyyә nazirliyinin rәyi olmadan

 1. 1, 3, 4

 2. 2, 3, 5

 3. 2, 4, 5

 4. 1, 2

 5. 1, 3, 5




 1. Sahibkarlar birliyi ilә hәmkarlar ittifaqları arasında dialoqlar zamanı hansı mәsәlәlәr hәll edilir? 1. kollektiv müqavilәlәrin yerinә yetirilmәsi 2. soial-әmәk münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsinә dair mühüm mәsәlәlәr 3. işçilәrin hüquq vә maraqlarının müdafiәsinә dair mәsәlәlәr 4. qәbul edilmiş kollektiv müqavilәlәrin icrasına nәzarәt 5 tәrәflәrin maraqlarının nәzәrә alınması

 1. 2,3

 2. 3,5

 3. 1,4

 4. 1,2

 5. 4,5




 1. Azәrbaycan Respublikasında Lizinq haqqında qanun neçәnci ildә qәbul edilmişdir?

 1. 1994

 2. 1997

 3. 2006

 4. 1992

 5. 2000




 1. Lizinqin әsas necә forması mövcuddur?

 1. 2

 2. 6

 3. 4

 4. 5

 5. 3




 1. Lizinqә sözün dar mәnasında nә deyilir?

 1. Bank әmәliyyatı.

 2. Daşınmaz әmlakın sığortası.

 3. Sövdәlәşmә.

 4. Lesenziya.

 5. Operativlik.




 1. Lizinq sövdәlәşmәlәri әsas neçә şәxslәr tәrәfdәn ibarәt olur?

 1. 3

 2. 4

 3. 2

 4. 10

 5. 5




 1. Lizinq nәdir?

 1. Bir maliyyә xidmәtidir.

 2. Düzgün cavabı yәxdur.

 3. Lesenziyadır.

 4. Fәaliyyәtdir.

 5. İctimai әlaqәdir.




 1. Lizinqin әn geniş yayılan formasına aşağıdakılardan hansıdır?

 1. Maliyyә.

 2. İctimai әlaqә.

 3. Operativ.

 4. Lesenziya.

 5. Sublizinq.




 1. ABŞ-da lizink şirkәtlәrinin necә növü yayılıb? olmuyub

 1. 3

 2. 5

 3. 6

 4. 4

 5. 2




 1. Lizinq terminindәn ilk dәfә neçәnci ildә istifadә edilmişdir?

 1. 1877

 2. 2000

 3. 1900

 4. 1995

 5. 1885




 1. Qısamüddәtli icarә müqavilәsi neçә müddәtlikdir.

 1. 1 gündәn 1 ilә qәdәr

 2. 1 aydan 3 aya qәdәr

 3. 1 gündәn 30 günә qәdәr

 4. 1 hәftәlik qәdәr

 5. 3 ildәn 20 ilә qәdәr




 1. Ortamüddәtli icarә müqavilәsi neçә müddәtlikdir.

 1. 1 ildәn 3 ilә qәdәr

 2. 1 aydan 3 aya qәdәr

 3. 1 gündәn 1 ilә qәdәr

 4. 24 aylıq

 5. 1 ildәn 5 ilә qәdәr




 1. Uzunmüddәtli icarә müqavilәsi neçә müddәtlikdir.

 1. 3 ildәn 20 ilә qәdәr

 2. 5 ildәn 10 ilә

 3. 1 ildәn 10 ilә qәdәr

 4. 10 ildәn 15 ilә

 5. 3 ildәn 5 ilә qәdәr




 1. Müddәtinә görә icarә müqavilәlәri hansılardır.

 1. Uzunmüddәtli, Qısamüddәtli, Ortamüddәtli

 2. Qısamüddәtli, Ortamüddәtli, Uzunmüddәtli, Müddәtsiz

 3. Uzunmüddәtli vә Müddәtsiz

 4. Qısamüddәtli vә Uzunmüddәtli

 5. Qısamüddәtli Ortamüddәtli vә 50 ildәn artıq




 1. Liz dövrü nәdir?

 1. Lizinq müqavilәsinin qüvvәdә olduğu müddәt

 2. Müqavilәnin hazırlıq prosesi

 3. “Lizinq”terminin meydana gәldiyi dövr

 4. Düzgün cavab yoxdur

 5. Uzunmüddәtli müqavilәlәr zamanı müqavilә obyektinin istifadә olduğu müddәt




 1. Lizinq ödәnişinә daxildir

 1. Bütün cavablar doğrudur

 2. Riskin mәblәği

 3. İstifadә olunan resursların ödәnişi

 4. Amortizasiya

 5. Lizinq marjası




 1. Lizinq ödәnişinә daxil deyildir.

 1. Düzgün cavab yoxdur

 2. Riskin mәblәği

 3. İstifadә olunan resursların ödәnişi

 4. Amortizasiya

 5. Lizinq marjası




 1. Lizinq faizini tәşkil edir

 1. b, c və d cavablar doğrudur

 2. Riskin mәblәği

 3. Lizinq marjası

 4. Resursların qiymәti

 5. Riskin mәblәği vә Lizinq marjası




 1. Lizinq müqavilәsinin mәrhәlәlәrinә aiddir.

 1. Bütün cavablar doğrudur

 2. Lizinq müqavilәsinin bağlanması

 3. Lizinq müraciәti

 4. Müraciәtә baxılması

 5. Müraciәtin tәsdiqlәnmәsi




 1. Aşağıdakılardan hansı Yenilikçi tәdqiqat vә inkişaf layihәlәrinә aid deyil?

 1. monitorinq sahәsindә yeniliklәr

 2. tәşkilati sahәdә yeniliklәr

 3. maliyyә sahәsindә yeniliklәr

 4. doğru cavab yoxdur

 5. elmi-tәdqiqat sahәsindә yeniliklәr




 1. Biznes-plan tәrtib edilәrkәn aşağıdakı şәrtlәrә әmәl edilmәlidir. Variantlardan biri sәhvdir?

 1. biznes plan mürәkkәb vә çәtin olmalıdır binesplan

 2. investor biznesplanla yaxından tanış olmalıdır

 3. biznes-plan potensial investora ilkin varintda tәqdim edilmәlidir

 4. çox yığcam,sadә, tez dәrk olunan tәrzdә vә peşәkarlıqla tәrtib olunmalıdır

 5. biznesplanın investorlar üçün cazibәdar vә anlaşıqlı olması mәqsәdilә o, bölmәlәr üzrә işlәnib hazırlanmalıdır




 1. Aşağıdakılardan hansı layihәlәrin işlәnmәsi әsasında duran 3 vacib mәsәlәlәrdәn biridir?

 1. bütün cavablar doğrudur

 2. müәyyәn mәhsul növünün istehsalının tәşkil edilmәsi mümkünlüyü sübuta yetirilir

 3. layihәnin hәyata keçirilmәsinә mane ola bilәcәk amillәrin aradan qaldırılması imkanları müәyyәn edilir

 4. düzgün cavab yoxdur

 5. istehsalı planlaşdırılan mәhsul növünә olan tәlәbin hәcmi müәyyәnlәşdirilir vә bazar qiymәtinin aşağı vә yuxarı hәdlәri proqnozlaşdırılır




 1. Bunlardan hansı elmi-metodoloji baxımdan layihәdә xüsusi diqqәt tәlәb edәn mәsәlәlәrә aiddir?

 1. İnvestisiya layihәsinin hәyata keçirilmәsindәn gözlәnilәn son nәticә

 2. İlkin tәhlilin aparılması - ilkin texniki - iqtisadi tәdqiqatlar, mümkün variantlardan әn sәmәrәlisinin müәyyәnlәşdirilmәsi

 3. layihәnin qiymәtlәndirilmәsi-qiymәtlәndirmә üzrә tәdqiqatlar investisiya qoyuluşu üzrә son qәrarın qәbul edilmәsi

 4. Düzgün cavab yoxdur

 5. son tәhlilin aparılması - texniki - iqtisadi tәdqiqatlar layihәnin meyarlarının dәqiqlәşdirilmәsi




 1. Layihәnin idarә heyәti bütün layihә boyunca rәhbәr tutduğu 7 әsas prinsipdәn biri yanlışdır?

 1. Risklәrin qiymәtlәndirilmәsi prinsipi

 2. İnsana yalnız sevdiyi işi daha yaxşı vә hәvәslә görür

 3. Komanda üzvlәrinә sәlahiyyәtlәrin deleqasiya olunması prinsipi

 4. Layihә barәdә әtraflı vә dolğun mәlumatın olması prinsipi

 5. Qarşılıqlı hörmәt vә inam prinsipi




 1. Reallaşdırılması bilavasitә iştirakçılarına mәnfәәt gәtirәn layihәlәr necә adlanır?

 1. Kommersiya layihәlәri

 2. Regional layihәlәr

 3. Maliyyә layihәlәri

 4. Konsultativ layihәlәr

 5. Riskli layihәlәr




 1. Bunlardan hansı yenilikçi biznes layihәlәrinin növüdür?

 1. Bütün cavablar düzgündür

 2. İqtisadi biznes layihәlәri

 3. Tәşkilati biznes layihәlәri

 4. Düzgün cavab yoxdur

 5. Sosial biznes layihәlәri




 1. Bunlardan hansı layihәnin idarәetmә növlәridir?

 1. Bütün cavablar doğrudur

 2. layihәnin planlaşdırılması

 3. layihәnin ödәmә qabiliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi

 4. layihә tәkliflәrinin (Project Proposal) vә layihәnin normativ sәnәdlәrinin işlәnmәsi

 5. layihәnin mәrhәlәli idarә olunması




 1. Layihәnin idarәetmәsinin növlәrindә biri yanlışdır?

 1. layihәnin ümumilәşdirilmәsi

 2. layihә üdcәsinin hazırlanması vә maliyyә monitorinqi

 3. layihәnin mәrhәlәli idarәolunması

 4. layihәnin planlaşdırılması

 5. layihәnin ödәmә qabiliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi




 1. Biznes-plan mühüm әhәmiyyәt kәsb edir:

 1. Birgә işlәrin görülmәsi üçün tәrәfdaşların cәlb olunmasında

 2. Bütün cavablar doğrudur

 3. Tәklif edilә layihәnin nә dәrәcәdә riskli,elәcә dә perspektli olmasını müәyyәnlәşdirmәsindә

 4. Doğru cavab yoxdur

 5. Layihәnin hәyata keçirilmәsindәn әldә edilәcәk maliyyә nәticәlәrinin nә dәrәcәdә qәnaәtbәxş vә reallığa yaxın olmasının müәyyәn edilmәsindә




 1. Layihәnin әn vacib gostәricisidir?

 1. Sifarişçinin layihә bitәndәn sonra tәqdim olunan son nәticәsindәn razılıq sәviyyәsi

 2. Şәxsi vә kollektiv tәşәbbüskatlıq

 3. İlkin texnikiiqtisadi tәdqiqatlar,mümkün variantlardan әn saәmәrәlisinin müәyyәnlәşdirilmәsi

 4. Bütün cavablar doğrudur

 5. Qarşıya qoyulan mәqsәdә çatmaq üçün riskә getmәk




 1. Firmanın ötәn il üçün iqtisadi vә maliyyә fәaliyyәtinә yekun vuran hesabat necә adlanır?

 1. balanslı hesabat

 2. malların istehsalı üzrә gәlirlәr vә xәrclәr haqqında hesabat

 3. operativ hesabat

 4. doğru cavab yoxdur

 5. pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında hesabat




 1. Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında plan (hesabat) firmanın hansı bölmәsi tәrәfindәn işlәnib hazırlanır?

 1. maliyyә şöbәsi tәrәfindәn

 2. iqtisadi şöbәs tәrәfindәn

 3. marketinq şöbәsi tәrәfindәn

 4. baş mühasibatlıq tәrәfindәn

 5. istehsalat şöbәsi tәrәfindәn




 1. Aşağıda sadalanan amillәrdәn hansı maliyyә planının tәrtib edilmәsini şәrtlәndirir?

 1. balanslı hesabat, firmanın iqtisadi fәaliyyәtinin yekunu

 2. firma üzrә istehsalat axınları sxeminin tәrtib edilmәsi

 3. tәrkibinә bütün istehsalat dövrü daxil olan istehsalatda fәaliyyәt planı

 4. xidmәtlәrin, bölmәlәrin heyәti vә onların funksiyaları

 5. kәskin rәqabәt, alıcı uğrunda mübarizәnin güclәnmәsi




 1. Hansı planın tәrtib edilmәsi layihәnin hәyata keçirilmәsinә daxil deyil?

 1. әlaqәlәndirmә planı

 2. tәşkilat planının tәrtib edilmәsi

 3. marketinq planının tәrtib edilmәsi

 4. maliyyә planı

 5. istehsal planının tәrtib edilmәsi




 1. Potensial bazar nәdir?

 1. müәyyәn şәrtlәrdә malların satış perspektivi olan bazar

 2. malların (xidmәtlәrin) kiçik hissәsini udan bazar

 3. ticari әmәliyyatların sabit olmadığı bazar (cansız, passiv)

 4. satış imkanlarının müәyyәn edilmәsi üçün seçilәn bazar

 5. xidmәtlәrin vә malların әsas hissәsinin reallaşdığı bazar




 1. Pablik rileyşnz:

 1. menecmentin tәşkilat vә onun ictimaiyyәti arasında әlaqәlәr qurulması vә saxlanması üzrә müstәqil funksiyasıdır

 2. malların vә xidmәtlәrin yönәldilmәsi üzrә fәaliyyәtdir

 3. ictimai, әxlaqi normalara mütlәq riayәt olunmasıdır

 4. tәşkilat daxilindә ünsiyyәt bacarığıdır

 5. reklam fәaliyyәtinin tәrkib hissәsidir




 1. İctimai iş:

 1. dövlәt vә ya özәl müәssisәlәrinin xidmәt şöbәlәrinin ictimaiyyәtlә işlәr üzrә fәaliyyәtidir

 2. informasiya dolğunluğudur

 3. ictimai fikrin mahiyyәtidir

 4. cәmiyyәtdә mövqedir

 5. tәşkilat vә hökumәt idarәlәri arasında xoş münasibәtlәrdir




 1. Promouşn nәdir?

 1. şәxsiyyәtә, mala, tәşkilata vә ya fәaliyyәt istiqamәtinә marağın formalaşdırılmasıdır

 2. mәqsәdlәrin müәyyәn edilmәsi, plan vә büdcәnin tәrtib edilmәsidir

 3. tәşkilatın bütün sәviyyәli rәhbәrlәrinә mәslәhәtlәrin verilmәsidir

 4. ictimai fikrin qabaqcadan görülmәsi, tәhlili vә tәfsiridir

 5. tәşkilatın işinin planlaşdırılması vә hәyata keçirilmәsidir




 1. Dövlәt vә qanunverici orqanların qәrarlar qәbul etmәsi prosesinә tәsir mexanizmi:

 1. lobbiçilikdir

 2. proqnozlaşdırmadır

 3. planlaşdırmadır

 4. әlaqәlәndirmәdir

 5. stimullaşdırmadır




 1. Pablik releysinzә neçәyә qәdәr tәrif verilib?

 1. 500

 2. 100

 3. 8

 4. 2

 5. 200




 1. İlk dәfә publist ralation termini harada meydana gәlmişdir?

 1. ABŞ

 2. İngiltәrә

 3. Fransa

 4. Yaponya

 5. Almaniya




 1. Publist ralation terminin ilk müәllifi Amerikanın neçәnci prizidenti olmuşdur?

 1. 3-cü

 2. 30- cu

 3. 1-ci

 4. 20-ci

 5. 10-cu




 1. Bunlardan hansı reklamın xassәsi deyil?

 1. Absolyutluq

 2. Ödәmә.

 3. Bir istiqamәtlilik

 4. Vasitәli

 5. Qeyri-şәxsiyyәtlilik




 1. Azәrbaycan respublikasında reklam haqqında qanun neçәnci ildә yazılmışdır?

 1. 1997

 2. 1992

 3. 2000

 4. 2006

 5. 2004




 1. Aşağıdakılardan hansı P.R tәdqiqatının daha geniş yayılmış üç növundәn biri deyil?

 1. Fizioloji tәdqiqat.

 2. Düzgün cavab yoxdur.

 3. Sosioloji tәdqiqat.

 4. Qeyri rәsmi tәdqiqat.

 5. Kommunikasiyaya aiddir.




 1. Bunlardan hansı mәlumatlandırmaq prosesinin aşağıdakı 4 mәrhәlәsini özündә birlәşdirir?

 1. Mәlumatların iki tәrәfli mübadilә prossesi .

 2. Kommunikasiya diqqәtin cәlb edilmәsi.

 3. Mәlumatın әvvәlcәdәn nәzәrdә tutulmuş şәkildә izahı.

 4. Mәlumatın mәnilmәsinә nail olmaq.

 5. İnformasıyanın sonradan istifadә üçün saxlanılması




 1. Bunlardan hansı şәxsi qaydada yanaşmaya aid deyil?

 1. Şәxslәrarası münasibәtlәrin әsas xüsusiyyәtlәri.

 2. Ailәvi-insanların mәnşәyi]

 3. Dini tanrıya vә ya fövqәltәbii qüvvәlәrә inamların sistemi.

 4. Düzgün cavab yoxdur.

 5. İctimai-sinfi -cәmiyyәtdә mövqe.




 1. : user data -> files
  files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
  files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
  files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
  files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
  files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
  files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə